Nemzeti Sport, 1933. április (25. évfolyam, 66-85. szám)

1933-04-02 / 66. szám

i­M ?■ 1 ‡ r..1* W 33 APRI 2 ’’*£) Vasárnap 20 fill. Csa* 1933 április 2 illÉSESEBM A tegnap sorra került Kispest-XXV. évfolyam, 66. szám­­ ^ Nemzeti mérkőzés 4:4-es eredmé-Megjelenik ceütertók­ét tromfot kivételéül ^Ferencváros 11 j*­­ 4.50 negyedévre 15 p/Cseh-­­ Szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P ^ ~ táblázatunkból az eredményt levontuk* 17.583. számú rendeletével a román belügyminiszter generális engedélyt adott a magyar sportalakulatok romániai szereplésére A Chrisana nagy ünnepséggel fogadja a béke első csapatát, a Kispestet .— Telefonjelentésünk — Nagyvárad, április 1. Most este érkezett ide a román belügyminiszter 17.583. számú ren­deletéről szóló bukaresti híradás, melynek értelmében a belügy­miniszter generális engedélyt adott a magyar sportalakulatok romániai szereplésére. Ez a rendelet tehát végleges megpecsételése a román­magyar sportbékének. A nagyváradi Chrisana nagy elő­készületeket tett arra, hogy a béke első magyar csapatát, a Kispestet­ ünnepélyes fogadtatásban részesít­hesse, úgyhogy a Kispest—Chri­­sana-mérkőzés nagy társadalmi ese­ménynek ígérkezik. Heller. (A Kispest egyébként ma reggel vízum nélkül indul útnak Nagy­várad felé. A román belügyminisz­teri rendelet folytán azonban a csa­pat határátlépése vízum hiányában is, előreláthatólag simán fog men­ni. Szerk.) Kisorsolták a húsvéti amatőr válogatott torna mérkőzéseit Dél csapatában Szaniszló is játszik — Saját tudósítónktól — Húsvétkor négy amatőr alszövet­­ség válogatott csapata ad találkozót egymásnak a két budapesti nagy pályán. Ennek a nagyon érdekesnek ígérkező tornának mérkőzéseit szombaton este sorsolták ki az MLSz-ben. Eszerint húsvét vasárnapján 3 óra­kor lesz a Dél—Közép mér­kőzés, 5 órakor pedig a Nyugat—BLASz. Hétfőn a győztesek és a vesztesek kerülnek szembe egymással. Dél csapatának érdekessége, hogy a déliek játszatni fogják Sza­­niszlót, az országos amatőr váloga­tott kiváló csatárját, aki ugyan je­lenleg már Észak kerületében tar­tózkodik, jog szerint azonban még a déli alszövetség kötelékébe tarto­zik. Az alszövetségek nagyszombat estig kötelesek bejelnteni a csapa­tok összeállítását. Sérülés esetén egy mezőnyjátékos cserélhető, a ka­pus természetesen végig. A mécs­eseket semleges bírák fogják ve­zetni. A vidék már magáévá tette a Nádas—Kovács­féle bajnoki rendszert — Saját tudósítónktól. — A vidéki tanácstagok az MLSz tegnap esti tanácsülése után érte­kezletet tartottak, amelyen tár­gyalás alá vették a Nádas— Kovács-féle bajnoki reformjavas­latot. Ennek a reformtervnek lé­nyege — mint szerdán már meg­írtuk — az, hogy minden egyesü­letnek jogában áll II. csapatát egy alacsonyabb osztályban szerepel­tetni. Rámutattunk arra is, hogy ennek a javaslatnak elsősorban a vidéki futballélet látná nagy hasz­nát, mert általa a vidéki II. osz­tályú bajnokságok nagyot nyerné­nek érdekesség és sportérték te­kintetében. A vidéki tanácstagok egyhangú lelkesedéssel tették magukévá a reformtervet s elhatározták, hogy a javaslat részletes kidolgozását az országos szabályalkotó bizott­ságnál szorgalmazni fogják. A vidék egységes állásfoglalása a javaslat életrevalóságát bizo­nyítja s mi bízunk benne, hogy ez az életrevaló tervezet most már rövidesen bevonul a magyar fut­ball szabályai közé. n­­em disztomata — Saját tudósítónktól. — Élénk érdeklődés előzi meg a KAOE nemrég újból megalakult tornaszakosztályának ma dél­után ötórai kezdettel, az NTE tornacsarnokában megtartandó dísztornáját. A változatos műsorú ünnepély sorrendje a következő: 1. Felvonulás, Himnusz. 2. Közös szabadgyakorlatok zenéje. 3. Férfiak csoportos szertor­nája. 4. Hölgyek táncgyakorlatai. 5. Ló-akadémia, vendégtorná­szok részvételével. 6. VII. ker. leventecsapat ta­­lajtornagyakorlatai. 7. Hölgyek zenés padgyakor­­latai. 8. Korlát-akadémia, vendég­tornászok közreműködésével. 9. Hölgyek mozgásos torna­gyakorlatai. 10. Nyújtó-akadémia, vendég­tornászok közreműködésével. 11. Oszlopokba állás, ünnepi beszéd, Szózat. Az ünnepély után társasva­csora. €B3HH 2^ B l­abdarúgó szövetségünk egyik­­ bizottsága két határozatot hozott ezen a héten. A két határozat közül az egyik a Sorok­sár—Somogy profibajnoki mér­kőzés ügyében döntött, a másik határozat az MTK—REAC ama­tőrbajnoki meccs pontjait ítélte oda. A határozatok érdemi ré­szével nem akarunk itt foglal­kozni, csak úgy kíváncsiságból lapoztuk fel a bajnoki naptárat, amiből könnyű szerrel meg lehe­tett állapítani, hogy azt a profi­meccset, aminek az újrajátszá­sát 1933 március utolsó napján rendelte el a szövetség, 1932 augusztus 21-én játszották le, a vitás amatőrmérkőzés napja pe­dig 1932 október 23-a volt. Hét hónapig kellett várni tehát egy profimérkőzés sorsának eldön­tésére, amikor a vita csak akörül forgott, hogy ott volt-e idejében a karhatalom a mérkőzésen, vagy sem! Az amatőrmeccsnél is öt hónapig tartott, amíg a KISOK-hoz is leigazolt játékos minéműségét meg tudta állapí­tani a bizottságok végnélküli sora. Mi már évek óta koptatjuk a tollunkat, hogy beigazoljuk az illetékeseknek: a labdarúgás ad­minisztrációjának jogszolgáltató rendszere teljesen megbukott. A sok bizottság közt elvesz a sport­gyerek, közben sokszor lehervad arcáról a sportszerűség egészsé­ges pirossága. A meggyőzés pa­rittyájába most betesszük ezt a két új követ, a Soroksár—So­mogy és az MTK—REAC mérkő­zés ítéletét. Talán ezek már úgy főbekólintják az MLSz szenáto­rait, hogy hirtelen megcsinál­ják a szövetségi igazságszolgál­tatás reformját.T t­udomásul vették a profik Máriássy kapitány lemon­dását és helyébe nem vá­lasztottak senkit. Csak nagyon nagy emberek helyét szokták egy ideig üresen hagyni, hogy ezzel is mutassák, milyen űrt hagyott hátra maga után a tá­vozó, amit bizony nem is tudna senki hamarjában méltóképpen betölteni. Máriássy dr. székét nem ezért hagyták üresen a profik. Karagszomrádból vették tudomásul a sok gyönyörű si­kert elért szövetségi kapitány lemondását. Amikor azonban oda kellett volna állítani az utódot, akkor megszűnt a tudo­másul vevők tudománya. Mert erre a tisztségre ma nincs alkal­masabb ember, mint éppen Ma­riássy dr.! Hát nem lett volna okosabb dolog megkérni Mariássy dr.-t: vonja vissza a lemondását! Vagy ez a megoldás túl egy­­szerű lett volna? Az Újpest B­ csapata ma dél­­délelőtt 10 órakor az Újpesti „11” ellen játszik a Megyeri­­úton a következő összeállítás­ban: Aknai — Sternberg, Hor­váth — Seres, Kosanek, Major — Kovács, Matlák, Szűcs N­., Putz, Takács. HE: JMw ,a*és lábakra készítek o­vasok álta elismert, új találmányi*, príma varrott gyógycipó Kéz, lúdtalp,'agyás, izza­tás, tyúkszem, bőrkémé­nyeltések ellen, garancia mellett, a legújabb la­ponban és színben 30 pengőtő­. NYÁRY gyógy­­cipósx, Szondy-u­ca 25. Gyógycipó!' egyedül részítője. Címet kérem megőrizni. Kérjett ismertetőt. — Snrlyen lábátviágitás. patatás győrffi tegnap p­rágágatt­a a csehsztvák fricsovábainoktság ds­i napját* — Telefonjelentésünk — Prága, áprilisi, Bp. Vasutas állott a szőnyegre a A csehszlovák birkózóbajnokságok ma este kezdődtek meg a Rádió­palota nagytermében. A résztvevő nemzetek zászlóival, köztük a ma­gyar trikolórral is díszített terem­ben 2000 főnyi közönség előtt előbb a súlyemelő-bajnokságokat bonyolí­tották le, majd a birkózóbajnoksá­gok kerültek sorra. Fél 11 órakor a magyar Palotás Mol­say, csehszlovák Tomas (rendőrségi klub) ellen. A magyar birkózó ál­landó fölényben dolgozott és 15 percnyi birkózás után pontozással győzött. A mérkőzést Hain lengyel bíró vezette. A verseny vasárnap délután két órakor folytatódik. A többi magyar birkózására ekkor kerül sor. Amerika úszóbajnokságai — Távirati jelentésünk — Newyork, április 1. Az amerikai fedett uszoda­bajnokságok során a legjobb eredménnyel a 220 yardos gyors­úszásban George Fissler szere­pelt, akinek ideje 2:13.6 mp volt. Leonard Spence a 220 yardos mellúszásban 2:45.9 mp-ces idő­vel győzött. A 4x100 yardos gyorsúszóstafétában a Newyork Athletic Club együttese (L. Spence, G. Fissler, W. Spence és J. Howland) 3:38.1 mp-ces idő­vel lett első. Csiszár diadalmaskodott Amatőrjeink is jól szerepeltek — Saját tudósítónktól — Zsúfolt ház előtt zajlott le teg­nap este a tavasz első nemzet­közi ökölvívómérkőzése. A ven­dég olaszok gyors, jó mozgású ellenfeleknek bizonyultak. A ma­gyarok közül Szigeti és Énekes nagyon jó volt, míg Kubinyi nem elégített ki. A professzionisták közül Csi­szár vált ki, aki igen kemény ütéseivel kiütötte ellenfelét. Kubinyi NSC és Ser­go Fiume bajnoka az első pár. Jól kezd Ku­binyi és az olasz csak nehezen len­dül bele. A 3. menetben azonban remek ledülettel felnyomul Sergo, de Kubinyi győzelmét megakadá­lyozni nem tudja. Énekes Bp. Vasutas és Zivkovic Velence bajnoka jön utána a szori­­tóba. Énekes horogsorozata jó pon­tokat jelent. Az első menet végén Zivkovic szemhéja felszakad s az orvos a mérkőzést beszünteti. Percei MAC és Hidasi HAC küzdelme a nagyratartott Percei vereségével ért véget. Szigeti FTC Radovannal, Giulia bajnokával mérkőzött. A magyar bajnok régen látott mozgékony­sággal, tiszta ütéseivel biztosan és nagy fölénnyel győzött. A professzionista részben a francia Cumey ötletes munkájával megérdemelten győzött a lagyma­tag magyar Hochmann ellen. Csiszár élete második profi mér­kőzését az osztrák Kraussal vívta. Remek balkezes hörögj­ával már az első menetben földre küldte. Ettől az ütéstől Kraus nem is tért ma­gához s a harmadik menetben újabb felütéstől lerogyva kiszámol­ják. A BTK Budafokon szerepelt teg­nap, hol fölényes győzelmet aratott a kemény küzdőképességgel bíró BSK-boxolók ellen. Szabó és Lo­vas, a két nagyklasszisú versenyző a közönség viharos tetszése mel­ett bemutató mérkőzést vívott. Részle­tes eredményei: Monferra BTK döntetlen Müller BIK ellen; Bolla BTK győz Kol­­mann BIK ellen; Tóth BTK győz Tranger BIK ellen; Kindomay BTK győz Zsidákovits BIK ellen; Oláh BTK győz Hahn BIK ellen k. .o., Kaltenecker BTK győz Kollmann BIK ellen; Stoller BTK győz Wappler BIK ellen k. o., Grosszmann BTK győz Ruzsinszky BIK ellen. Hírek a főiskolásokról. A főisko­lai futballbajnokság sorsolását 6-án, szombaton ejtik meg az MFSE-ben.­ A főiskolai törcsapatbajnokságokat április 22-én, az egyéni versenyeket pedig 23-án vívják meg a Műegye­­tem aulájában. Az MFSE csapata szerdán barátságos mérkőzést ját­szik a KISOK váloga­tott ellen a BEAC-pályán. Bíró: Bandenburg dr. Sárosi­­a felolvasóasztalnál — Saját tudósítónktól — Sárosi a felolvasóasztalnál! Aki a pályáról ismeri, nehezen képzeli el ezt a helyzetet. Hiszen eddig csak ott adott elő a sport rajongóinak. Hibátlanul, tapsot­­érdemlőn. Előadni sem szokott. Legfel­jebb felelni. Az iskolában, az egyetemi vizsgákon. A tegnap esti előadás is vizsga volt. Ahogy Fazekas Dezső dr. az FTC és Ferencváros üdvözlé­sének tolmácsolása után mon­dotta, eddig láttuk Sárosi ép testét, egészséges szellemét a­­ pályán. Most megismerjük az ép testben lakó ép lelkét. Printz Dezső, a zöld-fehérek barátai nevében vázolta a társaság cél­ját, amelynek tagjai ezen az első előadáson is megtöltötték már a helyiséget. A mai előadás a kez­det, amelynek komoly, rendsze­res folytatása lesz, ő kérte fel Sárosit előadása megtartására. Sárosi az izgalom párjával az arcán kezdette meg felolvasását. Kissé halkan, kissé gyorsan ol­vas. Ez a lámpaláz, a szerep szo­­katlanságának jele. De egyre jobban belelendül. Érdekes, élvezetes volt a több mint félórán át tartó felolvasás. Könny szökött a hallgatók szemé­be, amikor a futballista karácso­nyát írta le Sárosi naplója s vele érzett mindenki, mikor a haza­vágyásról beszélt. Mert emberek vagyunk s bizony emberként vál­tozunk egyik napról a másikra — mondta. Nagy taps köszönte meg a fel­olvasást csak Toldi Géza szólt a taps elülte után: — Gyuri, sokat tudtam volna javítani! Printz Dezső köszönte meg a rendezők nevében a felolvasást és invitálta meg a hallhgtóságot a mai­­ mérkőzésre. Amelyen Sá­rosi ismét fellép.

Next