Nemzeti Sport, 1941. április (33. évfolyam, 63-82. szám)

1941-04-29 / 82. szám

6 WJt'SAG Dobó Katicáék nyerték a //Dél­vidék visszatért'­ vándordíját Vasárnap délután rendezte meg­ a KISOK női szakosztály a KISOK miniszteri biztosának, uzoni Zayzon Sándornak vándordíjáért egyéni leány tornaversenyét. A jól sikerült viadalon kilenc intézet mintegy 50 növendékkel vett részt. Részletes eredmények: II. korosztály 11 induló: 1. Tóth J. (Baár Madas lg.) 27.4 pont, 2. Kmetty E. (Erzsébet női sk.) 26.9. 3 Szigethy Varga Zs (Baár Madas lg.) 26.7. 4. Farkas E (Zrínyi lg.) 26.7. 5. Csányi E. (Baár ■Madas lg.) 26 .. 6. Thén M. (Zrínyi I. lg.) 26.6. ^ „ III. korosztály. 19 induló: 1. és G. (Veres Pálné lg.) 28.9, 2. Szaitz M. (Dobó K) 28.8, 3. Baranyai J. (Baár M.) 28.7, 4. Frantzl M. (Dobó K.) 28.3, 5 Gábor É (Veres P.) 28.3, 6. Morvay M. (Erzsébet) 26.2. IV. korosztály. 14 induló: 1. Küvi M. (Dobó K.) 27.9, 2. Bakos M. (Dobó K.) 27.7 . Vad Zs. (Veres P.) 27.2, 4. Bakos I. (Dobó) 27.1, 5. Lépesd V. (Dobó K.) 26.9, 6. Szombathelyi Zs. (Veres P.) A pontversenyt és ezzel a vándordíját a Dobó Katalin kér. nyerte 67 ponttal, 3 Veres Pálné lg. 37 pont, 3. Baár Madas lg. 14 ponnt. A vándordíjat a ver­seny után Zayzon Sándor személyesen adta át a győztes iskola növendékeinek KÉZILABDA A válogatott kézilabdacsapat legköze­lebbi gyakorlómérkőzése holnap, szerdán fél 6 órakor kerül sorra a népligeti fővá­rosi Diák­stadionban. Igazolt játékosok hiányában nem lehet elkezdetni az ifi kézilabdaba­jnokságot. Játékosok bőven vannak, de a KISOK és a levente kiadatások még nem mennek simán. Eddig csak a levente csapatok tudták rendben leigazolni játékosaikat. Légy fegyelmezett sportember! A Kis­­tex­ feloszlatta női k­éz­ila­b­d­a csapa­tá­t.­­ A­­ feloszlatás oka a csapatban az utóbbi időben mutatkozó fegyelmezetlenség. Tátrait FSC két hétre tiltotta el já­téktól az MKFSz fegyelmi egyesbíró. Majdnem bizonyosra vehető a 13. német­­magyar válogatott kézilabdamérkőzés­em­egvalósulása. Az utazás előkészítése a legjobb úton halad. Az MKESz úgy ter­vezi, hogy két nappal a mérkőzés előtt indítja a csapatot Mannheimba. Remél­hetőleg ez a terv még nem végleges. A mai közlekedési viszonyok között Mann­­heim mintegy 36 órai utazást jelent. Elég egy előre nem látható menetrendvál­­tozás, és kárbavész az előkészület és az utazás. Esetleg a csapat fáradtan, össze­törve, közvetlen­ül a megérkezés után kénytelen kiállni a világbajnok csapat ellen. (Kas­sel­ben így volt. A magyar csapat közvetlenül a mérkőzés előtt ért Kasselba. Amíg erővel bírta, vezetett, de azután összeroppant és 20:5 arányban vesztett) Sokkal helyesebb lenne még egy nappal előbb indulni. DSE—Kp. Kispest IV. osztályú női bajnoki ké­zilabdamérkőzés­ lesz holnap, szerdán (Tárna­ utca, 5 óra). VITÉZ PÁL IMRE EZREDES halálának évfordulóján az MKDSz kép­viseletében Trolner Pál ügyvezető alel­­nök, Tóth József alelnök és Poku Ernő főtitkár megkoszorúzta az MKESz felejt­hetetlen országos­ elnökének sírját. BIRKÓZÁS A német birkózó válogatott legközelebb a dánok ellen lép szőnyegre. Ez a mér­kőzés a nyár folyamán kerül sorra, ősz­szel ellenünk mérkőznek (ez a találkozó iö ..kettős­* mérkőzés lesz), majd valami későbbi időpontban a filmek és a svédek kerülnek sorra. MOZI Rengeteg új csillag az utóbbi Nemrégen megemlékeztünk azokról a filmcsillagokról, akik az utóbbi évtized alatt tűntek el. Most , megállapíthatjuk, hogy a feltűnések száma jelentősen meg­haladta az eltűnések számát. Rengeteg új csillag tűnt fel a filmvilág egén 1931- től 1941-ig. Ez tulajdonképpen két okból is természetes. Először: a filmnek min­dig nagy utánpótlásra van szüksége, mert a felvevőgép előtt a legtöbb színész sokkal kevesebb ideig képes megőrizni a helyét, mint a színpadon és még­ gyor­sabban múlik a színésznők dicsősége. Másodszor: a hangosfilm első korszaká­­ban még csak tovább kísérleteztek a némafilmnek azokkal a nagyságaival, akik a hangosfilmen kezdetben nem buk­tak meg, de sokkal kevésbé érvényesül­tek, mint várták tőlük, később azonban izékről már lemondtak és sorra fedez­ték fel a hangosfilm igazi csillagait. . A 20-as esztendők filmszereplői közül kevesen voltak láthatók a 30-as évek filmjein. Főként azok maradtak meg, akik már eredetileg is színpadról kerül­tek a­ filmre. Az újak többségét szintén a színpadon már bevált színészek és szí­nésznők alkották. De kezdők is akadtak köztük szép számmal, sőt ezek között akadtak olyanok, akik a filmsikerek után k­erültek színpadra és ott is beváltak. A német film vjemeai közül az utóbbi évtizedben a kö­­vetkezők kerültek az élre: Zarah Lean­der, Paula Wessely, Rökk Marika, Ilse Werner, Magda Schneider, Brigitte Hor­­ney, Kristina Söderbaum, Marte Harell, Hilde Krahl, Hertha Feiler, Gusti Hu­­ber, Karin Hard­t, Hansi Knoteck, Willy Birgel, Cari Raddatz, René Deu­gen, Fer­­dinand Marian. Az újoncok között azért találunk ke­vesebb férfit, mint nőt, mert a film­színészek közül sokkal többen maradtak meg a régebbiek közül. Az amerikai filmeken is sok új arcot láttunk az elmúlt tíz év alatt. Hollywood csillagainak nagyobb része az utóbbi tíz évben tűnt fel: Bette I­ávid, Deanna Durkin, Eleanor Powell, Morten Oberon, Vivien Leigh, Katherine Hepbu­rn, Paulette Goddard, Ginger Ro­­gers, Sonja Ilenic, Alice Faye, Dorothy Lamont, Judy Garland, Olivia de Havil­land, Hedy Lamarr, Carole Lombard, Fred Astaire, Sperkcer Tracy, Clark Cable, Tyrone Power, Don Amed­e, Ro­bert Taylor, James Stewart, Erről Flynn, Laurence Olivier, Brian Aherne, Nelson Eddy, Gary Grant és mások, akik azon­ban Európában kevésbé népszerűek, mint Amerikában t­ lant fel a filmeken tíz évben A francia hangosfilm csillagai közül Franciaország határain túl alig ismertek néhányat 1931 előtt. (A francia hangosfilmek ugyanis csak később találták meg az utat Európa többi országai felé.) Harry Baur és társai azonban nem 1931 után kerültek filmre, annak ellenére, hogy mi csak később ismertük meg őket. Az utóbbi évtizedben „született”* francia csillagok: Danielle Darrieux, Viviane Romancé, Annabella, Edwige Feuillére, Simone Si­mon, Jean Gabin és Fernand Gravey. A többiek már némafilmeken is játszottak. Érdekes, hogy a rengeteg új francia filmszínésznő közül nagyon kevésből lett tartós ragyogású filmcsillag. A legtöbb csak egy-két filmben szerepelt, azután ismét eltűnt az ismeretlenség homályá­ban. Végül: a magyar hangosfilmnek csak­nem valamennyi csillaga az utóbbi évti­zedben került filmre. Ez természetes is, hiszen a magyar hangosfilm is 1931 után született meg. Csupán az idősebbek — Csortos, Rajnai, Somlay és még néhá­­nyan — szerepeltek már némafilmeken is. -------------♦-----------­ Finyák a 4:0 áldozata A „bóbiskoló" Bóbis Matti­a és a légbukfenc Észrevételek, apróságok birkózóink diadalmas mérkőzéséről Az olaszok legyőzése birkózóinknak ragyogó fegyverténye volt. Tulajdonkép­pen 7:0 volt a mérkőzés eredménye. A Finyák a Gallegati mérkőzés pontjának odaajándékozása a semleges pontozó ne­mes gesztusa volt, különben i­s érthetet­len.A nézők nyíltan mondogatták is: — A 4:0-ás vezetés áldozata lett Finyák. Fi­nyáknak bizonyára rosszul esett a le­­ponto­zás, mert­­ nagyszerűen birkózott. A hét magyar birkózó közül a legbát­­ra­bban, legszínesebben. A többiek — Tőzsért kivávó — inkább csak biztonságra birkóztak. Az elején igyekeztek egy-két fogást csinálni , azután csak tartották az eredményt. Ez persze semmit sem von le sikerük értéké­ből, sőt valószínűleg csak így sikereibe­tett a nagyarányú diadal, de­­ ez volt a közönség véleménye. Sőt, két világbajnokunk is erősen csó­válta a fejét a mérkőzések láttán: — Jobban is mehetne! Birkózóink görög-római stílusban is job­bak az olaszoknál, de — nem ennyi­vel. Miért voltak ilyen gyengék az olaszok? — A versenyzőink legnagyobb része katona — magyarázta Barisonzo szená­tor, az olasz szövetség elnöke —, nem készülhettünk tehát úgy erre a viadalra, ahogy szerettük volna. Matura Mihály a magyar válogatott edzője érthetően boldog volt. Madarat lehetett volna fogatni vele. Mérkőzés után mindenkit m­egem­el­ge­tett örömében a színfalak mögött. Egyik mázsás szak­férfiú ijedten szólt le a combvastagságnyi karok közül: — Te Miska, nehogy légbukfencet csinálj velem!* A Tóth—Bertoni mérkőzésen Schöpf mérkőzésvezető mindkét versenyzőt megintette tologatás miatt. Ettől kezdve sokkal hevesebben — tologattak tovább .. .­ A Bóbis—Donáti mérkőzésen nem sok esemény történt Bóbist buzdította a szurkolósereg. Legtöbben­ így .'.ingerel­ték** : — Ne bóbiskolj!• Egyik kiemelési igyekezete közben Só­vári csodálkozva nézett körül: ,.Miért nem megy ez, mikor mindent bele­adtam ?’* Csak a közönség tüntetésére és fütyü­lését hallva jött rá: Resofszky fogta a szőnyeg szélét és azt is emelnie kellett volna. ..« A 6:1 arányban végződött mérkőzés pontaránya 16:7 volt a javunkra. (Két­vállas győzelem 0:3, pontozásos győzelem 1:2 vagy 1:2 arányú). 4 ASZTALITENISZ Közös edzéseket fog tartani a váloga­tott férfi és hölgy asztali­tenisz keret. Az edzések jövő héten kezdődnek az OTT tornatermében. Az asztali­tenisz szövetség felszólította az egyesületeket, hogy hátralévő csapat­­bajnoki mérkőzésüket záros határidőn be­lül játsszák le. A kitűzött időpontig le nem játszott mérkőzések két pontját a vendég csapat javára írják. Meghívásos első és második osztályú versenyt rendez az asztali-tenisz szövet­ség a közel­jövőben. HÓSPORT A Magyar Sí Szövetség közgyűlése május 10-én, szombaton este 7 órakor lesz a MAC margitszigeti klubházában. KOSÁRLABDA I. osztályú férfi: MAFC—BBTE 25:23 (16:12). Vezette: Király és Dobozi. A tartalékos BBTE- nek meg kellett hajolnia a lelkes műegyetemiek előtt. Kosárdobó: Eszéki (15), Hévízi (7), Vadászi (3), illetve Tichy II (14), Kapás és Kenéz (4—4), Fazekas. BEAC—BSE 24:22 (22:22, 10:12). Vezette: Szamosi és Enyedi. Izgalmas mérkőzés Az egyetemiek csak a meg­hosszabbításban némi szerencsével jutottak hozzá a két bajnoki ponthoz. A BSE erősenb tartalékosan áll ki.­­­osárdobó: Stolpa II és Csányi III (8—8), Stolpa III (6), Bácsalmási dr (2), illetve Mátyási (12), Bajári (5), Sipőcz és Szabó J. (2—2). Károlyi III. I. osztályú női: MAFC—BBTE 23:22 (16:6). Vezette: Kamarás és Mészáros. Besskó Klárának Páger Antal drámai esete a három Szü­ts­­leánnyal (A Hunniában most forgatják Zsigray Juliannának, a kitűnő író­nőnek „Szüts Mara házassága“ című filmjét. A történet erősen drámai hangulatú. Páger Antal személye­síti meg azt a férfit, akinek életé­ben nagy szerep jutott a három Szüts-lánynak.) 1. Szüts Katalin: Szerelmes volt. Traknikus félreértés dúlta fel az életét, öngyilkosságot köve­­tetett el. Ezt gondosan titkolják két húga elől. A férfi, akiért Katalin meg­halt, úgy érzi, haláláig fogja gyászolni elhunyt szerelmesét. De egy napon a sírnál megpillant egy leányt, aki rend­kívül hasonlít Katalinhoz . . . Szüts Katalin szirénét senki sem játsza a filmben. Mert, amikor a film megkez-­­dődik, Katalin már nem él. Az ő sírja mellett játszódik le az első jelenet: a találkozás. spont az utolsó másodpercekben dobott bün­tetője döntötte el a mérkőzést a műegye­temiek javára Kosárdobó: Besskó (7), Csimma (6), Sz. Varga (6), Göllnerné (3), Gábori, illetve Gombor (12), Zsabka (6), Haris, Ipolyi-Keller (2—2). MAFC—BBTE 31:24 (12:9). I­. a férfi. Vezette: Szamosi és Dobozi. Kosárdobó: Károlyi és Kátai (10—10), Szilvási (6), Mádi (5), illetve Kiss J. és Bánkuti (8—8), Gáthy (4), Körmendy (3), Bada­csonyi. BEAC—BSE 44:21 (22:8). III. o. férfi Vezette: Kelemen és Kamarás. Kosár­dobó: Zay gróf (15), Szatmáry (13), Farkas és Drégely (5—5), Schaff (4), Randé (2), illetve Ábrahám (8), Med­­gyessy (7), Varjú (5) és Senyei. BSzKRT—VÁC 47:37 (20:17). III­­. férfi. Vezette: Szomor és Kuczin. Kosár­dobó: Németh I (24), Jávor (14), Németh II (4), Sebestyén (3), Kertész (2), illetve Serényi (11), Déri (10), Kohn (7), Bán ( 6), Fried (2), Salgó. VaSC—SzSC 29:28 (15:14) IV. o. férfi. Vezette: Szomor és Koltai. Serly (13), Mach (8), Vörös (4), Gráf, Mártha (2—2), illetve Moró (17), Horváth és Burger (4—4), Nagy (2), Bukovácz. A BSzKRT—131-es cserkészek IV. o. bajnoki­ mérkőzés elmaradt, mert a cserkészek nem jelentek meg. TFSC—Koszorú XI 26:20 (17:12). II. o női. Vezette: Mészáros és Körmendy. Kosárdobó: Kastner (1l), Maklári (4), Mohos és Hámos (3:3), Hisch és Juhász (2—2), Juhász, illetve Kurhijja. (9), Totykievitz II (7), Visnyai és Király­falvi (2-2). BSzKRT—BEAC 44:17 (19:6) II. o. női Vezette: Mészáros és Fazekas. Kosárdobó: Kiss E. (19), Anda (16), Balogh (7), Petrik (2), illetve Hlatky (9), Bulyovszky (6), Kaposi (2). Az Olimpia—BBTE II. o. női mérkőzés elmaradt, mert a csapatok nem jelentek meg. A BEAC—Koszorú NAMI A­ III. o női mérkőzés elmaradt, mert a BEAC nem jelent meg 2. Szüts Mara Szerelmes. Szereti azt a férfit, akit megismert a nővére sírjánál. S akiről nem tudja, hogy akaratlanul is okozója volt Katalin halálának. Az ő boldogsá­gát is veszély fenyegeti. De ő erősebb, mint a nővére volt. Küzd a boldogságért. És győz. Ezt a szerepet Simor Erzsi játsza. . 3. Szüts Kornélia Szerelmes. De nem azt a férfit szereti, akiért Katalin meghalt és akiért Mara harcol. Kornélia mást szeret. S nem te­het arról, hogy Mara vőlegénye össze­téveszti őt a menyasszonyával. Mert Kor­nélia is rendkívül hasonlít a nővéréhez. Kornélia alakítója: Szörényi Éva. Szüts Mara és Szüts Kornélia szerepét először egy színésznővel akarták ját­szatni. Azután mégis két színésznőre bízták a két szerepet. Most tehát nem az lesz a film meglepetése, hogy egy színésznő két szerepet játszik benne, ha­nem az, hogy Simor Erzsi és Szörényi Éva mennyire hasonlít egymásra. Mintha csakugyan ikertestvérek lennének. Ez is — a filmtechnika csodája! A MOZIK MŰSORA RÖVIDÍTÉSEK: n - v/i. f - V., h - »i Sz . szombat, V — vasárnap Bemutató mozik ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel.: 153-034. f6, f8, fl6. Sz. V.: f4-kor is. A kék ma­dár. (Maeterlinck remekműve.) BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6. T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Luce-, Fox- és rajzos híradó. Új­vidék felszabadulása. A balkáni és az afrikai háború. Halászok paradicsoma. Kis Balla. CASINO Eskü-út 1. T.: 383-102. 15, 7. fld. Sz V.: 2-kor is. A Manderley-ház asz­­szonya. (Joan Fontaine.) 5-ik hét! CITY Vilmos császár út Sfi. Tel.: 111-140. h­i. h8. hlO. Sz. V.: h4-kor is. Gulliver 4-ik hét! CORSO Váci-utca 9. Teleim­: 182-818. 16. f8. fl9. Sz. V.: f4-kor is. Egy szív kiadó. DÉCSI Teréz-körút S8. Tel.: 125-952. 14, 6, 18. hlO. Sz. V.: 3-kor is. így élni jó. (L. Barrymore.) 4-ik hét! FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 189-543. no. 18. hlO. Sz. V.: 1­ 3-kor is. A bagdadi tolvaj. (Színes.) HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 2221499. 9—24-ig folyt. Magyar-. Ufa-. Fox-, Luce- és rajzos híradó. Újvidék felszabadulása. A balkáni és az afrikai háború. Regens­­burg. Mitől kék a Duna. OMNIA Kölcsey-utca 3. Tel. 129-125. 5­98. flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Nem m­yerekjáték!. UADTUS Nagymező-utra 22. Tel.: 122.098. f6, 18, flO. Sz. V.: 14-kor is. Aki az gazságot keresi. (Raimu, Djilubac.) BOY-AXI APOLLO Erzsébet-körút 45. T.: 222 002. 5, 7, 9. Sz. V.: f4, f6, f8, flO. András. (Páger, Bordy.) - SCALA Teréz-körút 6O. Tel.: 114-411. n6, f8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Halálra­ítéltek. (Merlo Oberon.) 2-ik hét J­UUANIA Rákóczi-út 21 Tel.: 146-046. 5, f­8, flO. Sz. V.: 13-kor is. Kívánság­­hangverseny. (Ilse Werner.) 2-ik hét I­V. d. e. .11. Gegues Kornélia táncmati­néja. Utánjátszó mozik BROADWAY Károly-körút 3. T.: 422-722 ff, f6. f8. flO. Sz. V­: f2-kor is. Olaj­város. C­APITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. f2, f4, f6, f8. flO. V.: 11-kor, f2-kor is. Alipang. 4-ik hét! CORVIN Üllői­ út 40. T.! 138-988. Ti. f6. f8. f 10. V.: f2-kor is. A szerelem nem szégyen. ELIT Szent István-körút 16. Tel.! 114*502. 4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Ma, tegnap, holnap. HOLLYWOOD Bethlen-tér S. T.: 225-003. f4. f6. f8. f10. V.: f2-kor is. Balalajka. 2-ik hét! KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901. 11, f2, 4, f7, 9 Egy asszony három élete. LLOYD Hollán-utca 7/a. Tel.: 111-994. 14, f6, f8, flö. V.: 12-kor is. Szerelem és vérpad. PALACK Erzsébet-körút 13. T.* 221-222. 11, 2, 4, 6, 8, 10. Dankó Pista. 3-ik hét! PÁTRIA Népszinház-utca 13. T.: 145-673. 4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Ma, tegnap, holnap. SAVOY Üllői-út 4. T.: 140-040. fl. f6. f8. flO. V.: f2-kor is. Ma, tegnap, holnap. SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 268- 999. f4. f6. f8. flO. V.: fű­kor is. Ma, tegnap, holnap. V. d. e. 11. Aranyváros. STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. 11, f2, f4, f6, f8, f 10- A fekete asszony. Továbbjátszó mozik ALKOTÁS Gömbös­ út 11. Te­.: 355-374. n4, n6, n8, n 10. V.: n2-kor is. Nyugati győzelem. FELVÁROST Irányi-utca 21. T.s 384-563. 4. 6, 8, 10. V.: 2, h3. 4, h5. 6, S7. 6, h9, 10. Tóparti látomás. BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. f5, h7, 9. V.: f2. f4, f6, 1*8. flO. Tóparti látomás. V. d. e. 11. Jégpokol. ELDORADO Képezinház-u. 31. T.: 133-171, 4, 6, 8, 10. V.: 2-kor m. Garszonlakás kiadó. HOM­ERŐS Hermina-út 7. Tel.: 196,178, h5, 7, nlO. V.: 12-től. Tökéletes férfi. IPOLY Csáky­ utca 65. Telefon*. 292-626. f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Tóparti láto­más. JÓZSEFVÁROSI Kálvária­ tér 7. Tel.: 134-644. 14, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Tó­parti látomás. OLYMPIA Erzsébet­ körút 26. T.1 423 188. 11, 2, 4, 6, 8, 10. Isten hozzád szerelem. 2-ik heti OTTHON Beniczky­ utca 3. Tel.: 146-447 n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Az­ arany hiénái. PH­ŐNIX Rákóczi-út 68. Tel.: 223-242, 11, 1, 3, 5, n8, flO. A pekingi lány. RIALTO Rákóczi-út 70. Telefon: 224-443, 11, 1, 3, 5, n8, flO. Tóparti látomás. A RÁDIÓ MŰSORA Kedd, április 29. Budapest. I (549.5 m­): 6.40: Ébresztő. — 7: Torna. Hanglemezek. — 10: Hírek, 10.20: Költők a fényképezőgép előtt, fes­tők a fényképezőgép mögött. Irta: Csat­kai Endre dr. — 12.10: A József nádor 2. honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel Seregi Artúr. — Közben 12.40: Hírek. — 13.30: Ilniczky Lás­zló szalonzenekara. — 14.30: Hírek. — 15.20: Mezey Mária hegedül, zongora­kísérettel. — 15.55: He­rényi György énekel, zongorakísérettel. — 16.10: Hüvelyk Kató. Hang­játék, Andersen meséje nyomát írta Fáy Anna- Vezeti Kilián Zoltán. Előadják a gyer­mekszereplők. — 16 45: Hírek. — 17: Hí­rek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: A közellátási szolgálat közleménye. — 17.35: A rádió szalonzenekara. — 18.35: Füttyös április. Bajor Gizi áprilisi ver­seket mond. — 19: Hírek magyar, német és román nyelven. — 19.20: Wagner: Tannhauser, előjáték. (Amszterdam­iak. Vez.: Mengelberg.) Hanglemez. — 19.35: Fityfiritty. Operett 3 felvonásban, hét képben. Szövegét és verseit írta Halász Rudolf. Zenéjét szerzette Buday Dénes. — Pataky Mária: Honthy Hanna; Tamás András vezérigazgató: Solthy György; Kató,­a leánya: Szondy Biri; Székely János cégvezető: V. Hajmássy Lajos; Delhi: Gombaszögi Ella; Muki: Latabár Kálmán; Antonio Alazaár: Pártos Gusz­táv; Vera: Kiss Manyi. -- Az I. felv. után kb. 20.15: Az Országos Légvédelmi Parancsnokság­ közleménye. — 21.40: Hí­rek. .. .23: Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. — Utána kb. 23.25: Lo­vászi Ferenc és cigányzenekara muzsi­kál. — 24: Ik­rek. Budapest II (834 m). 17.15: Ruszin fél­óra. — 17.40: Francia nyelvoktatás. Garzó Miklós dr előadása. — 18.10: Tánclemezek. — 18.30: A földmívelé­sügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. — 19: Jeney Zoltán fuvolázik, zsongora kísérettel. — 19.20: Kiss Lajos cigányzenekara. — 20: Hírek. — 20.20: Hanglemezek. — 21.20: Az anyag szerkezete. Koczkás Gyula dr előadása. NEMZETI SPORT Megjelenik szerda és szombat kivételé­vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó­hivatal Bp. Vill., Rökk Szilárd­ utca -- Távbeszélő 132-459 és 133-977. Levél­­cím: Budapest 72, Postafiók 42. — Posta­takarék: 53.366. Főszer­kesz­tő: Dr. Vadas Gyula. Felelős szerkesztő: Hopp© László. Felelős kiadó: Kulcsár István. Előfizetési díj: Belföldre így hóra — 2.20. negyedévre 11.—, külföldre 9.— , Amerikába 10.—. Nyomatott a Stádium Rt. körforgódé-Iliin. Ed­d­ie: Győri Atedér utazsató. Kassa diákjai majdnem meglepetést szereztek A Műegyetem tornacsarnoka zsúfolásig megtelt szombaton este. A nézők sorai­ban ezúttal diákok voltak túlsúlyban. El­jöttek, hogy szemtanúi legyenek a KI SOK országos kosárlabdabajnoki dön­tőjének. A budapesti Széchenyi Ik, és a kassai premontrei gimnázium csapata már jóval a kezdés előtt együtt van és mezbe öl­tözve várja a mérkőzés kezdetét jelző sípszót. A hangulat mind a két öltözőben nagyszerű. A kassaiaknak roppant tet­szik a hatalmas nézősereg. Az egyik já­tékos meg is jegyzi: — Küzdeni fogunk! Szeretnénk, ha a játékunk megnyerné a fővárosi diákok tetszését. Csányi Barna, a gimnazisták testnevelő tanára mondja: — Csak hírből ismerem az ellenfelet. Félelmetesen erős csapattal állunk szem­­ben. De azért nem fogjuk hagyni ma­gunkat... Az ellentábor hangulatát Paulinyi Jenő testnevelőtanár szavai tükrözik vissza., — Ha nem lesznek meglepve a fiúk, akkor nem féltem őket. Hamar bemelegítenek a csapatok, majd szemben felsorakoznak egymással. A két iskola csapatkapitánya zászlót cserél. Harsány Csatakiáltás rengeti meg a fa­lakat és utána Gáthy és Badacsonyi síp­jelére így állnak fel a csapatok: Széchenyi jk.: Varga, Tóth — Vadászi — Benkő, Ruschil. Csere: Kovács, Hor­váth, Holzinger, Bányai, Furulyás. Kassai g.: Mahler, Popovits — Bacsó — Kozelka, Tabák. Csere: Prrem, Dór­­cser, Dumajszki, Killián. Alig indul a­ játék Ruschil az elbámész­kodó Popovits mellett vezetéshez juttatja a budapestieket. Tabák azonban hamar kiegyenlít. Az iram feltűnő lanyha. A csapatok egymás hibájából élnek. Egyelő­re nincs egy szép akció sem. A 4. perc­ben Benkő, majd Vadászi marad őrizetle­nül és máris a kosárban táncol a labda. Felzúg a vasutcai szurkolók biztatása: — Hajrá Vas! Hajrá Vas! A biztatás azonban balul üt ki. A kas­saiak ügyesen helyezkednek és egymás­után szerzi a pontokat a kitűnően mozgó Tabák. A ,,Vas” csak akkor jut szóhoz, amikor a kassai védelem túl könnyen veszi ellenfelét. Egyelőre az a helyzet, hogy a vendégek játszanak. A 10. perc­ben 11:8 a mérkőzés állása Kassa ja­vára. Mellettünk egy kipirult arcú kisdiák dühösen mondja: — Úgy mozog a „Vas"*, mintha leg­alább is ők utaztak volna Kassáról Budapestre ! A premontreiek mindjobban feltalálják magukat. A várt nagy­ budapesti fölény csak nem akar kialakulni. Az iram gyenge. Megtörtént a csoda! A félidőben Kassa vezet 17:14. Vége a félidőnek. Szünetben Paulinyi tanár úr nagyon megmossa a fiúk fejét. — Ilyen álmosan nem lehet nyerni. Tessék iramot diktálni. Egy ember pedig álljon állandóan a kosár alatt. A kassaiak öltözőjében nagy az öröm. — Erre aztán nem számítottunk — mondják. A második félidőben megtört a jég. A ..Vas’4 igazi villámháborúban hengerelte le a kassaiakat. Három perc alatt nem­csak behozzák az ellenfél előnyét, de hat pontnyi előnyt is szereztek a budapes­tiek. Ruschil, Varga, Vadászi és Furu­lyás jeleskedett ek­kor a gólszerzésben. Most már a vasutcai szurkolóknak is visszajött a hangjuk. — Meg sem állunk 50-ig! — kiabálták a nézőtérről. Hát, ha nem is éppen 50, de 44 kosár­ral mégis megterhelték a premontreiek kosarát. Kassa ezzel szemben csak 29-et dobott. A mérkőzés befejezése után Zayzon Sándor dr, a KISOK miniszteri biztosa lelkes szavakkal üdvözölte a bajnokot, de kijutott a dicséret a veszteseknek is. FŐISKOLA MEFLOK—MOTESz válogatott tornász­­viadalt terveznek főiskolásaink május első felében. Kedd, 1941 április 29. A LUDOVIKA AKADÉMIA kiváló tornászainak a bemutatkozása volt a főiskolai tornászbajnokság legkelleme­­sebb meglepetése. A főiskolai mezei baj­nokság után most a tornában mutatták meg oroszlánkörmüket a ludovikások. A három LASE-tornász, Robinson, Fogarassy és Sigmund remek gyakorlatai méltán keltettek feltűnést a jelenlévő szakértők­ között. Különösen a­ korláton nyújtottak elsőrendű teljesítményt. Túlnyomórészben­ nekik köszönheti a LASE, hogy a korlát csapatbajnoki küzdelemben diadalmaskod­ni tudott, az esélyes TF csapatával szem­ben. Biztosra vesszük, hogy a többi sportágban is az elsők között lesz a LASE az ezévi főiskolai bajnokságok során.­­ A IV gárdájának nagyvonalú tudása már nem is keltett feltűnést. Fő­iskolai viszonylatban megszoktuk, hogy a testnevelők mutatják be a legkiválóbb gyakorlatokat. A két magyar válogatott, tornász Várkői és Temessy előkelő első és második helye vitathatatlan. Szépen dolgozott még Roth és az újoncsorban levő két kolozsvári testnevelő Réthy I és Réthy II. A debreceni Vermes is szé­pen megállta a helyét a fővárosiakkal szemben. A MAFC-tornászok is egészen ügyesek. _____ GYEPLABDA VÉGRE AZ MFC tel­jes csapatával tudott volna kiállni a BBTE elleni rangadóra. A BBTE-re azonban az a k­ellemetlen meglepetés érte, hogy csak kilenc embere jelent meg. Ezeknek is egy része a tartalék­sorból került ki. A rangadó játékvezetője, az éjszakai esőzésre való tekintettel óvatosságból telefonon érdeklődött a pálya talaja iránt. Azt az értesítést kapta, hogy a pálya ,,víz alatt áll 49. A játékvezető ezért a mérkőzés kezde­tének az időpontjára nem is jött ki. A budai csapat, illetve egyik vezetője a pályát bajnoki mérkőzésre alkalmatlan­nak nyilvánította és nem volt hajlandó a bajnoki mérkőzésre szükségbíróval sem kiállani De barátságos mérkőzésre alkalmasnak találta, sőt a válogatott keret edzőmérkőzést is játszott a BBTE- pályán. A talaj egész jól megfelelt és ezt a rangadó később megjelent játék­vezetője is megállapította. Nem helyesel­hetjük a BBTE taktikázását. A mai nehéz viszonyok közt kétségtelenül sokszor önhibáján kívül hátrányba kerülhet egy­­egy klub (lásd a mezei bajnokságban a MAC-ot), ennek ellenére is kötelessége a sportélet folyamatosságát tőle telhetőleg elősegíteni. A válogatott keret azután a hirtelen összetákolt edzőmérkőzésen igen gyen­gén mozgott. Egyetlen egy rendes le­futást, szép akciót sem láttunk. A játé­kosok erőnléte egészen gyenge. Ez a pálya- és edzéshiányn­ak tulajdonítható. A látottak alapján aggódva gondolunk a két hét múlva sorra kerülő IV. német— 1.magyar mérkőzésre• Rózsa, az FTC .Jeles fedezete az MHC- ba lépett TENISZ Kopenhágában a hét végén a Kopen­­hágai SK és a svéd Göteborgi LTC között klubközi teniszmérkőzés volt. A svédek nyertek, jóllehet vasárnap Schröder svéd bajnok 6:2, 6:3 arányú vereséget szenvedett a dán A. Jacobsen­­től. A párosban a svéd Schröder—Hult­­mann együttes 6:1,10:8, 4:6, 7:5 arányban verte a Jacobsen—Bjere párt s az utolsó egyesben a svéd Hultmann 10:8, 4:6, 6:4 arányban verte Bjerét. Milanóban vasárnap zsúfolt nézőtér* előtt folytatták a német—olasz váloga­tott teniszmérkőzést. A nézők soraiban helyet foglalt Manganiello olasz sport­­vezér is. Eredmények: Romanoni, Cane­­pele—Menzel, Metaxa 6:2, 6:3, 8:6­ Olaszország a második napon már 3:0-ra vezet. A párosban a Cucelli, Rossi együttes 6:4, 8:10, 9:7, 6:4 arányban győzött a német­ Henkel, Göpfert együttes ellen. Ezek után­­ az olaszok már 4:0 arányban vezetnek. SZERKESZTŐI ÜZENETEK Ép testben ép lélek: Kérdésével for­duljon az Országos Testnevelési Tanács-­­ hoz, Alkotmány-utca 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék