Nemzeti Sport, 1935. március (27. évfolyam, 43-64. szám)

1935-03-01 / 43. szám

Péntek 12 fül. 1935 március 1 X XVII. évfolyam, 48. szám. Megjelenik szerdá éz tzombat kivételével MINDEN NAP Szerkesztését te kiadó hivatalt Budapest VI., Rózsam. 111. (Tel.: 112-b­. ttí-k­s Levélcím: Budapest Si, postafiók 14. Távirati Cím: Nemzetisport Budapest. Csehszlovákiában t Ke, Romániában 9 lei, Jnnossldviában dinár Ausztriában » Gr.. N4me tországrban IS Pf, Svájcban IS Franciaországba* 1 fr., Olaszországban — *0 1. Amerikában 4 cent. Előfizetési díj! Belföldre negyedévre 4 P., egy hónapra 1.J#­ P. Ausztriába negyedévre 1 P. Észak-Amerikába lé­p„ egyéb kül­földre • P. ■ V­IRG­­MA Unittá aszú! (2. oldalon) A bírák tekin­­télye — úgy látszik — nekünk fontosabb, mint a bíráknak. Mi ugyanis nem X, vagy Y bírót védjük, ha­nem „a” bírót, a játék vezetőjét.­ Mi, a sajtó, a közvélemény kife­jezője fölemeltük szavunkat a tiszteletlen játékosok, ellen s vár­tuk, hogy a bírák is megvédik magukat s magukkal együtt ma­gát a futballsportot. De nem sürgős nekik a dolog. Nem kell úgy sietni, gondolják, önkéntele­nül az egyik szenvedő bíró kije­lentésére kell gondolnunk, aki aggályosnak találta a nagycsap­­atok játékosainak bírói meg­­rendszabályozását, mert ez, eset­leg, minden bírák rémét ered­ményezheti, a vétót. Itt bújik ki a játék vezetőjének köntöséből az ember, a hiú ember, akinek hizeleg a bíró magas szerepe, a síp, melynek hangjára tízezrek morajlanak. ő a karmester, aki irányítja ezt a roppant orgonát, ő int, ő ítél elevenek és holtak felett. Az élet szürke katonája megszínesedik a fontosság szi­­várványhídjában, a jelentéktelen hétköznapok után egyszerre meg­nő az alakja s legyen sorsa bár dicsőség, vagy szitok, tömegeket mozgat meg jelentékeny egyéni­sége. Tudjuk jól, hogy sok biránk szívesen tetszeleg a nagy mécs­esek vezetésének fontos szerepé­ben, ők is primadonnák, mint a nagy játékosok, vagy művészek, akiknek mozdulatait ezrek lesik. Ezért a szerepért áldozatot i3 kell hozni. Tűrni is kell, mert a tét megéri. Hiszen minden bi­zonnyal kellemetlen a bírónak, ha a játékos hadonászik az orra előtt, különösen annyi ember, előtt, de mégis uralkodik magán. Tudniillik a bíró uralkodik ma­gán, ha ugyan szabad ezt a ki­fejezést így használni. Uralkodik magán a bíró és nem állítja ki a játékost, mert gondol a következ­ményekkel. Ha vétóra teszik, lassan kiszorul a futball kőszín­házaiból s lejebb csúszik, kis­­profikhoz, amatőrökhöz, vagy — uram bocsá' — középiskolások­hoz. Sípjelére nem figyelnek fel többet a tribünök. Ha a pénzt feldobja a levegőbe, nem csettin­­tik gépeiket a tolakodó fotográ­fusok. A vég kezdete ez, a le­csúszás, a jobb napokat látott bíró szomorú vége. Ez a szellepi érződik ki a felső vezetés hal­asztgató, óvatos tak­tikájából is. Nem merik elvágni a csomót, nem merik nevén ne­vezni a gyermeket. Úgy félnek a kiállítástól, mint az ördög a szentelt víztől. A hatalom, a ra­gyogás megigézettjei ők, akik magas tekintélyükért képesek odadobni mindent, még — és itt van a nagy ellentmondás — sa­ját tekintélyüket is. Jöjjünk tisztába ugyanis azzal, hogy ha ez így folytatódik, akkor lassan-lassan az a bírói dicsfény, melyért úgy törik magukat a já­tékvezetők, a semmibe múlik Lassan komikus figura lesz a játék mindenható vezetője, akik­kel a játékosok úgy viselkednek, ahogy éppen akarnak s hacsak éppen gyomorba­ nem rúgják a bírót, kiállítás, helyett legföljebb ellenérveket kapnak. Mindettől eltekintve, pedig el tudunk képzelni bírói ambíciókat a legalsó osztályú amatőrök közt is, sőt még a KISOK-meccseken is, amelyeknek vetélkedéseit a bíró, ha igazi sportember, épp olyan vagy talán nagyobb élve­zettel vezetheti, mint a tömegek­kel övezett nagypályákon a nagyönérzetű profiprimadonnák meccseit. SZEGED, DEBRECEN ÉS A PHÖBUS* a három élcsapat vasárnapi ellen­fele A KÉSZÜLŐDÉSEK IZGAL­MÁBAN ! Jandát vagy Hirzart szerződ­teti a Bocskai .)­­ . # Teleki és Markos Játékáról szó sem lehet, sőt Flóra is beteg —­ Sajót tudósítónktól — Debrecen, február 28. A Bocskai mai edzésére hatal­mas nézősereg vonult ki. A nagy érdeklődés Hirzer, Kis Gábor és Janda bemutatkozásának szólt. Kétkapus játék folyt, amelynek első félidejében a DKASE volt a kék-sárgák ellenfele, majd a máso­dikban a DEAC csapata. A DKASE ellen így kezd a Bocskai, Varga — Vágó, Janzsó — Békési, Palotás, Szaniszló — Janda, Návai, Bőr, Kis, Hirzer. Már az első percekben kitűnik, hogy ebben a felállításban egészen rendes kis csapat a debreceni együttes. Különösen Janda tetszik a közönségnek. Amikor a jobbszél­ről ballal hatalmas gólt vág a DKASE kapujába, „vastapsot” kap. De Hirzer is nagyon jól mo­zog s ő is hamarosan eredményes. Kis Gábor, az „új fiú” sem rossz Návai könnyebben megsérül, kiáll. Fordulás után a DEACT az ellenfél. Az egyetemisták ellen megváltozik a Bocskai csapata: Varga — Vágó, Janzsó — Békési, Gyulai, Szaniszló — Janda, Kis, Bőr, Hirzer, Hevesi. Ebben a felállításban már nem megy olyan jól a játék. Markos is próbálkozik, de csak kettőt rúgott a labdába és kiállt. Majd Szaniszló helyet cserél Gyulaival, de így sem megy jobban a játék. A Hungária ellen kiálló csapat összeállítása még sok mindentől függ. Elsősorban attól, hogy sike­­rül-e megállapodni Jandával és Hirzerrel. Az már egészen bizo­nyos, hogy sem Telekire, sem­­pe­dig Markosra nem lehet számítani. Telekit Bőr fogja helyettesíteni, aki igen jól mozgott a mai edzé­sen. Markos helyén Janzsót szere­peltetik, ha Jandával nem tudná­nak megegyezni, illetve nem jönne meg kiadatása vasárnapig, Janzsó helyén pedig Flóra fog jobbhátvé­det játszani. A mai helyzet szerint vasárnap ez lesz a kék-sárgák összeállítása: Varga — Flóra, Vágó — Bé­kési, Palotás, Szaniszló — Janzsó, Návai, Bor, Kis, Hevesi, Flóra is befog (Késő éjjel jelenti debreceni tu­dósítónk.) A Bocskai elnöksége a mai esti ülésen elhatározta, hogy Janda és Hirzer közül az egyiket, vagy mindkettőt szerződteti, ha nem tá­masztanak túl nagy anyagi igénye­ket. Természetesen csak akkor ke­rülhet erre sor, ha megjön a ki­adatásuk. Növeli a gondot, hogy Flóra is beteget jelentett, így Jan­zsó mégis hátvéd lesz. A jobb­szélső kiléte még bizonytalan. T. L. - MTK-n*lva Hangár a középfolirút Március 3-án, vasárnap délután 0/4 4 órakor Hungária-Bocskai L ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte V/2 órakor * III. ker. FC-Kispest 1. ligabeli bajnoki mérkőzés ZIVATAR . .. A következő 24 órára várható időjá­rás: Déli szél sok helyen eső (egy-két helyen esetleg zivatar). A hőmérséklet nem változik lényegesen. ____ Solti, Füstös, Vermes, Pázmándy és Balázs a buda­pesti főiskolai futball válogatott­­­ban Szerdán délután a budapesti fő­iskolai válogatott futballcsapat a Nemzeti ellen barátságos mérkőzést játszik. Erre az alkalomra Fábián József kapitány a következő játéko­sokat hívja meg a főiskolai csa­patba: Goda (MAFC), Kincsen (BEAC), Bíró (BEAC), Horváth (TFSC), Füstös (BSE), Balázs (UTE), Ba­logh (BEAC), Pöstyéni dr. (MAFC), Pázmándy (BSE), Ivány (BEAC), Vizy (MAFC), Vermes (BSE), Drégely (TFSC), Pöstyéni II. (BEAC) és Solti (Phöbus). A csapatban nem kisebb új név bukkant fel, mint a most beiratko­zott Füstösé, az ugyancsak amatőr­­válogatott Pázmándyé és az újpesti Balázsé. Vermes már játszott főis­kolai válogatottban. Solti csak az esetben játszik, ha klubja engedi. Rá csak feltételesen számít a kapitány. A Nemzeti óvni készül a Klug—Klein bírócsere miatt. A vasárnap lefolyt Szürketaxi— Nemzeti mérkőzés kijelölt bírája, Klug Frigyes ugyanis önkényesen küldte ki maga helyett Klein Ala­dárt. Klugot elkedvetlenítette az a hír, hogy a Szürketaxi nem szíve­sen látja őt olyan meccsen, ahol az ellenfél Reichard Ottónak, Klug régi barátjának a csapata. A Nem­zeti most arra hivatkozik, hogy ily önkényes bírócserének helye nincs, mert bírót küldeni csak a BT ille­tékes szerve jogosult. Lehet, hogy a Nemzeti a két bíró ellen is pa­nasszal él. ÚTE-Stai­ion Újpest, Megyeri-út Március 3-án, vasárnap délután 1/*4 órakor Újpest—Phöbus , 1. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte V*2 órakor Újpest B—Phöbus B Folyik a nagy tanácsko­zás Oslóban A kényes kérdések egyikében sem dön­töttek —Távirati jelentésünk — Osló, február 28. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai csütörtök délelőtt tartották második ülésüket. A hölgyek olimpiai szereplésével kapcsolatban érdekes beszédek hang­zottak el. A felszólalások nem vonat­koztak az 1936. évi berlini olimpiai játékokra, mivel azoknak műsora már elkészült. Németország képvise­lője azt az álláspontot képviselte több más delegátussal szemben, hogy a hölgyek csak az eddigi sportágak­ban szerepelhessenek a jövőben is. Végleges döntés ebben a kérdésben nem történt. A kongresszus tudomásul vette a Nemzetközi Amatőr Bizottság ama­­tőrkérdésre vonatkozó, indítványát. A norvég delegátus ugyanis azon az állásponton volt, hogy az a síoktató, aki működéséért díjazásban részesül, nem tekinthető már amatőrnek. Erről az indítványról azonban a hi­vatalos jelentés nem emlékezett meg. A svéd­­Edström a norvég gyors­­korcsolyázó bajnokok ellen foglalt állást. E kérdésben­­szintén hosszabb vita fejlődött ki anélkül, hogy a kon­gresszus állást foglalt volna. A kongresszus a Nemzetközi Bas­­kettlabda Szövetség és a Nemzet­közi Kézilabda Szövetség között kö­tött egyezményhez hozzájárult. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai elhatározták, hogy a Nemzet­közi Főiskolai Szövetséget a leg­messzebbmenő támogatásban része­sítik,­­ hogy a főiskolások a nemzeti szövetségekkel a legszorosabb kap­csolatban működhessenek. Az olimpiai serleget ebben az év­ben a görög Sportszövetség kapta eredményes munkássága elismeré­séül. Elhatározták továbbá, hogy az olimpiai játékokkal kapcsolatos ün­nepségek időpontjához és módozatá­hoz ragaszkodnak. Több más kérdésen kívül az olim­piai játékok lebonyolításával is fog­lalkoztak. A kongresszus úgy dön­tött, hogy a jövőben a stadionban való bevonuláskor mindegyik nemzet saját zászlóját használja. Eddig ugyanis a rendező nemzet bocsát­tatta a zászlókat a nemzetek rendel­kezésére. A zászlókat az olimpiai já­tékok befejezése után emlékszalag­gal látják el. Nemhivatalosan jelentik, hogy gróf Bonacossa olasz delegátus Olaszország nevében Japán javára lemondott az 1940. évi olimpiai játé­kok Rómában való megrendezéséről anélkül, hogy ígéretet kapott volna arra, hogy az 1944. évi olimpiai já­tékokat Olaszország rendezi majd meg. A norvég trónörököspár egyébként csütörtökön a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjait és Tschammer- Osten német sportvezért teán látta vendégül. Jó foglalkozás — Kedvelt trénerünknek tudnék egy jó foglalkozást. Biztosan meg­felelne. — Nos? — Piaci árak letörése... SAC-pél­a Soroksár Március 3-án, vasárnap délután Vs3 órakor Soroksár-Budai 11 I. Zigabell­ bajnoki mérkőzés, előtte Vs1 órakor DÚC—Soroksár sgjr*1 r

Next