Nemzeti Sport, 1934. május (26. évfolyam, 85-105. szám)

1934-05-01 / 85. szám

- ' '■/ ^ Kedd 12 fill. IJI—­1934 május I. ZAVODY XXVI. év­folyam, 85. szám. .mSMJKMmmr­wMaVM­MM mMBMMMM DPVaB jKff Jggr ésMm formájáról nagyszerű híve:: eive:­Heole,ereik verda ét trombat kivételért! MM JW SHSHBHHPm tok a Hungária * HINDUN nap MAVAG-ból Franciaországba Sterkentitép ét kiadó hivatalt ~ kitűnő jobbszélső állítólag olyan tt­iapai. VI.. Hittem, vn. fiei. »?.«». wj.jjj nagyot fejlődött, amióta itthonról el-Levélcimi Budapal £2. msta/iók 94. EmnMHJB került, hogy még volt játékostársai _ cm: hanté,ttvo^ B,,lap*,. IKg .­cm JMnernének rá. A kék-fehérek CsnhK­.forkii.iribn,, t Ke, nomániában WMIHift 1BMHB mUHmMSmmtk SPillif egyébként nagy bizakodással várja,: a lei, Junoszlem­­eibnn , dinár JflHH SBHHBKegSBBB nijmS jBffijgg haza Srnkcyf. Franciaorszagbol, mert .2 U'Ztnában 20 Gr.. Németorrzá­rb­an 12 ?(, ^HhEHS­­HbH biztor­ia veszik, hogy hozza magával s jjcliau ,s o, Fravei»orizá«b­an ) fr.. W­oeSSBB^BBM­BWMhBWlffllSm, ■SHBBBa '/.árculu szerződését is. Hacsak anya­vmZZ­'n 4 Tv IHIHP IMmBEBBF IWHMl giakon el nem csúszik a dolog, mert hónapra 2.20 ^ Aas Lido a hír szerint Závody igényei játék- 7 P. Észak-Amerikába io P. ecryób kin- ■■■■■ tudásával együtt növekedtek. MMrp 9 P. • A prágai lapok sopánkodnak a csehszlovák csapat játéka fölött, a magyart dicsérik, de nem fenntartás nélkül A söröskorsók dobálóit csak Loos ítéli el élesen . Sárosi különböző megítélése Az egyik német lap elismeri, hogy a magyar győzelem igazságosabb eredmény lett volna Prága sajtója nehezen találta meg a hangot, amellyel bekonfe­­rálja a vereségnek is beillő dön­tetlent. A Fond élni List-ben Schem­ost megállapítja vigaszta­lásként, hogy a játék bizony nem mozgott valami magas nívón. Majd így folytatja: — A csehszlovák futball hanyat­lásban van. Kezdődött ez a folya­mat a csatársorral, most pedig ki­derült, hogy híres, megbízható halfsorunk is a múlté. De azért nem szabad kétségbeesni. Vannak még új emberek... Csambalban, csapatunk pillérében is csalatkoz­tunk. Lehet, hogy elfogult volt Sá­­rosival szemben. A mérkőzés tulajdonképpen Zseniseknek Sárosi és Toldi elleni harca jegyében folyt le. Sárosi igazolta a róla szóló jó hí­reket. Volt egy másik csatár is, aki ugyan még mindig sokat be­szél, de aki imponált nekünk. Toldi ez, aki valahányszor megjelent Planicska kapuja előtt­, elszorult a szívünk. Mint csúszó kígyó megy a labdára és meglepő mozdulatai­ról váratlan fordulatot tud adni a játéknak. A magyar belső hármas átment minden akadályon, csak Zseniteknél torpant meg. Vincze nem elégített ki. Mi lett volna itt, ha Avar játszik! Ez a ravasz róka, harcos és lövő csatár. Sokan nem tartották jóknak a magyar szélsőket, de nem vették észre, hogy szélső­kul­cjaink jók voltak. A magyar fedezetsor, amiről azt hittük, hogy nem ér fel a mieinkhez, még felül is múlta azt. Főként Móré szorí­totta teljesen háttérbe Csombait, de Lázár is a helyzet magaslatán állt. A pilseni szárnynak nem nyílt sok alkalma, hogy mögé kerüljön. Palotás nem dolgozott mindig tisz­ta eszközökkel, pedig Pócsnak nem is volt igazi összekötője. A véde­lem főereje Sternberg és ■ nem Bíró Itt egy kis rés volt, de ezt Hess nem tudta kihasználni. Ed­dának, akárcsak Planicskának, nem volt sok dolga de amit csinált, az klasszisra vallott. Mattea bíróról megállapítja Schem­ost, hogy volt egy-két hibá­ja, de tárgyilagossága — a legfőbb bírói erény — vitán felül áll. Ez a véleménye egyébként a többi prágai lapnak is. A Csesz­ke Szlovo reggeli kiadása, az„ AZ“ megállapítja a csehszlovák csapat­ról, hogy az a generáció került bele, amely nem tud küzdeni. Hiányzik­­ a kitartás, komoly és céltudatos játék. Egyedül Zseríisek szolgált cáfolattal, a régi gárda utolsó pillére. Olaszországban is ott lesz a helye. Majd így folytatja: — A magyar csapat játékától sem voltunk elragadtatva. Minden­esetre jobb harcosok, mint a mieink, kétszer is tudtak egyen­líteni. Fölényben voltak stílusosabb csatársorok----főként Toldi és­ Sárosi — révén. A magyar csatár­sor igazi képességeiről nehéz képet alkotni Csambal gyenge játéka miatt. Fedezetsoruk is egy fokkal jobb volt. Móré külön klasszis. A magyar védelem munkáját meg­könnyítette csatársorunk gyengébb teljesítménye. A fősúly Hádán volt. A hátvédpár megbízható, kemény kettős, de a magyaroknak ■már voltak jobb játékosaik ezen a ponton. A PragerMontagsblatt így ír: — A magyarok tetszettek és ugyanakkor csalódást is keltet­tek. Jók, de megközelítőleg sem annyira, mint ők hiszik. Minden­esetre gyorsabbak és techniká­­sabbak, mint a csehszlovákok. Sárosi csodás futballista. Sih­­delárral egy fokon áll. A magyar csatársor játéka azonban sablonos, hiányzanak belőle a bécsi iskola váratlan fordulatai. A legered­ményesebb csatár Toldi volt, na­gyot javult, de még mindig fe­gyelmezetlen fickó. A fedezetsor­ban Lázár a legjobb, a többi a kapussal együtt csak átlag. A Prager Mittag címei: „Láttunk már nagyobb törpéket is... Bágyadt 2:2. Zsenisek­vem­ek teljesítménye kiegyenlítette Csam­bal csődjét. A magyarok technikai fölénye nem volt elég a győzelem­hez.” A magyar csapatról így ír: „ Részletekben a magyarok jobbak voltak és kis gólarányú győzelmük igazságosabb eredmény lett volna. Akcióik nagyobb vonalúak voltak, öt-hat hú­zás­os akciókat láttunk tőlük. Nálunk már az is ered­mény volt, ha három ember össze tudott verődni egy kombinációra. A magyarok legalább időnként igazolták, hogy a futball csapat­játék. Egyes játékosok technikája is a legjobb fényben tűnt fel. Különleges taktikai trükkök azonban hiányoznak a csa­pat műsorából. Ez különösen Sárositól volt meglepő. Ő nem bizonyult nagyformátumú középcsatárnak. Mint futbalista szinte tökéletes. Vakító fejjáték, uralom a test fölött, kifogástalan labdavezetés — ez Sárosi." De mint stratéga, nem ér fel Sindelarhoz, még csak Brainehez sem. A Vecser­ben Loos ezt írja: — A magyaroknak szerencséjük van ellenünk. Hogy azonban meg­­állja-e helyét ez a csapat a hatal­mas olaszországi konkurrenciában, az már más kérdés... A magyarok nagyszerűen kezdtek, s néhány re­mek akciót láttunk tőlük, de Sáro­sitól többet vártunk. Toldi bátor, kemény, jó lövő. A jobbszárny gyengébb volt. Avar veszélyesebb lett volna. Móré a legjobb a­ fede­zetsorban... a védelem megbízható. Végül Loos az egyetlen a prágai hétfő reggeli sajtóban, aki élesen elítéli a közönség éretlen elemeit, a söröskorsók bedobálóit: „Ilyen csirkefogótempót nem szabad tűr­ni! A közönség maga dobja ki soraiból az ilyeneket!” A három újpesti játékos dí­jával hétfőn éjjel hazaérkezett Prágából a váfoty­gatott csapat Markos sérülése is rendbe mőhet vasárnapig — Saját tudósítónktól — Éjfél előtt futott be a Nyugatira a prágai gyors és hozta a csonka magyar válogatott csapatot. Hóri, Sternberg és Futó Pozsonyban ki­szállt, ahol Újpest ma játszik mér­kőzést. Az a rúgás, amit Sternberg kapott Pécstól, nem veszélyes,­ Stern­berg már játszhat Pozsonyban is. Komolyabb volt az a rúgás, amit Markos kapott térd alatt Nahlovsky­­tól. Pár napi borogatás azonban előreláthatólag ezt az izomzúzódást is rendbehozza. A válogatott csapat fogadtatására megjelent a pályaudvaron Usetty Béla dr. elnök­ vezetése alatt a szö­vetség egész vezérkara: Minder, Ke­nyeres, Nagy, Fodor d­r., Kisfalvi dr., Reichardt, Herzog, Komor. Nádas kapitány a mozdonyról ugrott le, amikor befutott a vonat. Az expedíció vezetője, Dietz Ká­roly dr., az MLSz alelnöke a követ­kezőket mondotta munkatársunknak: — A prágaiakat a magyar csapat jó játéka meglehetősen meglepte, mert nagyon el voltak bizakodva. A bécsi 5:2-es eredmény, noha udvarias kijelentéseket tettek ezzel kapcsolat­ban, nyilván kedvezőtlenül befolyá­solta véleményüket a magyar csapat képességei felől. Általában mind a prágai szövetségi vezérkar, mind a sajtó elismeri, hogy a magyar csa­pat jobb volt és a győzelmet is meg­érdemelte volna. Számunkra az ered­mény örvendetes, mert hiszen a vi­lágbajnokság küszöbén szükség van ilyenre, hogy a csapat önbizalma visszatérjen. Ez a hatása feltétlenül megvolt a prágai félgyőzelemmnek. Mégis hármas meccs!! — Saját tudósítónktól — Hetek óta folyt a vita, hogy Budapesten legyen-e a Bocskai— Ferencváros bajnoki mérkőzés, vagy ne. S hogy ezzel kapcsolatban legyen-e hármas mérkőzés? A tár­gyalások tegnap érték el tetőpont­jukat. Úgy látszott, hogy a terv kútba esik, de késő este a ligaülés keretében mégis meg tudtak egyezni. Ennek alapján vasárnap a hungária úti pálya műsora így fest: Fél 2: Budai—Nemzeti. Fél 2: Hungária—III. kerület. Negyed 6: Bocskai—Ferencvá­­ros. Az üggyel kapcsolatban Herzog Edvin a következőket mondotta: — A világbajnoki készülődések kapcsán elestünk több nemzetközi mérkőzéstől, holott ez volt a fő­­jövedelmünk. Most minden fillérre szükség van. A Ferencváros tisz­tességes összeget biztosított ne­künk s emellett még részesedés révén is kereshetünk. Nem csinál­hattunk mást. A ligaülés keretében egyébként a Ferencváros megyezett a Budai­val és a Kispesttel. Ez a két egye­sület kártalanítást kap. A Phöbus­­sal nem tudtak megegyezni s így az ügynek ez a része még zsűri elé kerül. MTK-pálya Hungária-k­örül 1931 május 6-án, vasárnap délután v­ 6 órakor Ferencváros—Bocskai 1. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte V/ 4 órakor Hungária—III. ker. FC­­ 1. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte 1/2 9 akor Budai 11—Nemzeti I. ligabeli bajnoki mérkőzés az FTC-vel, umm és az EiniM­irai az alesi magatakini a „Társasa­gi Egyesü­lszető Ligája" Jelszó: nem kell prof­i­­egyesület az amatőr­­bajnokságba­ n Saját tudósítónktól­­A profi I. liga tegnap esti ülésén érdekes bejelentés történt. Az FTC UTE, MTK, III. ker. TVE, 33FC, KAC, NAC és ETC bejelen­tette, hogy megalakítják a „Tár­sadalmi Egyesületek Ligáját”. Mint bennünket informáltak: — Mi elnyomva érezzük magun­kat a BLASz-ban, mert a cégcsa­patok háttérbe szorítanak bennün­ket. Mi lesz most, ha majd profi­­egyesületek is a BLASz-ba kerül­nek? Ez újra a mi bőrünkre megy, még inkább háttérbe kerülünk. Mi tehát ez ellen akarunk tiltakozni. A társadalmi egy másik törek­vése az, hogy a labdarúgás irányí­tása , kerüljön vissza,­ azoknak az egyesületeknek a kezébe, amelyek a labdarúgósportot Magyarorszá­gon megalapozták. TURAY ÉS EGRI is rendben van. Mindketten játsza­nak vasárnap az óbudaiak ellen — mondotta nekünk tegnap Preisz­mann, Lajos, a Hungária alelnöke.

Next