Nemzeti Sport, 1933. szeptember (25. évfolyam, 173-193. szám)

1933-09-01 / 173. szám

/V ' / l n ' r VSgS*/ Péntek 12 fm. _ Pályázóinknak! 19­3­3 szeptember I. Középeurópai Kupa-XXI. évfolyam, 173. szám fk WraO fjfanE^l MW IuKj ^ÉlÉi» pályázatunkra a szelvényeket Ued­eienik verda t» szombat kivitelév* agfojk'faST!­.JSaL* VSk jBjk­* Áfa, legkésőbb ma estig postára minden nap 8P tag kell adni, vagy pályázatgyűjtő B vT‘nl 0 *** |§F ládánkba bedobni. Heti tip-Levélcim BTMá%st W.^tSlók'tZ*'**'* —iAflipig pályázatunk résztvevői-Tauirati cím Ncimelitsport Budapest. \ ucfc úgy kell postára adni a ~~ ,---------~—- -—- 1 - — —. szelvényeket, hogy azok hol­ Csehszovákiában­. Ke, Romániában 5 lei, TBBeSbBi JffiSpagreál nap délid szerkesztőségünkbe Jugoslláviában bMHHKH IMS érkezzenek. A tipszelvények­ Aa*r.tr­ában 20 Gr Németországban IS Pf.. BjMSsE?*® hr~ n p t r s­ r k t I f­f­l r­i­Svájcban 15 e.. . Franciaországban ] fr„ n­ ~ n( 1­­ ,s * 1 L d­JCli J Olaszországban­­80 l Amerikában 4 cent jjpgpgM f­eni mellé­kelni O 10 fllUros iNpf .??if£,dre negyedévre ?.?o p. rangossá bélyeget. Díjaink ezen a he-Pl. hAe"»m“ ,fibntriápb8 »edlürí ten' L díj: « pengő. II. díj: Kidre io p. ^ jo pengő. III. díj: 5 pengő. Nagy bizakodással indulnak főiskolás futballistáink a németek elleni mérkőzésbe Mattea lesz a magyar-német meccs bírája — Telefonjelentésünk — Torino, augusztus 31. A főiskolás futballcsapat tegnap kiadós edzést végzett a Juventus egyik gyakorlópályáján. A fű azonban itt is remek. Az edzést én vezettem, nagy közönsége volt. Fejelőgyakorlatainkat nagyon meg is tapsolták. Pénteken a németek ellen ját­szik a­ csapat, amelyet Fábián Jóska kapitány így állított össze: Goda­i- Mester, Szántó — Koncicky, Balogh, Simon — Gonda, Feketekovács, Solthy, Drégely, Bokor. A németek összeállítás­a a kö­­vetkező: Fischer — Schmedfeld, Vogel — Breindl, Kiehl, Klaass — Schulz, Ballendal, Ernst, Gassler, Pryssogk. Tartalék: Apfel, Simon, Haase, Katzer. A mérkőzést az olasz Mattea, a neves nemzetközi bíró vezeti. • Csapatunk hangulata kitűnő, kondíciója is nagyon jó. Teljes bizakodással nézünk a meccs elé. Előtte az olasz-lett mérkőzést fogják játszani, amit a régi BEAC-ista Prindl Guszti fog ve­zetni. Egyébként itt nagy a te­kintélyünk. Engemet már felkért­­ek az olasz-német mérkőzés veze­tésére. Pluhár István. Tökéletes organizáció és csodálatos pálya várja Torinóban a főiskolásokat Saját tudósítónktól — Torino, aug. 28. A torinói diákvilágbajnokság olimpiai aranyai már kezdenek ki­bontakozni. Az olaszok nagysza­bású organizációt létesítettek, amint látom, nagyszerű rendben és óriási buzgalommal folyik min­den. Egy szép banképületet ren­deztek be a vezérkar és az irodák számára. A stadion elképesztően szép. A legmodernebb, a leghigiénikusabb, amit csak el lehet képzelni. Egé­szen más típus, mint az amerikai pályák, de különb igazán nem le­hetne. Még a tréningpálya is pom­pás stadion. A magyarok főcsoportja egy kollégiumban fog lakni. Az összes sportokra vonatkozólag legjobb tu­dásom szerint letárgyaltam min­dent. Az olaszok rendkívül előzé­kenyek és szívesek. Az összes zsű­rikben nagy szerepe lesz a magya­roknak. Misángyi Ottó. MIK pénteken I *, este fél 9 órakor kezdődik , a Belissouissan Vr­a PCI.birkózó világverseny Minden este 6 pár birkózik Helyárak 50 fillértől 3 pengőig Szenzáció a Phöbusnál: Bányait akarják edzőnek — Saját tudósítónktól — Színhely: a Ber­lini-utca, a Phö­­bus-pálya. Edzés folyik. • Kétkapus. A 33 FC az ellen­fél. Valaki kérdi: .— Mondja, mit csinál itt a Bá­nyai? — Hát maga nem tudja ? — Mit? — Egész héten minden nap kint volt a Bányai. Lehet, hogy ő lesz a csapat edzője. Barna Sándor akar­ja. Most folyik a tárgyalás. Talán meg is egyeznek. S míg­ a pályán folyik a komoly edzés, addig bent az irodában gyárt­ják az egypengős és 50 filléres iga­zolványokat. Ezekkel egy teljes hó­napig lehet meccsre járni a Phö­­bus-pályán. A sport példaadása A tiszai hajózás alkalmával mondotta vitéz Horthy Mik­lós kormányzó Szolnokon: „Nagyon fontos volt Magyar­­ország szempontjából az az óriási megpróbáltatás, amelyen az utolsó 15 esztendőben keresz­tülment. Nézzük meg a spor­­tot! Verjük benne az egész világot, mert min­denáron győzni aka­runk! Ez is mutatja, mi­csoda őserő van a ma­gyarba­n.” Ezek a szavak büszkeséggel tölthetik el a magyar sportot. Mi mindig tudtuk, hogy Magyar­­ország első embere, a kormányzó lelkes barátja a sportnak, hiszen ott láttuk örülni, ott láttuk szo­­morkodni, ahol a magyar sport nagy küzdelmei, kemény csatái lefolytak. De most azért mégis meg kell mondanunk, hogy jól­esett ez a kitüntető, elismerő mondat onnan a Tisza partjáról, a politika hullámai mellől. Min­den jutalomnál jobban ! És úgy érezzük, hogy a magyar sport ezt a kormányzói megbecsülést újabb erőforrásnak tekinti majd, újabb biztatója lesz ez az újabb harcok, az újabb lendület, az újabb dicsőség útján! Tar­i­s minden távon — egyéni gyors­úszótávon — francia bajnok. A 100, 1­400 és 1500 méter mellé vasárnap megnyerte a Parison keresztüli úszást is. Újabb világrekord­­ Richard, francia kerékpáros bajnok Egg vezetésével a strui­­deni kerékpárpályán az egyórás világrekordot 1.777 méterre ja­vította. (MTI). i———l­ ! A torinói vívóverse­­ny els végleges sorrendje — Telefon jelentésünk — Torino, augusztus 31. A rendezőség magyar inter­vencióra megváltoztatta a vívó­versenyek programját s a csütör­tök esti ülésen a végleges sor­rendet a következőképpen állí­totta össze: pénteken (1-én) reg­gel 9-kor tőrcsapat előmérkőzés, este 9-kor döntő, szombaton (2-án) reggel 9 órakor tőr egyé­ni előmérkőzés, este 9-kor döntő, vasárnap (3-án) reggel 9 órakor épéecsapat előmérkőzés, este 9-kor döntő, hétfőn (4-én) dél­előtt 9 órakor épéé egyéni elő­mérkőzés, este 9 órakor döntő. Hétfőn a férfi versenyekkel párhuzamosan folynak a női vívóbajnokságok. Kedden (5-én) délelőtt 9 órakor kardcsapat elő­mérkőzés, este 9-kor kardcsapat döntő, végül szerdán (6-án) dél­előtt 9 órakor kardegyéni elő­mérkőzés, este 9-kor döntő. P. I. ................... A MOATSz mai közgyűlésén Wil­csek DSC és Nattán BSE közül vá­lasztanak majd főtitkárt. Ez egyút­tal választ ad arra is, hogy a DSC- párt, vagy az újraéledő BSE erő­sebb-e. Az MTK passzív szerepre szorítkozik a választási küzdelmek során. g­­yEGijj­inn Itt az evezős ellenzék programja: 1. Plurális szavazati rendszer, 2. a mai elnökség távozása, 3. a Hungária és a Pannónia X­­ szövetségi súlyának biztosítása ! — Saját tudósítónktól — Csütörtöki számunkban közöl­tük Kelemen Kornélnak, az OTT elnökének véleményét, amely az állásából folyó köteles objektivi­tás dacára is az ellenzéket iga­zolja. Mint értesülünk, ennek a nyilatkozatnak az aapján prog­ram készül az ellenzékben az alábbi három fő ponttal: 1. A sportszempontok dominá­­lása a szövetségben. Más szóval: sportszerűséget a freekend-irány­­zattal szemben! Mindezt pedig intézményesen csak a plurális sza­vazati rendszer biztosítja. (Lásd BLASz és MUSz példáit!) 2. A MESz jelenlegi elnöksége nem maradhat tovább a helyén. Túlságosan exponálta magát már és hibát hibára halmozott, ezen­kívül pedig azért sem, mert a tel­jes megbékülés, a lelkek meg­nyugvása csak az ő távozásuk után képzelhető el. Szó van itten Perger Ferenc elnök, Ábrás Zol­tán társelnök és Kalliwoda Ferenc ügyvezető távozásáról. 3. Megfelelő súlyt kell biztosí­tani a szövetség elnökségében annak a két egyesületnek, amely a Duna vizén, a versenyeken uralkodik. Nemcsak presztízskér­dés ez, hanem a célszerűség dolga is: nem lehet simán vezetni egy szövetséget úgy, ha a versenyzők legnagyobb részével az elnökség rossz viszonyban van. Ha mindezeket a reformokat és változtatásokat szép szóval, békés úton nem lehet keresztülvinni, akkor az ellenzék az OTT közbe­lépését kéri, hogy kormánybiztos kiküldésével végre rendet teremt­sen ebben a sportágban is. * Több mint félórás késéssel, este háromnegyed 11-kor futott be a Déli pályaudvarra az a vonat, amelyik a Hungária túrázó csapa­tát hozta haza Barcelonából. A pályaudvaron a vezetőség részéről Preiszmann Lajos alelnök és Fo­dor Henrik főtitkár várta a csapa­tot. Melléjük Lenkey és Kalmár fe­lesége és néhány szurkoló csatla­kozott. A vonat befutásakor a ha­zaérkezéstől boldogan, de fáradtan és kimerülten szálltak le a fiúk a vonatról. Beszéddel, szónoklással senki sem fárasztotta a hosszú tú­ráról megérkező csapatot. A Hungária hazatérőben útját 24 órás pihenőre megszakította Milánóban, ahol a játékosok két­órás sétával igyekeztek az utazás­tól meggémberedett tagjaikat rendbeszedni. Milánói napjukon megnézték, hogy az Ambrosiana miként trenírozik az FC Crem­o­­nával a középeurópai kupa­meccsre. A túravezető Bodánszky dr. rö­viden, de sokatmondóan csak any­­nyit jelentett ki, hogy az egész túra nagyon kellemes volt, a fiúk nagyon jól viselték magukat, sem­mi panasz nem volt. Lenkey edző elmesélte, hogy a barcelonai mérkőzést csak a bal­­szerencse miatt vesztették el. Sok­kal többet támadtak, mint az el­lenfeleik. Ha a két hátvéd nem lámpalázas, akkor pompás győze­lemmel fejezhették volna be a tú­rát. Elmondta még Lenkey, hogy vasárnap az Attila ellen minden bizonnyal ugyanazzal a csapattal állnak fel, mint amelyikkel a ka­talán válogatott ellen játszottak. Vagyis: Újvári — Egri, Kiss — Se­bes, Kalmár, Magyar — Sze­gő, Kardos, Turay, Dudás, Titkos. A Hungária játékosai rövid bú­csú után sietve szétszéledtek, hogy mihamarabb belefeküdjenek a ha­zai ágyba. Mi Fáradtan, de azért jókedvűen érkezett meg a Hungária Attila elleni csapat ugyanaz lesz, mint amelyik a katalán válogatott ellen játszott — Saját tudósítónktól — Az IFJÚSÁGI VÁLOGATOTTAT BÉCSBE HÍVJÁK Az osztrák szövetség meghívta Bécsbe a magyar ifjúsági válo­gatott csapatot, hogy az osztrák ifik ellen játsszék szeptember 17-én a Hohe Warten a Bécs— Prága meccs előmérkőzése gya­nánt. A meghívás az MLSz ja­vaslata alapján történt, egészen bizonyos tehát, hogy ifijeink reprezentatív csapata a buda­pesti magyar svájci Európa Kupa mérkőzés napján Bécsben fog szerepelni.

Next