Nemzeti Sport, 1941. november (33. évfolyam, 213-232. szám)

1941-11-28 / 231. szám

6 Péntek, 1941 november 28. Szomorúan állunk 400 méteren Az 1941. év legjobb eredményei Tavaly is gyengén álltunk 400 méteren, az idén sem javult sokat a helyzet. Jellemzó visszaesésünkre, hogy Barsi korában ez volt az a szám, ahol biztos sikert remélhet­tünk a svédek, meg az olaszok el­len, most pedig mindkét válogatott viadalon utcahosszal hagytak ma­guk mögött ellenfeleink, a helyben­­topogást lehet magyarázni elég sú­lyos indokokkal, magunk is felsorol­juk a legfontosabbakat, de azért mégiscsak bennünk kell keresni a hibát és nem a külső körülmények­ben. Valami baj van 400-asalnk edzésmódszerében, mert különben nem volna lehetséges, hogy gyors és szívós emberek szorgalmas edzéssel sem tudnak belül kerülni az 50 mp-en. Pedig ez ma már európai vi­szonylatban sem idő — nem beszél­ve a tömegestől 47 mp-en belül futó amerikaiakról. — Az elmúlt év leg­jobb eredményei: 440 méteres síkfutás 49.4 Polgár Jenő BOTÉ (49.61 49.6 Görkói. János BRTE (50 71 50.1 Dévényi Gyula MAFC (51.4) 50.2 Góbv József BRTE (49.8) 50.4 Marosi Lász’ó Te-stv. (—) 50.4 Farkas László MAC (51) 50.7 Hi-e* László UTE (-) M Harsány: Gusztáv BRTE (51-1) 51 Nádasdl Pál DiMAVAG (51.1) 51 Szeben Péter Test v. (51) 51.1 Bakos Gvörgy Kol. AC (—) * 51.1 Balogh Rezső MRTSE (—) 31.1 Kiss György Ko1. AO (—) 51.1 Kohári Vilmos WMTK (52.Í) 51 2 Almási József UTE (—) 51.3 Viah Ferenc DM (51.2) 51.4 Búnba’mi Jówef MRTSE (—) 51.4 Filó Latos BBTF. (51.4) 51.4 Onódy László Tcctv. (50.6) 51.4 Papn Jenő FTC (51 5) 51.4 Pe.ulusz János MAC (—) 51.5 Berénvi Ferenc RLE (52.1) 51.5 Simonyi Emil MPcTSE (51.4) 51.7 Bnlás Bertalan MAFC (52.4) 51.7 Helénvi Ferenc BEAC 51 8 B'kőczi Pál T«E 51.8 Rácz Arpárl WMTK 51.9 Baranyai János DiMAVAG 52 Kárpáti Róla Tostv. 52.1 Révffy Tibor BBTE Mindjárt elöljáróban meg ke'l Vevez­nünk hogy a csoport élén haladók közül Polgár. Görkói, Gőby, Marosi és Híres rendes katonai szolgálati Idejét töltötte ebben az esztendőben. Ha meg is kapták közvetlen és magasabb parancsnokságuk­tól a lehetőséget a rendszeres edzésre és versenyzésre, könnyen belátható, hogy edzésük nem volt zavartalan. A tavalyi legjobbak közt holvet foglaló Sándor (50.4) és Jogiéra (50.8) viszont ugyanezen ok miatt teljesen kiesett a sorból. Vadast (50) hosszú betegsége akadályozta meg mindennemű edzésben. Ha mind­ezeket a körülményeket figyelembe vesszük, még örülnünk kell, hogy az első öl átlaga 56 08-ról 49 9S-ra, az első tízé 50 48-ról 50.41-re javnlt. Egyénileg az első helyre az Idén éppen úgy. mint tavaly. Polgár került Az idén talán kevésbé szolgált rá. Olyan válto­zatos formákat, mint ö, alig futott még valaki. Különösen a válogatott viadalokon szerepelt gyengén. Igaz. hogy olyan ver­senyei is voltak, amelyeken SÖ km-es gyaloglás után állt rajthoz, (lurkóinak ugyanez volt a főhibája, de még kisebb rándulása is hozzájárult 4a viszonylagos sikertelenségéhez. Ez azonban bennünket nem ejt kétségbe. Meggyőződésünk. hog> mind a ketten, de főleg Görkói jövőn lényegesen jobb eredményeket érűel. majd el és Görkói ott folytatja (48.2-nél! ahol két évvel ezelőtt fejlődése félbe­szakadt. Újabb lendületet várunk az é\ végén újra jó formába lendült Góbytól is Változatlanul a jövő egyik re­ménységének tartjuk Marosit. Kár, hogy hajlamos a primadonnáskodás­­ra. Farkadnak csak arra volna szüksége, hogy egy nyarat teljesen végigdolgozzon. Talán majd most érettségi után ez is ^ikerül. A sorban most következők (Har­sányt, Híres, Szeben, Kiss, Almási, Filó) inkább 800—1500-as futók. Éppen ezért megbecsüljük 51 mp körüli Idejüket. Nem szabad abba­hagynak a 400 méteres távot sem, mert komoly 800-as eredményt csak az érhet el, aki 50 mp-en belül tud 400-at. A 400 méterre dolgozó fiatal gárdából Bakos, Balogh, Vigh, Bánhalmi, Papp, Simonyi, Balás egyaránt komoly ígéret. A legtehet­ségesebbnek mi Baloghot tartjuk. Belőle még olyan „Igazi nagy" 100-as is lehet. Az azonban kiáb­rándító, hogy az Ifjúsági sorban levő Papp és Balás, az ezt alig át­lépő Vigh és Simonyi mindössze egy-két tizedet javult tavaly óta. így bizony sokára jutnak majd el az 50 mp-ig. Átlaguk Első öt Első tíz 1932. 50.42 50.98 1933. 50.34 50 70 1934. 50.00 50.54 1935. 49.82 50.36 1936. 49.14 49 89 1937. 48.90 49.89 1938 . 48.92 49.83 1939. 49 53 50.34 1940. 50.06 50.48 • 194L 49.98 50.41 A legjobb európai eredmények 46.7 Harbig német 471 LaPzi olasz 47.9 Missoni oltasz 48.4 Ahrons német 48.5 Forrasutti olasz 48.5 Mtillor német 48.5 Scheuring német 48.6 Donnini olasz 48.6 Schfifcr német 48.6 Sörensen dán KÉZILABDA A FE DETPPALT A KÉZILABDA­­BAJNOKSÁG VASÁRNAPI MŰSORA (Nemzeti Tornacsarnok) 8 óra: Ko. Brust—Ko. Kelenföld, II. o. női. 8.22: FcSE,—Ko. Kelenföld, IV. o. női. 8.44: Ko. Kőbánya—Ko. Kispest. II. o. uői. J.OS: Elektromos—Ko. Kőbánva, IV. o. női. 9.28: FoSC—Ko. Kispest, IV. 0. női. 9.50: Magyar Posztó—WMTK, II. o. női. 10.12: EMERGÉ—Magyar Posztó, IV. o. női. 10.34: Kerámia—Buda­kalász, IV. o. női. 10.56; Budakalász—Ko. Elnctt, II. o. női. 11 18: Magyar Pamut— Ko. KBL, II. o női. 11.40; MOMSE— MTE, IV. o. női. 12.02: WMTK I ifi— WMTK II ifi. 12.24: BLE IX ifi—Ke­mény g. ifi. 12-46: MAFC—BLE IX, szöv. díj. 13.18: BSzKRT—MAFC, III. o. férfi. 13 50: BLE IX—MAFC, I. o. férfi. 14.22: BTC—WMTK, szöv. díj. 14.54: MTE—Magyar Posztó, I. o. 'női. 15.16: Standard SC—Ko. Habs., I. o. női. 15.38: WMTK—BTC, I o. férfi. 16.19: DreHSK —Magyar Posztó, III. o. férfi. 16.42: MOMSE-MTE, III. o. férfi. 17.14: MTE —Elektromos, szöv. díj. 17.46; Elektro­mos—MIK, I. o. férfi. 18.18; UTE— BSzKRT, szöv. dij. 18.59: BSzKRT UTF. 1. o. férfi. 19.22: KAC—Piaristák, III. o. férfi. 19.54; BLE VII—Kistext, szöv. dij. 20.26: Kistext-BLE VII. I. 0. férfi. 20.58: Játékvezetők—BLE VII, III. o. férfi. 21.30; BTK—KatLE, III. o. térti. A FEDETTPALYA KÉZILABDA­­BAJNOKSÁG SORSOLÁSA I. osztályú női: I. forduló: Olympia— Magyar Pamut, WMTK—Goldborger 'SE, Magyar Posztó—MTE, Standard SC—Ko. Habs. — II. forduló: Olympia—Ooldber­­ger SE, WMTK—MTE. Magvar Posztó— Ko. Habs.. Standard SC—Magyar Pamut. — III. forduló: Olympia—MTE, WMTK— Ko. Habs., Magvar Posztó—Magyar Pa­mut, Standard &C—Goldberger SE. — IV. forduló: Olympia—Ko. Habs., WMTK— Magyar Pamut, Magyar Posztó—Goldber­ger" SE, Standard SC-MTE. — V. for­duló: -Olympia—WMTK.- Magyar Posztó- Standard SO, Magyar Pamut— Goldberger SE, MTE—Ko. Hab*. — VT. forduló: Olympia—Magyar Posztó. WMTK—Stan­dard SC, Magyar Pamut—MTE, Goldber­­ger SE—Ko, Habs. — VII. forduló: Olympia—Standard SC, WMTK—Magyar Posztó. Magyar Pamut—Ko. Habs., Gold­­be-rger SE—MTE II. osztályú női: I forduló: Ko. Brust —Kelenföld, Ko. Kőbánya—Ko. Kispest, MPSE-WMTK. Ko. E’zett-Éndakalász, Ko. KBL—MPSC. — II. forduló: Ko. Brust—Ko. Kőbánya, Ko. Kelenföld—Ko. Kispest, MPSE—Ko. KBL, Ko. Elzett— WMTK, Budakalász—MPSC. — III. for­duló: Ko. Brust—Ko. Kispest. Ko. Ke­lenföld—Ko. Kőbánya, MPSE—Budaka­lász, Ko. Elzett—Ko. KBL, WMTK— MPSC. — IV. forduló: Ko. Brust—Buda­kalász, Ko. Kelenföld—Ko. Elzett, Ko. Kőbánya—MPSC, Ko. Kispest—MPSE. WMTK—Ko. KBL. - V. forduló: Ko. Brust—Ko. Elze't, Ko. Kelenföld—Buda­kalász, Ko. Kispest—Ko. KBL, Ko. Kő­bánya—MPSE, Ko. Kispest—Ko. Elzett. — dúló: Ko. Rrust—Ko. KBL. WMTK—Bu­dakalász. Ko. Kelenföld—MPSC, Ko. Kő­bánya—MPSE, Ko. Kispest—o. Elzett. — VII. forduló: Kp. Brust—MPSC. Ko. Ke­lenföld—Ko. KBL, ICo. Kispest—WMTK, MPSE—Ko. E'zrtt. Ko. Kőbánya—Buda­kalász. — VIII. forduló: Ko. Brust— WMTK, Ko. Kelenföld—MPSE, Ko. Kő­bánya—Ko. Elzett, Budakalász— Ko. KBL, Ko. Kispest—MPSC. - IX. forduló: Ko. Brust—MPSE, Ko. Kelenföld—WMTK, Ko. Kőbánya—Ko. KBL. Ko. Kispest— Budakalász, Ko. Elnrtt—MPSC. PÁLYÁZATI ÜZENETEK Fenyő: Rendben. ÜSZAS Az FTC—BEAC vlzilabdamérkőzés el­maradt. mert az egyetemisták nem je­lentek meg a kitűzött időben. Ha a BEAC csapata visszalép a küzdelmektől, vagy a szövetség kizárja, a Magyar Ku­pában résztvevő csapatok száma ötre csökken. Megkezdődik a téli idény Négyhetes úszó- és vízilabdaműsor November 30-tól december 21-ig | hangos lesz vasárnaponkint a Nem­zeti Sportuszoda. Hétröl-hétre úszó- | versenyek és vizilabdamérközések lesznek, amelyeken csaknem a teljes magyar élgárda résztvesz. A téli úszóidény a vasámapesti bankversennyel kezdődik. A KBTSE versenyén nemcsak a bankúszósport legjobbjai vonulnak fel — ami már maga is komoly esemény, hiszen Eleméri, Fábián Dezső és Fábián Sándor, Zábrák ár, Pogány, Kontsér, Del-Medico, Linhardt Gitta, CZégény Klára, Manger Lívia részvétele ön­magában is biztosítja a verseny sportbell értékét — hanem a meg­­hívási számokban Novak Ilona is kísérletet tesz arra, hogy Bécsben mutatott kiváló formáját esetleg újabb csúcseredménnyel Igazolja. A bankuszóverseny után az FTC— WMTK Magyar Kupa-mérkőzést Is lejátszók. December 7-én az FTC rendez nagyszabású versenyt. A férfi él­gárda legjobbjai 100 m gyors-, hát- és mellúszásban, a hölgyek Is mind a három úszásnemben rajthoz állnak. Ifjúsági és flú-versenyszámok is szerepelnek a versenyen, amelyet az FTC—MAC vizilabdamérkőzés még külön eseménnyé avat. December 8-án a hagyományos Homonnay Tivadar-vándordíjas ver­senyt rendezik meg. Az öt számból álló vándordíjért az egyesületek minden - évben hatalmas küzdelmet vívnak, az UTE-nak nagyon nehéz dolga lesz, ha tavalyi győzelmét meg akarja ismételni. Az öt vándordíjas versenyszám: 100 és 400 m gyors, 100 m hát, 100 m mell és 3x100 m vegyesváltó. Ezeken a számokon kí­vül még néhány hölgy-versenyszám is szerepel a december 8.-1 verseny műsorán. December 14-én a MAFC verse­nyének színhelye lesz a Nemzeti Sportuszoda. A műegyetemisták ver­senyén is több elsőosztályú szám sze­repel, amelyeknek sorából a 100 és 400 m gyors- és a 100 m hátúszás emelkedik ki. Ezen a versenyen ren­dezik meg Magyaorrszdg 1941. évi 200 hölgy gyorsúszóbajnokságát. A verseny befejező száma a BSE—FTC Magyar Vízilabda Kupa-mérkőzés. December 21-én kerül sor a Ma­gyar Kupa sorsát eldöntő BSE— MAC vizilabdamérközésre. Bizo­nyos, hogy ez a találkozó már magában is olyan esemény, amely az úszósport számtalan barátját csábítja ki a Nemzeti Sportuszo­dába. Az úszószövetség azonban azt | tervezi, hogy néhány érdekes és | izgalmas versenyszámmal megfelelő I műsort Is épít a vízilabda rangadó köré. A számokat úgy válogatják ■ össze, hogy azok az úszósport nép­szerűsítésére alkalmasak legyenek. Négy héten keresztül tehát ismét versenyzajtól lesz hangos a Nem­zeti Sportuszoda környéke. KKRÉKFAB Kerékpároznak a bankosok Nem is olyan régen „nadrágra ember" nem ülhetett kerékpárra Magyarországon. Megszólták érte. örült köszörűsnek, vagy különcnek csúfolták. Néhány kirívó példától eltekintve, nem is igen merészke­dett gépre hivatalnok, vagy értel­miségi foglalkozású halandó. Hogy Dániában a király és a trónörökös Is kerékpározik, hogy Hollandiában a képviselők kerékpárral járnak 8 az orvos a betegét kerékpáron lá­togatja, — ezt csak mesének hitték az okosok. Hogy Németországban minden nyolcadik ember kerékpá­rozik és Kopenhágában minden harmadik főre jut egy bicikli, — el­képzelhetetlennek tűnt. Hogy Nus­­solini Kómában kerékpárra ül, új­ságírói kitalálásnak vélték. Most azonban, úgy látszik, vál­tozott a helyzet. A közlekedés meg­nehezedett, a világ arca átalakul, változik a divatról, a szokásról, a dolgokról való felfogás. Egyre többen kerékpároznak Bu­dapest utcáin. A múltkor egy Jeles orvostanár cikázott el előttünk krómozott ke­rékpárjával. Színészeket, színésznő­ket láttunk vasparipán. Sőt: egy igen jónevü ügyvéddel Is találkoz­tunk, aki nem szégyelt kalapot emelni kétkerekű jármüvéről. Most egy újabb társadalmi réteg is behódolt a. kerékpárnak. Néhány bank sportegyesülete ke­retében felállította kerékpáros szak­osztályát. Az is megtörtént, hogy az egyik pénzintézet hitelt szava­zott meg tisztviselői részére, hogy azok kerékpárokat vásároljanak— Miilen idők..., miilen idők— Az MKSz szombaton, folyó hó 29-én. este nyolcórai kezdettel a Husi párosok székhazábrn ünnepélyes ^ díjkiosztást tart, melyen az egyesületi bajnokság! díjakat, okleveleket^ és más tisztelettárgyakafc osztanak ki. MOZI Ratnri és Jacqu^line Delubac ismét együtt szerepel, de — dr/múban! Raimu, a kitűnő francia jellem­­szinész és Jacqueline Delubac, a szép fekete színésznő az idén már szerepelt közös filmen. Nagy sikert is arattak mind a ketten a pompás vígjátékban. („Aki az igazságot ke­resi.") Most azután ismét együtt fognak szerepelni a budapesti mozi­műsoron, de — drámában. Egy öre­gedő férfi utolsó szerelméről szól a fljm meséje, amely tragikusan vég­ződik. Az új Delubac—Raimu-tttm címe: „Alkonyat". Valószínűleg a jövő hé­ten lesz a bemutatója. A „Sebastonol páncélos*5 felújítása Ennek a történelmi Totós-filmnek . a felújítását különösen azok a szavak in­dokolják, amelyeket egy# fiatal orosz ten­gerésztiszt mond a zárójelcnetbcn: — A vörös rém minden nemzetet eey formán fenyeget! A film hatása sokkal erőteljesebb_ ma, az orosz rém ellen folyó európai küzde­lem napjaiban, mint akkor volt, amikor először láttuk, félévvel az új világhá­ború kitörése előtt. A cselokménv arról szól, hogy mit műveltek 1919-ben a ..Sebastopol’ nevű páncélos cirkáló hírhedt bolsevik] matró­zai Sebastopolban. a krimi félsziget nagy kikötővárosában. Theodor Loos kitűnő alakítást nyújt a sebastopoli kormányzó szerepében. A forradalmárok vezetőjét Werner Hintz játsza. A női főszereplő a szőke Camilla Horn. m Könnyen lehetséges, hogy a filmnek nagyobb sikere lesz most, mint 1939-ben ▼olt. ____ Amikor az ü<yveielő igazgató és a főtitkár is szerepel a vállalat filmjében Az Idén nyáron alakult az_ Iris-filrn gyártó vállalat, amelynek első ^újdonsá­gát, a „Lelki künlká”-t a jövő héten mutatják be. Az Iri* ügyvezető iga&ja­­tója vitéz Bánky Róbert, aki egyébként ffz Uj Magyar Színháznak is igazgatója. A vállalat főtitkára pedig Thuroczy Gyula, aki népszerű vidéki színházigaz* gátó volt. Nem hiába két színházigazgató vezeti a vállalatot: a „Lelki klinika4* valósá­gos paradicsom a színészek számára. Rengeteg jó szerep van a filmben. A fő­szereplők névsora: Turay r Ida, Jávor Pál, Somlay Arthur, Hidvéghy Valéria, vitéz Bonkő Gyula, Vaszary Piri, Petlies Ferenc, Köpcczi Boócz La jos, Halassy Mariöka, Egyed Lenke, Gobby Hilda, Danis Jenő, Sárossy Mihály, Szőfregliy Gyula, Somogyváry Rudolf, Zilahy Pál, Gonda György, továbbá — vitéz Bánky Róbert és Thuróczy Gyula! Az ügyve­zető igazgató és a főtitkár is játszik a filmben. Mert nemcsak színházigazgatók, hanem színészek is. A „Lelki klinika’’ egyébként egyszerre két bemutató mozi műsorán fog szere­pelni. Füldttntúll muzsika Beszámoló az Uránia német újdonságáról Johann Sebastian Bach néhány örök szépségű dallamát halljuk. Kétségtelenül ez a legértékesebb ajándék, amit ettől az Ufa-filmtöl kapunk. Beigazolódik, hogy a klasz­­szikus zene atyjának dallamai nem kevésbé hatásosak korunk legsajá­­tabb művészi formájába, a filmbe Illesztve, mint eredeti környezetük­ben, a templomokban és hangver­senytermekben. De hallunk néhány szép részletet Friedemann Bach ze­néjéből is. Ludwig Metzger Irta a regényes filmmesét, amelynek Friedemann, a legidősebb Bach-fiú a hőse. Friede­mann Bach alakját Gustav Gründ­­gens, a nagy drámai színész kelti életre. Grüdgens alakítása sokkal hűségesebb, mint a szerep, amely­ben kevés hiteles adat található.. A németek nagy „államszinész“-ének játéka csupa finom árnyalat és még­sem nélkülözi a meggyőző erőt. Rendkívül érdekes — különösen a zene birodalmában jártasabb nézők számára — a lipcsei Bach-ház vi­lága. Nemcsak a Bach-házat, de az egész filmet betölti a nagy zene­szerző tisztelete. Eugen Klöpfer sze­mélyesíti meg a Tamás-templom karnagyát: alakítása olyan élettel­jes, hogy ezentúl nem Is tudnánk má,sképpen elképzelni Johann Sebas­tian Bachot. A többi szereplő is stílusos, szép alakítással járul a film művészi ha­tásához: Camilla Horn (a szép tán­cosnő), Léni Marenbach (Antónia Kolowrat), Johannes Riemann (Brühl gróf), Wolfgang Liebeneiner (Ema­­nuel Bach), Lőtte Koch (Friederlke Bach), Lina Lossen (Magdaléna Bach, a nagy zeneszerző második felesége), Gustav Knuth (Friede­mann barátja), Sabine Peters (a szép kis komédiásleány). Nagyon szépek a díszletek, ame­lyeket Arthur Günther, Willi Epli­­nius és Hertha Böhm tervezett. Traugott Müller kitünően rendezte a filmet. A zenét a berlini állami operaház zenekara szolgáltatta és a lipcsei Tamás-templom énekkara is szerepel a filmben. A MOZIK MOSORA RÖWIDITÉSEK: n t = %, h = %, Sz = szombat, V = vasárnap Bemutató mozik ÁTRIUM Margit-krt. T.: 154-024. f6, f8, flO. Sz. V.t f4-kor is. Egy éjszaka Er­délyben. (Szeleczky, Páger.) 2-ik hét! BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u 6 T.: 181-244. 10-től 24-í« folyt. Magyar-, Ufa-, Luee-, Fox-híradó. Acélutak. A leg­újabb hadiriportok. A bűvös szék. CASINO Eskü-út 1. T-: 383-102. f6, b8, hlO Sz V.: f4-kor Is Aláír. (Charles Rover, Hcdy Lamarr) 5-ik hét! C ÍTV Vilmos császár-') t 36. T.: 111-140. h6. h8. hlO. Sz. V.: n4 kor is. A cigány. (Zimonyi Pataky. Rózsahegyi.) CORSO Váci-utca 9. Távb.: 182-818. fs. f8, flO. Sz V.: f4-kor is. Mellékucea­­(Charles Boyer.) 2-ik hét! CORVIN Cllől-át—József krt sarok. T.: 138-988 . 339-584 . 5 n8. flO. Sz. V.: h3-kor is. Életre Ítéltek. (Jávor, Petrovich.) 2. héti V. d. e. 11: Dél csillaga. (Félhely-DÉCSI Teréz-kőrút 28 Távb.: 125-952 f6. f8. flO. Sz. V.: f4-kor is. Félvér. (Sign© Hasso.) 4-ik héti FÓRUM Kossuth Lajos-u 18. T.: 189-543 n6, f8, h10. Sz. V.: n4-kor is. A szú-- és a gödölye. (Bajor. Csortos, Páger.) 4-lk hét! HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 222-499 9-től 24-tg folyt Magyar Ufa- Luce- Fox-híradó. Acélutak. A legújabb hadi­riportok. Donald udvarol OMNI A Kö!rsey-o I T.: 130-125. 138-071 5. n8, flO. Sz V.: 3-kor is. A cigány. (Rózsahegyi.) V. d. e. 11: Aranyváros. RÁDIÓS Nagvm°ző-utca 22. T 122 098. f6. h8. hlO. Sz. V.: 14-kor is. Egy éj­szaka Erdélvhen. (Páger. Szeleczky, Me­zei.) 2-ik hét! EOVAL APOLLO Erzsébet-krt 45. T-: 222-002. n6, f8, hlO. Sz. V.: 4. 6, 8. 10. Bob herceg. (Simor, Rajnay.) 2-ik héti SCALA Teréz-kőrút 60, T-: 114-411. 5, n8. fii). Sz V.: h3-kor is. La Conga (Mickey Rooney. Judy Garland.) 5-ik hét! URÁNIA Rákóczi-út 21 Tel.' 146-046 5, n8, flO. Sz. V.: h3-kor is. Földöntúli muzsika* (Gustav Grüodgeao, Oamiüa Horn.) Dee. 6-án d. e. 11: Mikulás gyer­mekelőadás. Utánjátszó mozik BROADWAY Károlv-körút 3. T.: 422-722. f4, f6, f8, f 10 Sz. V.: f2-kor is Az asz­­szouy. az orvos és a harmadik. 3-ik hét! CAPUTOL Baross-tér 32. Távb.: 134-337. f4 f6, f8. flO. V.: f2-kor Is. Ne kérdezd, ki voltam. 6-ik héti ELIT Szent István-körút 16. T.: 114-502. 4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Háry János. HOLLYWOOD Bethler-tér 3. T.: 225-003. f4, f6, 18 flO. V.: f2-ltor is. Egymásért. V. d. ©. 11: Nincsenek véletlenek. KAMA.RA Dohány-utca 42. T.: 423-901. 11, 2, 4, 6. 8, 10. Csákó és kalap. LI.OYD lloüán-u. 7. T.: 111-994. f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Végre! PALACE Erzsébet-körút 13. T.: 321-323. 11 2, 4, 6, 8. 10. Gyurkovics-fiúk. 2-ik hét! PÁTRIA Népszinház-utca 13. T.: 145-673. 11, 2, 4, 6, 8. 10. Az angyalvár börtöne. RIALTO Rákóczi-út 70. T.: 224-443. 11, 1, 3, n6, f8. flO. Halálhajó. 2-ik hét! SAVOY Üllői-út 4. T.: 146-040. f4. f6, 18, flO. V>: f2-kor ts. Sebastopol páncé­los. V. d. e.; 11: Csak egyszer élünk. SIMPLON Horthy Mikiós-út 62. T.: 268- 999. f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Egy szív regénye. V. d. e. 11: Olajváros. STÚDIÓ Akácfa-mca 4. T.: 225-276. 11, f2. 14, 16, Í8, Í10. A szerelem gyöngyei. Továbbjátszó mozik ANNA Rákóczi-út 22. Távb.: 225-238. Í4, f6, f8, flO. Sz. V... f2-kor is. Kék ma­dár. V. d. e. 11: Vágvak asszonya. ATTILA Rákóczi-út 82. T.: 222-644. 11, I, ni, f6, 1)8, 10. Alipang. BELVÁROSI Irányi-utca 21 T.: 384 363 4, 6. 8, 10. V.: 2, h3, 4, h5, 6, b7, 8, h9, 10. Bűn és bün-bődés. BUDAI APOLLO Széna-tér T- 351-500 f5, h7, 9. V.: 12. f4. f6; f8, flO. Egy tál­­lenese. V. d. ©. 11: Tarzan győz. ELDORADÓ Népsalnház-u. 31. T.: 133-171. 4, 6, 8, 10 V.: 2-kor is. Gül Baba. GLÓRIA Thököly-út 56. T.: 427-521. f5, h7, 9. Sz.: Í4. f6, 18, flO. V.: f2-kor is. Egy tál lencse. IIO.MEROS Hermina-ót 7 Távb.' 496-178 f5, h7, 9. Sz.: í4-től. V.: 12-től. Porasclő szerelem. IPOLY Csáky-u. T.: 292-626. f5. 7, flO. V.: 2-kor is. Érik a gyümölcs. V. d. c. 11: Jöjjön elsején. JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7 T.: 131 316. f4, 16, f8, flO. V.: f2-kor is. Egy tál lencse. V. d. e. 11: Hölgyek előnyben. NÉPSZÍNHÁZ Kun-u 12 T 137-244 f4, f6, 18, flO. V.: f2-kor is. Végtelen út. V. d. e. 11: Vágyak asszonya. OLYMPIA Erzsehetrkrt 26. T.- 423-188 II. 2, 4, 6, 8, 10. Tilos utakon. 3-ik hét! OTTHON Beniczky-utea 3. Távb.. 146-557. n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Közbelép a feleségem. V. d. e. 11: Áll a bál. PHÖNIX Rákóczi-út 68. Távb.: 426-326. 11. 1. 3. 5. n8, flO. 3 csengő. UEX István-nt 39. T.: 228-020 f5. h7. 0. Sz. n4. n6. n8, n8. nlO. V.: n2-kor is. Egy Iá! lenese. V. d. e. 11 Matiné VESTA Erzséhet-körót 39 Távb.: 222-401. 11, n2. ti, f6. f8, flO. Sz. V.: U, 2. 4, 6, 8, 10. Az örök csavargó. A RÁDIÓ MŰSORA: Péntek, november 28. Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő. Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: Hírok. — 10.20: Ruszin előadás. — 10.45: A magyar szőlő természetes gyógy­­érléko. Irta Bucsányi Gyula dr. — 12.10: Szórakoztató zene. — Közben 12-40: Hi­­rek. — 13.30; Rendőrzcuekar. Vezényel SzöFősi Ferenc. — 14 30: Hírek. — 15.20: Tartini: D-dur gordonkaverseny. Elő­adja Szabó Pál, zongornkísórettól. —* 15.55: Bak László zongorázik. —■ 16.15: Milyen rádiókészüléket vásároljunk? Ká­dár Géza előadása. — 16.45: Hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin nyíri ven. — 17.15: Németországi képeskönyv. II. rész. Clemcntis Ervin dr előadása. — 17.40: Rajkózenekar, Sthymmel Miklós tánczenekara és Manuel de BLaneo (énok). — Közben 18:' Sportközlcmények. — 18.30: Magyarika népe. I. rész. Akik elvándorollak. Bíró Sándor előadása az amerikai magyarokról. — 19: Hírek ma­gyar, német és román nyelven. — 19.20: A szófiai Egyetemi Énekkarok hangver­senye. Nikoláev: Jordana, kedves szerel­mem; Hrisztov Dobri: Hej. te fekete­szemű leány; Sztrumszky—Nikoláev: Gu, Gu. Hrisztov Dobri: Cigánydal.' Ma.no­­lov—Hrisztov: Aratók; Novak: Rabföldj Sztrumszky: Szegény; Sekerdzsiev: In­duló. — 19.50: Halhatatlan tréfák. (Nagy emberek gyerrrvekesinyjei.) Humoros fel­olvasás. ^— 20: Részletek az Operaház műsorából. Hangfelvétel. — 21.40: Hírek. — 22.10: Schneidt Ottó dr beszélget Hnr.s Meisnsrrel, a frankfurti állami színházak főiütendánaával. — 22-20: Hanglemezek. — 23: Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. — 23.25: Ve­­r.’ss Károly cigányzenekara muzsikál. — 24: Hírek, Kassa. (208.6 m.) 11.05: Felvidéki tu­risztika- Barlangváudorlás szárazon és vízen. Dernői Kiekncr Emil előadása. — 11.25: Hanglemezek. — 11.40: Hírek ma­gyar és szlovák nyelven. — 15.20: Kár­pátaljai ruszin népdalok. Mészáros Gyula előadása szemelvényekkel. — 15 55: Hang­lemezek. — 17.15: Reiter Márta zongorá­zik. — 17.40: Falusi lakodalom a Bodrog­közön, vitéz Tóth Endre hangjátéka if­júsági szereplőkkel. NEMZETI SPORT Megjelenik szerda és szombat kivételévé! minden nap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VITI Rökk Szilárd-utca 4. Távbeszélő 132 499 és 133 977 Levélcím- Budapest 741 Postafiók: 42 Postatakarék: 53.366. Főszerkesztő: Vadas Gyula dr. Felelős szerkesztő: Hoppé László. Felelős kiadó: Kultsár István Előfizetést díj: Belföldre egy hóra P 2.611 negyedévre 7 50 külföldre 10.—, Amerikába 11 — Nyomatott a Stádium Rt. körforgó­­gépein. Felelős- Györy Aladár igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék