Nemzeti Sport, 1934. augusztus (26. évfolyam, 150-170. szám)

1934-08-02 / 150. szám

Csütörtök 12 fin. 1934 augusztus 2 XXVI. évfolyam, 150. mrfm, Megjelenik verda ét Bombát tipéjeSoet — MINDEN NAP - -I Seerkaititég ét kiadóhivatalt _ Kitfapof. V­.. Rdzsa-a. Itt. (TtL HJ-44. til-MJ Levélcím Budapest ÍJ, póttal­­ák II, Távirati cími Nemzetit port Budapest* Csehszlovákiában 1 Ke, Romániában B lei, Jugoszláviában 2‘A dinár Ausztriában JO Gr., Németországban U Pf, Svájcban IS a. Franciaországban J t14 Olaszországban —JO 1., Amerikában 4 cent Előfizetési diji Belföldre negyedén* 6 P, egy hónapra 3.10 P. Ausztriába negyedévre 1 P. Észak-A­meri­kába 10 P, egyéb kiU­ földre « P. fl törvény bünteti, de az olvasó meg is akadályozhatja a lap kölcsönzését és cserélgetését az árusnál. Mikes és Laudai tád idősen a Hannádat! — Saját tudósítónktól — Már napok óta a legnagyobb titokban ismét tárgyalások foly­nak a Kispest és Hungária vezető­sége között Mikesnek és Som­lainak a kék-fehérekhez való átengedése ügyében. A tárgyalá­sokról kiszivárgott hírek szerint Mikes átengedése már befejezett tény. A jeles válogatott jobbszélső augusztus 15-én válik meg régi egyesületétől, a Kispesttől és szerződik le a Hungáriához. Somlai ügye már nehezebb. A kispestiek ugyanis meglehetősen nagy lelépési díjat kérnek a kék-fehérektől. A Hungária veze­tősége nem zárkózik el lelépési díj fizetésétől, de olyan magas árat, mint amilyet a Kispest kér, nem tud megfizetni. A tárgya­lások természetesen tovább folynak , tudva azt, hogy mindkét egyesületben megvan a hajlandóság Somlai elengedésére, illetve átvételére, majdnem bizonyos, hogy a kiváló fiatal kispesti centerhalf ősztől kezdve kék-fehér színekben fog küzdeni. ——— — M­indjárt az első napon: Haanes-Gabrovitz! Sorsoltak a norvég-magyar Davis Cupre — Saját tudósítónktól —­ Tegnap este az utolsó hivatalos tréning után Haanes, a norvég DC-csapat kapitánya és Arató szöv. kapitány megejtette a sor­solást a péntek délután kezdődő norvég-magyar DC-mérkőzésre. Két cédulára Haanes és Smith nevét, másik kettőre Gabrovitz és Straub nevét írták fel, a két-két cédulát két kalapba tették. Előbb a norvég kapitány húzott : — Gabrovitz! Aztán a magyar: — Haanes! Ennek értelmében tehát péntek délután az első mérkőzésen a két csapat éljátékosai játszottak vol­na. A kapitányok azonban rövid tanácskozás után közös megegye­zéssel megállapodtak abban, hogy pénteken előbb a Smith—Straub­­meccset játszatják le, aztán kerül sor Gabrovitz meccsére. Ennek értelmében a DC háromnapos programja így alakult ki: Péntek: Smith norvég—Straub ma­gyar, utána Haanes norvég —Gabrovitz magyar. Szombat: Haanes, Smith—Ferenczy, Zichy­er. Vasárnap: Smith—Gabrovitz, utána Haanes—Straub. Pénteken és vasárnap pont ne­gyed 0 órakor kezdődik az első egyes mérkőzés. Szombaton fél 4 órás kezdettel ifjúsági tenisz­bemutató lesz, amelynek keretében a magyar tenisz legfrisebb hajtá­sai mutatják majd be tudásukat. A DC párosmérkőzés pont fél 5 órakor kezdődik. Az 1934-ben megtartott nemzetközi ver­senyeink férfi számaiban a győzelmen a helyezésen 80°.-át StraubSport tennisz-szaküzlet műivel értek el versenyzőink Ezen példa nélkül álló eredmény bizo­nyítja ütőink, húrozásaink kiváló minőségét Budapest, Bálvány,H. 19. Tel.: 202-25 Cirkusz ez itt a BLASz-ban. Sorsolási cirkusz. Most is. Mint minden évben, de most már a könyökün­kön jön ki. Az eset röviden: idén már jóelőre közölték, hogy július 17-ig be kell jelenteniük az egyesületeknek a sorsolásra vonatkozó kívánságaikat. A ren­desek bejelentették. A rendetle­nek nem. Nem várhattak rájuk. Sorsoltak. A sorsolást nagyrész­ben már a „Nemzeti Sport” is közölte. Félve. Emlékeztünk arra, hogy tavaly is háromszor sorsol­tak a BLASz-ban. Most folytat­ják a tavalyi cirkuszt. A rendet­len egyesületek­ protekciókkal fel­szerelve jelentkeztek s új sorso­lást követelnek. És a BLASz haj­lik... Most nincs erős kéz ... Hajlik és újra sorsolnak. Másod­szor!... Mi a magunk részéről egy­előre beszüntetjük a sorsolások közlését. Folytatni majd csak ak­kor fogjuk, ha negyedszeri meg­semmisítés után kimondják majd, hogy az ötödik sorsolás végérvé­nyes. Majd ha vége lesz a cir­kusznak ... ÁTMENETI HŰVÖSÖDÉS Meteorológiai Intézet jelenti augusztus 1-én este. Budapesten este kilenc órakor a hőmérséklet 22 Celsius-fok. Várható időjárás a következő 24 órára: Változó felhőzet, több helyen újabb zivataros eső. A meleg átmenetileg kissé csökken. A münchen-Budapest mű­ugró mérkőzést 8:7 arányban meg­nyertük is Székely és Hazai győzütt a próda­­versenyen A beac fin-ra verte az ete csapatot •— Saját tudósítónktól —• A MUSz tegnap estére műugró napot hirdetett, kapcsolatban a Budapest—München műugró mér­­kőzéssel. A műugró­ napnak azon­ban egyéb eseményei is voltak. 100 méteren gyorsban és háton próbát úsztak, a BEAC pedig az IB. o. bajnokságban egy ke­ménynek tartott vidéki ellenfél­lel, az ETE-vel mérkőzött. Tekintettel a műugrónap te­mérdek ugrására, a kötelező gya­korlatokat már délben lebonyolí­tották a Császárfürdőben. A kö­telező ugrások után az volt a helyzet, hogy mindenütt vezet­tünk valamelyest, a délutáni ver­senyen pedig már határozott, bár szerencsétlen véletlen adta előny­nyel indultunk. Flichter, a németek torony­ugró képviselője bejelentette, hogy nem tud elindulni a verse­nyen, mert súlyos rándulást szen­vedett, így aztán 1:0 előnnyel indultunk. Még mielőtt a műugrást lebo­nyolították volna, leúsztak két próbaversenyt. 100 méteren Székely, Bo­ros és Kánásy állott a rajthoz, a negyediknek meghívott V­a­­­n­­­é dr. lemondott. Lemondását kivizsgálás végett áttették a fe­gyelmi bizottsághoz. A hármas mezőny erősen benn­ragadt a rajtnál. Aztán Szé­kely állott az élre és 50 méter után már félhosszal biztosan vezetett Kánásy előtt, aki elő­ször nagyon jól tartotta magát. B­o­r­os beleúszott a kötélbe és azon úszott egy darabig, de az­tán kiverekedte magát és nagyon szépen felnyomult másodiknak. Eredmény: 1. Székely And­rás FTC 1:02.2 mp, 2. Boros UTE 1:02.6, 3. Kánásy MAC 1:04 mp. Az utána következő hátúszó­versenyre csak Hazai és Bits­­k­e­y volt hivatalos. B­i­t­s­k­e­y jött el jobban a rajttól, majd a táv első felében vezetett is. Az­tán kiengedte H­az­a­­­t, majd, amikor folyton tekintgetve azt látta, hogy Hazai felnyomul, akkor teljesen mérsékelte a tem­pót és már úgy látszott, hogy feladja a versenyt. Idő: Hazai MTK 1:16.4 mp, 2. Bitskey 1:19.8 mp. A válogatóbizottság ez ered­mények után meghozta a dönté­sét, amely szerint második gyors­úszónak Székelyt, második hátúszónak Hazait viszi ki Magdeburgba. A többi nevezés a már közölt formában változatlan marad. A válogatóverseny után kezdetét vette a két város műugrómérkő­­zése, melynek eredményei a követ­kezők : Hölgy t­o­r­o­n­y u­g­r­á­sb­an: 1. Fonyó Lívia Budapest 30.13 pont­, 2. Medling München 28.93 pont. Ifjúsági műugrásban: 1. Faber Horst München 43.27 pont, 2. Rácz Pál Budapest 41.81 pont. Hölgy műugrásban: 1. Fonyó Lívia Budapest 59.17 pont, 2. Marlene Hoesch München 49.87 pont. Műugrásban: 1. Hódy Bu­dapest 128.51 ponttal, 2. Rande­­rath München 127.70 ponttal. Az ugrásoknak volt néhány nagy eseménye. Iródynak és Vajdának is volt egy olyan ugrása, amit most tanult be és amilyent Budapesten eddig csak az amerikaiak ugrottak. Rande­­r­a­t­h pedig remekül ugrotta ugyancsak a Smith-iskolából való másfél delfin-ezaltót, egész csavar­ral, rohammal. Meglepő volt a két fiatal gye­reknek, Rácznak és Faber­­n­e­k bátorsága és iskolázottsága, amellyel öt méterről is remek ug­rásokat hajtottak végre. A kis Marlene Hoesch pedig a bájnak és sportbátorságnak édes keveréke. Az, hogy a szépen fel­javult Fonyó Lilinek olyan ko­moly ellenfele tudott lenni ez a tizennégyéves kislány, joggal meg­szerezte neki a közönség rokon-­­szenvét. Az ugrások befejeztével Hans K­e­f­e­r vezetésével 12 hölgy re­mek műúszógyakorlatokat muta­tott be. Az idei Kefer-görlök tel­jesen új „kollekció” és mégis olyan precízek, mint a tavalyi mű­úszó társaság. Viharos tapsot kap­tak a közönségtől. Vízipóló: BEAC—ETE 11:1 (5:1). I. b. o. bajnoki vízipólómérkőzés. Bíró: Rudas. BEAC: Dugár — Rajki, Csepela — Zábrák — Lengyel, Jung, Helyes. ETE: Bíró— Fied­­ler, Schneeweisz — Klein I. —­ Bieber, Német, Klein II. A gólok sorrendje: Zábrák, Jung, Zábrák, Lengyel, Lengyel, Német (ETE), 5:1, újrakezdés után: Lengyel, Jung, Lengyel, Zábrák, Helyes, Lengyel. A jugoszlávok nem viszik vízipólócsapatukat Magdeburgba, ellenben jelentkeztek az osztrákok — Saját tudósítónktól — A jugoszlávok bejelentették a magdeburgi Európa-bajnokságok rendezőbizottságának, hogy nem küldik el vízipólócsapatukat Magdeburgba. A rendezőbizott­ság D­o­n­á­t­h Leó dr.-hoz for­dult és őt kérte fel intervencióra. D­o­n­á­t­h Leó dr. táviratban fordult a jugoszlávokhoz és kérte az elhatározás megmásítását. Amíg a jugoszlávok vissza akarnak maradni, addig az osz­trákok jelentkeztek a vízipólóbaj­­nokságra. Minthogy a nevezési határidő már letelt, aligha fo­gadják el az osztrák nevezést. Ausztria lenne a tizenkettedik csapat. ————mjamnmm• Brünnben szere­pelnek a Magde­­burgból hazatérő úszók — Saját tudósítónktól — Angliába a magdeburgi úszó­expedícióból mindössze 18 ver­senyző megy. A többi Magdeburg­­ból azonnal hazatér. A hazatérő úszókat most a csehszlovákok hívták meg egy brünni verseny­re. Minthogy Brünn útba esik és külön költséget nem okoz, a szövetség minden bizonnyal hoz­zájárul a brünni rajthoz. A brünniek ugyanis csak mérsékelt anyagi feltételeket tudnak fel­ajánlani. NORVÉG-MAGYAR DAVIS-CUP TENISZ­MÉRKŐZÉS a MARGITSZIGETI díszpályán Augusztus 3, 4, 5-én, d. u. 3 órai kezdettel Jegyelővétel: Wiva, Marker, Kertész snortd­ sietek­ben. Pesti Hírlap verk.: Vilmos császár-út. Az Est szerk.: Rákóczi-út Helyárak: 4.—, 3.—, 2.— és 1.— pengő

Next