Nemzeti Sport, 1939. szeptember (31. évfolyam, 173-193. szám)

1939-09-01 / 173. szám

fflTHaalva Hungáriaközenkörút Szeptember 3-án, vasárnap délután 4 órakor Hungária—Bocskai Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 2 órakor MTK—Lampart NBB mérkőzés az ■ 11 ——iqwmm UTE-pálya Szeptember 3-án, vasárnap délután 4 órakor Újpest—Törekvés Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 2 órakor ÚTI—Rákoskeresztúr NBB mérkőzés XTL Magyar sportszótár (Beszéljünk magyarul a sport­ban is! Idegen sportkifejezések helyett használjunk — a Magyar Tudományos Akadémia által is el­fogadott — magyar sportszókat.) oxford­i sarkos tribün - lelátó Péntek 1939 szeptember 1 XXXL évfolyam 173. szám­ára: 12 fillér Szlovákiában ... 1.20 X Romániában . . 6 lei Jugoszláviában 2Vi din. Németországban 15 Pl. Olusortsigbas »••• — — — X*— Ur» Francia­országban M H m m 1*50 i»* Svájcban.. M •• m m m m W 0. Amerikában.. M M M M M 4e* Le kell játszani a Hungária- Bocskai mérkőzést Végleges: a Feren­cváros Szolnokon játszik Teljes NB-forduló kerül sorra vasárnap . —­ Saját tudósítónktól — 1. 1 * Már csütörtöki számunkban megírtuk, hogy a Ferencváros valószínűleg nem utazik Belgrád­­ba, hanem vasárnap NB-mérkő­­zést játszik Szolnokon. Tegnap beszéltünk vitéz Kemenesy Sán­dor főtitkárral s ő ezt mondta munkatársunknak: —­Belgrádról le kellett monda­nunk. Körülbelül hat játékosunk nem utazhatott volna el Belgrád­­ba. A jugoszlávoknak be kell lát­­nid­­, hogy ilyen körülmények közepette nem küldhetünk csa­patot, utóvégre nekik sem mind­egy, hogy milyen csapatot kap­nak■ A Ferencváros tehát vasár­nap Szolnokon játszik. Bajnokit! Erről már az összes illetékeseket értesítettük. Vasárnap reggel vo­nattal utazunk Szolnokra és va­sárnap este jövünk vissza. 2.1 A Hungária vezetői csütörtök délben a szövetségben ültek s arra vártak, hogy milyen döntést hoz a miniszteri biztos a Hun­gária—Bocskai mérkőzés ügyé­ben. — Ha a Bocskainak nem kell kiállnia, akkor a Hungária me­hetne Belgrádba! — vetődött fel a gondolat. Az ajánlat tetszett a kék-fehé­reknek s Takács Béla rögtön összeállította a portyacsapatot. Néhány perccel később a Hungá­ria vezetőivel együtt mentünk át Gidófalvy Pál dr-hoz. Megkérdez­tük: — Mi lesz a Hungária—Bocs­kai mérkőzéssel? A miniszteri biztos válasza így hangzott: — A Bocskait játékra kötelez­tem. Éppen úgy, ahogy a Nem­zetit és a Tokodot is. Az én vé­leményem az, hogy meg kell fog­ni a dolgot. Legalább az élvonal-FUTBALL az M. L. Irt. előírása szerinti labda SKABAO- PLOKL sportáruházaiban, VI., Vilmos csá­­szár-út 33. és IV., Váci­ utca 40. Árjegyzék­­ben minden mérkőzést a kisorsolt napon le kell játszani. Talán ezen a héten és a jövő héten egy-két csapat tartalékosan áll ki, de vi­szont minden rendben folyik és ez a lényeges. Takács Béla itt közbeszólt: — Nekünk is van négy olyan játékosunk, aki szolgálatot telje­sít ... — Tessék ezt is megírni, Szer­kesztő úr — mondta hozzánk fordulva Gidófalvy dr. —, hiszen most tényleg az a helyzet, hogy alig van olyan egyesület, akinek ne lenne katonajátékosa. Én arra törekszem, hogy NB- és NBB- mérkőzés lehetőleg ne maradjon el. Ezért köteleztem játékra a Bocskait is. 3. Az NB I. fordulója tehát nem lesz csonka, minden mérkőzést lejátszanak. A mérkőzéseket az új rend értelmében délután 4 órakor kezdik­­. Már megírtuk, hogy az OTT egy évre Budapestre hozatja Mr. Arthur Rowet, a már tavasszal nálunk járt és működött kitűnő angol edzőt. Rowe munkakörének kidolgozása még nem fejeződött be teljesen, de annyi máris biztos, hogy az angol edzőnek igen sok­oldalú szerepet szán az OTT. Roménak szerepe lesz az edzőkép­zés terén az ősszel megindítandó edzőtanfolyamon. Rowe fogja elő­készíteni a magyar amatőrváloga­tottat az olimpiára, de természe­tesen — miként tavasszal is tette — foglalkozni fog az ifjúsági fut­ballisták kiképzésével is. Az említettken kívül még egy igen érdekes terve van Roweval az OTT-nak. Már abban az idő­ben, amikor Rowe szerződtetése szóba került, megszületett az az ötlet is: az angol edző többi munká­ján felül foglalkozzék egyik NB-csapatunkkal is. Először az a gondolat merült fel, hogy Rowe valamelyik nagycsa­patunknál kapjon szerepet, így többek között szó volt arról is, hogy a Hungáriát edzze. Ezt a tervet azonban hamarosan elve­tette az OTT. Azt mondották ugyanis, hogy a három nagycsa­pat között olyan nagy és kiéle­zett versengés folyik, hogy nem szabad egyiket a többi rovására jogosulatlan előnyhöz juttatni. Ezek után úgy döntöttek, hogy Bowe valamelyik középcsapatunk edzéseit vezesse. A cél közelebbről a következő: Bowe a gyakorlatban mutas­sa be, hogy hogyan edz egy éven át egy élcsapat Angliában. Mutassa be részle­tesen az angol edzésmódot egy magyar csapaton keresztül. Végül: nevelje rá egyik csapa­tunkat az angol taktikára, hogy mindenki láthassa, aki még nem látta, vagy keveset látta, hogyan is fest az tulaj­donképpen. De melyik legyen az a közép­csapat, amely megkapja Rowet? Nem könnyű a kérdés, mert igen sok szempontot kell ennél a prob­lémánál figyelembe venni. Értesü­lésünk szerint az OTT-nak az a terve, hogy a Budafoki Gamma FC-nél fogja Rowet foglalkoztatni. A szempontok, amelyek emellett a megoldás mellett szólnak, ezek: a Gamma felfelé törő, fiatal csapat, tehát hajlítható és könnyen bele­illeszthető Rowe edzésrendszeré­be. A csapat pályája, a BEAC- pálya könnyen megközelíthető s emellett rendelkezésére áll a főiskolásoknak, ifjúságiaknak, KISOK-futballistáknak is. Ez megkönnyítené Rowe sokirányú működését. Emellett a Gammá­nak fiatal, törekvő, tanulni vágyó edzője van Sós személyében. Sós egyúttal játékosa is a csapatá­nak, méghozzá egyik oszlopa, aki bizonyára örömmel venné, ha ebben az évben munkájának egy részét levennék a válláról úgy, hogy emellett ő maga is képez­hetné magát az edzői tudomány­ban, amelyet később szépen gyü­­mölcsöztethetne. Valószínű, hogy az OTT terve tetszésre fog találni a Gamma FC-ben, hiszen majdnem bizo­nyosra vehető, hogy Rowe és Sós vállvetett munkája minden tekin­tetben csak hasznára lenne a fia­tal csapatnak. Bizonyos az is, hogy a magyar futballvilág nagy érdeklődéssel figyelné Rowenak a Gammánál való működését és annak eredményeit. Véglegesen még nem dőlt el a kérdés. Megtörténhetik, hogy vég­eredményben Rowe esetleg másik középcsapatunkhoz fog kerülni (Kispest, sőt az egyik vidéki csa­patunk is versenyben van még bizonyos fokig), a legvalószínűbb azonban mégis az, hogy az angol edző a Gamma edzéseit fogja irá­nyítani budapesti tartózkodása alatt. Rowe az előzetes megállapodás szerint október elején érkezik Bu­dapestre. Hölgyteniszezőink már Zágrábban vannak, atlétáink ma indulnak Belgrádba A megismétlés Tatos győzelmét hozta, ő a 200 méteres gyorsúszás bajnoka Rowe egyik NB-csapa­­tunk edzője is lesz budapesti tartózko­dása alatt - éspedig valószínűleg a Gamma FC-é Az OTT által szerződtetett angol edző a gyakorlatban fogja bemutatni, hogyan edz egy angol csapat — Saját tudósítónktól — REAC-pálya XI., Fehérvári­ út 16 Szep­t­ember 3-án, vasárnap délután 4 órakor SUMMA FC—KASSAI AC Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 2 órakor Ifjúsági edzőtábor A és B csapatainak mé­kőzése

Next