Nemzeti Sport, 1934. április (26. évfolyam, 64-84. szám)

1934-04-01 / 64. szám

I­ llé tolongjon villamoson Hat személyt viszünk BUICK luxusautón AlpasH pályára és vissza 10.­­ pengőért Ferencváros és Hungária pályára és vissza 8. pengőért Elite Bérautósszem. József­ u. 41. Tel.: 443-80 Olcsó bérautók vidékre és külföldre is kér az Austria. De ezen a tornán minden lehetséges. — A Rapid? Utóbbi időben kissé fáradt benyomást tett rám a zöld­fehér csapat. Azoknál azonban so­hasem lehet tudni. Egyik hétről a másikra a legremekebb formába lendülnek. Láng, az Austria igazgatója dia­dalmi jelvényként hordja körül a Gall tegnap kihúzott fogát. Egy könnyűsúlyú elefántnak is becsüle­tére válnék Gall „bölcseség-foga”. Láng. magyarázza: — Ezt most lefényképeztetem és besorozom­ az Austria reklám­anyaga közé. „Ilyen foga van ná­lunk a­ szélsőhalfnak! Képzeljék el, milyen a centerhalfé!” Liebster, Fehér és Kohn szintén az Austriával együtt érkezett Bu­dapestre. Az osztrák ping-pongo­­zók betörésre készülnek a magyar —osztrákon. Liebster első szava­ az volt, hogy hol lehet beszélni a MOATSz elnökével ? — Meg akarom kérni, hogy a J Vasárnap 12 fill. . ... 1934 április 1. mMMm ~ W^W T Helyzetjelentés taáavtti. frdtta­ a.­­11. N­Ml, «3!-Kj * 9 Lnkiletmi Budapest £?, Bottal­iák !*. KTOTOTfflS HHHHi HZ sport* Csrhstlnt­i Ke. frománi­ihatt * iMlflMlWn olimpián Atmtriábin 19 Gr- Németor»iái,'b*n IS Pl. . .. . « SvAmnban is e„ FriscixoTAtairbao ^HMhBsbShBr 9nhKm4| £­l­h­OC7H IPIPlPnl O!4*tor**a4fl»*t.­­.§0 I.. Amerikában 4 esmt. j&gMgfaH^Rr­UUIMJbAUILICa U* nagyedévra 1 ^ •ty hónapra 5.10 P. Ausztriába negyedévre HHH ,T 1 P. Észak­-Amerikába 18 P. egyéb kSI­ t'• OIQQIOnJ _____________ faidre _ ..................................................................... ................................................ Miért jött előbbi vonattal Pestre az Austria, mint a Rapid A bécsi tavasz egyetlen veretlen csapata svájci futballrajongók­­kal együtt és nagy bizalom közepette érkezett meg —■ Saját tudósítónktól — — Miért jön az Austria a ko­rábbi gyorssal? — kérdezték a fo­gadók szombat este 7-kor a Keleti csarnokában Fodor dr.-tól. A PLASz főtitkára nem jött zavarba. •­ Ők játszák holnap az előmér­­kőzést, azért siettek. A két előmérkőzés nagyon a gyomrában fekszik Schwarz dr. egészségügyi tanácsosnak, az Aust­ria elnökének. Hogyne feküdne? Vasárnap is, hétfőn is az Austria játssza az előmérkőzést. Pont az Austria! A Középeurópai Kupa büszke birtokosa. Súlyos szemrehá­nyást tett már levélben Schwarz dr. emiatt Fodor dr.-n­ak, aki há­romoldalas lépv­élben magyarázta meg a bécsi elnöknek, hogy­­ a beosztást rá kell bízni a rendezők­re. Azok jobban tudják, mit kell és mit lehet csinálni. Schwarz dr. vá­laszolt is és „megelégedéssel” vette tudomásul a magyarázatot. Hogy azonban ez a „megoldás” milyen lehetett, meg lehetett ítélni Schwarz dr. első mondatából, amelynek éle szinte vágott: — Remélem, hogy a „tartalékok” el fogják érni az I. osztályú Hívót.­­ . . * Azért Schwarz dr. nem harag­szik. Lelkesen folytatja: — Igazán nagyon örülök, hogy nyolc esztendő után újra itt ját­szik csapatom Budapesten. Akkor az FTC és az MTK ellen játszot­tunk, most törvényes jogutódaik ellen. — Hogy ki győz majd? Ha úgy történnék, ahogyan szeretném, ak­beosztásban adjanak szabad időt 2-től 4-ig... Liebster ugyanis fanatikus Aus­­tria-szurkoló. Igen kellemes társaságban utaz­tak Budapestre az Austria játéko­sai. A vonatban bemutatkozott Nauschnak, az Austria válogatott fedezetének egy elegáns, sportru­hás ifjú, akiről kiderült, hogy a neve Metzler és az FC Zürich fut­ballistája. — Vagyunk vagy nyolcvanon a vonaton. Svájcból jövünk. Meg akarjuk nézni a Húsvéti Tornát. Ilyen grandiózus sportesemény kedvéért­­szívesen utazunk kétszer ************************ Vidéki tudó­sítóinkhoz! Felkérjük vidéki tudósítóinkat, hogy a vasárnapi eseményekről feltétlenül már vasárnap este a szokott időben adjanak tudó­sítást ************************ 24 órát. Közben megnézzük Buda­pestet is, annyi szépet hallottunk róla ... Az éjjeli vonattal még töb­ben jönnek Svájcból! Az­ idegenforgalmárok figyel­mébe! A sport, mint az idegenfor­galom egyik fő toborzó eszköze! És mit mondanak az Austria­­játékosok? Nausch: Négy egyforma erős csapat ütközik meg ezen a kétna­pos tornán. Azt hiszem, hogy az egyes játékosok napi diszpozíciója vagy indiszpozíciója dönti el a mér­kőzések kimenetelét. Szép játékot várok, jó propagandája lesz a sportnak, aki győz, az lesz a leg­jobb. De mindegyik nyerhet. Sindelar: Nagyon nehéz itt jósolni. Én már régen láttam ma­gyar klubcsapatot. Budapesten meg éppen nagyon régen voltam. Azt azonban tudom, hogy a ma­gyarok mindig nagyon nehéz ellen­felek voltak. Teljesen nyílt a tor­na. Én bízom a csapatomban. Ta­vasszal ez az egyetlen bécsi csa­pat, amely még veretlen! Viertel: Csupa klasszis csapat van együtt. Mit lehet itt előre mon­dani? Mindegyik megnyerheti, de ugyanúgy lehet utolsó is. Blum Pepi, a „világbajnok”, az Austria edzője: Én csak a mieink­ről nyilatkozhatom: ha mind egész­séges lesz, egészen nagyszerű be­nyomást fog hátrahagyni csapatom Budapesten. A csatársor különösen jó, de remek az egész csapat. Ered­mény? Bizonytalanabb ez, mint egy angol kupadöntő... Sindelar, az Austria­ centere — az osztrák­­futballjáték megtestesítője Végre itt a Húsvéti Torna! (A Nemzeti Sport bronz szobráért és az „Esti lapok Meisl-serlegéért) Ünnepélye­sen nyitják meg ma dél­után 13 órakor a Hungária-úton a „Húsvéti Tornát”. A rendező egyesületek négy hatalmas autót bocsátottak a­­bécsi egyesületek rendelkezésére. Ezek az autók „Rapid” és „Austria” felírások­kal viszik ki a pályára a két ven­dégcsapatot. A pályán felvonu­lással kezdődik az ünnepi műsor. Mind a négy résztvevő csapat mezben vonul fel s nyomban a felvonulás után csendül majd fel az osztrák és magyar Him­nusz. Ezt követi a zászlócsere. A két vendéglátó egyesület zöld­­fehér-kék, a két egyesület szí­neivel díszített selyemzászlót nyújt át a Rapidnak és az Aus­­triának is. Majd Budapest székesfőváros ne­vében Huszár Aladár dr. fő­polgármester üdvözlőbeszéd­del nyitja meg a tornát. Utána az MLSz nevében Usetty Béla dr., majd pedig F­öl­d­i Mihály szerkesztő beszél. Az osztrákok részéről H­e­n­n­e­t báró meghatalmazott miniszter és K­u­n­z dr. első követségi ta­nácsos válaszol. Ezen a megnyitó ünnepségen a rendező egyesüle­tek elnökeikkel képviseltetik ma­gukat, de képviselteti magát a kultuszminisztérium is. Hétfőn a tornát ünnepélyesen zárják. Az „Est”-lapok adnak a vendégek tiszteletére vacsorát s ezen a vacsorán adják át a torna győztes csapatának a „Nemzeti Sport” díját. Ez a díj egy bronz­szobor, juhászt ábrázol, díszes fatalapzaton nyugszik s a talap­zatba be van illesztve a „Nem­zeti Sport” bronzplakettje. :■— Ugyanakkor annak a nemzetnek csapatai, amelyek jobb eredményt értek el, kapják az „Est’lapok Meiss-serlegét. Ez egy kettészelt' serleg. Mindegyik fele tükörla­pon és márványalapon díszeleg. íme a Húsvéti Torna ' a nagy eseményhez méltó köntösbe ke­rült. A Jl­tfUd­if(ií nak éck&zése is \/(kös-7zakács tipie a félsedeg&k­iwcMi etyikis'zdishvU — Saját tudósítónktól — A Rapid az esti 10 órás gyors­sal érkezett a Keleti pályaudvar csarnokába. Hogy ' ' miért érkezett az Austria korábbi vonattal, azt már egy viccben elintézte. Fodor dr. még 7 órakor. Este 10-kor derült csak ki viszont az, hogy miért érkezett a Rapid egy későbbi vonattal. Hogyis mondjuk csak?... Egy ilyen bécsi út is elég hosszú. Képzeljük, milyen unalmas le­het, amikor az útitársak­­ nem beszélnek egymással... Más vonattal jöttek, más szál­lóban laknak, egymás ellen „nem játszanak ... így egészen jól ki lehet bírni az ilyen tornát a­ bécsi csapatoknak is. A szálló halljában, amíg Hierath és Bayer edző elintézi a szobabe­osztást, a játékosok a cigányzene­kar körül csoportosulnak. Nagyon tetszik nekik a muzsika. Csupa fiatal fiú. Alig van köztük rég ismert arc. A beszélgetés során alig jön ki be­lőlük egy-egy mondat. Nincs ben­nük semmi a krekkek biztonságából. Úgy látszik, ők még csak a pályán ismerik a biztonságot. Smistik és Wesselick, a két öreg. Azért a nyi­latkozatokban ők is óvatosak. Smis­tik csak ennyit mond: •— Játszani fogunk... A vezetők viszont nyilatkoz­nak: Hierath: — Természetesen győz­ni akarunk. Más kérdés, hogy si­került létrehozni ezt a tornát. Évek óta nem voltunk már itt Buda­pesten, pedig mi ugyancsak egy­másra vagyunk utalva. Ha Buda­pestnek jók megy, nekünk is jól megy. És a sűrű találkozás stílus és tudás tekintetében is terméke­­nyítőleg hat mindkét ország fut­­ballsportjára. Bauer Edi: Nehéz szezon van máris a hátunk mögött. Ez egy­ kissé elővette a játékosokat, de a Rapid közismerten küzdőszellemű csapat. Az ilyen apróságokat köny­­nyen le tudja győzni. — Csapat? —­ Brcant vasárnap pihentetjük, Wesselick lesz tehát a jobbösszekö­tő és Kaburek a center. Tipeket kérünk a vezetőktől, de nagyon nehezen állnak kötélnek. Végül is Vörös Taki megunja a hú­­zódozást és közbevág: 1:1-re fog végződni mind a négy meccs és a fél serlegeket újra elfűrészelhetik, hogy minden csapatnak jusson egy negyedrész. Meglepetések az asztali tenisz­versenyen Már a külföldiek is sorompóba léptek — Sajá­t tudósítónktól — Ma délelőtt 9 órai kezdettel a PSL József­ tér 10. szám alatti helyiségében a bajnoki férfipáros és vegyespáros mérkőzéseket játszáik le egészen a döntőkig. A férfi egyes elődöntőire és dön­tőjére, valamint a többi szám dön­tőjére és az osztrák—magyar országok közötti férficsapatverseny­re­ ma és holnap este fél 7 órai kez­dettel kerül sor a Lloyd-palotában (Mária Valéria­ utca 12). Tegnap nagy érdeklődés és sport­beli siker­ mellett folytatódtak a magyar bajnoki asztali­teniszver­senyek.­­Megérkeztek az osztrák nagyágyúk: Kohn, Liebster, Fe­hér s mindjárt sorompóba is lép­tek. Az előmérkőzések már néhány meglepetéssel­­ szolgáltak. A bravú­rosan szereplő kolozsvári Goldber­ger­ megverte Mechlovitsot és Magyart s már benne van a nyolcas döntőben, ahová különben a magya­rok közül eddig Házi I., Nyitrai és Dávid klavilifikálta magát. Az osztrákok eddig elért ered­ményei a következők: Liebster győz Sáros­ ellen­­3 :1-re, fölényeesn veri Vitorlást is. Kahn-.-Láng 24:22, 21:16, 21:12. Fehér-Káldor 21:14, 21:9, 21:16. Fehérnek még Szaba­dossal kell megküzdenie a döntőbe­­jutásért. k­ülföldi­ EREDMÉNYEK. Nagypéntek Lausenne: VFB Stuttgart—V­FK Teplitz 4:31 FC Lugano— Lausanne 3:1 (Húsvéti Torna). Genf: FC Bern—Servette Genf 2:1. Berlin: Berlin város válogatott labdarúgó csapata szombaton a Saar vidéki válogatottat 5:2 (0:0) arány­ban verte.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék