Nemzeti Sport, 1938. február (30. évfolyam, 22-41. szám)

1938-02-01 / 22. szám

Kedd 1938 február 1. XXX. évfolyam, 22. szám. Áras 12 fillér Csehszlovákiában 1.20 Ke. Romániában . . 6 lei Jugoszláviában 27* din. Ausztriában . . 20 Gr. Olaszországban . • • • • • • —.80 Ura Franciaországban • • • m • • S.25 fr* Németországban 15 Pi* Svájcban .­••«.••«# 15 e. Amer­ikában #••••••• 4 «• / / 1036 vMfl. ,91 ^ A Heti műsor SZERDA Zágráb: Jugoszláv válogatott—* Kispest. VASÁRNAP Üllői­ út: Ferencváros—Szeged, Phöbus—Hungária. Újpest, Megyeri­ út: Budai „11” —Budafok, Szürketaxi—Elektro­mos. Bihari­ utca*. Törekvés—Nem­zeti.­­Debrecen: Bocskai—Újpest, Győr: ETO—Kispest. Hét­fő esti külföldi telefonjelentéseink: MONTECARLO: eredményhirdetés STOCKHOLM: érkezés LONDON: csapatdöntő GARMISCH: három nemzet versenye BÉCS: a húsvéti torna ügye a BELGRÁD: csapat a Kispest ellen Zalai is játszik a Kispest csapa­tában a zágrábi mérkőzésen — Saját tudósítónktól — Kispest főpénztárosának, Révész Miklós dr-nak a véleménye ez: — Az eredménynek természetesen örülünk, a mutatott játék azonban sok kívánnivalót hagy maga után. Tudjuk, hogy az első mérkőzésen még nem nyújthatta a csapat azt, amit valójában tud. Két-három hét múlva még jobban fog menni a játék. A csapat a második félidőben kissé fáradt volt, ezt a mély talaj magyarázza. Legjobban Kincsesen játszik a fáradtság, éppen ezért Zágrábban nem fog 90 percet játsza­­ni, hanem csak egy félidőt. (— Ki játszik akkor a helyén?) — Varga dr. lesz a II. félidőben a jobbösszekötő és Zalai a közép­­fedezet. Reméljük, hogy csapatunk a jugoszláv válogatott ellen is becsület­tel megállja a helyét. Ma választ tiszti­kart a vívó­szövetség Albrecht királyi herceg vezeti a közgyűlést Bogáthy Albert az új alelnök - Saját tudósítónktól­­­ Ma délután fél 7 órakor tartja a vívószövetség idei közgyűlését az OTT tanácstermében. A közgyűlésen a szövetség elnöke, Albrecht királyi herceg fog elnökölni. Szilaveczky Lajos ügyvezető elnök és Uhlyarik Jenő dr. főtitkár tegnap tájékoztatta Albrecht királyi herceget. Bemutat­ták a hivatalos jelölőlistát s meg­beszélték a közgyűlés tárgysorozatát. A közgyűlés a jelek szerint a teljes nyugalom jegyében fog lefolyni s a tisztikarban csupán az lesz a válto­zás, hogy Bereznay (Beczner) József alezredes helyett Bogáthy Albert ezredes lesz az egyik alelnök. Ezen­kívül lényeges változás a hivatalos listán nincs. Az erőviszonyok isme­retében a szövetséghez közelálló körök véleménye szerint simán fog keresztülmenni a hivatalos lista. A közgyűlés tárgysorozatán szere­pel a díjak kiosztása is. Albrecht királyi herceg fogja kiosztani a Toldi-érmeket a VB résztvevőinek, illetve azoknak, a­kik jó szereplésük­kel erre rászolgáltak. FTC-pálya IX, Üllői­ út 129 Február 6-án, vasárnap délután 3 órakor Ferencváros-Szeged Nemzeti Bajnoki mérkőzés,­­ előtte 1 órakor Phőbus-Hungária Nemzeti Bajnoki mérkőzés Málta — Wolverhampton — Újpest... Hozzászólás a rangadóhoz, angol emlé­kekkel súlyosbítva •— Saját tudósítónktól — Szép feladat a Wolverhampton —Arsenal mérkőzés után megnéz­ni az Újpest—Ferencvárost s megállapítani, hogy a két mérkő­zés milyen ■ messze van egymástól — nem beszélve most a kellemet­­­­lenül viharos csatornáról és a még kellemetlenebb szárazföldi útról. A feladat föltétlenül szép, de őszintén megvallva, amikor végre megérkeztem s közölték ve­lem, hogy a szép januári tavasz első rangadóját fogom, összehason­lítani a wolverhamptoni fiók­­kupadöntővel, a lelkesedés leg­csekélyebb jelét sem éreztem. Ab­ból indultam k­i, hogy nem szíve­sen bántok meg senkit... Mert az, hogy a pesti villamos lassabban megy, mint a londoni, hogy a pesti autóbusz ritkábban jár, mint a londoni, hogy a pesti föld­alatti vonala valamivel rövidebb, mint a londoni, hogy Budapest valamivel kisebb, mint London — mindez hagyján. De esetleg ki­sütni, hogy Kiss gyengébb összekötő, mint Bryn Jones, vagy hogy Male jobban szerel, mint Tátrai — az már kockázatos. Ettől féltem s most utólag kissé fellélegezve jelentem ki, hogy en­nek a rangadónak nem is kellett olyan nagyon szégyenkeznie a wolverhamptoni mögött. Mindjárt azt is megjegyzem, hogy ez az Újpestnek köszönhető. Hasonlatosságok Az időjárás egészen londoni volt, azzal a különbséggel, hogy Londonban mindig ott függ a fe­jek fölött a­ köd Damokles-kardja. A sokat szidott újpesti levegő pedig valóságos ózon a londoni füsthöz képest. Wolverhampton levegője sem sokban marad el az angol fővárosétól, ami a füstöt illeti . Újpesten tehát szabadon és boldogan lélegzett­ minden olyan szurkoló, aki nemrég még a világbirodalom piszkos levegőjű anyaországában járt.. De a kelle­mes tavaszi meleg angliai méretű volt s az ember azt gondolhatta, hogy a jótékony Golf-áramlat az újpesti vasúti híd felől tárja ki melegítő karjait. A 15.000 néző talán nem felelt meg az angliai­­ viszonyok­nak, de arra is gondol­nunk kell, hogy a csatornán túl olcsóbban lehet mérkőzésre járni. Az állóhely (és a közönség nagy részét ott is az álló­helyesek teszik ki) nem több, mint egy shilling. Ez az egy shilling pedig — te­kintsünk el most az átszámítások bonyolult útjaitól — vásárlóérték­ben azt, egy pengő alatt áll. Mond­juk,­­ hogy egy pengőnek felel meg. Ennyit fizet tehát az átla­­gos angol futballszurkoló a szom­bati mérkőzésért Mint azt már leveleimben számtalanszor kije­lentettem, irtózom az általánosí­tásoktól, de azt nyugodtan merem állítani, hogy az átlagos angol futballszurkoló jobb anyagi kö­rülmények között él, mint az átla­­gos magyar futballszurkoló. Az angol mégis kevesebbet fizet a futballért, mint a magyar. Hár­a emléke A magyar közönség jobban sze­ret ugratni, mint az angol. A „hú­zás” hozzátartozik a hazai szurko­láshoz. Természetes tehát, hogy 2:0 után a ferencvárosi játékosok és a ferencvárosi szurkolók több­ízben is kénytelenek voltak hallani a diadalmas máltai napokról... Minden tréfán túl nekem az a véleményem, hogy ezen a mérkő­zésen igenis ott kísértett Málta szelleme s a máltai szép napok ha­­tározottan ártottak a Ferencváros­­nak. Nem az erőnlétnek ártott. Az erőnlét másutt ázott el, nem Mál­tában. Megártott azonban a sok könnyű győzelem, a sok sétagalopp, a sok „iskolajáték”, akadémikus futball. Egy-két könnyű mérkőzés jó hatású lehet, a­ sok jó azonban megárthat. A játékosok lassan le­szoknak egész sereg erényükről. Leszoknak a küzdésről, mert nincs szükségük rá, hiszen könnyen győznek. Leszoknak a gyors játék­ról, mert hiszen le is állíthatják a labdát, a gyenge ellenfél az ilyes­mit nem tudja kihasználni. A gyenge ellenfél ellen nem kell gyorsan gondolkozni, nem kell villámgyors passzokkal megza­varni,­­ megzavarodik az a mu­latós cselektől, forgolódásoktól, ci­­cázásokt­ól,­ egyszóval azoktól a múlt évtizedben a viccektől, amelyek ma már Középeurópában is halát­­utaknak tekinthetők. Az ilyesmire szívesen kapható a játékos. Szíve­sen mókázik az ellenféllel, szíve­sebben forog, mint szalad, szíve­sebben cselezi ki a kapust, mint­sem messziről megvágja a labdát, szívesebben győzi le az ellenfelet ésszel, mint erővel. Mivel mind­ehhez a játékosnak nagy kedve van, könnyen beidegződik neki ennek a fölényes futballnak min­­den mozdulata. Ez meglátszott csaknem minden ferencvárosi já­tékán. Megfeledkeztek az elmúlt évek stílusharcainak gyümölcsé­ről, a modern futballról. Nem ját­szottak egyből, nem lőttek minden helyzetből és végül: nem fogták le az ellenfél veszélyes játékosait. Ezzel szemben az Újpest egészen angolosan játszott. Nem szüksé­ges, hogy például Vincze és West­­wood, vagy Zsengellér és Bryn Jones között párhuzamot vonjak. Egyik újpesti sem vallana szé­gyent az összehasonlításban. Könnyen lehetséges­ az is, hogy Balogh kiszorítaná Coppingot az Arsenalból, különösen azért, mert Copping már öreg fiú, Balogh pedig eléggé erélyes és gyors ahhoz, hogy az őtlábú angol szél­sők se futkározzanak, szabadon mellette. Ezzel szemben Lázárra például Kirchen barátunk az Ar­senalból feltétlenül ezt mondaná: — Boldog az a szélső, aki ellene játszik! Istenem, mikor tudnék én ilyen szabadon játszani... Lázárnak a portyán valóban nem volt szüksége arra, hogy a máltai­, jobbszélsőket kétségbeesett lelkiismeretességgel őrizze. Hogy közben változott a világ, annak ta­nulságait vasárnap még nem vonta le. Nem vonták le a többiek sem. Valljuk meg: nem is könnyű do­log. Aki már kiesett egy bizonyos erős iramból, annak nehéz hirte­len beleerősítenie. Az Újpest nem játszott, könnyű mérkőzéseket, hanem erős edzése­ket tartott. Az Újpest vasárnap közel állt az angol futballhoz. A Ferencváros a rossz értelemben vett középeurópai futballt ját­szotta. Boka Whitleytől kezdve Craystonig mindenki­­ felfedezte Angliában,­ hogy a magyar futballistáknak gyenge a bokájuk. Nemrégiben a BOK is foglalkozott ezzel a problé­mával s megírta, hogy az angol három éves gyerekek ólomlabdával folytatnak edzést erős boka el­nyerése céljából. Úgy vettem észre, mintha az Újpestben a bokák némi fejlődésről tettek volna tanúságot. Egészséges, erős rúgásokat, hosszú labdákat lehetett látni, pedig a talaj átázott s a labda vizes, tehát nehéz volt. Egy kis ólomlabda edzés néki is ártana újabban a magyar futballistáknak, mert a korai idénykezdés most már min­­­den évben angol viszonyokat varázsolhat Magyarországra. Tehát mély talajt, sárit, nehéz labdát. Whitley mester adott egy tanácsot: mártsák vízbe a lábát, csináltas­sanak nehezebb labdát. .... Pusztai nagy lövése, amelyből az Újpest első gólja esett, eléggé nehéz labda volt. Háda a meg­mondhatója ... Formációk Az Újpest szép W-formációt játszott, igazi angol alakzatot. Mint tudjuk, ez az a bizonyos angol alakzat, amely iránt az angol közönség már nem érdek­lődik. Ezt mondják egyesek... Az angol statisztika ezzel szemben azt mondja, hogy az idei kupamérkő­zések közönsége rekordszámú. Majdnem kétmillió ember nézte végig az eddigi négy fordulót... De térjünk vissza Újpestre. Az Újpest modern alakzatban ugye milyen szép, szemet gyönyörköd­tető futballt játszott? A Ferenc­város mintha szégyelt volna véde­kezni. Mintha az egész fedezetsor favágómunkának tartotta volna az ellenfél veszélyes csatárainak le­fogását. Az Arsenal nem ilyen szégyenlős. Wolverhamptonban látta, hogy az ellenfele bizony jobb. Az Arsenal-csatársor pedig gyenge, napot fogott ki. Menteni kell tehát, ami menthető. Védekezett ott mindenki, a kapustól elkezdve SKABIllPLÖKLS sportüzleteiben [­ Z ÉLISPORT minden eszköze ■ VI. kerület, 1 Vilmos császár-út 33 §§ IV. kerület,­­ Váci­ utca 40­1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék