Nemzeti Sport, 1937. december (29. évfolyam, 235-254. szám)

1937-12-03 / 235. szám

Péntek 1937 december 3. XXIX. évfolyam, 235. nan­tra: 12 fillér Csehszlovákiában 1.20 Ke. Romániában .. 6 lei Jugoszláviában 27* din. Ausztriában • • 20 Gr. Olaszorazáeban •10 Ura Frudtorná^bu . . . • a • Mik­. Niat­arná­ban •••■•«• SS PL Svájcban . • • . ...*•• |* • Anarihában 4 a. f Jövő héten válogatott edzés! — Saját tudósítónktól — Dietz Károly dr. szövetségi ka­pitány a következőket közölte ve­lünk : — Vasárnap a Phöbus—Újpest mérkőzésre megyek ki. A portug­ gólok ellen készülődöm. Az újpesti rangadón elsősorban Vinczét, Zsengellért és Soltit figyelem. A következő lépés: a jövő héten vá­logatott edzést tartok. A franciák még nem adtak választ új VB-ajánlatunkra — Saját tudósítónktól. — Jeleztük, hogy a futballvilágbaj­nokság anyagi vonatkozású kérdé­seiről tárgyalások indultak meg az MLSz és a francia futballszö­­vetség között. A franciák ezzel kapcsolatban azt kívánták, hogy a magyar válogatott a VB után bi­zonyos­­feltételek­ mellett vállalkoz­zék két franciaországi mérkőzésre. Mi a múlt héten új ajánlatot tet­tünk a franciáknak. Az új ajánlat értelmében csak egy mérkőzést hajlandó játszani a magyar csapat a VB után később megállapítandó időpontban Franciaországban. A franciák még nem válaszoltak arra vonatkozólag, hogy ez az új aján­lat hogyan tetszik nekik. Skócia jobb is talán... Gólrekorder közép­­csatár a csehszlovákok ellen — Telefonjelentésünk , London, december 2. A skót válogatott részben skó­ciai játékosokból, részben angol proficsapatokban játszó skót játé­kosokból áll. Szakértők szerint ez a csapat legalább olyan jó, mint az angol válogatott, sőt talán még jobb is. Különösen McCrlochnak. I­ELISPOR minden e­s­z­k­öze VI. kerület, Vilmos császár-út 33 IV. kerület, Váci­ utca 40 SKKBfl ésPLQKL sportüzleteiben a középcsatárnak van félelmetes híre. McCulloch 16 góllal vezet az Angol Liga dugólövőlistáján s egyben mind a három ligaosztályt tekintetbe véve­­is ő lőtte a legtöbb gólt. A csapat így fest: Dawson (Rangers) — Anderson (Hearts), Cummirlgs (Aston Villa) — Thom­son (Sunderland), Simpson (Ran­gers), Miller (Hearts) — Bucha­­nan (Chelsea), Walker (Hearts), McCulloch (Brentford), Black (Hearts), Kinnear (Rangers). — Tartalék: Hogg (Celtic), Delanny (Celtic), M. B. P. MTK-pálya December 5 én, vasárnap délután fél 2 órakor Hungária-Elektromos Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 12 órakor Nemzeti-Budafok Nemzeti Bajnoki mérkőzés ff Megindult a vésző harc a sportcsarnokért! KELEMEN KORNÉL: „A lóverseny téri megoldást a kormány tudomásul vette... Nem hiszem, hogy a város kormánypártja megakadályozná, hogy a kormány elhatározása végrehajtassák!” SZENDY polgármester: A sportcsarnok-így ma a pénzügyi bizottság alá kerül ! Megmozdul a sporttársadalom, de megmoz­dulnak a város polgárainak szervezetei is a sportcsarnok ügye megakadályozásáért — Saját tudósítónktól — Hír még ritkán okozott olyan egyetemes megdöbbenést é­s azt köve­tőn olyan egyöntetű felháborodást, mint a Nemzeti Sport tegnapi cikke: veszélyben a sportcsarnok! Mindenki, aki a szívén viseli a magyar terem­sportok ügyét, az első pillanatban, átlátta a leg­újabb „akció” végzetes jelentősé­gét. Mindenki érezte, tudta az első pillanattól kezdve, ha a sportcsarnokot elviszik a régi ló­­versenytérről, s a még feltöltetlen Lágymányosra akarják áttelepí­teni, legalább egy évtizeddel el­halasztódik ennek a ma már nél­külözhetetlen sportlétesítménynek a megvalósítása, hogy aztán — egy évtized múlva — szerencsét­len elhelyezésű, tehát már a szü­letése előtt halálra ítélt „ajándé­kot” kapjon a sportolók­ társa­dalma. Izgalom, felháborodás mindenfelé A megdöbbenés már a tegnap koradélelőtti óráiban ■ kifejezésre jutott. Rankovszky Artúr, a MÖSz ügyvezetője, a sportcsarnok-kér­dés egyik fanatikus előharcosa telefonon közölte velünk, hogy az ökölvívók végzetesnek tartják a helycserét. — Vitéz Karandy kegyelmes úr, a MÖSz társelnöke valósággal két­ségbeesve hívott fel. Azonnal meg is beszéltük, hogy a MÖSz keddre, december­­7-ére este 7 órára ülésre hívja össze a Sportcsarnokban ér­dekelt szövetségek képviselőit. Az érdekelteket a Nemzeti Sport út­ján is arra kérem, hogy okvetle­nül jelenjenek meg ezen a nagy­fontosságú értekezleten. Aki eset­leg a sietség lázában nem kapott meghívót, de szintén „érdekelt fél” — jöjjön el! Nincs veszte­getni való időnk, mindent el kell követnünk . a Sportcsarnok , meg­mentéséért! Rankovszky megemlíti, hogy éppen most fogalmaz egy nyílt levelet Karafiáth Jenő főpolgár­mesterhez s ebben ismerteti Kara­fiáth egy régi levelét, amelyet­­ hozzá intézett s amelyben az OTT­­. akkori elnöke állást foglal a­z•­j lóversenytéri megoldás mellett! ! Forronganak, a kerékpárosok is.­­— A lágymányosi megoldás kripta! De olyan messze esik az élő sporttól, hogy még temetkezni sem tudunk majd benne! — ezt mondja­­ Kirchknopf elnök. — A sportcsarnoknak a Millenáris mel­lett kell lennie! XI. kerületi városatya — a lágymányosi megol­dás ellen! Nekünk nincs veszteni való időnk s már a reggeli órákban ki­hallgatásra jelentkezünk Szendy Károly polgármesternél (akivel az ügy kipattanásának napján — szerdán, — fia esküvője miatt nem tudtunk érintkezést találni). A polgármester előszobájában talál­koztunk Halmay Zoltán tervh. bi­zottsági taggal, a régi idők’ világ­hírű olimpiai úszóbajnokával. Hal­may is a talpig sportember tájé­kozottságával és megdöbbenésével tiltakozik az új „terv’ ellen. — Mint XI. kerületi (lágymá­nyosi?)­ városatya kijelentem, hogy ez az új elgondolás nemcsak a sportcsarnok szempontjából ká­ros, de a kerület szempontjából is értéktelem. Válaszra készül — a po­litika is A polgármester úrral folytatott interjúnk — ,előkelő külföldi láto­gatások közbejötte miatt — félbe­szakad. De különben is: a párt­­közi" értekezlet csak délben lesz, ennek a döntését is szeretnénk megvárni.­­A szerkesztőségbe visszatérve érdekes jelentéseket kapunk: nem­csak­ a sporttársadalom mozdul meg a sportcsarnok megmentése érdekében, hanem síkraszáll a már elfogadott s a város érdekében is álló eredeti megoldásért a főváros polgárainak több politikai szerve­zete is. (A Phöbus-pálya UlBerlni-n. December 5-én, vasárnap délután fél 2 órakor Phöbus— Újpest Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 12 órakor Budai 11— Szürketaxi Nemzeti Bajnoki mérkőzés — Pénteken! - a polgármester mondja Délben két órakor ismét fel­kerestük a polgármestert, aki a pártközi értekezlet után ismét szí­ves volt fogadni munkatársunkat. Rövid interjút kérünk. Kér­désünk: — Mi történt a pártközi érte­kezleten? — Az üggyel foglalkoztunk — mondja S­z­e­n­d­y. Károly polgár­­mester. — A Sportcsarnok kér­dése pénteken (tehát ma! Szerk.) az eredeti javaslat alapján a főváros pénzügyi bizottsága elé kerül. A polgármester válasza azt je­lenti, hogy a lóversenytéri meg­oldás (mert ez az eredeti javas­lat) kerül a pénzügyi bizottság elé! Az örvendetes közlésen fel­bátorodva­­kérdjük: —• És a pénzügyi bizottságban milyenek a kilátások? A polgármester válasza két szó: — Nem tudom... * A polgármesterről az egész ma­gyar sporttársadalom tudja, hogy a lóversenytéri (helyes!) meg- FTC-pálya ix, üllői­ út 129 December 5-én, vasárnap délután fél 2 órakor Ferencváros- Törekvés Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 12 órakor FTC—ETC ifiba',t,oki m*r /-zés

Next