Nemzeti Sport, 1938. szeptember (30. évfolyam, 169-189. szám)

1938-09-01 / 169. szám

'Ili91 vVK // fiSS' Csütörtök . ............. 1938 szeptember ^ ■ xxx. évi«i­.». 169. »**». iHiBh­ Jjjj Három Jóslat... Ara: 12 fillér ^SlF * *8ni Három ökölvívóvezető három jós* ...nin, IgPBjjSgM laza a morva-magyarra: c­sehszlovákiában 1.20 KC. ^Ballfgk. iSMHBIMwIw tttffiEHHHBuk. ilP&al Rankovszky Arthur Úrvezető al­_ , MHa5Baj^^^|^SPa& jAHSmRPIi. «P&p$i elnök: Legalább 1­.4 arányban gyo-Romaniaban . . 6 lei Plgffigffl­zünk. Jugoszláviában 2':2 din. 9Hra9Bl^|rara Bb3SI&$wBB& |pl||eSg Firray Árpád szövetségi kapi­«c pt MbSsBB&SSb­mSSI^SSBBSSBS lány: Nagyon jó eredményt várok. IXemetOrszagiban 13 rt. JB&MMB&8 WBmsBBfSBm KKSa^ Számokat elvből nem mondok. Ol...országban.......................­.80 Um Dobromsky híjűn, szövetségi cd-n*** *** *“*••••■ ‘ 5k­‘ zö: Biztos győzelem. Érzésem szerint . ■ ® *“ ®* 12:4 lesz a végeredmény. Amerikában ...... 4 .. ^ Prága legérdekesebb Eb-híre: Pruh­a szerző­dése lejárt, nem akar ját­szani Szerdán nem is vett részt a két­­kapus edzésen - Sobotkát és Dancsik Is-őt próbálták ki a helyén­­ Az utóbbi játéka tetszett, alighanem ő lesz a középfedezet a Fradi ellen Bórák játszik — Planicska játéka még mindig kétes — Prágai tudósítónk telefonjelentése — Prága, augusztus 31. A Slavia szerdán délután 5 órai kezdettel 45 percig tartó kétkapus edzést rendezett a Masaryk-stadion­­ban. Az edzésen 23 Slavia-játékos mi?tt r*?vt A játékosokat két csa­patra osztották, nagyon érdekes összeállításban. Horak, Simunek, Bican, Bradács és Vud­acsil, azaz első csapat csa­társorának tagjai egymás mellett játszottak s mögöttük Nozsir volt a középfedezet. A többi helyeken tartalékok szerepeltek. A másik csapat kapuját Boksay védte, Daucsik II. és Daucsik I. alkotta a hátvédpárt, a fedezetsor pedig a következő összeállításban kezdett: Bouska, Sobotk­a, Kopecky. A csatársorban szerepelt Swoboda és Pucs, a két öreg válogatott, a többi csatár­ helyeken fiatalok ját­szottak. Hol van Prucha? Meglepetéssel vettem észre, hogy Prucha, a prágai mérkőzésre kö­zépfedezetnek jelölt­ játékos nem játszik. Nyomozni kezdtem. Pruh­át a nézőtéren fedeztem fel polgári ruhában. Nem akart be­szélni, de beszélt helyette más. Mellettem ült Simperszky, a régi játékos s később még idejött Bra­dács is, aki játék közben könnyeb­ben megsérült. Tőlük tudtam meg azt, hogy Prucha szerződése lejárt s most nem akar új szerződést alá­írni. Ezért nem játszott az edzésen. Állítólag Prucha kijelentette, hogy nem hajlandó új szerződést aláírni, csak akkor, ha teljesítik a feltéte­leit. A Slavia egyelőre erre nem hajlandó. Jelenleg tehát az a hely­zet, hogy Prucha nem játszik, de a vasárnapig még sok víz lefolyik a Vltaván. Ki lesyen Prucha helyettese ! Helyesebben nem Prucha, ha­nem Nozsir helyettesét keresik, mert hiszen Nozsir a Slavia közép­­fedezete, csakhogy őt a prágai já­téktól eltiltották. A Slavia vezetői a játék elején az öreg Sobotkával kísérleteztek, de Sobotkának seho­gyan sem ment a játék. Később azután Daucsik II. lett a közép­fedezet s ő ezen a helyen is nagyon jól mozgott. Az edzés után azt a felvilágosítást kaptam, hogy a je­lenlegi helyzet szerint Daucsik II. lesz a Slavia középfedezete a Fe­rencváros ellen. Természetesen csak Prágában, mert hiszen Budapesten Nozsir már játszhat. Az edzés Az edzés azzal kezdődött, hogy Daucsik I. összecsapott Horakkal. Horak egy kicsit fájlalta a lábát, de azután vígan játszott tovább. Egyébként különösen Vyt­acsil játszott egészen elsőrangúan. Ez annál is inkább meglepetés, mert hiszen az utóbbi időben nem árult el jó formát. A Slavia játékosai nagyon pu­hán játszottak , majd mindany­­nyian könnyen vették az edzést, még Bican is. Vyt­acsilon kívül még Nozsil vonta magára a figyelmet, ő is elsőrangúan játszott. Az edzés egyetlen gólja a 35. percben esett rált, de a sérülése nem súlyos. A hátvéd vasárnapi játéka biztosra vehető. Annál bizonytalanabb az, hogy játszhat-e Pjanicska. A kapus ked­den cégmérkőzésen, a nyugdíjas tisztviselők csapatában szerepelt, de nem a kapuban, hanem csatár­ként. Azért játszott csatárt, mert a keze feje még mindig dagadt. Planicska elég jó csatárnak bizo­nyult, három gólt rúgott. Ha vasárnapig nem jön rendbe a keze, akkor Boksay véd. Jelenleg az a helyzet, hogy a Slavia vasár­nap a következő csapattal áll ki: Boksay — Cserny, Daucsik I. — Bouska, Daucsik I., Kopeczky — Horak, Simunek, Bican, Bra­dács, Vyd­acsil.* A stadion egyébként nagyszerű állapotban van. A sötétzöld fű pompásan fest és nagyszerű, ruga­nyos. A pályát övező salakpályára két sorban 2000 pótülőhelyet állí­tottak fel. Ezek az ülőhelyek a futópálya 5-ik és 6-ik közén van­nak, így most 8000 ülőhely lesz. Moldvay. Amerika-Magyarország és Amerika-Európa válogatott úszóverseny Budapesten! A Margitszigeti Verseny-Uszodában Szeptember 3-án d. u. 4 órakor 100 m gyorsúszás (meghívási) A ■ 1.,­ 100 m mell (Amerika-Magyarország) A versenyen indul 200 m gyors (Amerika-Európa) a teljes amerikai ?x!KLsB(A'SatSISS.) úszócsapat­­élen . . , FiCK és FLANAGAN Szeptember 4-én A. u. 8 órakor valamint T­ongo| 200 m gyors(Amerika-Magyarország) DOVE, LEIVERS 400 m gyors (meghivasi) , wAlUWDír ur 100 m hát (Amerika-Magyarország) es WAlnYVKlk 71rl, Toronyugrás (Amerika-Magyarorsz.) a német PLATH 4X100 m gyorsstaféta (Amerika­ , udidei Európa) ©S atlotL Jegyek a szokott elővételi helyeken 20°/ok kal olcsóbbak JEWELL vezeti a buda­pesti Ferenc­­város-Slavia mérkőzést — Távirati jelentésünk — London, augusztus 31. Az angol szövetség kijelölte a budapesti KK-döntő játékvezetőjét, Jewell személyében. Miklós Béla,­­­Jewell személyében az angol játékvezető gárda élcsoportjának tagja. Az idén két válogatott mér­kőzést vezetett a kontinensen: a francia—belga mérkőzést Páris­­ban és a holland—belga találkozást Antwerpenben.). mwwwwwwwwwwwwi s Pucs lőtte. Pucs is nagyon jól játszott s ha Vud­acsil nem lenne most olyan jó formában, akkor visszakerülhetne a csapat balszélé­re. Putlacsil p­ai formája mellett azonban nincs esélye. Horak egészséges Itt Prágában Horákról sokkal enyhébb hírek keringenek,­ mint Budapesten. Azt mondják, hogy Horak Gyékényesen tulajdonkép­pen nem is „esett, ki” v­onatból, hanem csak pizsamában leszállt frissítőért s lemaradt. Horáknak nincs komoly baja, az edzésen egé­szen jól mozgott, vasárnapi játéka nem kétes. Pjanicska mint csatár Két első csapatba játékos hiány­zott még Prud­an kívül a szerdai edzésről. Az egyik Cserny, Ő se- Ruhájának mérete és karaktere su. MAYERtLiHatja Deák Ferenc­ u. 16. Tel.: 181*599 18 NEMZET nevezett a szeptemberben Bécsben ren­dezendő hölgy-atlétikai EB-re. Visszavonulót látnak az olaszost az ismeretes „Toidl­iev­in­­egyénen "Örvendetes módon felülkerekedett Rómában a helyes belátás — Telefonjelentésünk — Róma, augusztus 31. Felkerestem ma délután Barassi mérnököt, az olasz szövetség főtit­kárát. Megkérdeztem tőle, hogy megkapták-e az MLSz válaszát az ismert levelükre, Barrosi így vá­laszolt :­­— Megkaptuk a választ,, de ezzel csak szeptemberi elnökségi ülésün­kön fogunk foglalkozni. — És miként áll a Toldi-bojkott ügye? Erre a kérdésre nem kívánt nyi­latkozni Balassi főtitkár. A szövetség elnökségéhez közel­álló körökből szereztem be meg­bízható felvilágosításokat és ezek alapján jelenthetem a következő­ket: Az olasz szövetség csak bizal­mas, baráti hangú levélnek szánta azokat­ a közléseket, amelyekhez hasonlót a csehszlovák és a román szövetségnek is elküldött. Ezeknek a levelekne­k csak az volt a céljuk, hogy a sportszerűségen esett sérel­meket közös erővel a legkisebb mértékre szorítsák le, a játékveze­tőket erőskezű meccsvezetésre szo­rítsák, a sajtó útján igyekezzenek a mérkőzések barátságos légkörét biztosítani, a közönség sportszerű magatartását, tehát általában a nemzeközi találkozások sportszerű kereteit biztosítsák. E leveleknek nem az volt a cél­­juk, hogy a baráti szövetségek ve­zetőit kioktassák, személyi viszony­latban sem akar az olasz szövetség senkit sem pellengérre állítani. Ismétlik: az egésznek csak az volt a célja, hogy a KK-mérkőzések sportszerű lebonyolítását■ biztosít­sa. Érdeke ez nemcsak az egyete­mes sportnak, de­ különösképpen a KK-ban résztvevő egyleteknek, amelyek súlyos károkat szenved­hetnek a rendzavarások, játéko­saik megsérülése, kitiltása követ­*­­keztében. * Ezt sikerült megtudnom. Bródy György, c/­­örömmel állapítjuk meg, hogy az olasz szövetség jobb belátásra jutott. Nyilván észrevette, hogy túl­lőtt a célon. Most előbb csak elha­lasztotta „ad graecas Calendas” az üggyel való foglalkozást. Reméljük, hogy mire újra tárgyalni fogják azt, már mindenki elfelejti, hogy ilyen levelek megíródtak, helyesebben min­denki úgy fogja tekinteni, mintha a levelek úgy íródtak volna meg, aho­gyan az helyes lett volna. És akkor könnyű lesz újra megtalálni a ba­ráti­­ együttműködés útját, hiszen senki sem akar itt veszekedni!) Ütü. Vasárnap NB: Phöb­us—Hungária, Berlini­ utca, fél 5. Vezeti: Vass A. Elektromos—Zuglói SE, Latorca­utca, fél 5. Vezeti: Tihaméry. Taxisok—Kispest, Latorca­u, fél 3. Vezeti: Barna B. Bocskai—Nemzeti, Debrecen, 3. Vezeti: Boronkay. SSE—Budafok, Salgótarján, fél 5. Vezeti: Gerő. Szeged—Szolnoki MÁV, Szeged, fél 5. Vezeti: Vogel R. NBB. Keleti csoport, Cs. MOVE—Debreceni VSC, Cse­pel, fél 5. Vezeti: Lengyel dr. Diósgyőr—Pereces, Diósgyőr, fél 5. Vezeti: Szlatkovszky. SalBTC— Törekvés, Salgótarján, fél 5. Vezeti: Juhász dr. MÁVAG—WMFC, Kőbányai­ út, fél 5. Vezeti: Hertzka. V. Reménység—SzAK, Vác, fél 5. Vezeti: Kelesi dr. Mezőtúr—Váci SE, Mezőtúr, fél 5. Vezeti: Emődi. Nyugati csoport Pécsi DV—Egyetértés, Pécs, fél 5. Vezeti: vitéz Adorján. BSzKRT—UTE, Sport­ utca, fél 5. Simonyi. Haladás—Tokod, Szombathely, fél 5. Vezeti: Palkó. Tatabánya—Pénzügy, Tatabánya, fél 5. Vezeti: Fritz. Zsampart—Sopron, Erzsébet­ utca, fél 4. Gébért. Rákoskeresztúr—Alba Régia, Rá­koskeresztúr, fél 5. Vezeti: vitéz Kohányi. Vasas—Postás, Béke­ utca, fél 5. Vezeti: Bartók. ALBERT PREJEAN a Párisi háztetők alatt felejthetetlen főszerep­lőjének új filmje: # PARIS lámpafénynél Igazi francia film, igazán csak 16 éven felülieknek. Ma premier! cm ♦ bécsi 1/28, 1/18. fél 10 V26, 8/48, 10 Simon és plökl sportáruházaiban VI. Vilmos cs.hát33. ajr10flUzOlf­­­ív, váci utca 46. Hrjkyyí&ft í in I Ilin——————————■ FUTBALL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék