Nemzeti Sport, 1933. december (25. évfolyam, 238-257. szám)

1933-12-01 / 238. szám

aMagyarország-csehszlovÉMa 10:6 (QKOluiuás) .................................................................................................................................................................................................................................... ess­zro­ a­z osztrákok döntetlenül ját­­­­­szottak a skótokkal. Nagy .IPS, siker. Mi ki sem kapha­tunk a skótoktól. Odáig sem jut­hatunk. Vigasztalódjunk azzal, hogy nekünk viszont sikerült jól el­adni Kalmárt? Ppp László doktort joggal H&' lehet nevezni a birkózó­­*­sport Mándijának. Papp Laci rengeteg sérülésen ment keresztül, köztük egy olyan tok­szalagszakadáson, mely után kö­zönséges halandó járni sem igen tud. Papp Lászlót elparentálták, boxolni küldték, súlyt emelni küldték, csak éppen a birkózás­ban látták befejezettnek karrier­jét, legkülönösképpen pedig a szabadfogású birkózásban. De Papp Laci mindezzel nem törő­dött és egy ritka bravúrral vég­hezvitt Európa-bajnoksággal fe­lelt. Ha magában a birkózószövet­ségben csak feleannyi energia lenne, mint Papp Laciban, akkor most nagy fölénnyel nyertük volna a Nemzetek Díját is. Hómon Bálint kultuszminisztert Lator Géza dr. a BKE nevében meghívta az Oxford elleni (december 17) és a Cambridge elleni (december 19) jéghokkimérkő­­zésre. A kultuszminiszter nagy ér­deklődéssel hallgatta Lator dr. fejte­getéseit a magyar jéghokki fejlődé­séről és kilátásba helyezte, hogy a két mérkőzésen (de legalább is az egyiken!) megjelenik. Az FTC önálló hölgy­­úszószakosztályt alakított — Saját tudósítónktól — Az FTC hölgyúszószakosztálya mindig nagyobb súlyra tesz szert. Sporteredményeit most az­zal honorálta az egyesület vá­lasztmánya, hogy beleegyezett, hogy hölgyúszóik teljesen külön és önálló szakosztályt alakítsa­nak. A hölgyszakosztály külön költségvetéssel rendelkezik. Frankfurtban lesz a magyar-német válo­gatott futballmérkőzés — Saját tudósítónktól — A magyar válogatott csapat ja­nuári túrájának első állomása tudva­levőleg Németországban lesz. A né­met szövetség most jelölte ki a ja­nuár 14-iki magyar—német váloga­tott mérkőzés színhelyét, amely a majnamenti Frankfurtban lesz. Frankfurt a délnémet futballnak egyik hatalmas metropolisa volt a Háború utáni időkben. Az új német bajnoki beosztás szerint a XIII. ke­rületbe, Délnyugat­ba került Frank­furt, amely ennek a kerületnek veze­tő városa. A közel félmilliós lakosú város méltó keretet fog adni a tizen­egyedik magyar—német válogatott mérkőzésnek. /**V ulfo­n/ “b-W 10 Pentek 12 Áll. —*-----'X 1933 t­ ocember .. ) XXV. évfolyam, 238 Ikaám Mjjf utrda ti m j : MINDEN NAP '“V V Szerkesztőiig és kiadóhivatalt ^ J 112—44 '/ i X Levélcím: Budapest 62. porlakok 24. UKUB&fiBSfe. .^maflán­_ gatagOBBM (_/ / io.isz.ovakiaban i Ke, Kománlaban kSUBMBQ (TV. \ / ■■) JugoszlAv.&ban 21 i din. g&SjUNfl Ír—/ \Sztriában 20 Gr., Németországban 19 Vt aWBKiHBBHIfflBMBj HBBH , ■ ■» jVUjL. Svájcban 15 e , Franciaországban 1 fr SSmRjfigilal ___ T • Olaszországban —.80 1., Amerikában 4 cent , Belföldre negyedévre 7.20 P, AKNAI, e gy ^ h r^a r i k A­imU 3 V/' l\ * ~~ ^ legújabb külföldi vándorunk földre 19 P. ^^ Kitört a futball­­háború a nagy­egyletek közt Van-e „megnemtámadási" meg­egyezés a zöldfehérek és lila­fehérek között — Polgár Gyula levélben megismétli a telefonba mondottakat — A Ferencváros nyílt hadüzenetnek tekinti Újpest eljárását — Saját tudósítónktól — Polgárnak a Ferencvároshoz tör­tént átadása körül vita támadt két nagy egyesületünk, a Ferencváros és Újpest között. Ebben a vitában hivatkozás történt arra a megálla­podásra, amely a nagy egyletek kö­zött köttetett volna a játékosszer­­zés körüli konkurrencia kizárására vonakozólag. Ebben a kérdésben Langfelder Ferenchez, Lépest igaz­gatójához fordultunk kérdésünkkel, aki a következőiket mondotta mun­katársunknak: . — Semmi kedvem sincsen a Fe­rencvárost követni a nyilatkozatok özönében, tehát csak a következő­ket jelentem ki: A játékosok szer­ződtetése körüli konkurrencia kikü­szöbölésére a szándék mind a Fe­rencvárosban, majd bennünk meg­volt. Ennek az évnek nyarán meg is egyeztünk­ abban, hogy e közös szándék megvalósítása céljából még az 1983—III. bajnoki év megkez­dése előtt szerződést kötünk. Ez a szerződés azonban nem jött létre, ami bizony nem rajtunk múlott, így tehát mind a két egylet to­vábbra is szabad kezet nyert a já­tékosok szerződtetése körül. A késő esti órákban megbízott útján levelet küldött szerkesztősé­günkbe Polgár Gyula, amelyben a következőket írja: — Napok óta ízlésemnek nem megfelelő módon szellőztetik egye­sületemnek átadásommal kapcso­latban folytatott tárgyalásait, még­pedig olyan személyek, akik vagy nem tájékozottak, vagy pedig rossz­indulatúan ítélik meg az egyes té­nyeket, annak ellenére, hogy a hét folyamán telefonon közöltem a Nemzeti Sporttal a tényleges hely­zetet. Az ügy helyes megvilágítása céljából újólag kijelentem­, hogy családommal együtt végérvényesen úgy határoztunk, hogy az Újpest FC kötelékébe akarok belépni■ Er­ről a szándékomról a mai napon szeretett egyesületemet, a Budai „11” FC-t­ értesítettem. Miután, az elmúlt napokban már úgy alakult a helyzet, hogy Polgár a Ferencvároshoz kerül, a játékom fenti levelére Vonatkozólag kérdést intéztünk Mailinszer Bélához, a Fe­rencváros elnökéhez, aki a követ­kezőket jelentette ki: * ■ — Meg kell állapítanom, hogy a játékosszerzés körüli konkur­rencia kiküszöbölésére irányuló megállapodás igenis létrejött a három nagyegyesület között és azt a Ferencváros is kötelezőleg ismerte el magára nézve. Csak a részletkérdések megvitatása so­rán támadt nehézségek vezettek ahhoz, hogy ezen megállapodás írásba még nem foglaltatott. Hogy azonban Újpest is kötele­zőnek tekintette ezt a megálla­podást, nyilvánvaló a Sófalvy esetből kifolyólag. Amikor ugyanis az Újpest vezetősége közölte velünk, hogy Sófalvyval ő kezdett előbb tárgyalásokat, mi nyomban félreálltunk. — Ami a Polgár-ügyet illeti, a Budai „11” nekünk adta ki a játékost, mi­t hozzá ragaszko­dunk és jogainkból nem fogunk engedni. Ha pedig ezt Újpest nem hajlandó elismerni, akkor ezt a legnagyobb mértékben ba­rátságtalan lépésnek, sőt nyílt hadüzenetnek fogjuk tekinteni. Sajnálatos dolog, hogy az amúgy is annyi sebtől vérző profifutball vezetői között ilyen harcnak még csak lehetősége is felcsillanhat. Reméljük, hogy az érdekeltekben minél előbb felül­kerekedik a sport szeretete és békésen intézik el ezt az ügyet, amelyben egyébként a szövetség fogja kimondani az utolsó szót. A skót szövetség elnöke dicséri az osztrákokat, magasztalja a meccset, ígéri csapata revánsát Ajándékosztás — Milyen csapat áll ki az Arsenal ellen — Telefonj­elen­­tésünk — London, november 30. Ma délelőtt 10 órakor elutazott az oszták válogatott csapat Glas­­gow-f­ól. Megjelent a pályaudva­ron a skót szövetség elnöksége, egész sereg menedzser és edző. Fleming, a skót szövetség elnöke újra áradozva dicsérte az osztrák csapat játékát. Kijelentette, hogy évek óta nem látott­ ilyen szép és érdekes meccset. Reméli, hogy ez a mérkőzés most már a legszorosabb érintkezést nyitja meg a két or­szág futballsportja között, -­­ de egyáltalán a szigetország és a kon­tinens futballja között. Fleming elnök azt is kijelentette, hogy a skótok a jövő évben minden bi­zonnyal­­ ellátogatnak újra Bécsbe. Mind a skót, mind az angol la­pok túláradó elismerés hangján ír­nak az osztrák csapat játékáról. Megállapítják, hogy az osztrák együttes ma a kontinens legelső csapata és nagyszerűen megállta helyét Nagybritannia olyan kiváló csapatával szemben, mint a skót válogatott. A szerdai banketten igen emel­kedett volt a hangulat. A skót já­tékosoknak Eberstaler dr. elnök osztotta ki az­­ osztrák szövetség ajándékát: egy-egy ezüst cigaretta­­tárcát. A skót szövetség művészi fafaragási szobrokat kapott em­lékbe. Ma este fél 8-kor érkeztünk Londonba, ahol­ nagy tömeg fogad­ta a csapatot. 9-kor volt a vacsora és utána nyomban pihenőre tért az egész válogatott gárda. Pénte­ken délután könnyű edzés lesz, szombaton az Arsenal-Liverpool meccset nézzük meg. Az Arsenal ellen hétfőn leját­szandó mérkőzésre Meisi még nem jelölte, ki véglegesen csapatát. A sérült Janda helyett Cisar játsz­hat hátvédet. A Glasgow-ban gyengén játszó Viertel is kimarad a csapatból és a Binder—­Schall­­szárny valószínű. Meisl másik kombinációja az, hogy Nausch lesz jobbhátvéd, Janda helyett, Braun lesz fedezet és a balszárny a Bin­­der—Cisar összeállításban áll majd ki, annál inkább, mert Cisar az utóbbi bajnoki meccseken mindig balszélsőt játszott és még­hozzá nagyon jól. .. A Hungária téli túrája is kialakult már — Saját tudósítónktól. — A kék-fehérek 4—­5 meccset játszanak Németországban, Nürn­­bergben, Stuttgartban, Mün­chenben, Karlsruheban s min­denhol városi válogatott ellen állnak ki, mert ezek úgynevezett „Northhi­fe” mérkőzések lesznek. (A mérkőzések bevételének egy részét a munkanélkülieknek jut­tatják.) Németországból Fran­ciaországba mennek a kék-fehé­rek, ahol először Lyonban ját­szanak. Itt 1—2 meccsről van szó. A Bocskainál Hevesi sérült, helyette Dóczé lesz a bal­szélső — Telefonjelentésünk — Debrecen, nov. 30. A Bocskai gárdája ma délután egészen könnyű edzést tartott, ezt is jóformán csak Dóczé kedvéért. Az a helyzet ugyanis, hogy Hevesi váll­sérülése lassan javul s ezért Dóczé kerül a balszélre, Dóczéra pedig ugyancsak ráfér egy kis tréning. A villanygyári csapat volt a partner. Edzés után közös uzsonnára ültek össze a játékosok és a vezetők s itt közölte Jánosy az öszeállítást is. Meglepetés nincs, ez a tizenegy uta­zik fel a fővárosba: Alberti — Vágó, Janzsó —• Palotás, Gyulai, Reviczky — Markos, Vince, Teleki, Eőry, Dóczé. Reviczky influenzával bajlódott, de már szinte teljesen rendben van. A csapat nagyon készül arra, hogy a Hungáriának, visszaadja az októ­ber 29-i 1:3-at. T. L. A BBTE jéghokki csapata Zakopanéba megy — Sajá­t tudósítónktól — A BKE meghívást kapott a len­gyelektől. Ennek értelmében decem­ber 26—28-án Zakopanéban, január 1—6-án Krynicában játszhatna a BKE jéghokki csapata. Mivel azon­ban a BKE ebben az időben svájci túráján van, Lator dr. felajánlotta a BBTE-nek a két meghívást. A BBTE a Zakopanéit választotta, mert ez a torna csatlakozna a BBTE tátrai vendégszerepléséhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék