Nemzeti Sport, 1936. augusztus (28. évfolyam, 150-170. szám)

1936-08-02 / 150. szám

BERLINI OLIMPIAI SZERKESZTŐSÉGÜNK HÍRSZOLGÁLATA: így kezdődött... — Telefonjelentésünk — I­n v Berlin, augusztus 1. Szombat! Felvirradt a megnyitó ünnep­ségek napja. Reggel gyönyörű nap­sütésre ébredtünk, de a fenyegető felhők most is itt lógnak a fejünk felett, miként egész héten keresz­tül. Egyelőre azonban süt a nap. 10 óra: az autók, autóbuszok az olimpiai falu felé száguldanak. Mindenütt látszanak a készülődés nyomai. Mindenütt egyenruhák. Lépten-nyomon látunk shhupokat, Berlin népszerű rendőreit fehér egyenruhában. Az SS tagjai feke­téiknek, a Turn Abteilung embe­rei barna ruhában masíroznak s a falu közelében a csendőrök tűn­nek fel — a teljesség kedvéért. Mindenütt rengeteg zászló. Való­ságos zászlóerdők. Amíg robo­gunk, olvassuk a Presse Abtei­lung kiadványát. Azt írja, hogy csalódtak és csalódnak azok az uj­­ságírók, akik valahová későbben mennek. Itt minden percnyi pon­tossággal történik. Aki késik, az előtt egyszerűen becsukják az aj­tót. 11 óra: A falu olyan, mint egy hangyaboly. Mindenki készülődik, folynak az utolsó simítások, öltöz­ködnek. Az olaszok tanulják a ma­­sírozást. Kék-fehér selyemingben vannak, nagyszerűen festenek. Nem megy valami rosszul a masí­­rozás. A franciák gyakorolják a hitleri köszöntést. Egy-kettő ve­zényszóra emelgetik a jobb karju­kat. Nagyon komolyan csinálják, de amikor abbahagyják, egymás­nak esnek a nevetéstől. Tetszik nekik az, hogy ők, a franciák ta­nulják a germán köszöntést. Be­­letekintgetünk a nemzetek fül­kéibe: mindenki csinál valamit, senki sem pihen. Fél 1: Garam Jenő már intéz­kedik a magyar csoport kiutazása ügyében. Kihirdeti, hogy a­­ma­gyarok a 81, 82 és 83. számú autó­busszal utaznak a stadionba. Visz­­sza mindenki abba az autóbuszba száll, amelyik éppen jön. A ma­gyar tisztek éppen egyenruháju­kat kefélgetik, csizmájukat fénye­sítik. Pompásan festenek. Érdekes, hogy két brazil csapat is készülődik. 12 óra: A stadion előtt már hatalmas embertömeg táborozik. Csak egy órakor engedik be a né­­ p éi olimpia alatt a naponta kétszer jelenik meg pet. A stadion étterme előtt óriási a tolongás. Mindenki itt akar en­­ni, de hiába akar, mert még két óra múlva sem kerül rá a sor. Az egyik pincér mondja:­­ 12.000 ember akar megebé­delni. Bemegyünk a stadionba. Mi me­hetünk. Rohanunk. Kékkabátos, fehérsapkás ellentengernagy for­májú jegyszedők igyekeznek a he­­lyükre. Mindenütt tájékoztató fel­­iratok. Minden a legnagyobb rend­ben. A bevonulás útját zöld szőnyeg borítja. Kímélni akarják a futó­pályát. A 2000 zenész már a he­lyén van. 1 óra: Kinyitják a kapukat. Tódul a nép. Papa, mama, gyerek kézenfogva jön. A papa hátán ott a hátizsák. Tele elemózsiával, ők tudták, hogy a büffék zárva van­nak. Egyelőre csak német szót hallani. Az udvarias németek ko­rán jöttek ki. Előzékenyek. Nem akarták azt, hogy a külföldiek tolongásokba kerüljenek.­­Folytatása a oldalon} ALAPITTATOTT1895 HOGYHánnak egyenruházati intézete és polgári szabósága BUDAPEST IV. KOSSUTH LAJOS-UTCH 6 (Saját ház) Telefon 83-6­59 Kedvező fizetési feltételek mellett előnyös árban készít POLGÁRI ésEGYENRUHÁS . \ k á KIR, VGV^!^ V­ M C­IS8G AUG. *2 ' 'jl ' j­f :jf ■ Vasárnap ^ z^ammmm­ ©lympiától­ IX VUL érf­olya m, 150. szám ^ %Mp Y&Bi Mi ffiT B ©*11111 g A ra S 12 filler W*'* ^ ' ’ • borotvapenge a Csehszlovákiában 1 Ke. IpAk u r./^7j. fpjpiia jF% HJf |F|| Romániában . . 6 lei­ograföt aggj?: 1 H l%f I 1LP Jugoszláviában 2 V* din. ajljfisfe IiiWi Ausztriában • • 20 Gr. §^MT^WE^t $&.££/* ^,1^44 |j| | ff | |.gP Oluzországbua ....... —.SS Hm nazii$&yt3 m* .. __ ■» ~» rrwcuornaeb.. . . . •... i— a. ^spfpjgpSy L v B e II IliiMtonzágbza . . .^. «'.7« 18 Pt aFaffv^ii I” 4 I E| 21 Szabó, Sír, Gyenes, Gerő, Temesváry, Vadas, Bodosi, öttusázók — rajit IWWWWWWW^*ÍÍWWWW|WWWWWWIWWWWWIW#WWWWWWWWWWWWIAWWWWWWWWWWWW¥IWWW¥WW¥WWVWWVWW¥WW¥W OLIMPIAI HOROSZKÓP Szombaton délután 4 óra 13 perckor megkondult az olimpiai toronyban a harang. A XI. újkori olimpia megkezdődött. Ma, vasárnap reggel már a küz­delmekre kerül a sor. A mai első napon a következő sportágakban , kezdődnek meg a küzdelmek: öttusa, atlétika, nehéz atlétika, vívás. Az első versenynap eseményeit az alábbiakban ismertetjük, egy­ben megkíséreljük a várható ered­mények kikövetkeztetését: ÖTTUSA I. nap, augusztus 2, vasárnap, 9 óra: Lovaglás (5000 méter) Döberitzben. Eddigi győztesek: 1912. Stockholm: G. M. Lilliehöck (svéd). 1920. Antwerpen: G. P. W. Dyrs­sen (svéd). 1924. Paris: B. S. G. Lindman (svéd). 1928. Amsterdam: S. A. Thofelt (svéd). 1932. Los Angeles: J. G. Oxen­­stierna (svéd). Magyar részről indul: vitézi Bartha Rezső, Balás Lajos és vi­téz Orbán Nándor. Ez az aránylag fiatal verseny­ág olyan rohamosan fejlődött és hamarosan olyan népszerűségre tett szert, hogy ma már az olim­pia egyik „legklasszikusabb” szá­ma. Öt napon keresztül öt más­más, izmokat foglalkoztató sport­ágban mérik össze erejüket a ver­senyzők. Magyarországon csak nemrég láttak hozzá az öttusázás­­hoz, de — minthogy a fejlődés ná­lunk is igen gyors volt — már a legjobbak közé tartoznak a ma­gyar öttusázók. (Ezt mutatta a tavalyi budapesti verseny­­ is, ahol csapatban és egyéniben is máso­dik helyre futottak be a magya­rok.) Az élen a legutóbbi olim­piáig a svédek állottak. Először ugyanis a stockholmi olimpián került eldöntésre ez a verseny­­szám, akkor a svédek nemzeti ügynek tekintették, hogy jól sze­repeljenek itt. Svéd katonatiszt győzött, ez megvetette a svéd öt­­tusázás évtizedekig tartó hegemó­niájának alapját. Az előjelek sze­rint azonban a berlini olimpián megdől ez­­a hegemónia. Már ta­valy Budapesten is háttérbe szo­rultak a svédek, pedig akkor az ugyancsak kiváló amerikai öttusá­zók nem indultak. A győzelem mind csapatban, mind egyéniben Németországé le­het. Legjobbjuk Handrick főhad­nagy, a tavalyi budapesti győz­tes. Hatalmas fizikumú katona­tiszt. Rendkívül jól­ lovagol és ví­vásban is a legelsők közé tartozik. De általában­ jó minden sportág­ban. Nagy harca lesz a svéd Tho­­felttel, az amsterdami győztessel. Az öttusában három szám van, amelyben a rutin igen sokat szá­mít: a lovaglás, párbajtőrvívás és a pisztolylövés. Thofelt mind a háromban kiváló eredményt érhet el. Olyat, hogy helyrehozza esetle­ges gyengébb úszását és futását. A helyezésekbe beleszó az ameri­kai hármas: Leonard, Starbird és főleg Weber, a svéd Boisman (kiváló futó), a másik svéd: Gyl­­lenstierna, aki lovagolni tud na­gyon jól, azután a legjobb öttusa­­úszó, a német Lemp és — ne fe­lejtkezzünk el — a magyarok! Bartha látszik a legjobbnak. Az elmúlt évben rengeteget fejlődött. Párbajtőrben például a legjobb „szakmabelieket” is legyőzte már. Pisztolylövésben az edzésben már számtalanszor lőtt 197-et, amellyel meg lehet nyerni ezt a számot is! Orbán csak hajszállal maradt el idehaza Barthától. Ha jó napokat fog ki, elsőrangú szerepet játsz­hat. Balás is jó, de őt valószínű­leg legyengítette betegsége. Jóslatunk: 1. Handrick (né­met), 2. Thofelt (svéd), 3. Gyl­­lenstiema (svéd), 4. Bartha (ma­gyar). (Az egyes számokban el­ért helyezés számát adják össze. Aki a legkisebb pontszámmal vég­zett, az a győztes.) Az első napon, vasárnap a lo­vaglás szólítja rajthoz az öttusá­zókat. Döberitzben rendezik meg, 5000 méteres távon.­ A pályán 21 akadályt kell átugrani. Alsó súly­határ: 75 kg. A lovakat a rajt előtt sorsolják ki. Ezt a németek gondosan előkészítették és­­ meg­könnyítik a versenyzők helyzetét. 90 ló közül jelölték ki a 40-et, amelyeket négy alkalommal végig­vittek már a pályán. A rajt előtt negyedórával adják át a verseny­zőknek a lovakat. Mint Döberitz­­ből jelentik, az akadályok nem túl­­nehezek. (Legfeljebb 1.10 m ma­gas és 3.50 m széles akadályok le­hetnek.) A versenyzőket az előre kisorsolt sorrend szerint ötpercen­ként indítják. (4. Balás, 21. Bar­tha, 36. Orbán.) A levágás sebes­sége 450 m percenként (ez nehéz követelmény). Az időtúllépésnél minden megkezdett másodpercért fél büntetőpontot számítanak. Min­den résztvevő 100 jó ponttal in­dul. Ebből vonják le a félpontokat az időtúllépésért, további bünteté­sek: 3 büntetőpont az akadálynál való első megállásért, vagy kitö­résért, 6 kettőért, 50 pedig, ha harmadszorra sem tudja átugrat­ni az akadályt. Ez esetben az aka­dály átugrása nélkül is tovább hajthat. 6 büntetőpont, ha a ló elesik a lovassal együtt, 12 pedig akkor, ha csak a lovas esik le a lóról. Pontegyenlőség esetén a jobb időerdmény dönt. ATLÉTIKA I. nap, vasárnap, augusztus 2. Délelőtt 10.30 100 m előfutamok. Magasugrás, selejtező (stan­dard 185). Súlydobás, selejtező (stan­dard 14.50). ­ Legközelebbi kiadásunk vasárnap este 9 órakor azután hétfőn hajnalban Délután 15.00 Magasugrás. 100 m középfutam. Női gerely­vetés. 16.00 800 m előfutamok. 17.30 Súlydobás. 10.000 m síkfutás. 100 m síkfutás (Előfutamok és középfutamok) Világrekord: 10.3 Williams Kanada,, Tolan USA és Metcalfe USA. Olimpiai rekord: 10.3 Tolan USA. Magyar rekord: 10.4 Sír BBTE. VB­O Ia­fi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék