Nemzeti Sport, 1934. március (26. évfolyam, 42-63. szám)

1934-03-01 / 42. szám

Csütörtök 12 fill. 1934 március 1. XXVI. evfolyam, 42. szám.­­ Uegletcnit mrdo tr­uumbrat kivételével I UISDEN NAP Szerk­entőseo ét kiadóhivatal: Budapest. \­.. Rtítjo-o. 111. fTel. Ill-U. SJJ-561 Levélcím: Budapest 61. pótlaltók **. Távirati cím Nemzetisport Budapest. Csehszlovákiában 1 Ke, Romániában S lei, Jugoszláviában ti Vi­dinár Au­ub­áb­an. 20 fr., Németutazásban 15 Pl., Svájcban 15 e., Franciaországban 1 fr., Olaszországban­­80 I., Amerikában 4 cent Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 6 P, egy hónapra 2.20 P. Ausztriába negyedévre 7 P. Észak-Amerikába 10 P, egyéb kül- s TÁVIRATILAG — A FRANCIÁK ELLEN! A francia ping-pongszövetség távirattal fordult a MOATSz­­hoz s arra kérte, adjon rajtenge­délyt a Franciaországban élő Barna—Szabados—Bellák hár­masnak arra, hogy Le Havre-ban a francia válogatott ellen mint Magyaroszág válogatott csapata meccselhessen. A MOATSz az engedélyt megadta. A Lass Maggiore mentén közös edzőtáborban végzi majd utolsó elő­készületeit a világ­bajnoki küzdelemre az osztrák és a német válogatott csapat Mm MMMimi 8i­­mm mást kar a HH pályáin kárásztól ■ — Saját tudósítónktól — Bács, február 27. Az osztrák­­poli­tikában beállott vál­tozás jelentős átala­kulást hozott az osztrák f­utball­­sportban is. A poli­tikai alapon meg­szervezett munkás­szövetség, a WAFC, a kormány rendelete értelmében felosz­lik . Meisl és Ger­ó dr. fontos tár­gyalásokat folytat az állami sport­vezetőkkel, hogyan fogják beolvasztani a munkásfutballt az egyete­mes osztrák futballszövet­­ségbe. Amint értesültem, az elgondolás az, hogy a munkásegyletek veze­tőségében elkerülhetetlen változá­son kívül más nem történik, a klubok, a csapatok maradnak és a sportpályán nyújtanak béke­jobbot egymásnak a sportolók. Az osztrák szövetség komoly megerősödését jelenti ez a meg­oldás. A WAFC-nek Bécsben 35 sporttelepe van, köztük több elsőosztályú. Különö­sen kedvezően fekszik a Red Star pályája a ,,Schmelz”-en, a bécsiek „Vérmező”-jén, azután a Helfort­­pálya, amelynek kiépítési lehető­ségei sokat ígérőek. A Rudolfs­­hügel pályája a Favoritenben szépségdíjat nyerhetne. Ezeket a pályákat az ÖFB veszi át és kiadni készül a pályanélküli nagyegyleteknek, amelyek így remek pályákhoz fog­nak jutni. Azt tervezik, hogy az Austria a Red Star-pályán talál új otthont, természetesen ottmarad a Red Star is. A Helfort-pályán a Li­bertásnak adnak helyet a Helfort mellett. A Rudolfshügel pályájára, amely kényelmesen ad helyet 15.000 nézőnek, az FC Wien fog átköltözni, amelynek kisebb pályá­ját két munkásegylet kapja majd meg. A kedvező fekvésű pályák két­ségkívül új lökést fognak adni Bécsben a futballsport népszerű­ségének. Amint Meisl mondotta: „ha sikerül az új rendet simán életbe léptetni, a gazdasági viszo­nyok ellenére is 40—50.000-re lehet emelni a bécsi futballmecs­­csek vasárnapi közönségét." Emellett a munka mellett nem hanyagolja el Meisl a világbajnokságra való fel­készülést sem. ■ Most már bizonyos, hogy Meisl május 1-én Rómába költözik a világbajnoki küz­delem tartamára és ott átveszi a technikai bizott­ság vezetését. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes levélről írhatok, írta a DFB, a németek egységesí­tett labdarúgószövetsége és kapta­­ Meisl Hugó. A levél rendkívül barátságos hangú és arra kéri fel az osztrák szö­vetségi kapitányt, hogy tettel és tanáccsal álljon a világ­­bajnokságra felvonuló német válogatott csapat mellett. A mai nemzetközi nagypolitika hangulatában egyenesen szenzá­ciós kérés! A németek már ebben a levélben is kérnek tanácsokat: Hol üsse fel főhadiszállását Olasz­országban a német válogatott? Mikor érkezzék meg a harc szín­helyére? Úgy tudom, hogy a német válo­gatott május 20-a körül utazik Olaszországba és ugyanott fog lakni, ahol az osztrák válogatott, a Lago Maggiore egyik parti városában. Messi még most is tervez: köz­vetlenül a világbajnoki küzdelem megkezdése előtti napokban edző­mérkőzést a­kar játszani az ola­szokkal. Korlátlan játékoscseré­vel! Március 25-én, amikor a nagy olasz válogatott Milánóban játsza világbajnoki selejtezőjét Görög­ország ellen, az osztrák válogatott pedig Genfben játszik Európa Kupa-meccset a svájciak ellen, az olasz B­ válogatott Bécsben sze­repel majd a bécsi városi váloga­tott ellen. Ennek a mérkőzésnek a bevétele már a világbajnoki­­ elő­készületek pénztárába folyik be. Amikor pedig Bécsben játszik majd egy hétköznapon az osztrák válogatott, a bécsi városi váloga­tott utazik Olaszországba az olasz Kadettok ellen. A tavasz fuvallata előtt nem csukják be az ablakokat az osztrák szövetségben... Honorka Ottó. ———•——»■ Két napig tartó Részgyű­lés avagy április 7-re és 8-ra tűzték ki az MLSz régen várt rendkívüli közgyűlését — Saját tudósítónktól — Úgy volt, hogy a reformbizott­ság kidolgozza a reformokat s azután januárban a rendkívüli közgyűlés szentesíti azokat. Ma már márciust írunk, de re­formok még nincsenek Tegnap este újra ülésezett a reformbizottság. Megállapították, hogy a főtitkár tényleg azokat a javaslatokat másolta le, amelye­ket a bizottság kidolgozott­. Ezeket a sokszorosított javas­latokat most szétküldik a vidéki alszövetségeknek észre­vétel tétel céljából. Azután a ja­vaslatokat a PLUSz és a BLASz is megvitatja közösen. És végül lesz a rendkívüli köz­gyűlés. Ezt április 7-re és 8-ra tűzték ki. Azért két napra, hogy hátha olyan hosszú lesz a tárgyalás, hogy két napra lesz szükség. Ha a közgyűlésen is olyan „enyhe” lesz az iram, mint ami­lyen eddig volt, akkor a két nap is kevésnek bizonyulhat... A világbajnoki csapat hátvédjelöltje Korányi utcája, Sternbe „A világ­bajnoki sor róna: 1. Argentína 2. Ausztria 3. Olasz­ország 4. Magyar­ország11 „Elsők is lehetünk, ha komolyan készülünk és egy ici-pici szeren­csénk lesz” — Saját tudósítónktól — Korányi tragikus kidőlésével megüresedett a magyar válogatott egyik legszilárdabbnak vélt poszt­ja. Ám erre egyszerre csak újra régi magasságaiba emelkedett a magyar válogatott egykori oszlopa, Sternberg. Hosszú külföldi ván­dorút­ja után a múlt évben megint csak itthon kötött ki s méltó utód­ként jelentkezett Korányi elárvult poszjára. A világbajnoki mérkő­zésekre akkor is esélyes jelölt Sternberg, ha — Isten adja — Korányi addig újra teljes értékű harcosunk tud lenni. Hogyan képzeli világbajnoki szereplésünket és hogyan készülő­dik erre a nagy feladatra ez a világlátott, sokat tapasztalt játé­kos? — Nagyon komolyan kell dol­goznunk, ha a világbajnokságon jól akarunk szerepelni — mondja Sternberg — mert minden nemzet nagyon feni a fogát a büszke világbajnoki címre. Nagy célt csak nagy munkával lehet meg­valósítani. A magyar csapatnak májusig még sokat kell tökélete­sedni minden poszton, hogy méltó versenytársai legyünk a világ­bajnokság elit gárdájának. — Milyen edzőrendszerrel ta­lálkozott külföldön és itthon s me­lyiket véli ezek közül elsősorban magára nézve a leghelyesebbnek?­­— Nekem már itthon, Pozsonyi mester keze alatt kialakult a rend­szerem s ez Amerikában, a Ha­­koahnál is szinte változatlan ma­radt, hiszen egy ideig ott is Po­zsonyi keze alatt voltam. Később nem volt edzőnk s teljesen a ma­gam elképzelése szerint dolgoz­tam. Olaszországban olasz edző foglalkozott velem, de akkor még ott gyerekcipőben járt a futball s erről nem sok jót mondhatok. Csak idehaza, Tóth Pista bácsi keze alatt, kerültem megint rendes edzőviszonyok közé. — Milyen rendszer mellett megy legjobban a játék a meccsen? — Szerintem a hátvédnek az a legjobb, ha meccsen kívül egy hé­ten csak egyszer kap labdát, így a meccsre rendkívül labdaéhes lesz és szenvedélyesen igyekszik a csa­tártól elvenni a labdát. Viszont én a csatároknak annyi labdát ad­nék, hogy a meccsen szinte undo­rodjanak tőle. Talán így nem tar­tanák maguknál feleslegesen , könnyebb szívvel adnák át a jobb helyzetben lévő partnernek. — Szereti a nehéz kondíció­­gyakorlatokat? — Minél nehezebb az edzés, an­nál könny­ebnek tűnik fel a meccs. Igaz, hogy mikor Újpesthez vissza­kerültem, eleinte kissé sokallottam a kondíciógyakorlatokat, de most már nem tudnnék jól játszani, ha nem mozognék annyit. — Különösen milyen gyakorla­tokat tart fontosnak a hátvédnél? — Meg kell tanulni villámgyor­san, gondolkodás nélkül rajtolni. Ehhez rengeteg sprint kell. Tudni kell hirtelen fordulni, minden helyzetből két lábbal egyformán biztosan rúgni, fejelni — és he­lyezkedni, bár ez utóbbit nehezen lehet megtanulni. Ez valahogy megérzés dolga. Futás? Egy hát­védnek nincs ugyan szüksége annyi körözésre, mint egy halfrak, vagy csatárnak, ártani azonban nem árt, ha sokat fut, hiszen fel­készülve kell lenni arra is, hogy esetleg a halfja rossz napot fog ki s akkor két ember helyett kell dol­goznia, amihez bizony tüdő kell. — Szükségesnek tart a világ­­bajnokságra valami egészen spe­ciális készülődést, mondjuk heten­kénti szövetségi edzéseket? — Feltétlenül! Fontos, hogy a szóbajöhető játékosok összeszokja­nak. A legtöbb válogatott csapat­nak az a legnagyobb fogyatékos­sága, hogy a csapatrészek között nincs meg a harmónia, az egyes

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék