Nemzeti Sport, 1939. február (31. évfolyam, 24-43. szám)

1939-02-02 / 24. szám

Csütörtök, 1939 február 2. usa. NEM SZÉGYEN TANULNI! (mondta Dietz kapitány, de keve­sen hallgatták) *— Saját tudósítónktól — — Saját tudósítónktól Amióta 1930 m­ájusában elszen­vedtük magyar pályán az olaszok­tól az emlékezetes 5:0-ás veresé­get, azóta gondoktól súlyos kor­szakot él át a­­magyar futball. Az egykor Virágzó középeurópai fut­ball nem tudott lépést tartani a fejlődés iramával és az új lesállás okozta változásokat sem tudta fel­dolgozni taktikai elgondolásában. A sportlapok már eikkor megindí­tották a nagy munkála­ti bajok felfedését és az orvosságok keresé­sét. Ez a munka nehéz és fáradt­ságos volt, különösen azért, mert egy ideig széles fronton a meg nem éretés emelt idehaza akdályo­­kat a javító irányzatú akció előtt. Mi ennek ellenére sem szűntünk meg követelni többek közt azt is, hogy a taktikai problémákra több gondot fordítsunk a klubokban és a válogatott csapatban is, mert ezen a téren jelentős elmaradott­ságot észleltünk a külfölddel szem­ben. Amikor 1935-ben Zürichben 6:2-re kaptunk ki, Svájc váloga­tottjaitól gyakorló edzések meg­szervezését követeltük a szövet­ségi kapitánytól, hogy ilyen játé­kok rendszeresítésével vigyük bele a válogatott játékosokba a taktika szükségességének érzését és ugyan­akkor gyakorlatban döntsék el ma­guk az illetékesek, mi a teendő taktikai felkészülésünk terén: ho­gyan védekezzünk a három előre­tolt csatárral támadó — W-alak­­zatú — csatársorok ellen? Hogyan oldjuk meg saját támadósorunk nagyobb eredményességét? stb. A szövetségi kapitány még 1935 tornászán meg is rendezte ja­vaslatunkra az első ilyen taktikai edző-délutánokat. Azóta is igye­kezett a modern futballt beidegez­­ni éljátékosainkba. Ez a folyamat ad, említett ellenkezés miatt igen lassú volt és rendszerint csak ak­kor lobbant fel újra, amikor egy­­egy főbekólintó vereség emlékez­tetett ismét elmaradottságunkra. Ilyen volt a VB döntőjében az olaszoktól elszenvedett verségünk is és ennek köszönhető, hogy most a szövetségi kapitány még a ta­vaszi idény megkezdése előtt érte­kezletre hívta egybe a klubok ve­zetőit, edzőit és játékosait a sző­nyegen levő taktikai problémák megtárgyalása végett. Elég szép számban jelentek meg az edzők és az egyesületi vezetők, akik között vidékieket is láttunk, annál feltűnőbb volt, hogy milyen kevés játékost érdekelt ez az elő­adás. A Ferencvárosból Sáros­i drót és Lázárt, az Újpestből Ba­­loghot, Kállait és Zsengellért, a Hungáriából pedig csak Bírót lát­tuk a hallgatóság soraiban. A szerda esti előadást Dietz Károly dr. beszéde vezette be: — Körülbelül négy ..éve annak, hogy külső szakemberek részvéte­lével hasonló értekezletet tartot­tunk. A kapitány hmarosan rátér ar­ra, hogy a stílus és a taktika nem ugyanaz, bár kölcsönhatásai nyil­vánvalók, így szól: —Most csak a taktikáról aka­runk beszélni! Előbb megindokolja az értekez­let szükségességét: — 1936-ban még nem volt nagy becsülete nálunk az angol futball­nak. Sokan azt hangoztatták, hogy az angol futball merev, sablonos s ezzel szemben a középeurópai fut­ball szellemes s az angollal össze­hasonlítva fölényben is van. És mi lett az eredmény Londonban: kikaptunk 6:2-re az angoloktól. Az angolok akkor ráébresztettek bennünket arra, hogy a szép játék nem miniden. Fontos az eredmé­nyesség és fő cél a gól! A kapitány ezután arról beszél, hogy a skótok ellen számszerűleg szebb volt az eredmény, mert csak 3:1 arányban kaptunk ki. Han­goztatja, hogy itt is nyilvánvaló volt a skótok fölénye. Majd így folytatja: —■ Nem szégyell tanulni az an­­goi futbaltól! A VB előtti két gyakorlómérkőzés mi kísérleteztünk az angol taktikával. Az angol tak­tikát csak teljes erőbedobással le­het játszani. A gyakorlómérk­őzése­­ken viszont félni kell a sérülések­től s ezért n­em lehet szó teljes erőbedobásról. A kísérlet tehát nem sikerült úgy, ahogyan én azt szerettem volna. A kapitány most arra tér ki, hogy olyan vád érte őt, hogy tak­tikai utasítás­aival megzavarta a játékosokat. Dietz dr. kifejti, hogy a válogatott csapat szereplése nem­zeti érdek s ennek szolgálatában áldozatokat is lehet, sőt kell hozni. • * Majd így folytatja: — Ma már az a helyzet, hogy külföldön ugyan elismerik szép játékunkat, de nem tartják elég gyorsnak. Mi továbbra is akarunk idegenben játszani s így bizonyos fokig alkalmazkodnunk kell az ide­gen ízléshez is. — A Paris elleni tavalyi mér­kőzésen láttuk, hogy az ellenfél minden tagja pontosant ugyanolyan rendszer szerint játszott, annak ellenére, hogy több egyesületből vették a játékosokat. Miért? Mert Frnciaországban minden egyesü­letben ugyanazon rendszer szerint játszottak. A francia hátvédek fog­ták szélsőinket, középfedezetük a középcsatárunkat. Ez a lefogás bi­zony kellemetlen volt. Ilyen lefo­gással egyébként először a Zürich­ben elszenvedett 6:2-s vereségnél találkoztunk­. Az angolok ugyanez­zel a módszerrel játszanak, a kü­lönbség csupán annyi, hopp az an­gol futball sokkal gazdagabb a klasszisjátékosokban. Ennek a WM-felállásnak vannak előnyei és hátrásngai is. Csak gyors és tech­nikailag képzett játékosokkal lehet ezt jól játszani. Sárosi úi kifej­tette, hogy ha a játékos formában van, akkor nem lehet fogni. Bizo­nyította ezt azzal, hogy számtalan­szor el tudott szabadulni Glasgow­­ban a skót kuttan­cs-középfedezet­­től. Ez igaz, viszont ez még nem jelenti azt, hogy a lefogásra be­állított taktika rossz. Drezt dr­nak közben pálca van a kezében s gyakran mutogat arra a mágneses futballpályára, amely az asztalon fel van állítva. — Nem elég azt mon­dani, hogy jól kell fu­tbalozni! Az iggzság az, hogy jó taktikával lehet csak jól futballozni. Hiába van sok jó já­tékos egy csapatban, mert a jobb taktikával játszó, gyengébb képes­ségű csapat, is győzhet ele­ne. Nem akarom itt felsorolni a Budai „11” sok váratlan győzelmét. Bányai Lajos bejelentette, hogy a Phöbus Barna Sándor elnök An­gliában szerzett tapasztalatai alap­ján az angol­ rendszer szerint ké­szül az új idényre és az angol tak­tikát igyekszik begyakorolni. Ez természetesen egyelőre csak kísér­let, valahol azonban el kell kezedni. * (Az értekezlet méltatásával pén­teki számunkban fogunk részlete­sen foglalkozni.) Mai műsor Barátságos mérkőzés Kispest (új pálya­): Kispest- Kispesti Törekvés SE, 3 óra, Phöbus—Turul TE, Berlini­­utca, 3. Zugló—DASC, öv­ utca, 11. HAC v.—B, Magyarság v., Rákos­­tér 3. Telhetetlen A szurkolók fenik már a fogu­kat a vasárnapi NB-meccsre. —­ Milyen jó, hogy félbeszakadt annak idején! Legalább most ko­rábban kezdődik az évad! — Hej, ha még a Hungária— Ferencváros meccs is félbeszakadt IVl­ilil f FŐISKOLAI m «^ronbTl Elolvadt a hó Krynicában Ismeretes, hogy főiskolás síitástok Kryn­icába utaztak, hogy február 2—5.-e közöt eldöntésre kerülő len­gyel főiskolai­ síbajnokságokon indul­janak. A portya vezetője Kubai­ Miklós tegn­ap este telefonon felhívta az MFSK­-t és közölte Bácsalmási dr. fő­titkárral, hogy a krynicai rossz hóvi­szonyok miatt nem lehet megtartani a bajnoki versenyeket és egyben utasí­tást kért abban az irányban, hogy hazautazzon-e a csapat. Vagy sem. Miután síelőink közölték a főtitkár­ral azt is, hogy saját költségükön át­­rándulnak Zakopanéba, Bácsalmási dr. megadta az engedélyt és így a főis­kolás gárda Zakopanéba marad feb­ruár 5-éig. KISOK kerületi vízipólóbajnok­ság Hunfalvy fk.—Kegyesrendi g. 7:5. (4:0). Ve­delte: Kestner­ — Hunfalvy, Benli — Strobl, Kovács — Perényi — Ragó, Rejti, Ölveczky. Kegyesrendi:­ Réthy — T­átral­yai, Urbán Dimka — Horvátovics,­­N­ág­y, Fehér. Gól­dobó: Rejti (5), Peremi 12), illetve Na­gy 1 2). A Iluifitalvy még ní«?*ze van igazi for­­m­ájától. A , kegydsi'mdiék ahhoz képest, hogy első ajtó-.oltó&I sz'eE&peliftek, elfogad­­hatóak­ já­ tefokák. Szent István Ik.—Református g.- 16:0 (5:6). Vezette: M­ezey dr. Szitvi Istvánt Kördsényi — Stetzer, Tvordi — Tartos — Tauben Kati, Székelyhídi­ — Református g.: Perni — Schmeider, Rogsch Oprecht. — Bertalite, Szalámiéi, Dombi* Góldobó: Táltos (4)­, Kuli (5) és Tájiber. A Szent István ..beérkezett.­. A református igen bizonytalanul játszott. Berzsenyi g.—Széchenyi Ik. (8:0). Ves­zette: Bányász. Berzsenyit Sült pá Suga­tagi, Laza Vrzius *—­­ Szuhentran­g — László, ív érék* Bolvá­ri. — S£é'chehyi: Ródor* Ca­­­talion­í, Telkes — Siélíig — Palotai, Ló­ritól Prágai. Góldobó: Bolvári (4)* Sizu­heu­­k­on­g ..ék Fodor (ónéról)­. Az erővibzágokfoak Ihrgre’eső eredmény. Werbőczy g-—Kulcse,v g. 4:1 (1:1). Vezette: Böőr. Werbőczy, Korod­ — Gerg­ely, Balog — Cserepulyés — Varga, Diebravska,­­ Sár­közi. Kölcsey: Seleu — Ihnhéhyi, Kepler­., má­iil — Bal­­­a — Wéber, Gólért, v. Szilá­gyi. Góldobó: Cseresnyés (2) Balog és Var­ga, illetve Wéber. Gyenge játék, csapkodás, veszekedés. A szerencsésebb győz. Zajlik a katona­élet az úszósprotban is. Bber János, a MAC elsőosztályú vizipólójáté­­kosa ,a hónapi katonai szolgálat után lesze­relt. Február elseje külön isb­en a bevonulás napja­. A magyar­­úszósport­­is megérezte ezt a napot. Kádá­y Gyula és Toluray József, a MAG két kiváló pólózója, aZ Úszók közül pe­dig Kőkösy István, az UTE kiván gyors­­úszója ment el. Reméljük, hogy katonai szolgálatuk alatt is, — ha a beosztásuk idegengedi, — folytatják építésüket és az olirópiai játékokon kellő eredm­énnyel fogják képviselni a magyar színeket. Bankközi úszóbajnokság. A m­ai n­apom, hét órás kezdettel a Nemzeti Sport Uszodában rendezik a m­últ évből e­lmaradt bank­közi úszóbajn­okságokat. Reméljük, ha m­eg­­késyre kezdődött is, nagyobb gárdával és jobb eredményekkel fog végződni ez a kécai verseny CZEKER^ KISOK korongbajnokság II. osztály Izi*. gimn•—4~V­örösmarty gim­n. 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Vezette: Liedemantei­. Izr. g.: Woin­­stock — Pásztor, Göldstein —­ Lauße, Szondi, Mayer. Csere: Friedmn­dh, Pfeffer. Vörös­marty g.. ..Sűrű — Hajdú, Katyori — Vass, Cabin­ra^ Weifiz- Gólképtelen csatársorok küzdelméből az szz. g­. került ki győztesen- Góllövő: Laube- Kitűnt: M­eidstöck, Laube, illetve Sűrű és Hajdú. Werbőczy g.—Zrinyi g. 6:1 (4:0, 1:0, 1:1). Vezette: Lietdemafiwa ,Werbőczy g.: Bajor —­­Szukováthy, Schweitzer — Deutsch, Stompa, Róna. Csere: Trenfeld­ ~ Zichyl g., Adsi­­— ^farkas, Takács — Krau­sz, Fodor, Ferencz­i. Csere: Szabó, Szórádi. Stolpa gólképeis játé­kává). m­egérdem­elten győzött a Werbőczy & Göd­övő, Stolfrá (ő), Szukováthy, illetve: Fo­ dór. Kitűnt: Stolpa és Szukováthy* illetve Fodór. * KOSÁRLABDA. ISTNGIS ELEGENDŐ JÁTÉKVEZETŐ! Már* a hjáltháai is, de különösért az el­múlt­ napokban meg­ind­u­lt ktjpaküzd­ e­ryek közepette tapasztaltuk, h­ogy nem áll elég kostárlabda-játékvezető rendelkezésre. Még decemberben kellett volna is megindulnia az új Játékvezetői tanfolyanmák* de h­íréül tudni m­i okiból ~ Mávaradt a jelentkezők kiképzőé. Kifogás­olnünk kell) a bizottság működését azért is, mert az új szabályok életbelépése után nem hívta össze a játékvezetőket azzal a céllal, hogy ismertess© velük az új nem­zetközi szabályoknak a régitől lényegben eltérő pontjait. A féliitefcMl Úgy látjuk, hogy a HzolL Ság neVfi scart lépést h Körülöfeté Zajló élet­tel, nem tud megbikrózni a reá háruló fel­adattal.. Ha pedig ez, így. vám akkor jobb, ha átadja a hátsót olyánoknak, akik dólghzfti akárnak és­­ tél céálk téltárul a műm* mnt életet* ________ A finn távfutó uralmai Amerika — egy finn származású versenyzővel készül megdönteni Az amerikás finnt­­ óhazában készítteti elő az olimpiára az AAU — Saját tudósítónktól — Amerika 10 km-es bajnoksálgában már évek óta a finn szárm­azású Pentti viszi el a babért. Időeredmé­nyei eddig­ nem voltak félelmetesek a finnek nem is nagyon hederítettél­ rá, legfel­j­ebb­ megemlítették, hogy lám, Amerikában ilyen harmadrangú finn is tud bajnokságot nyerni. Az elmúlt évben az USA— Német­ország viadalra Pentti isi átjött Európába és általános m­egtehetőün alaposan rá­vert a német távfutókra Utána átrándult régi hazájába és némi ottani edzés után 30:54.6 mp pompás időt ért el. Az amerikai itt i­s vérszemet kaptak. Ha Pentti rövid ideig tartó „finn edzéssel” ilyen idő­re volt képes, hosszabb ideig tartó edzés után talán ki tud verekedni Helsinkiben egy 7 helyezést. Ezért az amerikai szövetség, az AAU elhatá­rozta, hogy Pent­tit az idén tavasszal Finnországba küldi és több hónapig­­ott versenyezteti. Ez a dolog minket is közelebbről érdekel. Szilágyi és Csaplár Szemé­ly­ében ugyanis két olyan magyar távfutó is tárt, aki joggal pályázik 10.000 méteren helyezésre Hereinha­­ban. Eddig az volt a he­lyzet, hogy­ a három finn válogatottnk kívül a­­ja­pán Mumkoso, az újzélandi Matthews, az olasz Bevingna, a b­ai­­gyid Noji és a német Syring veszé­lyeztetheti elsősorban a mieink he­lyezését. Megfontolandó, hogy ne küldjük-e mi is valamelyiket Vagy­ akár mind a kettőt Finnországba néhány hétre. il -■■■, inii" ' .f­in­ bajom. Állandóan kemény talajon fu­tok és eddig semmi bajom sem volt a gyomro­mmal. — A verseny előtt ne­m fut időre? — Vasárnap megpróbálkozom, a póló pályán időre futni, a te­rméfize­tés Csak akkor, ha az idő engedi. Akkor majd meglátom, hogy jelen­leg tulajdonképpen milyen form­á­­­ban vagyok. Tglói szorgalmasan készül Berlinre — Saját tudósítónktól — Szerdán délután a berlini fedett­­pályaversenyre készülődő Ig­lóival találkoztunk. Éppen a Szigetre tar­tott a MAC jeles hoss­z­útá­vfutó­ja a napi munka legyúrására. Mi újság! — kérdeztük. — A lehető legkomolyabban ké­szülődök a február 9-iki fedettpálya­ versenyre. Úgy érzem, hogy ilyen munka­­mellett, a verseny napjára jó főmui­ka leszek. — Milyen eredményt vár aOOC-en Berlinbe? — Ha nem jön közbe val­ami za­varó körülmény, ...(S­őt Várok ma­­gamtól, De, lehet, hogy jobbat is... Ilyenkor nem tudja as ember, hogy mit is tud valójában... — Legutóbb baj volt a gyomrá­val Berlinben — nem lesz most is baj vele? — Nem hinném. Tény az, hogy az első fedettpályaversenyemen a gyom­rom a szokatlan talaj miatt fel­­inomita a szolgálatot. Az idén már ütős a helyzet. Most népi lesz mié 35 REKORDOT AlAÍTOTTAK FEL 1936-BAN AZ ISZAKI ATI.I.TÁK Az é­sakmagyarországi­­atlétAA kzebhúlt ívben rohan­népéseU!.e! javul! tel és ma m­ár a­z évtizedeken át leggyengébbnek is­mert kerület a legjobbak méltó versenytár­sa lett. Gyors fejlődését elsősorban néhány kiváló MpcMigB állítanak átigazolást­, másrészt 1:7. a h­ozzáértés, telkesedés idézte elő, amellye­ a kerület, főleg annak ve­zető egyesülete, a Diósgyőri M­AVAK­ veze­tősége d­olgozik a kerület atlétikájánál jel­­­éstáilis­én. Minnkájuknak legreszédesebb bizonyít­éka az, hogy a­z elmúlt évben tjem­ kevesebb, mint I" E­gyéni és S csipatver­­seny számban értek el az észak­ atléták r.sorste'.jekitményeket. Ezek réslvetez­ve­­ a fl'vétkezők: Egyéni számok: 200 m: 23­1 m­p (Növik P.MÁVA(, Sfj), 100 m: 51.2 mp V Vrrf.cez v DiMAVAG), 800 m: 1:56.8 mp (Noftliá DiMÁVA(i), 1500 m: 4:00.8 mp (Nyálksl. 20TO frt: 5.49 mp f Nyálkü), 110 m gát: 10.5 mp (Verbóczy), 16.8 mp (Novak ifj.), *210 m­ g­át: 27.3 mp (Novak ifj.),­­100 m gát: 56­9 ml. ( Vértjóé­v), 61 mp ( Novak ifj.), magas: 182 rm (Simon DiMAVAG), 174 óra (Gsradnszky GyAK ifj.), rúd: 311 rm (Lit­­key DIMAVAG ifj.), súly: 13­ 78 m (Zavarkó DiMAVAG), gerely: 53.88 m (Kovács DiMAVAG), 47.20 m (T­itke­y ifj.), dekad­or.: 3742 pont (Verbőczy). , csapatver­senyes.: 4x100 m: 44-S­chp (DI­MAVAG). 4yar­ m: 1:33.2 mp (DiMAVAG). fxtflfl m: 3:31.2 mp (DiMAVAG). 100-200­ 3005-100 m: 2:02.2 mp (DiMAVAG), 4x800: 8:12.6 mp (DiMAVAG), 100 - 200 3 200 1 800 m: 8:33­ 4 (DiMAVAG), 4x1000 m: 11:42 2 n­p (GyAK Ifj.), 4x1500 m: 18:38 top (GyAK ifj.). Ezek az eredményeit a legszebb fejlődés re­rr­ ér­jxH rajzolják az északi atlétika jövő­jének egére. RAJONUT MEHET Tatár István, a MASZ ügyvezető-főtitkára megadta a rajtengedélyt Ráto-nvinaki a feb­ruár 9-ési Per Önben eldöntésre kerülő fedett­­tártya-versenyre. ...­ ..........................- - - ■ Torma 1r,, BTK Az ökölvívó csa­patbajnokság­­Üdvös­kéje. Egyáltalán nem tiszteli a bo­­xoló bácsik tekintélyét. Rá, nyugod­tan. -mondhatják ellenfelei: ,,E.: A mai fiatalság!...” .KORONG JATEKj kik nyertek Eddig korong­­vilagiíajnoksagot? 1??4 Chamonix: Kanada. 1928 8ti Moritz: Kanada. 1930 Chemonix: Kanada. 1931 K rytűrn: Kanada, 1932 Lá-te piacid: kasáén. 1933 Prága: USA. 1934 Milano: Kanada- Í9$> Havös: Kanada­iéi Öarititech: Anglia- 1937 Ecrodop: Kanada­isss Faágát t&ti .

Next