Nemzeti Sport, 1933. június (25. évfolyam, 108-128. szám)

1933-06-01 / 108. szám

:n acn____ JM­K OLCSÓBB LETT ■ ■ » 12 FILLÉR Csütörtök 12 fill. __ _ _ —ll,, iull» ■ WBMfl" mIK Meg­jelenik szerda is szombat kivitelivel TM BBS JMw B 9 1 wfl 9 E&hSp Ifi Szerkesztőség is kiadóhivatal: _AT 1* 'KfT 0 0 Budapest. VI., Rózsa­ u. 111 (Tel. 112-4*. 251-26.) minin fji n»IWH WMasfflBI M A |f Levilcim: Budapest 62. posta/fok 24. .AttrrrrBhOSSSo­­S H HM Sjfir _ _ngt­eezy. Távirati cím: \an­ disport Budapest. ■HHMHBML pSjjffitPvl HJ| || Ej ifi “ Rjylj] Cs­eli Szlovákiában 1 Ke, Romániában S lel, ^ 13 KE II cila ||| |­| Jugoszláviában 2'/» din. mUB ■ m ■ la 3 B Ausztriában 20 Gr., Németországban Ia Pf. jfZpSSárjBaa BNfBHbHI ' _ Svájcban 15 c., Franciaországban 1 fr., Kay ||mF IjEHd^gHa E­ AMf|gg BS­ ®* Mb­SlBflS Olaszországban 7.80 I . Amerikában 4 cent. BBmzSkiC&W9DSBa9 bSEfBBSsfsI) Előfizetési díj. Belföldre negyedévre 7.20 P. 1 egy hónapra 2.50 P. Ausztriába negyedévre ^16SjMMmr 'WBilEKw^ mMmMB­CSUlUI­lUSSeJtBa­u 8 P, Észak-Amerikába 11 P, egyéb kül­földre 10 P. ___________. Ifj. vitéz Horthy Miklóst választotta elnökévé a Nemzeti Sport Lap­kiadó r­­t. közgyűlése Vállalatunk tegnap tartotta ez­­idei rendes közgyűlését, amelyen — a részvények egy részének tu­lajdonában beállott változás foly­tán — az igazgatóságba és fel­ügyelőbizottságba új tagokat vá­lasztott meg. Az igazgatóság egyik új tagja ifj. vitéz Horthy Miklós bank­­igazgató, a MUSz elnöke lett, akit a közgyűlés az igazgatóság tag­jává, az utána megtartott igazga­tósági ülés pedig az igazgatóság elnökévé egyhangúlag megválasz­tott. Ifj. Horthy Miklós a meg­­választást elfogadta. A közgyűlési választások után a vállalat vezetősége a következő­képpen alakul: Igazgatóság: Teleki Tibor gróf örökös tiszteletbeli elnök, ifj. vi­téz Horthy Miklós elnök, Hoppé László, Kulcsár István és Vadas Gyula dr. (ügyv. ig.). Felügyelőbizottság: Kelemen Aurél elnök, dr. Pajor Jenő, dr. Xuc­enthaler Aurél. Ma: Mérkőzések idegenben: Ljubljana (Jugoszlávia), Budai „11”—Illirija (esti mérkőzés). Indulás külföldre: Budai „11” reggel 7 óra 40 perckor a Délivasútról Ljub­ljanába. Kispest délután 1 óra 48 perckor Athénbe a Keleti pá­lyaudvarról. Újpest délután 4 órakor a Keleti pályaudvarról Majna- Frankfurtba. A sportcsarnostént — Saját tudósítónktól — Tegnap tartotta a szövetség­közi sportcsarnok propaganda­bizottság első ülését az OTT nagy tanácstermében. Az ülésen részvett v. Karándy Imre altá­bornagy, az ökölvívószövetség el­nöke, Teleki Sándor gróf, a tor­naszövetség elnöke, Rakovszky István, a teniszszövetség elnöke, Hadnagy Domokos tábornok, a céllövőszövetség elnöke, v. Kos­suth Ferenc dr., a birkózószövet­ség elnöke, Kirchknopf Ferenc dr., a kerékpárosszövetség elnö­ke, Wünscher Frigyes dr., a vívószövetség társelnöke (egyben a bizottság ügyvezetője), Soós Géza, a tornaszövetség főtitkára és Arató Géza, a teniszszövetség tb. főtitkára. A bizottság beható tanácsko­zást folytatott a sportcsarnokkal kapcsolatos aktuális helyzetről, majd egyórás megbeszélés után elhatározta, hogy jövő csütörtö­kön, június 8-án sürgős ülésre újból összejön. Ezen az ülésen mindegyik érdekelt szövetség előterjeszti precízírozott kíván­ságait a sportcsarnok kiképzését illetően s a kívánalmakat egyez­tetése után a bizottság leszögezi azokat a követelményeket, ame­lyeknek a sportcsarnoknak meg kell felelnie. Tschammer-Osten: „Az olimpia meg­rendezésének joga a NOB-ot illeti, ahhoz még a kancellár sem nyúl!" A német kormány elismeri a Nemzet­közi Olimpiai Bizottság rendezési jogát Ezek után nem lehet Berlintől elvenni az olimpiát — Saját tudósítónktól — Az 1936-os berlini olimpia meg­rendezésével kapcsolatban a leg­különbözőbb hírek voltak forga­lomban az utóbbi időben. A NOB pünkösd utáni bécsi kongresszu­sával kapcsolatban már arról be­széltek, hogy a NOB elveszi Né­metországtól az olimpia rendezési jogát és 1936-ban Rómában lesz az olimpia. Az indok az lett volna, hogy a német kormány nem haj­landó elismerni a NOB rendezési jogát és ragaszkodik ahhoz, hogy a berlini olimpiát Tschammer- Osten, a német sport-kormánybiz­tos rendezze. Minden zavart el­oszlat azonban most magának Tschammer-Osten­­nak tegnap kiadott nyilat­kozata, amely szerint a NOB végrehajtó­bizottsága az olimpia megrendezé­sében feltétlen joggal bír, amihez még a birodalmi kancellár sem nyúlhat hozzá. Ezek szerint nincs ok és jog arra, hogy Berlintől a NOB elvegye az 1936. évi olimpia megrendezésének jogát. Kisorsolták és beosztották az ökölvívó bajnokság résztvevőit­ ­• Saját tudósítónktól — A többnapos selejtező mérkőzés után a szövetségi­­kapitány Kiss Elemér összeállította azoknak a versenyzőknek a névsorát, akik az idei egyéni ökölvívóbajnokságon in­dulni jogosultak. A szakbizottság tegnap a há­romnapos bajnoki verseny sorrend­jét a következőképpen állapította meg: Szombat, június 3. este fél 9 órakor Légsúly: Benáesi BTK—Kubinyi NSC, Szántó FTC—Gera Bp. Vas­utas. Bantamsúly: Lovas BTK—Belső NSC, Szakál FTC—Maráci HAC. Pehelysúly: Szabó BTK—Modia HAC, Erős Bp. Vasutas—Marton FTC. Könnyűsúly,:­­ Fogas BTK—Né­meth FTC, Harangi MÁVAG—Mé­száros Törekvés. Weh­ersúly: Kerekes BTC-­­Toka­­ji BSE, Utassy MAC—Varga HAC. Középsúly: Orsolyák BTK—Koncz MÁVAG, Katona Törekvés—Jeles BTC. Kisnehézsúly: Körösi NSC—Jani­­csek HAC, Farkas Bp. Vasutas— Szolnoki BSzKRT. Nehézsúly: Győrfi MÁVAG— Nánay UTE, Kárpáti NSC—Rózsa BTK. Vasárnap, június 4, este fél 8 órakor Lég­súly: Benáesi BTK—Gera Bp. Vasutas, Szántó FTC—Kubinyi NSC. Bantamsúly: Lovas BTK—Ma­ráti HAC, Szakál HAC—Belló NSC. Pehelysúly: Szabó BTK—Marton BSE, Erős Bp. Vasutas—Modia HAC. Könnyűsúly: Fogas BTK—Mészá­ros Törekvés, Harangi MÁVAG— Németh FTC. Weh­ersúly: Kerekes BTC—Var­ga HAC, Utassy MAC—Tokaji BSE. Középsúly: Orsolyák BTK—Jeles BTC, Katona Törekvés—Koncz MÁVAG. Kisnehézsúly: Körösi NSC—Szol­noki BSzKRT, Farkas Bp. Vasutas —Janicsek HAC. Nehézsúly: Győrfi MÁVAG—Ró­zsa BTK, Kárpáti NSC—Nánay UTE. Hétfő, június 5, este fél 8 órakor Légsúly: Szántó FTC—Benáesi BTK, Gera Bp. Vasutas—Kubinyi NSC. Bantamsúly: Szakál FTC—Lovas BTK, Maráti HAC—Belló NSC. Pehelysúly: Szabó BTK—­Erős Bp. Vasutas, Marton BSE—Modla HAC. Könnyűsúly: Fogas BTK—Ha­rangi MÁVAG, Mészáros Törekvés —Németh FTC. Weh­ersúly: Kerekes BTC— Utassy MAC, Varga HAC—Tokaji BSE. Középsúly: Orsolyák BTK—Ka­tona Törekvés, Koncz MÁVAG— Jeles BTC. Kisnehézsúly: Körösi NSC—Far­kas Bp. Vasutas, Janicsek HAC— Szolnoki BSzKRT. Nehézsúly: Győrfi MÁVAG— Kárpáti NSC, Rózsa BTK—Nánay UTE. Mind a három napon a mérkőzé­seket az Angol Parkban levő Nyári színház színpadán (Hermina-út) rendezik meg.* * Magyarország egyéni ököl­vívó bajnokságaira jegyek elő­vételben a következő helyeken kaphatók: Az Est kiadóhivatala: VII., Erzsébet-körút 20. sz. Pesti Hírlap kiadóhivatala: V., Vilmos császár­ út 78. sz. és VII., Er­zsébet-körút 1. sz. Blockner hir­detőirodák: VI., Vilmos császár­­út 33. sz. és VII. Erzsébet-körút 12. sz. Esti Kurir kiadóhivatala: V., Vilmos császár­ út­­34. sz. és Breuer-tőzsde: VI., Teréz-körút 54. sz. ma: Ludovika sportnál megnyitó napja A Ludovika sporthete ma kezdő­dik a következő sorrenddel: Délelőtt 8 órakor: kerékpárosver­seny, indulás a Ludovika II. sport-#1 telepéről. 9 órakor: egyéni tőrvívás a Ludo­­­vika I. vívótermében. 9 óra 30 perckor: öttusa lovaglás a nagyrákosi gyakorlótéren. 11 órakor: tereplovaglás a nagy­rákosi gyakorlótéren. Délután 4 órakor: atlétika (grá­nátdobás, 800 m síkfutás, magas­ugrás, 200 m síkfutás és súlydobás) a Ludovika I. sportterén. 4 órakor: tőrcsapatverseny a Lu­dovika I. vívótermében. Két haláleset indianapolisi isn A legklasszikusabb amerikai autó­versenyt, az indianapolisi nagydíjat, túlzsúfolt tribünök előtt pompás ta­­vaszias időjárásban kedden futották le. Az 500 mérföldes verseny a rend­kívül gyors és életveszélyes fordu­lókkal gazdag pályán számos bal­esettel végződött, melyek közül ket­tő halálos kimenetelű volt, s 10 sú­lyosabb sérüléssel végződött. Az amerikai Mark Billmann verseny­kocsijával a legnagyobb iramban a korlátnak ütközött, jobb karját törte és oly súlyos belső sérüléseket szen­vedett, hogy a kórházban kiszenve­­dett.­­ Spangler ugyanazon a he­lyen kocsijával felfordult és a hely­színen szörnyethalt. A nagy ver­senyben a kaliforniai Louis Meyer győzött, aki az 500 mérföldes távot 4 óra 48 p 01.5 mp-es rekordidő alatt 167.631 órakilométeres átlaggal tette meg. Meyer a nagydíjat már 1928. és 1929. évben is megnyerte Duesenberg kocsiján, kedden azon­ban nyolc cilinderes Tydo-kocsival versenyzett. Az FTC a következő játéko­sokkal megy csehszlovák túrájá­ra: Bolykovszky, Sternberg, Deák, Bednarik, Hoffmann, Kel­etien, Morvai, Kiss, Rátkay, Pyber, Bihami, Tamássy, Barna. A „33” FC Szeredre és Vág­­sellyére a következő játékosokat viszi: Raffai, Károlyi, Wéber, Feketehegyi, Vászondi, Kovácsi II., Mélán, Tamás, Huszár, Ma­jor, Kiss, Görög. Szenczy sérülé­se miatt nem mehet, Herendit pedig a Budai „11” viszi magá­val. Millenáris-pálya Pünkösd vasárnap d. u. 6 órakor NEMZETI— BEOGRADSKI SE nemzetközi futballmérkőzés utána SA8 órakor nemzetközi ■ntorvezetéses kerékpárverseny a pünkösdi nagy­díjért 50 km-isi Indulnak: DEDERICHS Köln­­s Szekeres, Istenes, Nagy Béla, Huszár Tribü­nálés: 1.20 P, Állóhely: 80 f.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék