Nemzeti Sport, 1935. május (27. évfolyam, 86-107. szám)

1935-05-02 / 86. szám

törtök 12 fill. _ ‘ ' . —......t 1935 május 2 A&l . nrrtT flfS ntf | XXVII. évfolyam, 8«. nán, EWa&Muffi - I'MbBwB MV a ii t't » M ***** ~*r­u«hmm mBmmv '%mM*** m mSL Mr Ék Az e,1®nf®1.kaPuia-i^ minden nap sPiP ^§r MW jHWMMT hoz előrefele vezeti IS Szerkesztőt te kiadihioatel Wffijmk W _ a lecrrnvif!m­ttH ál M !a Mapezl VI.. Rózsa-e. 111. (Tel.i tlf-U, iSt-HJ H|D CgrOViaCpp UL. ) ■ Leveleimj Budapest «. postafiók ». hkK Wffh­fwwBSsWsmitmx —- »jwBaB,i«aBWWHfck Minél kevesebb CSC- S ■ Távirati clm: Nemzetisport Budapest. .4IMK Wmwml . “ ■~T~ --------- MM lezes! Minél gyor~|§B Csehszlovákiában 1 Ke, Romániában ami g HB 6 lei, Jugoszláviában li'o dinár TMD p»SSZOiaS, ami g ■ Ausztriában Gr. Németországban íj pf, ^a^SHMSSSBg TSmML—HHHBf HHU rasndii? meredeken 1 n Krajcban 15 Franciaország­ban 1 fr., 1" • « • — S® Olaszországban --80 1., Amerikában 4 eenL WmelOrC Vigye OZaRClOt­g Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 6 P., ^ 4HiMmifl/l^lillHiHiw 111HiWi,■'im hónapra 1.20 P. Ausztriába negyedévre MHBaijpl 7 P. Észak-Amerikába 1100 P„ ^éb kül- ^ -r**- (A eéH stb.U ne^cdik parancsolata) C­sü 3: 0-ról 3:2-re javított Kispest, de aztán botrány miatt félbeszakadt a Hungária—Kispest meccs — Nem lett zavartalan a másik kupa közép­döntő sem, melyet 2:0 után 2:1-re nyert a Ferencváros Avar és­­ Kocsis kiállítása Nagyszabású tanulmányi­ edzést tart ma délután az Üllői­ úti pályásr­­a szövetségi ka­pitány — Saját tudósítónktól — Dietz Károly dr. szövetségi kapi­tány, mint már több ízben jeleztük is, oktatóedzéseket vett tervbe. Az első ilyen edzést ma, csütörtökön délután fél 5 órai kezdettel tartja a szövet­ségi kapitány az üllői úti pályán. Erre a következő játékosok nyertek meg­hívást: Kapusok: Kovács Soroksár, Csikós Nemzeti. Hátvédek: Vágó Bocskai, Toros Phöbus, Vadász Soroksár, Tompa III. kerület. Fedezetek: Steiner III. kerület, Szenes, Kurunczy Soroksár, Szalay Nemzeti. Csatárok: Kelemen Soroksár, Szi­kár, Solti Phöbus, Víg IV. Hungária, Magyar II. Soroksár, Hárai Somogy, László Nemzeti. Az edzést három harmadban tartják meg és azon felváltva vesznek részt a játékosok. Azok a játékosok, akik va­lamelyik harmadban nem jutnak sze­rephez, a szövetségi kapitány köré helyezkednek és ezeknek Dietz dr. a játék menete közben magyarázato­kat fog tartani. Ellenfélnek erre az edzésre a szö­vetségi kapitány a Budai „11” csapa­tát kérte fel. Ott lesz a Phöbus teljes csapata is, s a kapitány megjegyzése szerint nem lehetetlen, hogy az egyik harmadban az újpesti sárgakékek is szerepet kapnak. A szerdán délután lejátszott két kupamérkőzés után beszéltünk Dietz Károly dr. szövetségi kapitánnyal.­­• Mit szól a látottakhoz? — Legszívesebben semmit... Az első mérkőzésen a Hungária megér­demelten vezetett, ezt azonb­an tisztán Müller egyéni mezőnybeli eljesítmé­­nyének, értékes előkészítő munkájá­nak köszönhette. — A Ferencváros—Újpest mérkő­zés két részre bomlott. A Fradi az első félidőben igen szépet átszőtt, de a másodikban visszaesett. "Ezt an­nál kevésbbé értem, mert a ‘F 1 ekkor támogatta a Ferencvárost. • — Közelebb hozta a válog­atáshoz ez a két mérkőzés? A szövetségi kapitány a fejét ráz­za, majd ezt mondja: — A helyzet semmivel sem lett könnyebb. Ezután még megkérdezzük tőle, hogy a szerda esti e­dzőértekezletnek mi a célja? — Voltaképpen zen az értekezle­ten akartam üzegi. .szélni az edzőkkel a csütörtöki okt­atóedzést, de azóta csaknem minde­n edzővel beszéltem, így az esti ért­ekezlésnek nincs külö­nösebb jelentősége. MTK-pálya Hungária-középkörút Május 5-én, vasárnap délután 5 órakor Hungária-Budai „11“ L ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte 1'4 4 órakor III. ker. TC-Ferencváros I. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte 1/s 2 órakor Nemzeti— Budafok IT-ik ligabeli bajnoki mérkőzés Május havi vívó versenynaptár: Május 1-én PSE II. *­. női tőrver­­senye, 1—5-én Délker­ületi bajnok­ság, 5-én. kardbajnokság és PSC kér. tőrverseny, 12-én Békes­­y emlékver­seny, BE­AC női tőrversenye I. o. és délnyugati kér. kard és epée verse­nye, 17—18-án vidéki bajnokságok Budapesten, 19-én MAC Hősök kard­versenye, 26-án (Epée egyéni baj­nokság és Szarvasi TVE) Tersz­­tyánszky emlékversenye, 30-án Bu­dapesten olasz—magyar verseny. FUTBALL A LEGJOBB KIVITELBEN SKABA ésPLÖKL SPORTÁRUHÁZATBAN Vilmos cs.­út 33 ÁRJEGYZÉK! Váci­ utca 40 ­st —­­ Profibajnokság , v v . Hungáriát­-­Budai úti, Hungá-­ ria-út, 5. Bíró: Vasa­s. Ferencváros—III. ker. FC, Hun­­gária-út, negyed 4. Újpest—Soroksár, Megyeri-út 5. Bíró: Klein Árpád. Kispest—Phöbus, Kispest, 5. Bíró: Hertzka P. Somogy—Szeged, Szeged, 5. Bí­ró: Maróth (Északi kerület). Attila—Bocskai, Miskolc, 5. Bí­ró : Iváncsics. II. liga. Nemzeti—Budafok, Hungária­ út, fél 2. Bíró: Ser­ T. Váci remény—Millenáris, Vác, 5. Bíró: Tihaméry. E­rzsé­bet—Csepel, E­rzsébet­ utca, 5. Bíró: Bartók. Nagytétény—Vác FC, Nagyté­tény, 5. Bíró: Gébért. Szürketari—Budatétény, Szőnyi­­út, 5. Bíró: Linai I. Vasas—Drogisták? Bíró: Vo­gel R. A TESTNEVELŐI TANÁRNŐK a pénteki sportünnepsé­GEN. Az elmúlt esztendőben megrende­zett OTT sportünnepségen a test­­nevelési tanárnők csoportja emléke­zetes sikert aratott. A csoport az idei ünnepségről sem fog hiányozni, sőt pénteken este, a Városi Színház­ban, fél nyolc órakor kezdődő műsor keretében ismét újszerű bemutatóval lepi meg a közönséget. A csapat tagjai a következők: Acsády Irén, Haiti Jolán, Hruby Ilona, Kael Anna, Kovácshegyi Erzsébet, Kö­­vessy Margit, Kadarcus Jolán, Lin­­kesch Sári, S. Klárdos Magda, Sza­bados Anna, Vértessy Katalin, W. Zsigmond Judit, Marik Klára. A ta­nárnők csoportja gimnasztikai gya­korlatsorozatot mutat be kétféle ki­vitelben. Először sportszerűen, vagy­is olyan modorban végzi el a gya­­korlatanyagot, ahogy azt az egész­séget szolgáló gimnasztika rendszere megköveteli. Másodszor olyan be­mutatással tárja a közönség elé ugyanazt a gyakoris­sor­zatot, ahogy azt propagativ ens-re­cortból végezni és végeztetni lem , pénteki, jóté­konycélú ünnepség ránt á­ltalános nagy érdeklődés nyilvánul meg s an­nak, jegyei már csak korlátolt szán­ban kaphatók az OTT bán működő­­ jegyirodában.­­ Újoncok az amatőr válo­gatott keretben —a Saját tudósítónktól — * ,V • * Grát­ ellen Dénárt Ernő, a BlASz kapitánya a következő kő­­keretet jelölte ki: Kapusok: Raffai 33 FC, Gergő Kisp. AC, Régi BSzKRt. Hátvédek: Barna MTK, Pázm­ándy BSE, Császár VSC, Füstös BSE, Vajda HAC. Fedezetek: Semsei MTK, Balázs UTE, Tán­cos HAC, Lengyel BSE, Steczovits Elektromos, Lengyel Elektromos, Kolozsvári UTE. Csatárok: Orezifalvi Elektromos, Kiss FTC, G. Tóth Elektromos, Keszéi II. Törekvés, Kállai UTE, Turay sérleti meccset játszani V latt­r­az utcai pályán. A fenti keret alapján ez a csa­pat várható: Raffai — Pázmándy, Császár — Semsei, Táncos, lengyel (Elektro­mos) — Orezifalvi, Kiss, Keszei NI., Kállai, Juhász. SScJrT Mai számunk Budapest több pont­jain már szerdán este leadható volt II. FTC, Ferenczy Törekvés, Fe­­kecs III. ZSE, Gere Törekvés, Ju­hász Főv. TKör, Kolozsvári Elek­tromos. A bő keret szolgáltat egy pár meglepetéssel, így például hiány­zik belőle Bokor I. és Király a Postás, illetve a BSzKRt fede­zete, továbbá Vértes, az FTC cen­­terhallja. Erre vonatkozólag a szövetségi kapitány így nyilatkozott: — Vértes beteg, így nem vehet­tem számításba, Bokor I. nincs formában, Király pedig csatárnak csapott fel. Van egy pár ember, aki csak „kegyelemből” került be, mint például Steczovits, aki nagyon rosszul játszott vasárnap. A keret­ben lévő valamennyi játékost meg fogom figyeltetni és ezek alapján hétfőn kijelölöm a Grác ellen ki­­■ álló együttest, a tartalékokkkal eg­yütt. Ez a csapat aztán szerdán délután az Elektromossal fog ki­ Kedden játszák újra a Hungária— Kispest mér­kőzést? — Saját tudósítónktól — A félbeszakadt Hungária­—Kis­pest mérkőzés után nyomban mind a két egyesület tapogatózni kez­dett, mikor lehetne újrajátszani a mérkőzést Kitűnt, hogy egyiknek sincs szabadnapja a közeljövőben s így mind a két­ egyesület körében az a terv merült fel, hogy a mars­­eset kedden az ÜlLői­ úton kellene lejátszani. Ehhez a tervhez a szö­vetségi kapitány hozzájárulása is szükséges, miután a keddi nap már az osztrákok elleni válogatott hetébe tartozik. LEHET, HOGY MÉGIS SZEGEDEN LESZ a Szeged—Újpest mérkőzés, mert az Újpest vezetősége bizalmasan közölte a szegedi klubbal, hogy hajlandó lenne a pályaválasztói jog megvételére vonatkozó megállapo­dástól visszalépni. A szegediek még gondolkodnak s a hét végén külön választmányi ülésen dönte­nek majd a kérdésben. Esőkabát Trenchcoat Ballon és viharkabát Legolcsóbb a készítőnél BÁLVÁNY-U. 3 Márton és Szász

Next