Nemzeti Sport, 1937. október (29. évfolyam, 192-212. szám)

1937-10-01 / 192. szám

Péntek 1937 október 1. XXIX. évfolyam. 192. szám Ára: 12 fillér Csehszlovákiában 1.20 Ke. Romániában • . 6 lei Jugoszláviában 210 din. Ausztriában • • 20 Gr. Olajországba­n.80 líra Franciaországba* m m m • • • 1.25 Gr. Németországban •••##•• 15 PL Svájcban • . e. • e -e . 9 •­­• • 15 c* Amerikában ••••«•«• 4«a megjavította a 2 angol mérföldet síkfutás világrekordját. összeállították a Ferencváros csapatát ————■namBMB^MBBMmmems--—— — A'Rá csütörtök délután orvosi vizsgálaton volt: rendben van — Saját tudósítónktól — Csütörtök délben Háda Józseffel beszélgettünk. — Milyen állapotban van?. — Tűrhető. — Vállalja a vasárnapi játékot? — Csak akkor játszom az Új­pest ellen, ha az orvos meg­engedi. — Edzésre mióta nem jár? — Szombat óta. Akkor voltam Molnár főorvos úrnál , ő eltil­tott az edzéstől. — Ez még a Lazio elleni mér­kőzésen szerzett sérülése? — Nem. Azt már kihevertem. Ezt a Budafok ellen szereztem a múlt hét szerdáján. A régi sérü­léstől mintegy 10 centiméternyire van. Rossz mozdulattól az inhu-T dly hirtelen ^szakavatott Bel­­l-f■ vérzés is volt. _if s-/)i Tit­anyi vasárnapi játékához? -r- Tetszett. Különösen az első labdát fogta nagyszerűen. Az Elektromos azonban még nemigen tette próbára, különösen kifutás­ra nem volt alkalma. Tetszett az, hogy igyekszik a labdát még ak­­kor birtokába keríteni, amikor az még a levegőben van, tehát mielőtt még testét érné. —• A maga sérüléséről mikor tudunk többet? — Délután megyek az edző úr­ral orvoshoz. Hádár délután meg is vizsgálta Molnár főorvos s megállapította, hogy a javulás nagyon előnyös s Hada játszhat vasárnap. Utána beszéltünk Hadával, aki ezt mond­­ta: — Most már meg vagyok nyu­godva. Ha szükség van rám, vál­lalom a játékot. Beszéltünk Rauchmaul Emil ed­zővel is, aki a következőket mon­dotta : — Most már beállíthatjuk Há­dát. A másik problémánk a jobb­­összekötő kérdése. Ha lehetne, itt játszatnám Polgárt, de reá a középfedezetben van szükség. Székely gyenge volt az Elektro­mos ellen, a szerdai edzésen Kiss jobbnak bizonyult nála s így alkalmasint Kiss lesz a jobbössze­kötőnk. — Reggel meg akartuk nézni Polgár külön edzését, de nem ta­láltuk a pályán Polgárt. — Polgár kissé megerőltette magát szerdán , emiatt a csü­törtök reggeli edzés helyett in­kább fürdőbe ment. Pénteken reg­gel azonban megtartja ezt a nemrég bevezetett és igen hasz­­nosnak látszó délelőtti külön ed­zést. Péntek délelőtt egyébként „népesebb” edzés lesz, mert Kiss és Győri is ekkor tart edzést. A többiek természetesen délután jönnek ki.• A Ferencváros elnöksége a szo­kásos péntek esti ülését kivétele­sen csütörtök este tartotta meg. A as­ók kö­zti kávéház­iban folyt le s ezen elhatározták,­­hogy az Újpest ellen a következő­­ csapat áll ki: Háda — Tátrai, Korányi — Magda, Polgár, Lázár — Táncos, Kiss, Sárosi dr., Toldi, Kemény, összeállították Nagytétény KARD- és ÖKÖLVÍVÓ felszerelés SKABO fis PLÖKL-i i BUDAPEST, VI., Vilmos CS.-Ú133. IV., V&ci-utca 40. ellen, Aschner-serleg mérkőzést játszó b) csapatot is, így: Tihanyi — Kovács, Győri — Hámori, Szirmai, Laky — Pálfy, Boros, Székely, Pósa, Gyetvay. Az Aschner-serleg mérkőzés két résztvevője szombaton délután há­romnegyed 3-kor találkozik az Üllői­ úton. Ott vetkőznek, de a mérkőzés a Forinyák­ utcában lesz. FTC-pálya rx, üllői-út 129 Október 3-án, vasárnap délután 3 órakor Ferencváros­rangadó mérkőzés előtte 1 órakor Budai 11-Kispest I Nemzeti Bajnoki mérkőzés, Dallos remek győzelme Meránban — Telefonjelentésünk — Merán, szeptember 30. A meráni nemzetközi tenisz­­versenyen ma délután az osztrák bajnok Metaxával kerültem szem­be. Pompásan ment a játék és Metaxát egy vesztett szét után lehengereltem. Az eredmény: Dallos—Metaxa 4:6, 6:2, 6:1. Dallos.­ (Dallos győzelme igen komoly eredmény. Metaxát ugyan Szigeti a­z idén kétszer is legyőzte nyílt pályán, de legutóbb Pörtschach­­ban kikapott tőle. Dallos az idény végére ismét nagy formába len­dült! Metaxa Európa 8—10-ik játékosa. Szerk.). SZABÓ 8.56 mp-n javította a kétmérföldes világrekordot! George, Shrubb, Wide, Nurmi, Lash és Hűekért után magyar futóé a legklassziku­sabb rekordok egyike — Ellenfél nélkül, 1400 méter után egyedül futva javított Szabó 1.4 mp-et Hűekért világrekordján — Saját tudósítónktól — Az első érzés az örömé és büsz­keségé: a hajdan olyan bűvös és a futnitudás tetejének tekintett két­­­mérföldes világrekordot. Schrubb 22 éven át fennállott ide­jét Wide, Nurmi, Lash és Hö­­ckert után most Szabó Miklós is túlszárnyalta és vele együtt min­den más eredményt is, amit valaha ezen a klasszikus távon el­értek. Világrekord és világrekord között nincs különbség, mind­egyik ugyanabban a listában sze­repel, de ezt a két mérföldes időt Amerikában és Angliában job­­­ban tudják értékelni, mint bármi mást, amit eddig magyar atléta elért. Szabó Miklós révén most ismét magyar dicsőség híre fogja bejárni az egész világot. Ebbe az örömbe némi aggoda­lom is vegyül. Máris hallatszanak hangok, amelyek az eredmény hi­telesítésében kételkednek azon az alapon, hogy ez nem volt szabá­lyos verseny. Tatár István főtit­kár ezidőszerint nem tartózkodik Budapesten és tőle most nem kér­hetünk nyilatkozatot, de közöljük azt, amit tegnap este az NB ha­tározata után mondott: — Az NB javaslata alapján az ügyvezető alelnök úr és én, mint az IB elnöke és előadója, a két mérföldes versenyt — a MAC ál­tal kért számok közül egyedül ezt — engedélyeztük, tehát az sza­bályszerű verseny. Versenybírónak Moldoványi István dr-t kértük fel. Ragyogó idő­ remek pálya Moldoványi dr. meg is jelent tegnap délután a MAC-pályán, sőt ő volt az első a verseny funk­cionáriusai között. A délelőtt sze­merkélő eső elállt, a nap is áterő­szakolt valamit a fátyolfelhőkön, a szél csaknem teljesen elült, a pálya nagyszerűen lehengerelve, ideális állapotban várta a ver­senyt. Szabó az öltözőben hevert, messziről érzett rajta a bedör­zsölőszer. Friss volt és jókedvű. — A pálya jó, az idő szintén. Én is jól érzem magam. 9 percen belül feltétlenül futok. Erős a kezdés, Rátonyi csak három körig bírja Háromnegyed 5 felé jár az idő, amikor mintegy száz érdeklődő előtt Szabó és klubtársa, Rátonyi rajthoz áll. Moldoványi dr. közben már lemérte a céltól visszafelé hú­zott fehér vonal hosszúságát: 18 méter 75 centi a ráadás a 3200 méterre. (A két mérföld 3218.63 m.) Fábri Oszkár pisztolya először csütörtököt mond, másodszorra az­után elsül. Elindulnak. Elől Ráto­nyi igyekszik, nyomában Szabó lé­peget. — Erős lesz, — véli Farkas Mátyás és csakugyan, az előrány­­zott 66 mp helyett 63.6 mp Szabó 400 métere. 800-nál (2:10.6 az idő 2:13 helyett) még jobban bosszan­kodik. — Nem az a baj, hogy Szabó nem bírja, hanem Rátonyi fog meghalni­ és nem tud 2000 méterig vezetni! Az 1200 méter ideje 3:19.6 és HDO-nál Rátonyi csakugyan kiáll. Szabó most lendül bele. 4:10.6 mp az 1500, 4:27.6 a négy kör. — 4:30-on belül kell futnia a másik felét, még­hozzá 19 méteres ráadással. Ez bajosan fog menni — mondja Moldoványi dr. De egyelőre még semmi hiba. Az előírt 5:36 helyett 5:35.8 a­ 2000 méter, azután csaknem ugyan­ilyen kör következik. 6:44.2 a hat kör ideje. Most már kezdik Szabót bíztatni és ő is érzi, hogy erősíte­nie kell. 7:50.6 mp-re ér el 2800 méterhez. Látni, hogy a párás le­vegőben nehezen vesz lélegzetet, de a lába friss és egyre fokozódó len­dülettel viszi tovább. Csöngetésre hosszú hajrába kezd, most látszik csak igazán futni, az előző körök mintha könnyű séta lett volna. A 3000 méter ideje 8:22.4 és most már csak az kell, hogy végigbírja. Az egyenesbe 8:40.6 mp-re fordul, 17 mp-en belül kell futnia az utolsó százat. Már nem lehet hiba. Töretlen erővel fut a célszalagig és örömujjongás közben szakítja el Világrekord ! Moldoványi dr. versenybíró meg­nézi az órákat. Az övé 8:56.2 mp.et, a másik két hivatalos idő­mérőé, Somfay Istváné és Kulcsár Istváné 8:56 mp.et mutat. Som­­fayé még belül is valamelyst a 8:56-on. — Fábri Oszkár már hirdeti is: Kétmérföldes síkfutásban első Szabó Miklós MAC 8.56 mp, világrekord! Beszél a világ­rekorder Szabó meglehetősen kifutotta magát, időt hagyunk neki, míg ma­gához tér. Aztán szívesen beszél: — Nagyon gondosam készültem erre a versenyre. Tegnapelőtt kiadós edzést folytattam, mentem hatszor 50 métert, a pólópályán két 57-es 400-at, majd 3200 mé­tert sok beleerősítéssel. Sokat gimnasztikáztam is. Tegnap pi­henőnapot tartottam, csak gyalo­goltam két órát. A verseny enge­délyezése és nem engedélyezése és egyéb izgalmak kissé elővettek és csak 1 óra felé aludtam el. Ma sokat sétáltam, keveset ettem és igyekeztem lelkileg is előkészíteni magamat a futásra. Az időjárás javulása felvidámított, reméltem, hogy sikerülni fog a világrekord. Futás közben sem voltak kétsé­geim. Igaz, hogy Sanyi egy kissé egyenlőtlenül vezetett, de mikor a magam iramába zökkentem bele, már minden rendben volt. Most vasárnap indulok 1500-on , re­mélem, az is fog menni. Komo­lyan megyek, nemcsak győzelemre. A svédek elleni versenyekig már csak könnyen dolgozom, könnyen. Phöbus-pálya Újpest Berlini­ utca Október 2-án, szombaton délután fél 4 órakor Piröbu­s-Szép! Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 2 órakor Phröbus B.- Hungária B. Aschner-serleg mérkőzés Törekvés-pálya X., Bihari utca Október 3-án vasárnap délután fél 4 órakor Törekvés-Hungária Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 2 órakor Törekvés II.­Fer. Vasutas amatőr bajnoki mérkőzés

Next