Nemzeti Sport, 1933. április (25. évfolyam, 66-85. szám)

1933-04-03 / 67. szám

14 m „*«««,, m Hétfő, 1953 április 8. (4.) Mi történt eddig? Jimmy Jenkins, a kiváló sport­ember, a Los Angeles Athletic Club trénere titokzatos körülmények között eltűnt otthonából. Nyugodt kiegyensúlyozott élete volt, nem bántották anyagi bajok, éppen most készült az esküvőjére s menyasszonyával, Ruth Clayton­nál kölcsönösen nagy volt a szere­lem, senki sem érti, milyen körül­mény játszhatott közre Jimmy el­tűnésében. A los angelesi rendőrség megkezdte a nyomozást és teljes erővel azon dolgozik, hogy tisztázza a J­enk­íns-rejtélyt. A nyomozóhatóságok teljes ala­possággal rekonstruálták, hogy mi történhetett s határozott állítással hirdették, hogy Jimmy Jenkins el­tűnésének hátterében bűntény lap­pang. . „ , Ennek kiderítése elsősorban Sam-en keresztül bizonyult. Sam valami John aláírású levél kísére­tében egy üveg whiskyt kapott. Akik küldték, alaposan érdeklőd­hettek előzetesen s megtudták, hogy Sam-hez a whiskyn keresztül lehet a legjobban közel férkőzni. A rendőrség érintkezésbe lépett Sam minden John keresztnevű barátjá­val, de egyik sem vállalta a whisky küldését. Felmerült az a gondolat, hogy bizonyára letagadják, hiszen csempészett alkoholról lévén szó, senki sem akarja megbüntettetni­­magát s ezért a rendőrség Sam minden John nevű barátjától írás­próbát vett. Egyik írás sem egye­zett azzal, amellyel a Sam-nek kül­dött levelet írták. Bebizonyosodott, hogy az üveg­ben nemcsak valódi whisky volt, hanem altató is, amelynek mara­dékát a gondos vegyelemző vizsgá­lat megtalálta. Ezek után kétségte­len volt a megállapítás, hogy Jimmy Jenkins szolgáját, aki egyedül szo­kott mellette tartózkodni, tervsze­rűen elaltatták. A rendőrség nyo­mozása megállapította azt is, hogy az ismeretlen tettes vagy tettesek, azután, hogy a dolgukat elvégezték, újból megjelentek Sam szobájában és a whisky megmaradt részét ki­öntötték, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy ha Jimmy Jen­kins eltűnése ügyében nyomozás indul és a figyelem a whiskys­üvegre is ráterelődik, ne találják meg az altató nyomait. Arra azon­ban még az óvatos gonosztevő sem gondoltak, hogy a vegyelemzés­­hez elég néhány csepp folyadék is és ezt a néhány cseppet a kiürített üvegből is elő tudták varázsolni. Eddig tehát remekül dolgozott a rendőrség. , De... Most következik az a bizonyos de, ami minden titokzatos esetben előfordul. Mi történt ezután? Az esti lap kétségtelenül bizonyította, hogy Jimmy Jenkins otthonában járt, viszont­­ a revolver? Mit bi­zonyított a revolver? Idegen pisz­tolyt találtak Jimmy Jenkins laká­sán, s ami a meglepő, a pisztolyban nem volt egyetlen töltény sem, sőt ami tovább fokozta a meglepetése­ket, a fegyverszakértői vélemény szerint a pisztolyt esztendők óta egyáltalán nem is használták. Kinek a kezében volt ez a revol­ver? Milyen szerepe volt? Hogyan felejtették ott? Ezekre a kérdésekre senki sem tudott válaszolni, aminthogy telje­sen tanácstalan volt a rendőrség magával a ténnyel, Jimmy Jenkins eltűnésével szemben is! Keresték az okokat s itt sorra vettek minden lehetőséget. Anyagi háttere nem lehetett a dolognak, mert Jimmy ugyan ren­dezett anyagi viszonyok között élt, de nem­ volt annyira gazdag, hogy ezt kelljen a támadás okaként be­állítani. Bosszú műve nem lehetett a rej­télyes eltűnés, mert Jimmynek, na­gyon sok hozzá közelálló ember vé­leménye szerint, nem volt ellensé­ge. Mindenki becsülte, tisztelte, s szerette. Szerelmi háttere ugyancsak nem lehetett az esetnek, hiszen Jimmy boldog vőlegény volt és Ruth Clay­­tonnal, a menyasszonyával harmo­­nikus boldogságban várta az erre a hétre kitűzött esküvőt. Ilyen kiegyensúlyozott életben, a boldogság küszöbén Jimmynek nem lehetett semmi oka arra, hogy — abban a feltevésben, ha nem bűntény történt, — maga fordít­son hátat az életnek, Los Angeles­nek, ahová annyi siker s annyi em­ber szeretete fűzte. A kérdés tehát nyitott maradt: mi történt Jimmy Jenkins-szel? És ez a szenzáció izg­itta most egész Los­ Angelest. Izgatta napokon keresztül, az új­ságok állandóan napirenden tartot­ták a Jimmy Jenkins-ügyet, amely­ben a rendőrség többet, mint amennyit az első napon tudott, a legszorgosabb kutatás ellenére sem tudott kinyomozni. Az újságok már élcelődtek a rendőrség tehetetlenségén. És minél inkább múltak a na­pok, annál bizonyosabb volt a felte­vés, hogy bűntény történt, erőszak­kal cipelték el, s talán megölték, hiszen azóta, akárhol lett volna Jimmy Jenkins, visszatért, vagy értesítést küldött volna. Egész Amerikát, sőt az egész világsajtót bejárta Jimmy Jenkins ügye. A napok egyre szaporodtak, már két hete múlt, hogy Jimmy Jenkinst a Los­ Angeles Athletic Club nagy ünnepi lakomáján utol­jára látták az emberek. Az újságok nagyon sokszor kö­zölték Jimmy Jenkins­ arcképét és sokat szerepelt a lapokban Ruth Clayton is, a kis hollywoodi film­­színésznő, az eltűnt, népszerű sportember menyasszonya. Ruthot sokszor meg is szólaltatták az új­ságírók s az amerikai lány ilyen­kor mindig meghatottan, szomorú hangon beszélt Jimmyről, akit a legjobban szeretett az egész vilá­gon. De egy nap Ruth az örömtől ki­pirult arccal rohant haza és su­gárzó szemekkel, ujjongva újsá­golta Ednának a nagy hírt: — Hurráh, Edna! Tudod, mi történt? — Megkerült Jimmy! — vágta rá a lány habozás nélkül. — Nem! — Hát akkor minek tudsz eny­­nyire örülni? — Berry Harlow, a világhírű filmrendező szerződtetett, a legkö­zelebbi filmjében én játszom a fő­szerepet ... Tudod, azt mondta, hogy most én vagyok a legérdeke­sebb nő Amerikában, sokat írtak rólam, mindenfelé megjelent az arcképem ... Szóval, jó reklámom volt, kifizetődik, ha szerepeltet­nek ... Most végre beteljesedik az álmom, Hollywood megnyílik előt­tem ... Edna kissé csodálkozva jegyezte meg: — Nem értem, Ruth, hogy eny­­nyire tudsz örülni, amikor még mindig nem tudjuk, mi történt szegény Jimmyvel! Ruth arca pillanatra elkomoro­­dott: — Igazad van, Edna... Tényleg nem szép, hogy ennyire megfeled­keztem róla, de hiába, a nagy öröm elveszi az ember eszét... És én tele vagyok örömmel, hogy most végre sikerült a filmhez ke­­­rülnöm, de nem úgy, mint eddig, görb­ek a sok között, hanem szar leszek! Azt mondta Harlow, hogy valami érdekes vamp szerepet ka­pok ... Hurráh, megindul a kar­rierem, megyek a siker felé... — És ezt a karriert, ezt­ a si­kert is szegény Jimmynek köszön­heted! — jegyezte meg Edna Da­­venport csendesen és szomorúan. Vili. Az ébredés. Jimmy Jenkins felnyitotta a szemeit. A feje zúgott s a mindig friss, edzett testű és edzett idegzetű sportember most végtelen fáradt­nak érezte magát. Fáradt volt és gyenge, kábult és nehézkes s mint kitűnő atlétikai tréner, jól tudta, hogy ezek a jelenségek a túlságo­san hosszúra nyúlt alvás kísérői. Hát olyan sokat aludt volna? Felnyitotta a szemeit és körül­nézett. Csak nézett, nézett, nézett és — megdörzsölte a szemeit. Hol van? Mi történt vele? Hiszen ez nem a megszokott szobája, azelőtt, amikor feléb­redt, az első tekintete mindig arra a bekeretezett írásra esett amelyet legszebb emlékének tar­tott — az olimpiai győzelem em­lékére kapott díszoklevélre. És most üres a fal, amire a te­kintete hull s ez a fal más, mint, amit mindig maga körül szokott látni. Itt más minden! A falak, a bútorok, a szőnyegek! Hát hol van? És a kábult, nyugtalanul lük­tető agyba most lassan-lassan kezdett visszatérni az emlékezés. A los angelesi éjszaka, amikor hazatért ... idegen a lakásában . Hiromata doktor ... aztán egy ütés a fejére és vad zuhanás a semmibe! A fejéhez kapott. És ahogy hozzáért az ütés helyéhez, enyhe fájdalom fogta el. Tehát nem álom volt a fantasztikus kaland, hanem valóban megtörtént. Csak­ugyan leütötték és most­­ isme­retlen helyen ébred, idegen szo­bában, ki tudja, hol, ki tudja mi­lyen messze Los Angelestől. És ki tudja, milyen messze Ruth Claytontól. Kiugrott az ágyból. Pompás selyempizsama volt rajta, a legjobb minőség s igazán kitűnő szabás, látszott, hogy elsőrangú helyen készült. S mintha csak a testére szabták volna, pedig ez a pizsama nem az ő fehérneműi közé tartozott. Szétnézett a szobában. A legmodernebb bútorok vették körül, egészen alacsony ágyban aludta a mély, hosszú álmot, amelyből most felébredt. Két ajtó vezetett ki ebből a szobából, az egyikhez lépett, ez a nappali szo­bába vezetett, aztán a másik ajtó kilincsét nyomta le, itt fürdő­szoba tárult eléje, teljesen mo­dern s szinte szikrázó tisztaságú, mélyített márványkád, nagyszerű zuhanyfelszerelések. Nagyobb ké­nyelmet igazán nem kívánhatott volna. De hol van? Hova került? Ez a kérdés izgatta és rohant vissza a szobába, ahol az éjsza­kát töltötte. Széles, nagy ablakok kétoldalt, de mindkettő kilátá­sát függöny zárta el. Jimmy odalépett az egyik ablakhoz és szétrántotta a függönyt. Idegen, soha nem látott gyö­nyörű táj tárult eléje. Izgatottságát, kíváncsiságát bi­zonytalanságát pillanatokra le­gyűrte, elfelejttette az a csodála­tos szépségű táj, amely előtte fel­bukkant. Fehér- és rózsaszín­virágú fák pompáztak, zöldelő, különös bokrot látott, a közelben virágban úszó dombokat, távolabb komor szirteket s a szirteken is túl halk morajjal zúgott és lá­gyan kékellett a tenger. A látvány gyönyörű volt. Jimmy pillanatokra ottfeledkezett az ab­laknál s itta magába a jájék szépségét, de aztán mégis csak eszébe jutott, hogy nem kirán­duló turista ezen az idegen he­lyen, nem az a célja, hogy a ter­mészet festői képeiben elgyönyör­ködjék, hanem hogy megtudja, hová került voltaképpen s aztán, akármilyen szép is ez a hely, igyekezzék visszakerülni Los An­gelesbe, a klubhoz, a régi bará­tokhoz és­­ Ruthhoz. A ruháját ott találta az egyik széken. A ruhadarabokat gondos kéz helyezte el s mint Jimmy az első pillanatra megállapította, frissen vasalták. Besietett a für­dőszobába, már zuhogott is rá a víz, üdítette, erősítette. Aztán a nagy, csiszolt tükörbe tévedt a tekintete. Elszörnyedt, ahogy találkozott önmagával! Legalább négynapos szakáll borította az arcát, olyan­nak találta magát, mint valami őserdőbe tévedt vándort. Bosszús mormogásban tört ki: — Hol az ördögbe veszek most borotváló szerszámot? Körülnézett és ekkor meglátta, hogy egy kis asztalkán nagyító borotválkozó tükör áll s körülötte minden szükséges holmi, ami csak kellhet a borotválkozáshoz. A leg­újabb modellű Gilette, Williams­­krém, borzszőrből készült tömött ecset, kölnivíz, púder... És ahogy kezébe vette a kré­met, hogy az arcára kenje, hirte­len eltűnődött: — Érdekes, odahaza is mindig ezt a krémet használtam ... Kü­lönös véletlen! De aztán nem gondolkodott to­vább, a fehér, illatos krém hab­ban olvadt fel az arcán, a borz­ecset Jimmy izmos kezében sza­porán tette meg útját ide-oda az arcbőrön, azután a borotva pengéje kezdett dolgozni, a kölnivíz enyhe, kellemes illata töltötte be a leve­gőt, még egy kevés púder az arcra és újra a régi, mosolygós arcú Jimmy nézett rá a tükörből. Igen, a régi Jimmy! De hová került ez a Jimmy? A toalettel elkészült, vissza­ment a szobába és lázas gyorsa­sággal öltözködni kezdett. Mi­előbb ki akart jutni erről az ide­gen helyről, hogy megtudjon va­lamit a sorsáról, bizonyosságot szerezzen arról, hogy hová ke­rült! Az öltözködéssel is hamar vég­zett, de most megint valami kelle­metlent tapasztalt magán, valamit, ami még kellemetlenebb volt, mint a borotválatlanság. Éhes volt! Ezt az érzést most tapasztalta először ilyen mértékben. Úgy tet­szett, mintha rakoncátlan koboldok hancúroztak­ volna a gyomrában s ott táncoltak volna a hasfalán. Kel­lemetlen, szokatlan, rossz érzés volt. Sokáig azonban nem ért rá fog­lalkozni az éhség szimptómáival, mert valami halk nesz kötötte le a figyelmét. A hang irányár­a nézett s ámulatában csaknem felkiáltott! Az ágy mellett automatikusan fel­pattant a faburkolatú fal egy kis része, a feltárult rész belsejében Jimmy egy miniatűr liftet fedezett fel, amelynek belsejéből a legcsábí­­tóbb enni- és innivalók mosolyog­tak feléje. Jimmy felkiáltott: — Mi az, gondolatolvasókkal va­gyok itt körülvéve? És már rohant is a lifthez, ki­emelte a nagy tálcát, vitte az asz­talhoz s mire visszafordult, hogy szemügyre vegye a pompás ételek titokzatos útját, az üres lift már visszafelé indult s ebben a pilla­natban a fal eltolódott része auto­matikusan visszacsapódott. Jimmy nem törődött most ezzel. Leült az asztalhoz és csillogó sze­mekkel nézte az eléje táruló sok jót. Hamarjában azt sem tudta, melyikhez fogjon, hiszen volt itt minden, ami szem s száj ingere. Öblös csészében illatos tea pá­rolgott, amott világossárgán csil­logott feléje a friss vaj és hivoga­­tóan mosolygott a bordószínű jam Az egyik tányérkán hideg hal kel­tette fehér húsát, a másikon rózsa­színű sonka pihent, a harmadikon majonnais­zel leöntött tojások göm­­bölyödtek, a negyediken kétszer­sültek sorakoztak, az ötödiken gyümölcsöket látott, egy kis üveg­ben pedig vörös bor piroslott, mint a vér. Jimmy csettin­tett és az evéshez látott.­ Az ízes falatok egymásután tűn­tek f­el a torkán s elégedetten ál­lapította meg: — Akárhol vagyok, meg kell adni, a koszt kitűnő. Szinte mosolyogni lett volna kedve. A vajnak, a jamnek, a hal­nak, a sonkának, a kétszersültnek, a tojásnak, gyümölcsnek már nyo­ma sem volt s a vörös borból is lehajtott egy pohárkával. Nagyszerű volt minden! A reggelijét odahaza mindig ci­garettával fejezte be s erre vá­gyott most is. Cigarettát azonban,­­ mínhogy egyébként pipás ember volt, sohasem hordott magával s férfi is szívott máskor, csak a reg­geli után. Odahaza ott volt a kis asztalkán egy skatulya, abból vett ki mindig. Mennyire hiányzik most. De,­­ itt is volt, egy doboz. Ta­lálomra odanyúlt, felemelte a tete­jét s az arcán kellemes kifejezés futott keresztül. Cigaretta volt. Kivett egyet s megnézte. S most, az idegen helyen való tartózkodása óta, másodszor fogta el egészen különös érzés, másod­szor érezte azt, hogy megmagya­rázhatatlan jelenséggel áll szemben. A cigaretta — President volt. Ugyanaz a fajta, amelyet odahaza szokott szívni. Véletlen ez, vagy tervszerűség? Mindegy! Rágyújtott. A ciga­retta illatos, kék füstje úszott a le­vegőben és Jimmy örömmel állapí­totta meg, hogy ennél felségesebb helyen még nem volt életében. Cso­dálatos a lakosztálya, csodálatos a táj, ami eléje tárul, csodálatos a kiszolgálás, főleg mert eddig még egy embert sem látott, csodálatos, mennyire kitalálják az ember gon­dolatát s milyen pontosan tudják, hogy mit szeret! Minden csodálatos! . És most, hogy felfrissült, jól­lakott és fújta a megszokott reg­geli cigaretta füstjét, arra gondolt, hogy legnagyobb vágya,­­ minél előbb elkerülni erről a csodálatos helyről... IX. A RÉGI ISMERŐS. Erre gondolt Jimmy­ Jenkins, amikor feltárult az ajtó és belé­pett Hiromata doktor. A japán udvarias mosollyal állt meg Jimmy előtt és könnyed meg­hajlással üdvözölte: — Jó reggelt, mister Jenkins! Remélem, jól töltötte az éjszakát, kipihente a fáradalmakat s kelle­mes hangulatban van... Jimmy felállóit: — A hangulatom ellen nincs ki­fogás, legfeljebb azt kifogásolom, hogy ez a jó hangulat itt esik mel­lettem ezen az idegen helyen s nem Los Angelesben, ahol beval­lom, rossz hangulatban is szíveseb­ben lennék... A japán udvariasan mosolygott. — A kijelentés igen elmés! Ez már abban a jó hangulatban szü­letett meg, amelyet csekély figyel­messé­gekkel úgy veszem észre si­került megteremtenem! Bevallom, hogy ez volt a célom! Japán meg­alapítója és első uralkodója, Jimmy Tenno, aki államférfiúi értékei mellett kiváló bölcselő is volt, ta­nításaiban megmondotta: „ha va­lamit el akarsz érni, mindig csak jóllakott emberrel ülj le tárgyalni!” A nagy Jimmy Tenno ezt a taná­csát tartottam szem előtt én is s azért zavarom csak most, amikor a reggelzését már befejezte... Jimmy emlékezetébe, most, hogy szemben állt Hiromata doktorral, visszatért az az izgalmas tárgya­lás, amely kettejük között a los an­gelesi lakásában folyt le. — Értem, ön tehát vissza akar térni arra az ajánlatára, amelyet Los Angelesben tett! Erre vonat­kozólag azonban újból, kereken megmondhatom, hogy ... Hiromata doktor közbevágott: — Mindenekelőtt, mister Jen­kins, engedje meg, hogy legmé­lyebb sajnálkozásomat kifejezzem afelett az ütés felett, amelyet se­gítőtársam a derék szó, akit külön­­ben még lesz alkalma megismerni, mert önre ... Megnyugtathatom, az ütés nem volt súlyos, éppen csak arra volt szükségünk, hogy az eszméletét néhány percre elve­szítse ... — És mi történt velem azután? — ébredt fel Jimmyben a kíván­csiság. — Ó, ezt nagyon szívesen el­mondhatom ! De talán foglaljunk helyet, mert azt hiszem, hosszabb ideig kell beszélgetnünk ... Mindketten leültek. — Talán nem is ott kezdem, — szólalt meg újból Hiromata doktor, hogy mi történt önnel a leütés után, hanem, hogy mi történt már jóval előbb ... — Kíváncsian hallgatok min­dent! (Jövő hétfői számunkban folytat­­juk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék