Nemzeti Sport, 1936. február (28. évfolyam, 22-41. szám)

1936-02-02 / 22. szám

Vasárnap 1936 február 2 XXVIII. évfolyam, 22. szám. Áras 12 fillér Csehszlovákiában 1 Ke. Romániában . . 6 lei Jugoszláviában 2 és din. Ausztriában . . 20 Gr. Olaszországban ..80 Ura Franciaországban •00000 l.- ir« Németországban • •••••« 15 PL Svájcban .••«*,•••• 15 p. Amerikában »••••••• 4c« Az MTK­ pályán­ lesz a magyar­­német válo­gatott mérkőzés Már régebben megírtuk, hogy az MLSz elnöksége a tavaszi magyar—­­német mérkőzés időpontjául március 15-t jelölte ki. Most megállapították a mérkőzés színhelyét is: de magyar­­német mérkőzés az MTK Hungária­­úti pályáján kerül lejátszásra fél. 4. órai kezdettel. Az MLSz elnöksége jobbhátvé­­det szava­zott meg a Ferenc­városnak Füstös, a BSE amatőr­­válogatottja mutat­kozik ma be — Saját tudósítónktól — Az MLSz elnöki tanácsa szombat esti ülésén érdekes egyesbírói ja­vaslatot fogadott el. Eszerint az olimpiai keretbe tartozó BSE játé­kosokat, ha 1936 február 29-ig a BTC részére nem írják alá az át­igazolási lapot, úgy az MLSz elnök­sége bármelyik egyesülethez beoszt­hatja. Az ilyen játékosok ideigle­nes átigazolás alapján bajnoki mér­kőzéseken is szerepelhetnek. A tanácsülés után nyomban összeült az olimpiai bizottság és az országos elnökség, hogy letárgyal­ja Füstös kérését, aki a Ferenc­városhoz való igazolását kérte. A kérelemnek a javaslat meg­szavazása után helyt adtak s Füstöst ideiglenesen a zöld­fehérekhez igazolták. Lengyelt, Pázmándyt, Subáit és Kisst pedig a BTC-be osztották be. Füstös arcképes igazolványát a döntés után Kenyeres főtitkár azonnal átadta Klement Sándornak s így Füstös vasárnap már játsz­hat az SBTC ellen a Ferencváros­ban. Az olimpia után Lengyel, Páz­­mándy, Kiss és Suhai felszabadul, míg Füstös a BTG-é lesz. Beszéltünk Vághy Kálmán orszá­gos kapitánnyal, aki a következő­ket mondotta: — Az az érdekünk, hogy az olim­piai keret tagjai minél erősebb mérkőzéseket játszanak s így álta­lános sportszempontból is örülni lehet annak, hogy néhány tehetsé­ges BSE-játékos profi meccseken is játszhat. Ha az egyesületek nem szerepeltetnék a nekik adott játé­kosokat, akkor a játékosokat bár­mikor visszaveheti az MLSz elnök­sége. Az ügy fejleményeit Füstös, a többszörös amatőrválogatott hát­véd az előszobából figyelte s nagy örömmel fogadta a határozatot. Munkatársunknak a következőket mondotta: — Nem akartam a BTC-be menni, aláírtam ugyan egy belé­pési nyilatkozatot, de az nem érvé­nyes. Szeretnék érvényesülni s ezért kértem szombat délben azt, hogy osszanak be a zöld-fehérek­hez. Hogyan? Ha beállítanak az SBTC ellen, akkor természetesen vállalom a játékot. Utoljára Lyon­ban játszottam komoly meccset. Fent volt a szövetségben Kle­­ment Sándor is, aki csak ennyit mondott: — Füstösre éppen most nagy szükség van. Az SBTC ellen ját­szik. UTE Stadion Újpest, Megyeri­ út Február 2-án, vasárnap délután fél 3 órakor Újpest-Hungária Nemzeti Bajnoki rangadó mérkőzés előtte fél 1 órakor III. ker. FC—Phöbus Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 11 órakor UTE—HAC amatőr bajnoki mérkőzés T NEM KRITIZÁLHATÓK A BÍRÁK Elfogadta az MLSz elnöki taná­csa a mérkőzések rendjét biztosító szabályzatot. Eszerint a klubveze­tők, edzők és játékosok nem adhat­nak nyilatkozatot a játékvezetők működéséről. LATOR GÉZA DK., horcsci szövetségi kapitány ma este uta­zik el is olimpiára. ­ BESzKRTpálya Sport­ utca Február 2-án, vasárnap délután fél 3 órakor Ferencváros—SBTC Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 1 órakor Budai 11-Törekvés Nemzeti Bajnoki mérkőzés RANGADÓ A tavaszi forduló első vasárnapja , a bajnoki sorrend első és második helyezettjét állítja egymással szembe Az eddigi fordulók a három pontos előnyre szert tett Hungária mellett szólnak Egyetlen bizonytalan részének, a csatársorának feljavulása Újpestet ajánlja ... Döntetlen ?__ — Saját tudósítónktól — Nem is kellene többet, mint egy­két esztendővel visszamenni a profi futball történetében, hogy elképzel­hetetlennek tartsunk a tavaszi idény legelső vasárnapján, egyben a rendszerint fagyos február első vasárnapján olyan mérkőzést, amely a rangsor két legelső csapatát ál­lítja szembe egymással. Olyan mér­kőzést, amely döntő szerepet játsz­hat a bajnoki cím eldőltében. Olyant, amely az esztendő legna­gyobb rangadójának ígérkezik! Ré­­gente az ilyen mérkőzést már a sor­solás utáni pillanatokban közös megegyezéssel valamelyik enyhe májusi vasárnapra vitték el a ve­zérek. Most látni csak, hogy mennyire komoly, mennyire „vérremenő” küzdelem folyik a Nemzeti Bajnok­ságban. Eszük ágában sem volt a vezetőknek, hogy javítgassanak a sors munkáján és hogy más, a lá­togatottság szempontjából kedve­zőbb napra vigyék a nagy mérkőzés határnapját. „Ha már a véletlen így döntött, bízzuk rá a többit is. Minek avatkoznánk bele a­ sors erő­szakos irányításába? Még majd megbosszulná magát!­” Így gondol­kozott mind a két fél és titokban remélte, hogy a másikat viseli meg majd jobban a portya, a másiknak lesz rövidebb a pihenője, a másikra nehezedik majd rá az idénykezdet kötelezően gyengébb formája. Köz­ben mindegyik csalódott­­ a má­sikban. Ritkán adódik olyan helyzet a rangadók előtt, mint éppen most, amikor mind a két együttes szinte formájának tetőpontján ütközik meg egymással. Különösen ritka az ilyen eset akkor, amikor naptár szerint is, sorsolás szerint is, a ta­vaszi idény nyitányát jelenti egy­ben a rangadó. Mind a két csapat jól szerepelt a téli portyán. A Hungária többet is játszott, nehezebb mérkőzései is voltak, a fáradtság még­sem ütkö­zött ki a játékosokon. "Az Újpest pihenője valamivel hosszabb volt, a fáradtsággal itt sincs baj. Ha lenne is majd, ez a fáradtság csak az idény vége felé fog majd jelentkez­ni, ha egyáltalán jelentkezik. Mind a két csapat jól megúszta a portyákat abból a szempontból is, hogy sérültek nélkül tért meg ott­honába. Mind a két csapat imponáló for­mát árult el elmúlt vasárnapon az őszi idényből örökségképen átesett forduló mérkőzésén. Tudás, felkészültség, belső tarta­lom, győzelmi akarat egyformán je­lentkezik mind a két csapatban. Gi­gászi küzdelmet, ritkán látott har­cot ígér tehát a rangadó, de egyben nagy játékot is, jó futballt is. Ha hűvös fejjel, számító mérle­geléssel nyúlunk a problémához: ki­ nyeri a rangadót, a Hungáriát kell győztesként jelölni. A kék-fehér csapat a professzionizmus elmúlt tíz esztendeje alatt egyetlen egy­szer tudta csak magához hódítani azt a bajnoki címet, amely régente szinte otthon volt a kék-fehér tá­borban. Schaffer személyében régi, legendás tudású kék-fehér futbal­lista kezébe tette le a Hungária ve­zetősége a csapat sorsát. És hogy jó kezekbe tette, azt bizonyítja a Hungária hárompontos előnye a bajnoki táblázat élén. A kék-fehér csapat a szemünk előtt olyan átvál­tozáson ment át az őszi idény alatt, amely egy csapásra a bajnokság legjogosabb várományosává avat­ta. Még a gyengébb játékosokat is mintha valami ihlet szállta volna meg. Technikájuk javult, lelkeseb­bek lettek, okosabban játszottak és a modern futball szabályait most már önk­énytelenül is alkalmazzák. Ha tehát a bajnokságban eddig el­múlt időt vesszük alapul, akkor a Hungária jelenleg három ponttal jobb csapat az Újpestnél. Ha azonban érzés után me­gyünk, akkor azt kell mondanunk, hogy ennek a rangadónak győzte­sét Újpest csapatában lehet látni. Még ha el is mellőzzük azt a külön­ben eléggé fontos körülményt, hogy a mérkőzés Újpest otthonában zaj­lik majd le­, azt kell megállapíta­nunk az utolsó mérkőzések alapján, hogy Újpest csatársora nagysze­rűen egybekovácsolódott. A többi csapatrészben eddig sem volt baj, de most a­ lila-fehérek támadósora mintha megtalálta volna a jó és eredményes csatárjáték nyitját. És Újpesten érzik, hogy ez a kedvező alkalom a Hungáriai befogására. Ha a lila-fehér csapat győz, akkor ÚJPEST-H­UNGÁRIA k derbi-küzdelme egy |j| KOZ­MA-KALAPÉRT § A mezőny legjobb játékosát .j: a cég egy elsőrangú kalap- In­pal jutalmazza a Káról­y­ k­örül 3. sarok­ból egyetlen pontra zsugorodik össze a kék-fehérek előnye. Ez pedig —­ tudjuk jól — nem jelent sokat ab­ban a küzdelemben, amit most az NB jelent. Az egyik újpesti vezér, aki pe­dig arról híres, hogy mindig na­gyon számító fejjel néz csapatának nagy mérkőzései elé, így adott ki­fejezést „érzésének”: — A Hungária, nyeri a bajnok­­ságot, de ezt a vasárnapi mérkőzést mi nyerjük meg! Az elmondottak szerint tehát könnyen ki lehet hozni papíron akár a Hungária, akár az Újpest fT'tt’UCr,!# szerkesztőségének új címe: VlH,Rökk Szilárd'U.4 U i levélcím: Budapest 72, postai ok 42 Uj telefonszámok: 324-99 ◄eTM* és 339-77 s*TM A távirati cím: a régi maradt: „Nemzetisport Budapest*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék