Nemzeti Sport, 1938. március (30. évfolyam, 42-63. szám)

1938-03-01 / 42. szám

Fodor dr. jelenti Parisból: A Wolverhampton esetleg a Ferenc­várossal is játszik Május 29-én: Magyar válogatott— Wales válogatott, vagy Magyar válo­gatott—Arsenal A Leeds United játékáról is szó lehet rólu . —­ Saját tudósítónktól — Fodor Henrik dr. Londonból jö­vet vasárnap éjjel Párisba érke­zett s onnan jelenti most a követ­kezőket : „A Wolverhampton körül a helyzet ugyanaz, mint amelyről legutóbbi jelentésemben beszámol­­tam. A Wolverhamptonnal kötött megállapodás a zsebemben van, a leendő angol bajnok tehát már nem gondolhatja meg a dolgot. Véglegesnek tekinthető, hogy a „farkasok” május 15-én Budapes­ten játszanak a Hungária ellen.” „Némi gondunk azért még min­­dig van. 1. Mint értesülök, a Fe­rencváros húzódozik attól, hogy a Hungária—Wolverhampton mér­kőzés előtt játsza le bajnoki mér­­kőzését a Budafokkal. Remélem azonban, hogy ha otthon leszek, sikerül meggyőznöm a ferencvárosi vezetőséget, hogy ebben a kérdés­ben egy úton kell haladnunk. 2. A Wolverhampton anyagi feltételei Súlyosak — ez érthető, hiszen a Wolverhampton most már ligabaj­noknak tekinthető — s bizony ' egy,két középeurópai város, ahol a Wolverhamptont játszatni akar­tuk, ezeket a feltételeket nem tudja vagy nem ak­arja vállalni. "Éppen emiatt a Wolverhampton portyaműsora még nem végleges. Még tisztáznunk kell egy-két mérkőzés időpontját és főleg szín­­helyét” „Felmerült az a gondolat is, hogy két meccset játsszon nálunk­­a Wolverhampton: május 12-én ,a Ferencvárossal (előtte lenne a Hungária—Budai NB-mérkőzés), május 15-én pedig a Hungáriával (előtte lenne a Ferencváros—Bu­dafok NB-mérkőzés) .A walesi válogatott szereplésé­­re vonatkozólag a következőket mondhatom: Párisba együtt utaz­tam a walesi szövetség főtitkárá­val s itt folytatom vele a tárgya­­lásokat. A walesi válogatott por­tyája körül az a nehézség, hogy­­a walesi válogatott tagjai csaknem kivétel nélkül­­ az angol profi­klubokban szerepelnek. Ezek az egyletek szintén portyákat bonyo­lítanak le az angol bajnokság be­fejezése után s játékosaikat nem bocsátják mindjárt a walesi szö­vetség rendelkezésére. Ezek nélkül a játékosok nélkül viszont jóval kisebb a walesi válogatott játék­­ereje. Csak arról lehet tehát szó, hogy a walesiek ak­kor jöjjenek Középeurópába, amikor a váloga­tott játékosok­­ egyletei már befe­jezték portyáikat. Úgy tervezem­, hogy a walesi válogatott május 29-én játszom Budapesten a ma­gyar válogatott ellen.” „Jelenthetem még azt is, hogy a bécsieknek sikerült lekötniök az Arsenalt három mérkőzésre. Ebből kettőt az osztrák szövetség foglalt le magának. Egyiket az osztrák válogatott ellen, a másikat az oszt­rák B­ válogatott ellen játszaná az Arsenal. A harmadik mérkő­zést Bécs hajlandó volna Buda­,­pestnek átengedni. Mi azt szeret­nénk, hogy a második mérkőzés legyen Budapesten. Szó lehet arról, hogy május 29-én az Arsenal ját­­szik a magyar válogatott ellen.” „Innen Párisból kedden Svájc­ba utazom. A hét közepén Bécsben töltök egy, vagy két nmm­, és akkor tárgyalok a bécsiekkel ,s részben azért, hogy nyélbe üssek egy bécsi mérkőzést a Wolver.­hamipton számára részben azért, hogy az Arsenal budapesti vendég­­szereplését biztosítsam, ha lehet.” „Végül még egy: tárgyaltam még egy angol csapattal, a Leeds United-dal. Ez a csapat jelen pil­lanatban a negyedik helyen áll az angol bajnokságban. A Leeds Uni­ted hajlandó Középeurópába jönni ugyanabban az időben, amikor a Wolverhampton is itt lesz. A Leeds esetleg azokon a helyeken játszhatna, ahová a Wolverhamp­­ton nem akar menni, vagy ahol a Wolves feltételeit nem képesek teljesíteni.” FTC-pálya IX, Üllői­ út 129 Március 6-án, vasárnap délután fél 4 órakor Ferencváros—Budai II Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 2 órakor FTC-SzAC amatőr bajnoki mérkőzés Nagy műsor lesz szerdán délután a Megyeri úton — Saját tudósítónktól — Újpest e heti műsoráról Lang­­felder Ferenc a következőket kö­zölte velünk: — E héten kedden, szerdán és pénteken tartjuk az edzéseket. Szerdán délután nagy műsort bo­nyolítunk le a megyeri úti pályán. Fél kettőkor az Újpest játszik a Határőrök csapatával egy félidőt. A második félidőre az UTE ve­­gyes lesz a Határőrök ellenfele. Fél négykor az Újpest B) az Elek­tromos B) ellen játszik Aschner­­serlegmérkőzést. Erre a mérkő­zésre az újpestiek összeállítása:­­ Havas — Fóris, Darmos —­­ Balázs, Seres, Szalay — Ungvári, Bihari, Hidasi, Ró­na II., Tóth. A csapat for­májáról egyébként ez volt Láng­feldér megjegyzése: — A Budai „11” ellen a máso­dik félidőben kicsit visszaesett a társaság, ez azonban, mit sem je­lent. A magyarázat egyszerű: vá­­logatottjaink sokat utaztak előző­leg és egész hétévi, nem edzettek. A visszahatásnak be kellett következ­nie. Az ETO ellen már újra töké­­letes erőben lesz a gárda. r­t­e**" ■ Kedd -Ar.nr.104, HP leszavaztak Csehszlovákiában 1.20 Ke. wHL Romániában . . 6 lei^ ^ ^ Franciaországban e • • e • • 1.25 fr. Németországban • e • e e * • 15 PL • •##« BSBBBrn Amerikában «•#••••• 4 •• ^ Mészáros Lóránt meghalt — Saját tudósítónktól — Veszteség érte a vívósportot. Mészáros Lóránt, a békeévek kiváló versenyzője hosszú betegség után meghalt. Mészáros Lóránt, Mészáros Ervinnek, a kiváló örökös vívóbajnok­­inak az öccse maga is sok versenyben ért el komoly sikert. A vívás mellett számos más sportot űzött s sport­körökben kedves és szívélyes egyéni­sége miatt nagy szeretet vette körül. Mészáros Lóránt tőrben és kardban versenyzett s még a háború utáni időkben is indult versenyen, de beteg­ségéig­ sohasem hiányzott a Santelli­­terem edzőtársai közül sem. Teme­tése szerdán délután lesz s temetésén a s­­ívóbajtársak nagy számban fog­nak megjelenni, ... 1938 Fifi- Jégcsillagok csodás parádéja 6000 ember bent - 2000 kint (akik 20 pengőért sem kaptak már jegyet...) — Saját tudósítónktól — — Soha még ilyen­­nem volt Soha!* Hát nemi Ed­éjétől végig nem! • A rendezők sápadt arccal küzde­nek a tömeggel a városligeti mű­jégpálya bejáratai előtt. Rekedt könyörgések: ----Esküszöm hölgyeim, eskü­szöm uraim, nincs több jegy! Egyetlen darab sincs! Mintegy 2000 főnyi, tömeg ost­romol elkeseredetten. A boldog 6000 már bent van. A jegyüzér gőgösen kínál: — Kétpengősöm van húszért! * Csillog a jég az embernégyszög közepén. Himnusz. Itt a kormány, zópár.* Felkúszunk (hátulról­ a mere­vítő léceken kapaszkodva) a fűtött tribün tetejére. A jégen magyar jégművész-csemeték. A tribün­bejárókon notórius késők. Tompí­tott hangú, ideges viták. Aki ül, gyönyörködik. A többi szívósan küzd félszemnyi kilátásért. * Az első külföldi Bianka Schenk. De a fekete Szilassy Nadinka tö­kéletes kifelé­ Paulsenje s átugrott libellája aratja az első tapszuha­­tagot. Terték Eleméré a második. A harmadik... r. Angol divatlapból kivágott, sö­tétkékruhás, bő­ hosszúnadrágos genkteman. Ez Alward. Bécs. Olyat­, mint aki óránként vált in­get. (Zenét is, négyszer vált öt perc alatt.) Pörgő Paulsenje, le­­szúratlan Lujza egyetlen lendület­­sorozatból robban ki. A szélvész — , ha nagyon elegáns — ilyen lehet. Sőt még különb. Ezt bemutatja Kaspar Félix a kétszeres világ­bajnok. Bőujjú fehér selyeming, fekete hosszúnadrág. Hiába: a jégartistának artista külső kell! — Ez mosolyogva, töri ki a nya­két! ...Nevet, skacag és közben 1.50 m-es terpeszugrást ugrik — boká­­zással. A levegőben összeüti a sar­kát s aztán freccsen alatta a szik­rázó jég, amint a csillogó korcsolya halálos pontossággal újra beléje­­vágódik. Káprázatos! A tehetség kacag ki belőle. Szinte csúfolódik: nekem semmi sem nehéz, mert ahogy én ugrok, nem ugrik úgy senki. Igaza van. * Bevallom: „Szeszil” nem tudott megragadni ez után a nevető ha­lálugrássorozat után. Pedig hab­könnyű rózsaszín ruhájában, mesztelen lábakkal, mesztelen ka­rokkal úgy lebegett a jégen, mint valami megnőtt pillangó. Colledge az angol báj. Tudása angol tudá­s. A legszolidabb.* Kaspar újra. (Az ember ki­fogy a jelzőkből.) Néhány ugrás. Kaspar-ugrás!!! Dübörög, ropog a taps. (A tribünfeljárón már Itthon! — Saját tudósítónktól — Tegnap hazaérkezett a magyar korongválogatott törzse is. (Több végtag már nyolc nappal ezelőtt ■— egyenesen Prágából — hazajött, a törzs azonban Garmischban és Ham­burgban ráadást játszott.) — A Riessersee elleni 5:3-as győze­lem volt a portya legjobb eredménye. Ha nem olyan nagy a mellényünk, akkor akár 7:0-ra is elkaphattuk volna a német bajnokcsapatot. De 8:0 után már lóhátról­ játszottunk velük. Ezt Szamosi „Gumi" mondja el. És ezt is: •— Régen volt ilyen ,pompás össze­tartás, bajtársian szellem a csapat­ban, mint most. Nem■ volt külön BKE, BBTE ■ meg : FTC, hanem együtt volt az egész társaság. Ha komolyan felkészültünk volna erre a világbajnokságra,• csuda nagy be­törést csinálhattunk volna.. . Trfty látszik • a Kanada elleni 1:1 nem is volt elég. Ezt­ csak helyesel­hetjük. S a „csuda nagy betörést” ezennel előjegyezzük — Zakopamé­ra«»« 'tata... KARD- és ÖKÖLVÍVÓ jf I h felszerelés SKABA ÉS PLÖKL-nél BUDAPEST, vi., Vilmos cs. út 33. jjr­amnnk .V., Váci utca 40. **rj GyyZeA

Next