Nemzeti Sport, 1933. július (25. évfolyam, 129-150. szám)

1933-07-02 / 129. szám

/ L­Z. / r­­­f­t / ( IR 3 JUL -2. ) m1 M­egnyertük a növekvő stafé­tát és győztünk a frízipólób­an a sucanest­­magdeburg első napján SziSieiy kitűnő úszása biztosította a növekvő stafátagyőzelmet s ssgyss staSáSit i géme­tek Heins 2:55.0 mper­­ces mellúszásával gyep­ült meg Ma mindkét stafétában győze­lemre számíthatunk s mienk a vízipóló is — De Raeve bírás­kodása kielégített — Tele­fon jelentésünk — Magdeburg, július 1. A Budapest—Magdeburg mér­kőzés első napjára­­ esőmentes, szép időben az új katonai uszoda ötvenméteres pályáján került sor. Körülbelül kétezer főnyi közön­ség gyűlt össze a nagy esemény megtekintésére, amelynek során állandóan nyilatkozott mellettünk a közönség szimpátiája. A városközi mérkőzés számai­nak lefolyása a következő volt: Növekvő staféta: 50—100— 200—100—50 m. 1. Budapest (Bozsi 28.8 rop, Csik 1:03.4, Székely 2.23.8, Mé­szöly 1:02.6, Kánásy 27.4) 5:26 mp. 2. Magdeburg (Schweitzer 28.2, Ahrendt 1:01.6, Schulze 2:30.2, Schlüter 1:03.8, Jabusch 28.8) 5:31.8 mp. Az egyes részidők megmutat­ják a verseny lefolyását.­­ Schweitzer előnyre tesz szert Bo­­zsival szemben, Ahrendt hatal­masan felfokozza Csikkel szem­ben, ekkor jön Székely, aki min­dent behoz. Vegyes staféta, 100 m hát­úszás, 200 m mellúszás, 100 m. gyorsúszás: 1. Magdeburg (Schumburg 1:17.2, Heins 2:55.8, Ahrendt 1:02) 5:15 mp. 2. Budapest (Herendi dr. 1:16.7, Mezei 2:59.5, Székely 1:02) 5:18.2 mp. Herendi nagyon szépen úszik Schumburg ellen és a hajrában ráver. Az előnyt azonban Heins már a fejessel behozza és ekkor három hosszon keresztül együtt megy a magyar és a német mellúszó. Mezei azonban az utol­só hosszban leszakad ellenfeléről , Ahrendt közel négy másodperc előnnyel indul neki a pályának. Székely szépen küzd, de az utol­só métereken, amikor látja, hogy nem tudja behozni a csapatot győzelemre, lelassít és az utolsó pár tempót már sétálva teszi.­­ Négy másodpercet az 1,02 m­per­­cet úszó Ahrendten nem tudott volna behozni. Az eredményhirdetéskor mind Székelynek, mind Ahrendtnek 1:01.6 mpercet hirdettek, én azonban két stopperrel mértem az időket s a­z csak 1:02 m­perc volt mind a kettőnél. Aman — Ete Rademaeher — Schulze, Aki Rademaeher, Schum­burg. A választásnál a németek kap­ják a kabalás fehér sapkát, mienk a kapuválasztás joga.. De a fehérsapkás kabala nélkül is sikerült a mérkőzést megúszni. Schulze éri­ el a labdát s gyors német akció után Bródy kiúszva ment. A kiadásból Homonnai— Halasy—Németh a labda útja és a 29.­­percben már benn is a center labdája a hálóban. 1:0. Schulze akcióját szereli a ma­gyar védelem és ebből Németh dopplere a kapufán köt ki. Ivády passzát Homonnai mint­egy háromnegyed pályán fogja, lő, a hatalmas bomba zúgva száll a kapu bal sarkába. 2:0. (1,16 mp). A kiúszásnál ismét Schulzer a labda, Németh támad mégis vele, de víz alá nyomják. A bíró nem ad szabaddobást. Bródy véd aztán szép lövést, a kiadásból támadás lesz, a támadás­ból Vértessy lövése pattan vissza a kapufáról. Most derűs akció következik: Homonnai szökik a labdával, lő, a labda a kapufára pattan, onnét a fejét kapkodó kpus fejébe, a fejé­ről be a gólba. 3:0. (3:40 mp). Most egyperces középjáték folyik, aztán Halasy passzát Né­meth kapja, erősen nyomva a víz alól bukkan fel és lövi a negyedik gólt. 4:0. (4:46 mp). Bródy kiadásával Vértessy szo­kik, a kapust kétszer kiugratja, aztán ejt, gól. 5:0. (5:15 mp). A németek felé int most egy nagy helyzet eredménnyel. A lab­da Ivády és Schulze közé esik, Bródy is kistartol rája, elkaparint­ja, kiad, de a kiadás rövid. Aki Rademaeher fogja el és lő, de lö­vése erőtlen és a labda megáll az üres kapu előtt a vízen. Közvetlen ez után az akció után a bíró lefújja a mérkőzést az idő­mérő jelzésére, pedig img csak 6,05 m percet játszottak. A második félidő elején Németh Jamesz szerzi meg a labdát, aztán két eredménytelen magyar akció következik, Halasy passzát Németh kapufára vágja, aztán ugyanő tesz egy dopplert a léc mellé. De Raeve sűrűn ítél szabaddobásokat, de mindig csak a németek kapnak­­ ellenünk. Egy vehemens támadás alkalmá­val Halasy megy előre a labdával, Németh a négyyardos vonalon vár­ja és felemelt kézzel integet Oli­­nak, adja át. Halasy késlekedik, közben Németh tempózgat a kapu felé és integet. Mire a labda el­hagyná Halasy kezét, Németh már belül van a két yardoson és a bíró természetesen kiállítja. Az egy embernyi előnyt a néme­tek gyorsan kamatoztatják. Schulze szerzi meg a labdát és Jamesz kiállításától számított húsz­­percen belül ívelt labdája már a hálóban lapul 5:1. (1:38 mp). A magyar csapat nagy fölénye ellenére is ettől az enyhén beka­pott góltól kissé megzavarodik. Magdeburgi támadások következ­nek és egy alkalommal, amikor Halasy nyomja Rademaeher 1-et, bár egészen szabályosan, a bíró szabaddobást ad. A szabaddobást Ete Schulzenak adja, ez a gólba vágja 5:2 (2:55 mp.). Erősödik a játék. Sűrű szabad­dobások. Németh közben mellé­tesz egy szép helyzetadta labdát. De már magára talált az össz­­játék, Homonnai,Halasy és Vér­tessy a labda útja, gól, 6:2 (4:09 mp). A kiúszásnál ismét Schulzeé a labda, Bozsi azonban szereli és Halasynak passzol, aki a kezdéstől számított 22 m perc múlva (4,81 mp) már belövi a hetedik gólt. A németek a mostani kezdésnél előbb rajtolnak a vonalról, a pub a közepén Bozsi és Aki Rah­ma­­cher összetűz, a bíró bedobja a labdát. Halasy kap most szabaddobást. Némethnek adja, Németh kapásból gyorsan bevágja, 8:2 (5:15 mp). A következő kiúszásnál bebizo­nyosodik újólag, hogy a német csapat legveszélyesebb és leggyor­sabb embere Schulze. A magyar kézen elcsúszik a labda, Schulze fogja és 20 m perccel a kezdés után behelyezi, 8:3 (5:35 mp). Most Vértessy kornert ér el, eredménytelen. Homonnai Aki Ra­­demachert faultolja, a bíró meg­ítélése szerint a büntető területen belül. Kiállítja Sanyit, négyyar­­dost ad, aminek azonban érdekes a sorsa. Ivády dr. közel áll a kapu sarkához és a bírói rendezkedések közben kissé bejebb csúszik, úgy­hogy a négyyardos dobásakor már tulajdonképpen két kapus véd, Ivády helyezkedésének megvan az eredménye, mert Rademaeher fe­léje lövi a labdát és Ivády ki is üti a sarokról. Az utolsó akció magyar: Né­meth előretart, amikor faultolják és az időmérő a mérkőzés végét jelzi. Most mindössze 6:30 m per­cet játszottak. Úgy látszik, nem tud mérni az időmérő. A mérkőzés kielégített magyar részről. A második félidőben a vé­delem bizonytalankodott. A mag­deburgi csapat öregágyúkkal vo­nult fel, akikről kiderült, hogy öre­gek ugyan, de ágyúnak?... A vasárnapi programról csak annyit, hogy a védelemben Ho­monnai és Sárkány játszik, Bozsi helyére pedig Keserű II. kerül a csapatba. A mai úszásformák után bizto­san remélhetjük, hogy mind a 4x100, mind a 4x200 m stafétát megnyerjük. A társadalmi programról csak annyit, hogy délelőtt a főpolgár­mester fogadott bennünket a ta­nácsteremben. Szép beszédéből ki­csendült az hogy nagyon jól van informálva a magyar állapotokról. A látogatás végén a csapat nevé­ben beírtam nevemet a magde­burgi aranykönyvbe. Beleznai László dr. Az első félidőben pompás aktion­nal közel féltucat gólt lőtt a magyar­ csapat, a második fél­idő­­ döntetlen lett Budapest—Magdeburg 8:3 (5:0). Bíró: Be­laeve, Belgium. Budapest: Bródy — Ivády, Ko­monnai — Halasy — Bozsi, Né­meth, Vértessy. Magdeburg: Heinrich — Lack, *( W3 JUL-2. ' 19 ISN­ HETEDSZER DŐL EL ti nap 12 f III* aa a Budapest—Magdeburg város-1933 július 2 láfjl «ijg»-­­ közi mérkőzés. Az _ eddigi hat XV. Évfolyam, 129. szám ‘flklSEn hVPH Amz sBSfc mérkőzésnek az aránya passzív Uccid­etub s:erdo h izom hal kiviteléül WBfamw BB AWkg mbhL­­SfB JEt ránk nézve. Magdeburg három­wxDEN kap sRjJptw*''* HJp' szer győzött, egyszer döntetlen Szerkesztőség­ és kiadóhivatal: jgSBT “ ' volt, mi mindössze kétszer nyer-W Bk - -n i—i HM tünk. A* első mérkőzéstt 1921-ben Taulimti cun: Nemzetisport Budapest, vívtuk Budapesten a 1 a latinus* ' : - ■ ---------------- - __i . uszodában 100 méteren, az utol-Csehs­lovákiában i Ke, Romániában s isi,­­ WSlmisMk sót 1931-ben a Császárban. Né-3 _ *' met győzelem volt 1921-ben, í ‘í rí:: áaBmSBí M»mérta­lyan 1922-ben és 1925-ben. döntetlen Glatzországban­­.go i.. Amerikában 4 cent. 1923-ban, míg győzni csak 192,­­Ki­fizetési ifjú Beiföldre negyedévre 7.50 p. bán és 1931-ben sikerült buda­nőnapra 5.19 P. Ausztriába negyedévre IMfernWf HhhD ..___„ „ * „ „ 1, 8 P. Észak-Amerikába II P. egyéb kül-­pesti Csapatnak, földre 10 P. Barátky a csatársor­ban - Tol a halszárny Korányi meghalt, de valószínűleg játszik­­ Sárosi Gyurka fogorvosnál A magyar válogatott Stockholmban — Távirati jelentésünk — Stockholm, júl. 1. Az előre kijelölt műsor szerint tettük meg az utat Berlinből. A Rügen-szigeti Lassnitz és Treile­­borg között a tengeren erős szelet kaptunk, de különösebb baj nem történt. Stockholmban a svéd szövetség vezetősége fogadott. Johansson elnök és Rubenson főtitkár nincs Stockholmban. Elkísérték a B­ csapatot észt-lett túrájára. Szom­baton délelőtt autókon körutazást festti­áltuikk'fissak Velencé­jében, ma, este cirkuszba megyünk. Sárosi Gyurkának útközben makrancoskodni kezdett a foga, el­vittük egy fogorvoshoz, aki hamar kifúrta és betömte a fogat, ami most már rendben van. Korányi meghalt, a baj azonban nem lát­szik komolynak. 37,5 a hőmérsék­lete, óvatosságból azonban ágyba fektettem. Remélem, holnapra nem lesz semmi baja. Ha Korányi rendben lesz, akkor így áll fel a csapat a svédek ellen: Szabó — Korányi, Bíró — Palo­tás, Moóré, Laky — Fenyvesi, Ba­rátky, Sárosi,, Toldi, Titkos. Amennyiben Korányi nem játszhat, Miklósi fogja helyettesí­teni. *1­ -svéd csapat nem változott . Rydberg Göteborg — Axelsson és Johansson Arne Hálsingborg — Sjögren AIK, Johansson Harry Gais, Persson Brassi Hálsingborg — Nilsson AIK, Persson Erik AIK, Karlsen Gefle, Banke és Krron Hálsingborg. Megérkezett Sophus Hansen, a dán bíró is. Az összeállításunkhoz csak any­­nyit, hogy Nádas szövetségi kapi­tány felvonultatta a csatársorban valamennyi lendületes és a közel­harcoktól vissza nem riadó csatárt, aki csak itt rendelkezésünkre áll. Polgárnak persze vissza­ kellett vo­nulnia Sárosi klasszisa előtt. Egyedül Fenyvesi nem illik bele ebbe a „törő-zúzó” csatársorba, ha p­t ő heyén nin­cs más. Ha ez a csatársor sem lesz ered­ményes, akkor újra el kell kezdeni a kutatást újabb kombinációk után. Fábián Pál.

Next