Nemzeti Sport, 1938. július (30. évfolyam, 127-148. szám)

1938-07-01 / 127. szám

Péntek 1938 július 1. XXX. évfolyam, 127. szám. Ára: 12 fillér Csehszlovákiában 1.20 he. Romániában . . 6 lei Jugoszláviában 20»­illa, Németországban 15 Pf. OUn­omisW. ... .... ..»« Hm FmcUomicin ... ... 1­23 b. , Svájcba. 13 c. Amerikába «..«•••• 4 «. Bonyodalom Krist körül — Saját tudósítónktól — Tegnap este távirat érkezett a szövetségbe, amelyben Krist beje­lentette, hogy szombaton este 9 óra 10 perckor érkezik Budapestre. Ke­nyeres Árpád főtitkár megdöbbenés-­­sel vette tudomásul Krist értesíté­­sét. A csehszlovák játékvezető ugyanis a Kispest—Ambrosiana szombati mérkőzésének vezetésére van kijelölve. A főtitkár azonnal in­tézkedett is, hogy a KK-bizottság mulasztását jóvátegye s táviratilag közölte Kristtel, hogy szombaton délután van a mérkőzés. "Vk Megbélyegzés! — Saját tudósítónktól — Az MLSz elnöksége foglalkozott azokkal a sajtócikkekkel, amelyek a VB után az MLSz-t támadták. Az elnökség ezzel kapcsolatban kimond­ta, hogy a­ F­öldessy János dr. által írt cikkekben foglaltakat a legmé­lyebben elítéli! Végül kimondták azt, hogy a jövőben kívánatosnak tartják, hogy a válogatott csapatot a külföldi útján csak a szövetség által kijelölt vezetők kísérhessék el. Ez az utóbbi határozat kissé ho­mályos, hiszen az MLSz senkiinek sem tilthatja meg, hogy ne utazzék ugyanazzal a vonattal, amellyel a válogatott csapat , hogy ne szálljon meg ugyanabban a szállodában, amelyben a válogatottak laknak. » Elutazott az Újpest Bukarestbe — Saját tudósítónktól — Csütörtök reggel negyed 9-kor már teljes számban együtt van az újpesti játékosgárda. Csak Langfel­­der és Sternberg, a két vezér hiány­zik, holott nagyon szigorúan a fiúk lelkére kötötték, hogy pontosan ne­gyed 9-kor a pályaudvaron legye­nek. Amikor tízperces késéssel befut Langfelder és Sternberg, a fiúk sorba állnak és mereven nézik az órát. Futó, mint a vészbíróság el­nöke kimondja az­­ ítéletet:­­minden, perc késés egy pengő pénzbüntetés a bukaresti különítmény jóléti alap­ja javára. A vonat indulásáig csendes be­szélgetéssel telik el az idő. A bú­csúztatókat a két Diki, Diki I. és D­iki II. képviseli, no meg Futasi, a Taxisok kapuvédje, aki levelet küld Bukarestbe. A gárda felszereli ma­gát könyvekkel, frissítőkkel, Lang­felder megvásárolja az utolsó doboz hazai szivarját. FTC pálya IX., Üllői út 129_______ Július 3-án, vasárnap délután 306 órakor FerencvároS­Zsidenice- Középeurópa Kupa mérkőzés előtte KÖLYÖKMÉRKŐZÉS f Fatális tévedésnek majd­nem áldozatául esett Zsengellér Valutacsempészéssel gyanúsította őt egy magyar titkosrendőr A nagy melegben is jól utazik az Újpest csak Joós sérült meg útközben — kiküldött munkatársunk telefonjelentése — .­ Arad, június 30. Pár perccel a bukaresti gyors indulása előtt kellemetlen kalandja támadt a Keleti pályaudvaron Zsengelér Gyuszinak. Egyszerre csak azt vettük észre, hogy valuta­­-­detektív igazoltatja. Langfelder Ferenc nyomban odasietett tisz­tázni a helyzetet, de a detektív nem valami barátságosan fogadta Újpest igazgatóját. Zsengelért szabályosan leigazolták s utána a detektív jelentést tett az egyik egyenruhás vámtisztnek. Ekkor tudtuk csak meg, hogy tulajdon­képpen mi is történt. Zsengellér külföldi utas előtt a pályaudvaron mindig találkozni szokott az egyik bátyjával, aki vasutas. (Zsengellér nyisik bátyja katonatiszt.) Most is kint volt az állomáson Zsengellér vasutas báty­ja s Zsengellér neki adta át a per­­ronon 140 pengőt kitevő fizetését. Ezt a pénzt Zsengellér szerdán vette fel s nem akarta magával vinni, miután nem is vihet 30 pengőnél nagyobb összeget kül­földre. Megkérte tehát vasutas bátyját, hogy juttassa el az össze­get Ceglédre, a szüleihez. A­ detektív véletlenül éppen ak­kor nézett oda, amikor Zsengellér átadta a pénzt s azt hitte, hogy Zsengellér a vasutassal akarja ki­csempészni az összeget. így került Zsengellér komoly gyanúba. Bár természetesen rögtön tisz­tázódott a tényállás, a vámtiszt azonban kijelentette, hogy neki kötelessége az esetet jelenteni a határállomásnak. Az újpestiek ilyenformán az el­indulás előtt azon izgultak, hogy mi lesz majd a határállomáson. E sorok tudósítója jól ismeri Zsengellér bátyját s tudja azt is, hogy mindig ki szokott jönni bú­csúztatni öccsét, ha az külföldre utazik.* Robog a vonat. Rákoshegynél Fekete ágaskodik. Azt mondja, hogy itt egy kislány fog integetni neki. Tényleg ott áll a töltés mel­lett kerékpárra támaszkodva a várva várt kékruhás kislány s buz­gón integet. Fekete boldog. Szolnokon ismét Feketével van baj. Legutóbb a jeles hátvéd a Phöbussal utazott Bukarestbe s le­szállt Szolnokon telefonálni a roko­nainak. Addig telefonált, amíg a vonat el nem indult s Fekete le nem maradt. • Most az újpestiek jobban vigyáztak rá. Fekete nem mehetett telefonálni. Velünk utazik Békéscsabáig Erdős Zoltán, a volt­ amatőrkapi­tány.- Láng felderíti és Sternberg­­gel beszélget futballsportunk ügyes-bajos dolgairól. Gyomán megszaporodunk. Be­száll Ciki-mester második számú bátyja. Itt ülünk be az étkező­­kocsiba. Vincze mellé kerülünk s Vincze nagyon nézegeti a búza­táblákat. Elmondja, hogy odahaza 16 hold földje van s édesapja lég- FUTBALL kiviteli.eu SKflBQ ÉS PLÖKL sportáruházaiban VI, Vilmos cs ál 33. mrtPN­U7P!f 1 IV, Váci utca 40. HlilllyiGil ! utóbb azt jelentte, hogy a termés kielégítő lesz. Azután Vincze arról beszél, hogy néhány év múlva milyen farmer lesz majd belőle! Véletlenül beröpül egy sás­ka. Nem fogadják nagy örömmel, már csak azért sem, mert zöld, azaz Fradi-színű. Mégha lilaszínű lett volna ... Nagy­ a hőség s a fiúk cukrot szopogatnak. Az egyik szurkoló még Budapesten elárasztotta őket cukorral és rémregényekkel. Lökösházán szurkolók ünnepüik az Újpestet, a fiúk azonban nem hajlandók velük együtt örülni, mint mondják: — Nem jó előre inni a medve bőrére. Szeder még hozzáteszi: — A futballban minden lehet­séges. Valaki rá vág­ja: — Még az is, hogy győzünk. A vámvizsgálatkor nincs semmi baj s Zsengellérnek így nyomban elmúlik a fejfájása. A román határállomáson a ro­mán vámtiszt azzal fogad ben­nünket.,, hogy a Rapid majd 5:0-ra győz. (Nem mondja túl nagy meggyő­ződéssel.) Amikor e sorokat telefonálom, akkor Aradon állunk. Nincs semmi baj, csak éppen annyi, hogy Joós ■I hím——muma­s becsípte az ujját az ajtóban , most fájdalmakról panaszkodik. Nyomban indulunk tovább s itteni időszámítás szerint este 11 órakor leszünk Segesváron, ahol majd meghalunk s ahol majd hol­nap délelőtt edzést tartunk. Se­gesvárt az újpestiek már jól isme­rik. Tavaly is ott haltak meg s ta­valy is ott tartottak edzést, pén­teki napon. Orbán Mihály. Az MTK 50 éves jubiláns nemzetközi úszóversenye július 3-án, délután 6 órakor a margitszigeti uszodában Résztvesz: Björn Borg, a svéd Európa­­rekorder és Roltttian, a svéd mellúszó bajnok Vízipóló mérkőzés: az MTK-UTE és a MAC—III. ker. TVE csapatai között Hely árak: 3, 2, 1 pengő Gőzön-vízen át a második KK-mérkőzésére készülő Kispest nyomában — Saját tudósítónktól —­­.A Kispest csapata csütörtö­kön délután is tartott edzést. „Gőzfü­rdőedzést”. Erről az „ed­zésről” szól alábbi jelentésünk.) Délután négy óra 15 percko­r már csaknem a teljes csapat együtt látható a gőzfürdő meleg medencéjében. A kispesti fiúk — úgy látszik — Milánóban megszok­ták a meleget. Odakinn most 32 fok van árnyékban, a víz sem sok­kal több időbenn, mindössze 35 fokos. Húszperces lubickolás után a társaság legnagyobb része átvonul a hideg medencébe. Olajkár 1., Déri és Rátkai vezeti át a fiúkat. Csak Serényi, Görgén­yi Lajos tit­kár, Varga és e sorok írója ma­rad továbbra is a melegben. Gör­­­gényi hamarosan megunja ezt és kijelenti: — Fogynom kell egy kicsit, sok rajtam a felesleges kiló. Ezzel fogja magát és bemegy az 51 fokos nedves gőzbe. Alig negyedórás várakozás után Seré­nyi már-már megijed és bemegy Görgőnkért. Általános elképedésre csak egy úszónadrágot hoz ki, mondván: — Jelentem, hogy a titkár úr elfogyott. Mindössze ezt találtam meg belőle. Kincses Miska közben visszajött ide. Őt kezdik húzni: — Képzeld, Sinya, mi lett volna, ha te megy be ide. Még a nadrá­got sem­ találnák meg, annyira el­fogynál. Hamarosan kiderül, hogy Seré­nyi ezúttal is tréfálkozni próbált. Majdnem sikerült... Lassan átszivárog mindenki a hideg vízbe. Itt is ki van írva persze, hogy: úszkálás, fröcskölés és zajongás tilos. Mondanunk sem kell, hogy pilla­natok alatt megjelenik egy „ajtón­álló” és csendet kér az igen tisz­telt játékosgárdától. Kása száll vil­­ába vele: — Nézze kérem, közülünk vagy, tizen analfabéták. Nem tudnak ol­vasni. Honnan tudják, hogy nem, szabad kiabálni? Mi éppen csendesen nézdegéljük a vidám társaságot, am kor Kása és Gergő vállra kap bennünket és visz a víz közepe felé.. — Milyen kedves fiúk — gon-! FTC-pálya ix, állói­ út 129 Július 2-án, szombatom délután háromnegyed 6 órakor Kispest-Ambrosiana (Milano) Középeurópa Kupa mérkőzés előtte fél 5 órakor Budapest A—B kölyök válogatott mérkőzés Olcsó belyárak ! Elővételben : I Al’O­iely 1.10, Corso 2.10 és 2.60 i

Next