Nemzeti Sport, 1935. július (27. évfolyam, 128-149. szám)

1935-07-01 / 128. szám, Második kiadás

xV^ . 1-p fS:: hhu. 12,„lér Második kiadás 1935 július 1. /^/2 W ^­­v XXVII. évfolyam, 138. szám. J^g/ / |É 1 kV \­ S:rrkr<:lA<fo | ‘íf-K fl V' | Budapest VI., Rázsa-u. Ili. (Tel.: 712-24, ÍJÍ-Kj TOggp§Í!K iiinMBffflft nrT""“fi* _T.-^jSLmiHBIHfc, ÍS^i«!$aí! I VA> .7^*®$^^ I Levélcím: Hudapcsl US, poslafiők 24. vBSS&mií&A. '^gS§/&sF!%?W&ESBh. , m.,, KIM I xí/J nrctf.C V I Tavira!i cím: Ncimetisporl Budapest. iS^rfttlaD. I ' rtfSuv I Csehszlovákiában 1.50 Re, ItomAnleban­­ TBjw8s3ft fjflf|||la -fU B lel, Jugoszláviában SVs dinar [gEj^alOa^-jSl^p^ jBjffiBflFfsg V fin * va­t.Al|if^\*ll JtsrffiBk J Ausztriáb­an 20 Gr., Németországban 15 Pf» HC«BreMKB6M^jBS8f EtUKraE. JmUSHaSl HtKf|fj3§H \ “d*,iy A Hl I ATyS­!^ / Svájcban 15 o., Franciaországban 1 fr., Ma^fX^MBBSMSSM «88SBSMctBfHIBi^Rw MiiMiySCMwitdlSM^pKBa HnBsIstal« \ vb, r\Ar HMUJ/V" J Olaszországban —80 I Amerikában 4 cent. WKSwBMSBBIMKI^M^, 13&BsS3a .. .^ / Előfizetési díj: Delföldre neg­yedévre 4 P., ’ JOP, fi C 7AVt\JL­re egy hónapra 120 P. Ausztriába negyedévre­­^(fragafiyP^ M^NSgO UD Js.r^ -7 P. Észak-Amerikftba 10 P„ egyéb kV* fl^HHBS 1 földre 1 P. ^ ^ 0 Hungária nem tudta megismételni múlt Heti bravúrját Profiválogatottunk győzött Amsterdamban Utazás a berlini olimpiára A Nemzeti Sport— IBUSz olimpiai társasutazás fel­tételei Jelentkezési határidő július 15 .A Nemzeti Bank engedélyének birtokában az elmúlt napokban véglegesen meghirdettük olimpiai társasutazásunk feltételeit. Teg­napi számunkban részletesen kö­zöltük a berlini olimpia gigan­tikus sporteseménysorozatának be­osztását napról-napra, a rende­zés helye szerint elkülönítve, hogy lássák olvasóink, hogy a Stadion­ban folyó sportesemények megte­kintését biztosító általános bérlet­jegyeken kívül még milyen bérleti jegyekre lesz szükségük. Az IBUSz-szal közösen rende­zett társasutazásunk részletes fel­tételei a következők: KIUTAZÁS: Indulás: 1936 július 31-én, Budapest Nyugati pályaudvarról 13.30 óra­kor. Érkezés: 1936 augusztus 1-én Berlinbe (Banhof Friedrichstrasse) 7 óra­kor reggel. VISSZAUTAZÁS: Indulás: Augusztus 16. Berlin 22 óra. Érkezés: Augusztus 17. Budapest Nyu­gati pályaudvar 15.30 óra. Részvételi díj: 285.­ aranypengő. A részvételi díjban bennfoglalta­­tik: 1. III. osztályú vasútijegy külön­­vonatunkon Berlinbe és vissza szá­mozott ülőhellyel! 2. Lakás 1 és 2 ágyas szobákban (komfortos magánházakban). Reg­gelivel és kiszolgálással. (Első szolgáltatás 1936 augusztus 1-én reggeli, utolsó szolgáltatás augusz­tus 16-án reggeli és szoba.) 3. Be- és kiszállítás autóbuszo­kon csomagokkal együtt Berlinben a pályaudvarról a lakásra és visz­­sza. (Hordárdíjak nélkül.) 4. Bérletjegy a III. osztályú ülő­hely legjobb számozott helyeire az olimpiai Stadionban, 16 napra (augusztus 1-től augusztus 16-ig bezárólag), beleértve a megnyitó és záróünnepélyt is. 5. Baleset-, illetőleg poggyász­­biztosítás 1000.— P, illetőleg 250.— P erejéig.­­ Jelentkezési határidő 1935 július 15. A részvételi díj az alábbi módo­zatok szerint fizetendő: 1935­ július 15-ig 37.50 arany­pengő. 1935 augusztus 5-ig 37.50 aranypengő. 1935 szeptember 5-től 1936 jú­nius 5-ig, összesen 10 alkalommal, havonta 21—21 aranypengő. Az egyéb sportágak megtekinté­sére is szerzünk mindenkinek kí­vánságára bérletjegyet eredeti áron s az ellenértéket pengőben is elfogadjuk. Azoknak, akik már eddig jelent­keztek, vagy érdeklődtek, az IBUSz megküldi a részletes tájékoztatót és a végleges kötlevelet, amelyet aláírva kérünk mielőbb az IBUSz Baross-téri fiókjának (VII., Rot­­tenbiller­ utca 1.) beküldeni. A köt­­levelek beérkezése után küldi meg az iroda a csekkfüzetét, amelynek felhasználásával az első részlet be­fizethető. K­Erf A^^zeiim egyik titka a „FRANCK**-pót­­kávéval ízesített „KATHREINER“­féle Kneipp maláta­­kávé! KÜLFÖMJI°fe­EREDMÉNYEK Bécs: Favoritner AC—Slovan 1:0 (0:0). Selejtező mérkőzés. Ezzel a győzelemmel a Fav­ AC bekerült az I. ligába. OSENDARP 10.5, KAAN 15.1­ Tegnap Amsterdamban Osen­­darp 100-on 10.5-öt futva verte a 10.6-ot futó Bergert. 110-es gát: 1. Kaan 15.1, 2. Mersmann 15.3. — 800 m: 1. Rinter 1:59, 2. Bau­­mann 1:59.2, 3. Tackema 1:59.5. Egy félidő kellett hozzá, hogy a Ferencváros megszokta a brü­nni pályát ZSIDEMICE—FERENC­VÁROS 4:2 (2:0) Góllövő: Rulc, Nyúri, Kiss, Sárosi, Sterc, Prusa Brü­nn, 17.000 néző. Bíró: Scorsoni (olasz) Brünn, 1935 június 30. Elég jó időre ébredtünk. A nap melegen sütött, de szerencsére egy kis szellő lengedezett. Ez enyhí­tette a meleget. Reggeli után 10 óra tájban felkerekedett a társaság és a ligeten keresztül 15 perces séta árán a mérkőzés színhelyére. A PÁLYÁRA TOTT KI. LÁTOGA­A pálya elég széles, de kissé rö­vid, 67x105 méteres. A talaja só­deres, sima, de a sóder elég nagy­szemű. A fiúk közül többen mini gyárt felsóhajtottak. — Ha itt valaki elesik ... — Jó lesz a jódot mindig készen tartani — óvatoskodott Mailinger elnök. Háda csóválja a fejét, mert a kapuban sem puha a talaj, egy kis homokot szeretne A pálya szélén fűcsomók. — Éppen olyan a pálya, mint a kladnoi. Nem jó előjel... A tribünön vannak az ülőhelyek. Kétszer ak­kora a tribün, mint a Törekvés-pályáé. A kapuk mögött frissen ácsolt tribün az állóhelyesek szá­mára. A korzóülések egészen közel vannak a taccsvonalhoz. Éppen a megafont próbálják. A hirdetőtáb­lán még 0:0 az eredmény. Az öl­tözők kicsinyek, levegőtlenek, a vezetőség rögtön dönt: a szállóban fog a csapat öltözködni. Gyalog tér vissza a csapat a szál­lóba. Közben egy 30 meccsnézőt hozó pozsonyi autóbusszal találko­zott, amelynek utasai „hajrá Fra­di”-val üdvözölték. — Spóroljanak inkább a meccs­re — csitították a játékosok a lel­kes szurkolókat, akik bejelentet­ték, hogy vonattal is jönnek vagy nyolcvanan szurkolni a Ferencvá­rosnak. MAGYAR HIMNUSZ: BRÜNNBEN ELŐSZÖR! Ebéd után pihenés következett és 20 perccel a mérkőzés előtt haj­tatott ki a Ferencváros a pályára autóbuszon. Kint a 17.000 főnyi közönség melegen fogadta a ven­dégcsapatot. Az öltözőben a meccs előtt izgatott a hangulat. A kivo­nulás vezeti le az izgalmakat. A pályán mindkét csapat üdvözli a közönséget, a zene a magyar him­nuszt intonálja. Ez nagy feltű­nést kelt, mert a köztársaság fennállása óta erre Brünnben még nem volt eset. Bomes, a mor­va szövetség elnöke üdvözli a Fe­rencvárost, Mailinger elnök vála­szol, Sárosi pedig zászlót ad át. Bomes teszi meg az ünnepélyes kezdőrúgást. ÍGY ÁLL FEL A KÉT CSAPAT: Zsidenice, Burkert­­— Neder,­­ Cserny — Smolka, Pospihal, Raf­­finszky — Sterc, Nyuri, Prusa, Motak, Rul­ Ferencváros: Háda — Polgár, Korányi — Laky, Móré, Lázár — Táncos, Kiss, Sárosi, Toldi, Ke­mény. A BRÜNNI CSATÁROK VESZÉLYESEBBEK! 2:0-RA VEZETNEK A FÉLIDŐBEN! A helyválasztásnál a honi csa­patnak kedvezett a szerencse és így a Ferencváros kezdi a játékot. Azonnal támad is és Toldi — kom­bináció után — kapu mellé lő. Köz­ben fel is lökték, úgyhogy nagyot esik és el kell hagynia a pályát. A szabadrúgást Sárosi lövi kapu mellé. Most egymásután követik egymást a lesállások. Prusa után Kemény is lesre fut. Toldi a 3. percben tér vissza. De a Zsidenice-támadások vannak soron. Sterc támad szépen, Prusa megint lesben áll. A 7. percben Cserny nagy lyukat rúg, Sárosi elszalad,­ oldalr­ó a kapu elé tálal s Toldi 5 lépésről föl­durrant. A vi­gasz: a bíró most is lesz fütyült, bár nem volt az. A Ferencváros labdabiztos Wtt f a és bélyetalbum Árjegyzéket érdeklődőknek HUJ ff p,|| bérmentve küld : Abonyi Jenő msipv y bélyegk rés­edése,Budapest, OffiBECTaSKESBESB fv. Váci­ utca 45. szám jobbnak látszik, de a brün­­niek veszélyesebbek. Sterc beadását Háda kiszaladva, a 16-osra üti s a szemfüles Rule lő, de­­ az üres kapu mellé. Toldi átmegy a jobboldalra, de onnan is fölélő. Sárosinak remek helyzetei vannak, de nem jön lábára a labda. A 12. percben Korányi kissé feles­legesen kornert vét. Sterc jó szögletrúgását Móré röviden hárítja, megint Rul­é a labda a 16-oson, akinek ha­talmas lövését most mintha zsinóron húznák a balsarokba. 1:0-ra vert a Zsidenice! Persze, nagy az öröm. Sárosi szorgalmasan támadja a kapust, de ez nem tetszik a közön­ségnek. A 16. percben jó labdát kap a center, de egy gondolattal eltéveszti a kaput. A Fradi főleg Sárosi révén többet támad, de nem olyan veszélyes, mint ellenfele. Kiss K­ev az biztos alap eves a KOZMA Al.1. IHHHB 1.: 77. KALAP Japán panamakalap __ P 6.50 Tropical sporting---------P 8.— Pijama­­ ____________P10.— Strandköntös_______P II.— Fürdődresszek nagy válasz­tékban, ing, nyakkendő különlegességek Károly-körút 3. saroktelet SZIVAK A PAPÍR 12 FILL SZIVAPKA HÜVELY 35 - samum­bpest.vi.gomb.ut 32

Next