Nemzeti Sport, 1937. augusztus (29. évfolyam, 148-170. szám)

1937-08-01 / 148. szám

Vasárnap 1937 augusztus 1. XXIX. évfolyam, 148. szám Áras 12 fillér Csehszlovákiában 1*20 Kc. Romániában • • 6 lei Jugoszláviában 27a din* Ausztriában • • 20 Gr. Olaszországban............................ Ura Franciaországban s • o o s a tr. Gr. Názálországban . * a • • o * 1»PL Svájcban . ...o.oooo am­erikában .*•••«•• 4 «• Budapest - Stockholm 3:1 -aTH» Ö agy kegyetlenség kell ahhoz, hogy valakit élve eltemes­sünk. Különösen akkor, amikor az illető virul az élettől. A KK-ra célzunk, amelynél pom­­pásabb ötlet még aligha fogam­­zott futballvezér-agyban. Ha az elhúnyt Meisl Hugóról mást nem is jegyzett volna fel a futballtör­­ténelem, mint azt, hogy ő hívta életre a Középeurópa Kupát, már akkor is azok között állna, akik a legnagyobb szolgálatot tették a futballsportnak. És mégis, ez idén bizonyos körök, szóban, írásban hirdetik a KK haladását, elparen­­tálják, krokodilos könnyekkel si­ratják. Ugyanakkor, amikor lát­ható, hogy a KK mindenkinek jó (leszámítva azt a kellemetlen árnyoldalát, hogy ki is lehet kap­ni benne...), jó az egyesületek­nek, a játékosoknak, a közönség­nek, a kupa megnyerése pedig a legnagyobb dicsőség, amelyet egy egyesület elérhet. A bécsi botrá­nyokat ne az „agyonütni, az is jó” klasszikus orvosszerével gyó­gyítsuk, hanem pl. erélyesebb já­tékvezetéssel. Ha Svájc úgy érzi, hogy nincs tanulni- és keresni­valója a KK-ban, akkor már teg­nap lépjen ki belőle, de legké­sőbb ma. Schei­ost, az ismert prágai sportújságíró hevesen síkraszáll a KK mellett, pedig a csehszlovákok az idei KK első két fordulójában elhullottak . Prá­gát még semleges pályaként sem használták fel a résztvevők. Mégis a KK mellett törnek lánd­zsát. Budapesten pedig gyász­hangok hallatszanak. Éppen a Fe­rencváros döntőbejutása után. Hogy fel nem veti őket az a ménkű nagy bölcseség! * JjTW eckert nem indulhat addig Slf-ig, külföldön, amíg újra jó for­­■**' •* mát nem mutat. Ezt határoz­ta a finn szövetség. Rossz !'Gondol­ni, hogy mi lenne szegény Szabó Miklóssal, ha még rossz formá­ban is lenne... Valószínű, hogy a MASz még a lakásából sem en­gedné ki, nemhogy külföldre... J­aj a csodatévőknek! A Fe­rencváros játékosai sokak szerint csodát tettek vasár­nap. Csoda után édes a pihenés. A sportdiplomácia megérdemelt pihenőjükhöz juttatta a ferenc­városi játékosokat s a közönség lassan megpihent a vasárnapi izgalmak után. Lassan már úrrá lett az a meggyőződés, hogy ez nem is volt csoda, a Ferencvá­rosnak ki kellett vernie az Aust­­riát, ki is verte két góllal. Két gól csak nem csoda? Fölelevení­tik a régi szép időket, amikor még Kb-t nyertünk s nem számí­tott csodának a döntőbejutás. Az emberek hamar elfelejtik, hogy 1:4-ről 7:5-re javítani még a teniszben is szép teljesítmény. Most már arról beszélnek, hogy ha még azt a szerencsés Laziót sem veri meg a Ferencváros, ak­kor nem érdemli meg, hogy egy­általán a döntőbe jutott. Hogy közönségét megnyugtassa, föl­lelkesítse, a Ferencváros kény­telen lesz majd megverni a La­ziót ... A SZEGED FC vezetősége ma délelőtt választmányi ülést tart. Az ülést nagy érdeklődés előzi meg: Markovics ügyvezető el­nök tart beszámolót az aktuális kér­désekről és az északi portyáról. Telefon-Intervju a Lazio edző-titkárjával, Violával: 1. Szó sincs Olasz­­orsszágban KK-elle­nes hangulatról 2. A Casio mielőbb le alkarja játsszani a döntőivel 3. Szeptember 5-ét (vagy 8-át) és 12-ét javasolja ■"“““­ A KK elhalasz­tott döntő mérkő­­zéseivel kapcso­­latban annyi zür­ /ö­ki zavaros, vad hír is l­etott napvilágot az utóbbi napok­ban, hogy szombaton felhívtuk Viola Józsefet, a­ Lazio magyar edzőjét, aki a titkári teendőket is ellátja a római klubban, hogy megtudjuk tőle, mi a valóság az olaszok hangulata és a KK kö­rül? Az első kérdésünk ez volt: — Igaz-e, hogy Olaszország­ban annyira a KK ellen van a a hangulat? Vagy hogy nehez­­telnek a Ferencvárosra a fel­lebbezés miatt? Meglepődött hang szólal meg a készülékből: — Szó sincs róla! Itt minden­ki természetesnek tartja, hogy a KK tovább megy a maga útján. Nem mondom, jobban örülnek az emberek, hogy a F­erea lett a döntőben a Lazio ellenfele, de ismétlem: a KK újra rém nép­­szerűségének örvend. A Genova— Admira mérkőzés incidense telje­sen lezáródott. Már el is felej­tette mindenki. — És hogyan áll a döntők határnapjának ügye? — A Lazio elnöke tegnap eluta­zott, megbeszélte azonban velem az egész problémát és felhatalma­zott, hogy vezessem le a tárgyalá­sokat a Ferencvárossal. Az én ajánlatom a Ferencvároshoz a kö­vetkező: szeptember 5-én Budapesten és egy hétre rá, 12-én Rómá­ban játsszuk le a döntőket. Későbbi időpont nekünk nem felel meg, mert ha egyszer elkezdődik a bajnokság itt Olaszországban, akkor már nagyon nehéz lenne terminust találni. — De a Lazio javaslata sze­rint — vetjük itt közbe — két bajnoki terminusra volna szük­sége a Ferencvárosnak. Ez pe­dig teljesen lehetetlen! Játsz­hatnának azonban Budapesten szeptember 8-án — az ünnep­nap — és akkor együtt utaz­­hatnának Rómába a 12-i, má­sodik mérkőzésre. Mind a két csapat teljesen egyforma fel­tételek mellett állna ki Rómá­­ban! — Ezt is meg lehet csinálni — felelte Viola. — Az egész el­gondolásomnak csak az a baja ez időszerint, hogy szet­ember 12-ére tűzték ki az olasz bajnok­ság első fordulóját. Remélni le­het azonban, hogy közös kérelem esetén az olasz szövetség elhalasz­­taná egy vasárnappal a kezdést a KK sima lebonyolítása érdeké­ben. — Mikor állnak edzésbe? ■— Augusztus 16-án. — Milyen lesz az összeállí­tás? — Még tárgyalunk a Firenzével, meg akarjuk szerezni Stella nevű balösszekötőjüket. Ez azonban még kérdéses. Valószínű összeállí­tásunk a következő: Blason — Zacconi, Monza — Balán, Viani, Milano — Bu­­sani, Marchini, Piola, Camo­­lese, Costa. — Köszönjük szépen, jó éjsza­kát, kedves Viola úr! * (Ebből a beszélgetésből tehát világosan kiderül, hogy az a sok „vészhír”, amelyet a KK döntőjével kapcsolatban Budapesten fel-fel­­eregettek, csupa nyári kacsa volt.) Viola felvilágosításaiból kiderül az is, hogy meg lehet simán oldani a KK döntőinek rövidesen való lejátszását. A Ferencváros számára kedvezőbb ajánlatot nem is lehet elképzelni. A szeptember 8—12-i megoldással csak egy baj­noki terminust kell elintézni. És ez a terminus is éppen a 12-i volna, amelyre kisorsolt Budafok­­meccsét a Hungária—Ferencváros rangadó elhalasztásával kapcsolat­ban a Ferencvárosnak máris sikerült más napra áttenni. A Ferencvárosra azért is fontos volna a szeptember­ 8-i budapesti játék, mert a Ferencváros KKo nimbusza most még olyan élénken él a köztudatban, hogy ezen az ün­nepnapon valóságos rekordközön­séget lehetne kihozni az Üllői­ útra. Sportbelileg is ez a megoldása volna a legkedvezőbb a Ferenc­városnak, mert négy bajnoki for­dulóban formába hozott csapatá­val állhatna ki az idényt csak akkor elkezdő Lazio ellen.) ETO-pálya Győr Augusztus 1-én, vasárnap délután fél 5 órakor Diósgyőri VTK-ETO országos vidéki döntő mérkőzés az­ NB-be jutásért Előtte háromnegyed 3 órakor ETO ilj.­Sas FC Lenkey Magda itthon — Saját tudósítónktól — A MUSz szombati úszóversenyének érdekes vendége volt: Lenkey Magda, a III. ker. TVE hölgyúszója szemé­lyében, aki külföldön él s most ha­zalátogatott. Persze nagy örömmel üdvözölték és az úszószövetség vezetői mindjárt megkérdezték: — Indul ma? — Dehogy, dehogy. Én már telje­sen visszavonultam az úszástól. Nem indulok többé versenyen, nem is gyakorolok. Most csak kijöttem megnézni, hogyan javítják meg a re­kordomat. Lenkey Magda 100-as (1:09.4 mp) ekordját már hetek óta ostromolják a magyar hölgyek. Ezúttal sem sike­rült a rekordjavítás. Lehet, hogy Liekey Magda budapesti tartózko­dása alatt mégis megjavítják a re­kordot a hölgyek. Márcsak a „húzás” kedvéért is... „Bajnokok Tornája“­­tervek: 1939: Zürich 1941: Róma — Saját tudósítónktól — Az 1939. évben Zürichben nagy állami kiállítást rendeznek. Erre az alkalomra különféle, nagy sportver­senyek rendezését is tervbe vették, köztük a „Bajnokok Tornáját” is. Osztrák, magyar, német, francia, olasz, holland és belga bajnokcsapa­tok meghívását tervezik. Az 1941. évi római világkiállítás alkalmából az AS Roma is Bajnokok Tornáját akar rendezni. Vízpróba volt szombaton délelőtt a nyitott verseny­uszodában .— Saját tudósítónktól. — A nyitott versenyuszoda me­dencéje teljesen elkészült és program szerinti időben, szom­baton délben megvolt a vízpróba is. Mintegy 80 centiméter ma­gasságú vizet eresztettek a me­dencébe, hogy az esetleges szi­várgásokat vagy más hibákat ki­tapasztalják. A vízpróba egyben arról is fel­világosítást adott, hogy mennyi idő alatt lehet a medencét meg­tölteni. Ha szükséges víz rendel­kezésre áll, akkor öt óra alatt bele tud zúdulni a 2000 köbméter víz a­­medencébe és másfél óra alatt teljesen le lehet ereszteni. A próbákat vasárnap és hétfőn folytatják. Mindennap duplázzák a vízmennyiséget és szerdán reg­gel már végleges lesz a töltés: lehet az uszodát használni! Részletes írtba!! műsor Ország bajnoki döntő az NB-be jutásért ETO—DVTK Győr, fél 5. Játékvezető: Hertzka. ETO: Pécsi — Brezányi, Tóth II. — Hrabovszky, Lantos, Hlub­á­­nyi — Balogh, Boros, Nagy, Loki, Tóth III. DVTK: Gáspár — Szentidai, Fel­földi — Kőhalmi, Bonyhai I., Szabó — Dévai, Bonyhai II., Kertész, Sid­­lik, Turbéki. BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK Hungária—Csepel FC, Csepel, 5. Phöbus B)—TSC Tatai-út, fél 10. — II. fél 12. ifj. fél 2. B. Vasutas—TLK, Szőnyi-út, fél 4. — Kölyök fél 3. Ifj. fél 4. T. Előre—B. Magyarság, Rákos-tér, fél 6 óra. — II. fél 4. — Ifj. 8. — Kölyök 10. UTE—P. Juta, Vörösvári-út, fél 6. — II. fél 4. Ifj. 1.­­ Kölyök 3. MSC-MFTR, Népsziget fél 6. — II. 9. Ifj. 12. KAC-KAOE, Kispest, fél 6. — Ifj. fél 4. P. Rákóczi vegyes—Dunaharaszti Tö­­rekvés, Dunaharaszti, 5. LHSC—V. Remény, Vác, 6. MÁV Előre vegyes—Compactor vegyes, Tatai-út, fél 6. Ifj. fél 4. Köb. FC Ifj.—Kerámia Ifj., Halom­ u. 9. FSE—Az Est, Forinyák­ utca, fél 6. — Vegyes fél 4. GFC—ULK, Gárdony, 5. MPSC Ifj.—ULK Ifj., Horthy Miklós­út 9. Kölyök 11. BTC—MKE, Fehér-út, 5. — Ifj. 3. P. Rákóczi II.—WSC II., Wekerletelep, fél 2. Ifj. fél 12. Kölyök fél 11. Siketek—B. Akarat, Rákosfalva fél 6. NJTC vegyes—GMSC, Zágrábi-út, fél 9. B. Kéményseprők—Uránia, Attila-utca, fél 6. BTK—X. ker. Remény, Pozsonyi-út, fél 6. Ifj. fél 4.­­ I. fél 2. BRSC—Hargitta, Gizella-út, 3. Ifj. fél 2. WSC—K. Törekvés, Wekerletelep fél 6. BMTE—Nagytétény, Budafok, fél 6. A jövő évi asztali­tenisz világbaj­nokságot — mint ismeretes — az angolok rendezik meg Londonban. Az angol szövetség most megállapította a kezdés időpontját. Eszerint a világ­­bajnokság január 24-én kezdődik a Royal Albert Hallban. A döntőket a Wembley stadionban rendezik. ALAP ITT ATOTT: 1895. MG­V KAMUM egyenruházati intézete és polgári szabósága BUDAPEST ig. KOSSUTH LAJOS­ UTCA 6 (Saját ház) telefon 1­836-59 Kedvező fizetési feltételek mellett előnyös árban készít POLGÁRI és EGYENI RUHÁT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék