Nemzeti Sport, 1935. január (27. évfolyam, 1-22. szám)

1935-01-01 / 1. szám

/ ' •» ... r ' .v 7. 7t - Kedd 12 fill* " ^ ........... .. 1935 január 1 .. ^ ^ XX­VII. évfolyam, 1. szám. M Mg*®**. . »|WIP SbOBI ^ Megjelenik szerda és szombat kivételével aNKNQf jjpBr jjBoP MINDEN NAP ® ' Szerkesztőség) és kiadóhivatal: *** s + Budapest V/.. Rózsa­ u. Ili. (Tel.: 11144. 151-261 i IMIwllllli TiniWChil UTl h!VPf Leveleim. Budapest £2. postafiók 24. gK&pjBjRHB KJ L U L/iy ^­J­­i­JlsC/b Távirati cím S­emzetisport Budapest. wS Csehszlovákiában 1 Ke, Romániában kíván 3 lei, Jusjoszláv­iában 2'r? dinár gSpSsQ Ausztriában 20 Gr., Németországban 15 Pf* jpPSBSfr­..._JaMBfflf Svájcban 15 c.. Franciaországban 1 fr., ^flnr jKftjgfj \ * /.ágban — 1. Amerikában 4 cent. ^ F.rőfizetési díj- Belföldre negyedévre 6 P. ^­••**— »•— k.*.«***!*—«.—«■ — e^y hónapra *2.20 P. Ausztriába negyedévre .. ..... ...... ■ ■■■.............­ — T P. Észak-Amerikába 10 P,­ egyéb kü­l­földre 9 P ~ ~ Magyarország az első sportoló nemzete Európának ezt hirdetik az 1934-es Európa-bajnokságok eredményei Németország és Olaszország következik szorosan utánunk, a többi messze hátul — Saját tudósítónktól — ,, Az 1934-es év a magyar sport számtalan nagy sikerével örvendez­tetett meg. Alig ébredtünk fel abból a diadalmi lázból, amelybe egyik sportág európabajnoki sike­rei nyomán estünk, máris újabb magyar sikerektől volt hangos Európa. Az alábbiakban összefoglaló ké­pet igyekeztünk adni az elmúlt esz­tendőben lefolyt európabajnoki viadalokról és az ezeken mutatott teljesítmény alapján igyekeztünk meghatározni Európa országainak sorrendjét. Tudtuk, hogy a ma­gyar sport nagyon előkelő helyre kerül majd ebben az összeállítás­ban, azt azonban nem is mertük remélni, hogy minden európai or­szágot, még a leghatalmasabb, Ma­gyarországnál majdnem tízszerte népesebb és legalább annyiszor gazdagabb Németországot is ma­gunk mögött találjuk majd. Az egyes sportágak összehason­lítási alapjának meghatározása volt az első feladat. Erre a célra mint legigazságosabbat, az Európa-baj­­nokságok­at választottuk. Amelyik sportágban nem volt Európa-baj­­nokság, abban a világbajnokságot vettük alapul, hogyha ilyent ren­deztek, természetesen a nem euró­pai országok kihagyásával. Ahol hivatalos pontversenyek voltak, ott ennek eredményét fogadtuk el, ahol ilyen nem volt, számonként az első hat eredményét pontoztuk. Az egyes sportágakban a pontverseny győztesének annyi pontot adtunk, amennyi az illető bajnokságon résztvevő európai nemzetek száma, a következőknek egy-eggyel keve­sebbet. Annak az országnak, amely részt vett, de eredményt nem ért el, egy-egy pont jutott, a nem induló országok természetesen pont nélkül maradtak. Ezt a rendszert nagyjából simán keresztül lehetett vinni. A futball­világbajnokságnál, ahol csak az első négy sorrendjét állapították meg, az első, illetőleg második for­dulóba került országok között meg­osztottuk a pontokat. A női verse­nyeket nem számítottuk. Tudjuk, hogy az a kép, amit így nyertünk, nem hű fényképfelvétel. De talán nem is karikatúra. Két­ségtelen, hogy előnyben vannak azok az országok, amelyek szorgal­masabbak voltak az Európa-baj­­nokságokon való részvételben, míg a kontinentális versenyektől sok­szor elzárkózó Anglia érdemetlen hátrányba jutott. Az északiak po­zíciójának is árt, hogy legnagyobb erősségükben, a téli sportokban olyan kevés nemzet szerepelt és így itt szerzett előkelő helyezésük pon­tokban nem sokat jelent. Ez azon­ban azt is mutatja, hogy ezek iránt a sportágak iránt a többi or­szágban kisebb volt az érdeklődés. A mi első helyünk értékét azon­ban ezek a tények nem befolyásol-116 pontot­ felölelő kimutatásunk-­ csolyázóversenytől maradtak tű-iben is. A németek tehát­, mi és jók. Tény, hogy a 15 sportágat­­­ban öt ponttal megelőzzük Német- Ivót, mi hiányoztunk a gyorskereső-­­ Csehszlovákia 13, Franciaország (a birkózás két faját kettéosztva­­ országot. Pedig ők csak a két kár-­lyán kívül a síben és a súlyemelés­ 112 sportágban vett részt az EB-n. at* tn £ w « .48 , * % 2 1 § 3 | 0 3- '« 1 t In 105’ § •* 1 | I t I £ g sí s 1 1 3 S"- ! S £ 1 I l I .1 i ff 1 5 t) fe on « 1­ K 03 O 3 O -sP, GO Erioa. 1. Magyarország 19 15 15.5 12 6 11 9 13 — 9 8 — 5.5 12 — 7 142 2. Németország 21 16 19 10 7 12 4 12 6 8 — — 8 1­3 10 137 3. Olaszország 18 13 21 8 — 1 8 11 4 6 — — 1 — — 9 120 4. Csehszlovákia 7 11 20 4 4 1 — 1 3 4.5 5 — 5.5 11 — 11 88 5. Svédország 17 8 15.5 5 8 14 6 — —­­__—_ 4 — 78.5 6. Ausztria 6 — 18 7 — 1 — 10 5 1 7 3 4 10 — — 72 7. Franciaország 1C 14 11.5 —1—7 1271— 17—1 69.5 8. Svájc 10 7 15.5 — _ _ 1 9 1 — 1 — 711 12 65.5 9. Finnország 20 4 — 6 5 13 — — — — — 1 — — 5 8 62 10. Lengyelország 13 2 19 — 15 1 — 16 — — 921 51 11. Hollandia 15 6 11.5 — — 1 — — — 1 — 1 — 1 36.5 12. Anglia — 12 — 11 1 — 1 _____ 3 7 _ — 35 13. Norvégia 14 4 — 3 — 1 — — — — — 4 — — 6 — 32 14. Dánia 9 9.5 — — 3 8 — 1 — 4.5 • — — _ — _ _ 31 15. Lettország 11— — — — 10 — — — — 1— — 7 — — 29 16. Belgium 1 9.5 11.5 _ — 1 _ 1 — ____ 1_ — 26 17. Észtország 12 — 1 1— 9 — — — — — — — — — — 23 1­8. Románia 1 11.5.­. .1 • 1 1 _ S — — — _ — 17.5 19. Spanyolország — 1 15.5 — 4 — — — 1 — —* — — — — — — 17.5 20. Jugoszlávia 1 4 1 — — — — 1 — — ■— — — 1 — — 8 21. Luxemburg 1— 1 — — — — — — — — — — — — 6 8 22. Bulgária 1 — 1 — — — — __ — — — _ — — 13 Portugália __ 1 — — — — — — — — — — — — — 1 A----------------------­B. U. É. K. k. vevőinek­­ és ismerőseinek IV, Váci-utca 0 Bukovait és Gergelyt kiuta­sították Francia­­országból Sas kiutasítását nem sikerült visszavonatni, igaz, hogy ő sem igen akarta — Sas már Spanyol­­országban van — Saját tudósítónktól — Budapestre érkezett Gálos, Kispest volt játékosa, aki Franciaországban Villeurbanne-ban volt szerződésben. Gálos mondta el a következőket: —■ Egy napon megjelent lakáso­mon a francia rendőrség embere és hozta a rendőri végzést, mely szerint, mint „nem kívánatos idegen”, záros határidőn belül tartozik elhagyni Franciaország területét. Gálos hozta azt a hírt is, hogy Sas­nak általunk már régebben jelzett kiutasítását nem sikerült visszavo­natni és „Paris kedvence” már el is távozott Frnciaországból és Spa­nyolország felé vette útját. Végállo­mása Madrid, vagy Barcelona. (Mi Sasnak hazaírt leveleiből úgy tudjuk, hogy a volt újpesti játékos nem is szorgalmazta a kiutasítás visszacsinálását. Már hosszabb idő óta zsebében volt a spanyol szerződés s a kiutasítás egyenesen megkönnyí­tette francia egyesületétől való elvá­lását.) Gálos szerint az a helyzet, hogy még számos kiutasítás várható. Azok az egyesületek, amelyek az érdekelt magyar játékosokkal elégedettek, némi kis fáradsággal vissza tud­ják ugyan vonatni a legtöbb kiutasítást, de olyan esetekben, amikor szabadul­ni igyekszenek a be nem vált, vagy kiöregedett játékosoktól, persze nem nagyon erőlködnek a visszavonatás­­sal. Tegnap egyébként Sete-ből megér­kezett Gergely levele, amely meg­erősíti ezeket a híreket. Azt írja le­velében, hogy a Sete mindhárom ma­gyar játékosát (Eőri, Bukovai, Ger­gely) kiutasították Franciaország te­rületéről. A három játékos természe­tesen a legnagyobb megdöbbenéssel vette tudomásul a rájuk nézve ször­nyű végzést. Rögtön értesítették a dologról egyesületük vezetőségét. A vezérek azonnal akcióba léptek, hogy a kiutasító végzés visszavonását ki­eszközöljék. Csütörtökig (ezen a na­pon írta levelét Gergely) ez az akció még nem járt sikerrel, úgyhogy Ger­gelyék már be is csomagolták minden holmijukat s készen állottak a távo­zásra. (Úgy látszik azonban, hogy közben történt valami, talán sikerült a ki­utasítást visszacsinálni, mert a há­rom játékos egyike sem jelezte eddig, hogy jön hazafelé.) Gergely különben a maga részéről szintén nem nagyon búsult a kiutasítás miatt, mert már akkor neki is kitűnő ajánlat volt a zsebében egy másik országból , Csehszlovákiából. i. ÚJÉV napján ne nézzünk a múltba, csak a jövőbe. Nemcsak azért, mert az emlékeken eltűnődni már bizonyos lendülettörést jelent, hanem azért is, mert ezek az emlékek nem min­dig szépek. Hagyjuk az elmúlt év szép és nem szép emlékeit, vessük szemünket a jövőbe. A legnagyobb sportág, a futball jelenti most a sportélet legnagyobb problémáját. Talán némi javulás mutatkozott az elmúlt évben is, de ez még mindig nem volt elég ahhoz, hogy ne legyen több az öröm, mint a bánat. Azonban hagyjuk­­ezt. Az új év gyökeres változást jelez, hozza a régvárt, sokáig hiába követelt, hiába óhajtott Nemzeti Bajnok­ságot. Belátását annak, hogy a jelen helyzet már nem korszerű, már nem felel meg a — sajnos — gyökeresen megváltozott jelen élet­nek. A Nemzeti Bajnokságban bíz­nak azok, akik bízni mernek a magyar futball megújhodásában. Ez a reform tehát meglesz az új évben. Kell, hogy ez az új „műfaj” új erőket, befagyott energiákat hozzon felszínre, mint minden vál­tozás. Mert az élet is örök változás, nincsenek, nem lehetnek meg­kövesedett formák s akik a meg­kövesedett formákhoz ragaszkod­nak, az élet ellen vétenek. De egytől óva intünk mindenkit. A Nemzeti Bajnokságot ne tekint­sék csodaszernek, mely — hipp­­hopp — mindent meggyógyít fáj­dalom és fáradság nélkül. A Nem­zeti Bajnokság kiváló alkalom és kiváló forma arra, hogy megfelelő tartalommal megtöltsék. Kiváló lehetőség kiváló alkotások számá­ra. De a problémákat nem oldja meg egyedül. A magyar futball egyéb szerkezeti és szervezeti problémái éppen úgy megoldásra várnak, mint előbb és most is. Az utánpótlás, a nevelés, a stílus problémái most is égető problémák s meg kell azokat oldani a Nemzeti Bajnokság idején is Ezt a pom­pás lehetőséget ki kell használni és az új, tágabb keret jobb lehető­ségét adja a problémák megoldásá­nak. De ha a lehetőség csak lehető­ség marad, ha minden úgy lesz, mint eddig, minden rossz, minden hiba megmarad, akkor lesz csak válságban a magyar futball. Az új év kezdetén ettől óvjuk a magyar futballt, a magyar sportot s kívánunk kemény munkás új esztendőt. ELEANOR HOLM profivá való nyilvánítását vissza­vonta az AAU. Helm ebből az al­kalomból a 150 yardos női hát­úszás világrekordját 1:53.8-ról 1:52.4-re javította.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék