Nemzeti Sport, 1943. október (35. évfolyam, 192-212. szám)

1943-10-04 / 194. szám

A Vasárnap délutáni lóversenyek részletes eredményét 8. oldalunkon közöljük Hétfő 1943 október 4 XXXV. évfolyam 194. szám Minden ország támasan ég t­ilpelve tiszta erkölcs. Boldog az a nemzet, amely Isten sutta keze alatt bűnbánóan veri a mellét s a mások örökös okolása helyett magában is felkutatja s jóváteszi a hibát!" JP. Bangha: Örök élet igéi rvj Ára: 26 fillér Németországban 30 Ft. Olaixországfean ....... 2.50 Ura Svájcba. .......... 30 c. H.rvítota.ágban................................ k.a. Az Újpest legyőzte a Nagyváradot, a Kispest meg a Ferencvárost KIKAPOTT A CSEPEL DEBRECENBEN! Debreceni I­fi-Csepel 3:2 (3:0) Újpest-nagyvárad ... 2:1 (6:6) Gamma-Szolnok..... 1:0 (1:0) Elektromos-Salgótarján 2:2 (1:1) Kispest-Ferencváros­­ 4:3 (3:1) Kolozsvár-Szegedi use 5:1 (2:01 RSzKRT-DIÓ Sgyfi P____2:2 (2:1) Alul­fék-llasas........................ 0:0 M Vasárnap Üllői-út: Ferencváros—DiMAVAG. Sport-utca: BSzKRT—Kolozsvár. Latorca-utca: Vasas—Gamma. CSepel: Csepel—Újvidék. Salgótarján: Sal BTC—­Újpest. Nagyvárad: Nagyvárad—Debreceni Lvsc. Szolnok: Szolnok—Kispest. Szeged: SzVSE—Elektromos. ÖSSZES SPORTCIKKEK!!! SHrk&M Budapest, IV, Váci­ utca 40 Újpest város leventebaj-n­okságát vasárnap délelőtt ren­dezték meg az új­pesti­ pályán. Az ered­mények között akad egy-két figyelemre­­méltó is. Részletek: 1 korosztály: 60 m­: 3. Marcsár­ 8 3.­­2. Trókai 9.2, 3. Laczek 9.... — 400 m­: 1. Jatarcsáu 1.09 2. Vajda 32.1, .3. Placsek. — Magas: 1. Ma­rcsár* 145, 2. Ősi esd 130. Leiter. 120. II korcsoport: Diszkosz: 1 Hajdú 34.50, 2. Papp 1.1. — Távol: 1. Hajdú 5*20. 2 Varga 510, 3. Molnár 500. — Magas: 3. Gáloséi 130, 2. Leimet ter 120. — Súly: 1. Hajdú 875, 2. Papp 712. — Gerely: 3. Hajdú 33.50. — 8110 m: 1. Schilling 2:13.5, 2. Szekeres 2:27.­­ 1560 m­: 1 Ta­ili 4:45.5, 2. Schilling 5:15.5, 3. Berényi 5:35. 4(10 m­: 1. Varga 62.8, 2. Farkas 64.7, 3. Szekeres 65 5. — 110 m gát: 1 Molnár 39.8, 2. Trégely 22.8, 3. Faragó 24. — 3000 m: 1 Korda 1011, 2. Kám­ján 12.15 300 m­: 1. Varga 12.2, 2. Molnár 12.3 3. Gráf 12.5. III korcsoport: 100 m: 1. Káposztáé 11 7, 2 Sza­bó 12 Skirk­a 12.1. — 3000 m: 1. Szű­cs 10:13. 2. Gyet­ván 12:03. — 110 m­ gát: 1. Szabó 17.2. — SCO m: 1. Varga 2:24. 2. Péter. — Gerely: 1. Skirka 45-70. 2. Tüzesek 35.50. 3. Ksa 26.70. — Súly: 1. Gargncsi 8.05 — Rúd: 1. Gömbi­cz 260, 2. Skirka 260. — Távol: 1. Skirka 550, 2. Tincsek 490, 3. Varga 440. — Diszkosz: 3. Turcsek 27.70. A LEGJOBB FEI.­ES EGYENRUHÁK SZABÓJA Kriston János egyenruházati cikkei kereskedése. VIII. Baross tér 1. 1. 8. Tel.: 349—606. POSTAI SZGTKtlElipa ! Az Országos Tanács vasárnapi ülésén szabályozták az NB 111-ba való feljutás és az onnan való kiesés kérdését Részleges választások az NLSz-ben Az MLSz Országos Tanácsa va­sárnap délelőtt ülést tartott. Az el­nöki tisztet Juhász István elfoglalt­sága miatt vitéz Gi­nsery Dénes társ­elnök töltötte be. Legelőször a­a országos főtitkár szemé­lye körül beállott változásról számolt be az elnök, Gálffy Andrásnak, az időköz­ben felmentett főtitkárnak jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. Felhívta az elnök a jelen lévő kerületi elnököket, játékvezető­ket és mindazokat, akik a labdarúgás intézésével foglalkozunk, h­ogy a labda­rúgásban a sportszerűséget, a fegyelmet és a rendet minden eszközzel tartsák fenn. Rámutatott az elnök a most látott és tapasztalt északi példákra, amelyek­nek követését mindenkinek figyelmébe ajánlotta. Fábián József országos szakfelügyelő az ifjúsági­ edzőtáborokról és az ET ben beállott ismert változásokról számolt be. A tanács az általunk már ismertetett válto­zásokat tudomásul vette. Vincze Jenő, az ET ú­i megbízott elnöke ismertette elgon­dolását, amely főleg a gyakorlati edző­továbbképzést tartja szem előtt. A JT jelentését Gálffy András orszá­gos ügyvezető ismertette, 2376 tagja van a JT-nek és ebből 1680 működik. Be­jelentette a főtitkár, hogy a szövetségi kapitány elgondolását és utasítását is kö­vetve, folytatják azt a játékvezetői kép­zést, amely a labdarúgásban a testi erő­nek lehető teljes kihasználását megengedi a mérkőzéseken. Ezt külföldi példák nyo­mán kell tovább fejlesztenünk, mert a túlérzékenykedés nagy hiány­ossága a ma­gyar labdarúgásnak — mondotta az ügy­vezető. Vághy Kálmán szövetségi kapitány tar­totta meg ezután a beszámolóját az északi portya két győzelmes mérkőzésé­ről. Hangsúlyozta, hogy sokat fejlődött már a magyar labdarúgás technikai és taktikai téren, de edzőinknek tovább kell fejleszteniük és javítsniuk játékosaink küzdőszellemét, a technikai készségét és az erőnléti állapotát. Az észszerűség és tervszerű játék tekintetében nagy fejlődés tapasztalható, de hiányos a lövőkészség és lövőképesség. Rá kell nevelni a csatáro­kat, hogy merjenek vállalkozni a lövésre. A szélsőknek javulniuk kell, játékuknak nagyon meg kell változnia a korszerű követelményeknek megfelelően. Végül el­ítélte a kapitány az északi portya két győzelmének bizonyos oldalról való leér­tékelést, kiemelve azt, hogy­ maguk a své­dek milyen nagyra értékelik a magyar csapat mutatott teljesítményét. Vitéz Ginzely Dénes néhány szóval kö­szönte meg Vághy Kálmán jelentését íte mint szem­­ét,fa­lamn nyugodtan jelenti ki, hogy az MLSz büszke Vághy Kálmánra, aki az eszményi kapitány tökéletes minta­képe. Gyarmathy­ Mihály pénztári jelentése után Berta Sándor alelnök ismertette az új amatőr szabály tervezetét, amely há­rom játékososztályt teremtene: amatőr, nem hivatásos és hivatásos játékosok osz­­t­­ályát. Az OT több felszólalás után úgy ha­tározott, hogy az elnökségnek azt a há­rom tagját, aki tagja,­a Nemzeti Sport Bizottságnak is, felhatalmazza a tervezet szellemében való állásfoglalásra, ha majd az NSB tárgyalni fogja az új amatőr sza-­­bályzatot. Barcsai János ismertette a kerületek új neveit, amelyet a következőkben fogadott el az OT. Alföldi Kerület új neve: Sze­gedi Kerület, Budapesti Kerület marad. Duna—Tisza Közi K- ú./n.: Közép K., Pál­­am­ántúl K ú. n.: Pécsi K. Észak Du­nántúli K. ú. n.: Győri K., Erdély részi K. ú. n.: Kolozsvári Jv.: Felvidéki K. ú. n.: Miskolci K., Felső tiszai ív. ú. n.: Debreceni K­., Kőrösvidéki K. ú. n.: Bé­késcsabai K„ MOVE K. maradt. Szabad­kai, Újvidéki és Vállalati Alosztályok neve maradt. Székelyföldi Kirendeltség is ma­radt. Új alosztály a Szilágysom­lyói Al­­osz­tál­y. Bíros Andrásnak a BVSC-hez való iga­zolását az OT sem engedélyezte. Az OT a következő­ részeget, treaturitást szavazta meg. Országos titkárok: dr. Gulenius Hugó és Nagy Károly. Országos háznagy: lovác Khleyber Viktor, helyettese: Magyarváry József. Országos ügyészek: Stégor Béla dr. Sándor Mihály dr. Országos orvos: Pápay István dr. Kerületi elnökök: Szegedi Ke­rület: Martonossy József, Budapesti Ke­rület: Kulcsár Sándor, Pécsi Kerület: Vár­nagy Elemér. Közép K.: Sebestyén Mih­ály dr. Kolozsvári K: Adonján Ödön, Debre­ceni K.: Tamáss­y László, Miskolci K.: Némethy Imre, Békéscsabai K.: Ubrin András dr. MOVE Kerület: Németh Zol­tán, Vállalati A.: B­akon Károly, Szabad­kai A.: Sleekinger Károly, Újvidéki A.: Blazsek Ferenc, Székelyföldi K.: Bérczes Ferenc, Szilágysomlyói K.: csiszár Káz­­mér dr. Gudenus Hugó báró tett jelentést az idő­közi­­elnöki üléseken már tárgyalt egy­e­­sületek megszűnéséről, kilépéséről és új egyesületek felvételéről. Barcmi János ügyvezető a Gádorosz SE felfüggesztésének ismert ügyet jelentette, ezt az OT hely­ig eldhagyólag tudomásul is vette. Hozzájá­rult az OT a tagegyesületek tagdíjának és szöv­etségi­ részesedésének új módjához, majd hosszn­, de parázs vita keletkezett a f­erencvárosnak vitéz Kemenessy Sán­dor által beterjesztett fellebbezése tár­gyában. A Ferencváros azt az elnöki ha­tározatot fellebbezte meg, amely a játék­vezetői díjak fizetésének új módozatára vonatkozott. Az OT végül is egyhangúlag elvetette a Ferencváros fellebbez­é­sét. Végül az ülés legfontosabb pont­ját tárgyalták: az NB III-ból hány esik ki és hány jut oda fel az 1943/44-ik év végén. A tanács a következő megoldást fo­gadta el: Az 1943/44. év végén az NB III csoportjaiból kiesik: Az Alföldi csoportból: 2, a Bács­kai csoportból: 2, a Budakörnyéki csoportból 2, a Dnyugati csoportból 2, a Dunántúli csoportból 2, a Mátra vidéki csoportból 2, a Kár­pátaljai csoportból 2, a Duna mel­léki csoportból 2, a Pestkörnyéki csoportból 2, a Szam­osvidéki cso­portból 2 egyesület. Az 1944/45. évre kerületenkint a következő lesz a feljutás az NB XII. osztályba: Szegedi K. 1, Budapesti K. I, Közép 2, Pécsi 1, Győri 3, Miskolci 1, Debreceni 2, Békéscsabai 1, MOVE 2, Szabadkai A. 1, Újvidéki A. 1 és a Vállalati Alosztályból 2 egyesület kerül fel az NB III osz­tályba. I­arui János ügyvezető va­gy felosztotta a tavalyi bajnokságok, a Magyar Kupa és a Corintan-dí­j érmeit a győzteseknek és a­­­elvezetteknek Toldi Géza az­­MLSz jubileumi kis veretét kapta. Móré­­János, Itór­ay Ferenc, Ember­­József, Vincze Jenő és Darvas Albert edzők a­­szakfelügyelő elnterjeisztésére ered­ményes m­ikcikletenkért a jubileumi kis­­veretet kapták. Ezzel az ülés véget is ért. KOVALD ELSŐRANGÚAN FEST TISZTÍT MOSMÉGIS PONTOS MEGBÍZHATÓ KOVALD ♦ -p- e -r-rrtat Nem hozott döntést a gyeplabdások Mátyás király kupa­döntője MAC—AHC 1:1 (1:0) Stefánia-út, 300 néző. Vezette: Csák dr és Liszka. MAC: Tóth — Molnár, Gamauf — Vida, Scheltema, Petro­vics — Paskay, vitéz Karácsonyi, Ludwig­, Korkay, Kovács. AHC: Krémer _ Soproni. Konoráth dr — Börzsei, Saáry, Móricz — Borbás, Liska, Endrey, Moser, Tóth. A nagy érdeklődéssel várt találkozó a 2x15 perces hosszabbítás ellenére sem hozott döntést. Már az első percekben kitűnik, hogy MAC nemcsak egyenrangú ellenfele a­z AHC-nak, hanem a védeke­zésben felül is múlja. A játék folyamán az AN­C támadott többet, de tervszerűt­­lenül. Az egész mérkőzést a csapkodás jellemzi. Az első félidő 18. percében Kovács súlyos védelmi hibából meg­szerzi a MAC-nak a vezetést. Az AHC hiába támad, egyenlíteni n­­m tud. Szünet után a 24. percben Konoróth­er egy erősen vitatható góllal kiegyenlít. Utána óriási izgalom van a játéktéren és a nézőtéren egyaránt. A botrány a levegőben lóg. A kedélyek nagy nehezen lecsittulnak és sem a rendes játékidő, sem a meghosszabbítás nem hoz döntést A kupaszabályok értelmében a jövő héten a mérkőzést újra játszók. Jó: Tóth, Molnár, Scheltema és Gamauf (a mezőny legjobbja), illetve Moser, Móricz és Borbás. NB II. osztály Rusj—Gázgyár 3:0 (2:)) Latoré a .utca. Vezette: Latorcai. Rusj: Bokotoj — Papp, Szega — Szverenyák, Pocsai, Berecz — Tamás, Csancsinov, Melega, Pleszka, Filak. Gázgyár: Mezőlaki — Hajdú, Harangi Bauer, Mányik, Majsa — Huszár, Fűzi G., Szendrődi, Füzi R., Horváth. Az első félidőben a vendégek lendüle­tes jó játékkal lepik meg a hazai ávat. Csancsinov és Mehiga góljával hamarosan kétgólos vezetéshez jutnak. Szünet után lábrakap a Gázgyár. Az első negyedórá­ban egyenlíthetne is, de két biztos hely­zetben hibáznak a belsők, majd Szendrődi nagy bombáját védi Bokotej. Most állan­­dóan a hazaiak támadnak,­ ha szeren­cséjük nincs. Sőt a befejezés előtt öt perccel a Rusj egy váratlan támadás után Melega révén háromra szaporítja a gólok számát. Jó: Bokotej, Pocsai, Csan­­csinov és Melega, illetve Mezőlaki, Alanyi­k és Füzi G. UTC—Szabadkai VAK 2:0 (0:0) Szeged, 2000 néző. Vezette: Virágh. UTC: Ebner — v. Deák, Raffay — Szücs, Dobó, Bozóki II — Tóth, Gs­eko, Szt­l, Pák­ozdi, Szokoli. SzVRK: Simon II — Zsáki, Zentai — Simon T, Bogcsics, Jakab — Gonda, Ne­mere, Per­tics, Kecskés, Nyers. Szép, erősáramú mérkőzésen megérdemel­ten győzött az UTC. Az els­­ő félidő elején egyenrangú a két csapat, utána a hazaiak kerülnek fölénybe és végig irányítják a játékot. A második félidő 23. és 41. per­cében Csőke lőtte a mérkőzés­ góljait. Az UTC-ből Pákozdit, a­ SzVAK-ból Ja­kabot a játékvezető után rúgás miatt ki­állította. Kitűnt: Ébner, v. Deák, Szo­koli, Csőke, illetve Partics és Kenőkés. NB III. osztály UTE—Komárom FC 1:3 (3:2) Migyeri­nt, 2003 néző. Vezette: Rendes. ETE: Wimmer — Herr, Béki — Márkus, Jakab, Kálmán — Major, Vincze, Mertura­, Kirárli, Magyar. KPC: Basika -­ Tóth III, Szecsődi — Öllé, Lehotzky, Pavu­k — Mészáros, Tóth, Banka, Honda, Kurucz. Az­ első félidőbe­n a KFC a többet tá­madó, de csatárai tehetetlenek. Szünet után az ÚTE, annak ellenére, hogy Ki­­rádi sárin­ese miatt tíz emberrel játszik, biztosan szerzi meg pont­jait Góllövő: Vincze (2), Mertusz és Magyar, illetve Kurucz (2) és Jakab (öngól). Jó: Béki, Márkus, Kármán, Vincze és Magyar, ill. Szecsődi, Paulik,­­Ionod és Kurucz. Gamma SzSE—Győri II. ker. 5:1 (1:1) Hungária-út. Vezette: Dalia. Gemma: Havas — Nohava, Tamás — Magija, Tomoosikó, Sikleai — Fodor, Bozó­­, Bonyhádi, Papp, Komlódi. Győr: T­oposa — Mendel, Kaisinger — Balogh II, Szabó. Németi II — Németh I, Balogh 1, Hiba II, Hiba III, Dió­szegi 1. _Szünetig a győriek egyenlő ellenfélnek bizonyultak. Szünet utá­n azonban a Gamr­­ms felü­lkerekedett és egy kis szerencsé­vel még több gólt is lőhetett volna i­lyen csatársor is sok helyzetet hagyott In. Góllövő: Komlódi (2), Papp (21 Bonyiládi, illetve Hiba II. Jó: Tarnál a fedezetsor. Papp t. Komlódi, illetv­e Ba­logh II. Szabó és Németh I.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék