Népsport, 1950. február (6. évfolyam, 24-43. szám)

1950-02-16 / 34. szám

Már az első napon hatalmas lelkesedéssel indultak meg a jelentkezések az MUK-ra Január utolsó -napjaiban jelent meg a „Munkára Harcra Kész“, sportmozgalomra való felhívás. Arra, hogy február 15-töl március 31.ig terjedő időben az 1950. évi MHK-mozg alomra minél nagyobb számban jelentkezzenek az ország dolgozói. Tulajdonképpen másfél hónap áll rendelkezésükre a dől. A Miaigyar Acél üzemi bizottsági Irodája előbt hosszú soroík álnak nz ebédidőben. Tizenkét órakor meg­szólal az üzem hangszórója. Köv d összefoglaló ismertetésben hívja fel a dolgozók figyelmét a sportinozga­­■om jelentőségére, majd ismételten bírni adja: — Az MHK.ra ma déli 12 órától 'ehet jelentkezni az üzemi bizott­ság sport felelősénél! A nagy gyár minden üzeméből negindultak a dolgozók. Megálltak a faliújság előtt is. Mégegyszer átfn­­.ották a kifüggesztett MHK-ismerte­­lést, az új szinteket, a tavalyi sport­­aozgalom kiértékelését. Az irodában rralatt előkészítették az íveket. Be­lőtt a gyár vállalatvezetője, Dili' nayer Ferenc is, érdeklődött, ho­gyan folynak a gyár új esónakliázá­­lak az éipítkezéssi a Népszigeten, ilszen ebben az évben az evezés is izerepéi már az MHK-mozgalomban. Az „üzemi háromszög“ még egy itolsó értekezletet tartott arról, hogy íz előkészületeiknek, az edzéseknek i lehetősége is biztosítva legyen, dert az előkészületekre a Magyar* ^célban is nagy súlyt helyeznek! Derűs, vidám arcok tűnnek fel az roda ajtajában. Egymásután lépnek t. dolgozok az asztal mellé, ahol Icda József, az üzemi bizottság sport-felelőse egymásután vezeti rá i jelentkezők nevét az íveikre. Elsőnek Petrovics József, a gyár sztabánovisíavasesztergá­­lyosa jelentkezik. — Tavaly is részivettem a sport nozgalombam — mondja —, arany­érmet szereztem. Ahhoz, hogy (( íer nelésben kiemelkedő eredményi ér­ek el, nagyon sok segítséget adott a tport. A termelési eredményemet 'okozni szerelném, s már ezért is 'észt veszek ebben az évben is az \IHK-ban! Jönnek a csigafúró-üzem lányai a. Karácsony Márta, F ábrái Rózsi, 'üss Erzsi és a többiek. Gépek mel­ett dolgoznak ezek a lányok, s ru­galmasságukat, állóképességüket a port segítségével akarják fokozni. Sokan felfigyelnek Benoszi Silvió nűszaki tisztviselő szavaira: — Tavaly az aránylag alacsony zintek miatt könnyen szereztem meg íz arany jelvényt. Ebben az évben isiónban alaposan fel kell készülnöm i sportmozgalomra, ha „aranyat“ ikarok szerezni. Látom, hogy cel­lául a magasugrásban csak úgy ér­tetek el kiemelkedő eredményt ha leugrom a 150-etl Ehhez többel kell dzésre járnom, mint tavaly! Újabb csoport érkezik. Idősebbek — a fiatalokkal. Petrovics József meg is jegyzi: „Eddig a fiatalabbak tártak a mi nyomunkban. Most, a port terén — mi megyünk a fiata. ok ulán!" Jól szervezték meg a Magyar Acélban az MHK-ra való jelent. kelést. — A . tavalyi MHK.eredménnyel lem voltunk megelégedve —mondja Hrlemann Antal, az üzemi pártszer­vezet titkára. — Most komoly ágiid, ió folyik üzemünkben, hogy inda’ osítsuk dolgozóink között a sport. nozgalom hatalmas jelentőségét. A *árt segít minden vonalon. A nép­­te velők sportvonalom is jó munkái tegeztek. Az előjelek szerint a Magyar Acél­on ebben az évben megkétszerező­­lik a próbázók száma. Azoké a dói­gozóknak, hogy bejelentsék a mozgalomban való részvételüké*, de már a február 15-i jelentkezési „rajt“ üzemeinkben megmozgató a dolgozók tömegeit. Már az első napon sokan keresték fel a dől go., zók az üzemek sportirodáit, hogy elsők legyenek a jelentkezők kő zött. gőzöké, akik lelkiismeretesen fél is készülnek majd a próbákra,! ★ A SzOT sportosztályához egymás­után futnak be az első jelentkezési napról való beszámolók. Mindegy.k bői az tűnik ki, hogy a dolgozók ábéreztpk az MHK-mozgalom nagy jelentőségét. A Posta dolgozói — az egyes üzemekben és a műhe lyekben — tömegével jelentkeznek az első napon a sportmozgalomra. Min­denki az elsők között akar lenni ... A Petőfi Sándor-nteai főpostán úgy számítottak, hogy 400 dolgozó jelent­kezik majd s már az első napon ki­derült, hogy ez a szám jelentősen emelkedni fog. A posta anyagszer tárában is ez a helyzet. A posta járműtelepén a fiatalok beosztásuk­nál fogva is különösen érdeklődnek az MHK-mozgalomban szereplő mo­torsport iránt. Ebben az üzemben a fiatalság teljes létszámmal — 2G0 fővel — vesz részt a mozgalomban. Az újpesti I. számú postahivatalban különösen jó előkészítés történt. Ki tűnt ez már az első napon. Tavaly ez a hivatal veit az első az MHK- mozgalomban a postahivatalok kő zött. Az elsőséget nemcsak meg akarják tartani, hanem felül is sze retnék múlni a tavalyi eredményi az újpesti postások. Úgy látszik, hogy a Posta dolgozói ebben az év­ben megkétszerezik az MHK-ban résztvevők számát. A Textil Szakszervezet jéeleealés-e így bamgwfct szerdán délután 3 óraikor: Az óbudai Goldberger-gyár dolgozód­nak 29 százaléka jelentkezett az első nap! A jelentkezési ivek kevésnek bizo­nyultak és sürgős pótlást kérnek. A Kistext dolgozóinak 39 százaléka jelent­­kezeit az ölső nap. A gyár sportvezetői közel 2 kg-os ezüstseiieget ajánlottak fel annak a textilüzemnek, amely az M H K - m ozgal o m ban a legeredményesebb munkát végzi. Az újpesti Pamutipar dolgozói hasonlóan nagy lelkesedései jelentkeztek. Itt is a dolgozók 30 száza­léka jelentkezett a sportmozgalomra már az első nap! A Garoz-vagoragyárban lelkes röpgyüléseken ismertették az MHK - mozgalom jelentőségét. Az egyik üzemben Kreszán Lajos szba­­hánovista esztergályos és Hegedűs Ferenc élmunkás, egy másik üzem­ben pedig Oskola Sándor és Hubert László sztahánovista lakatos jelent­kezett elsőnek. Az ÉD^Sz-hoz tartozó üzemek közül a kőbányai sörgyárak vezetnek szerdán 420 jelentkezővel. Az MHK* felelős szerint ez a szám még emelkedni fog a munkaidő utáni órákban. A Stüh­­mer-gyár dolgozói közül szerdán 299-an, a Vágóhídon közel 580-an jelentkeztek. Az OTidolgozói közóit 7 ív fért körbe Erre kellett a jelentkezéseket felír­­niok a. dolgozóknak. Az első íven Gállal Lajos elnök, a másodikon Né­meth János vezérigazgató, a har­madikon Miklós János h. vezérigaz­gató, a negyediken Vass László párt­­titkár, az ötödiken Sebestyén György szervezőtitkár, a hatodikon Márffy Zoltán szakszervezeti titkár és a he­tedik íven Balassa Sándor dr igaz­gató-főorvos nyitotta meg a jelent­kezők sorát. Az ívek rövidesen meg­teltek. A FÜSzÉRT NV-nál Gellér János élmunká-s jelentkezett elsőnek. Ennél a vállalatnál az él­sportolók gyűjtötték a jelentkező­ket. így: Farkas József válogatott asztali tenisze zőnk, Bánkút i Antal kosár- és kózilabdaválcgatott, Ka­raj fa Béla és Kárpáti Mihály k-ézl­­labdás, valamint Karádi Péter fő­iskolai atlétaválogatott. A Ganz villanyban is lelkes hangulatban folytak az első nap jelentkezései. Érsek Ká­roly sztahanovista így beszélt tár­saihoz: — Az MHK.mozgalomban való részvétel egészséges, edzett dolgo­zóvá formál. Aki sportol: vidáman, friss erőben látja el munkáját. Ezért jelentkezzünk c sportmozgalomra! Schillerwein Antal sztahanovista is jelentkezett; — Örömmel veszek részt a sport, mozgalomban, mert szükségem van a sport által szerzett erőre mun­kámban. KomszomoMiiálHtás Miskolcon Nagy sikert aratott a Világifjúsági Találkozón bemutatott „Szovjetunió fiatalsága“ című fényképkiállítás, amely szemléltetően ábrázolta a szovjet Ifjúság mindennapos életét, munkáját. A VIT titán a Ko-mszomol küldöttsége a magyar Ifjúság iránti barátsága jeléül átadta a kiállítás anyagát a Magyar Ifjúság Népi Szövetségének. A Magyar Szovjet Barátság Hónapjá­nak keretében ismét megrendezik a kiállítást. Az ünnepélyes megnyitás vasárnap lesz Miskolcon. Szegeden és Szentesen is alakult rep&oegyesüíet A vidéki városokban is sorra alakul­nak meg a repülőegyesüietek. A közel­múltban megalakult a Szegedi Textil­­iizemi Röpülő Klub, amelynek keretében a textilipari dolgozók a lenini Kpra­­somol hős repülőinek mintájára a. leg­jobb tudásukkal igyekeznek elősegíteni a magyar repülés fejlődését. A C-sonigrádmegyei Repülő Klub is megalakult Szentes székhellyé’. Az ún klub helyisége a szentesi repülőtér egyik épületébe«! lesz. m ifíBa&núeÁiw SSÁTEOSz—Csepel II. 7:2 (6:1) A MATEOSz csepeli edzéséről a sérii léssel bajlódó Bagoly, Borbély éls Szabó II hiányzott, réfestvett- epemben Grosits. A Csepel t-ártalákcsiapaía ellen a követ kezű összeállítás®am 'lépett pályára a MATEOSz: Grolife (Nádort) — Hegyi, Búza, Rigó — Fürjes, Zakariás — Szálból, Virág, Béres, Zsolnai, Bártifai. Bokáág érő sárban került sor a mér­kőzésre. Esen a rossz talajon mean ala­kulhatott ki komoly játék. A MATEOSz játékosok bírták a ,, sá rdagasz t ást “. A tartalékok kielégítően játszották. Größ te 6s Nádori nagyot?óbbnál ragyogóbb vedé sokét mutatott be. Góllövő: Béres (3), Szabó I (2), Virág és Zsolnai, illetve Zolle (2) Csepsi—SVIATEOSz II 4:1 (2:0) A Csepel szerdai kétkapus edzéséről csak a katonai szolgálatot teljesítő Fenyvesi hiányzott, A Csepel így állt fel: Mészáros — Kónya, Nagy II, Kékesi — Preiner, Rákosi — Kaczor, Keszt­helyi, Marosvári, Tóth, Takács. Később a kapuban Bakos és a balszélen Bakó is szóhoz jutott. A labda szinte teljesen eltűnt a fene­ketlen sárban. A játékosok alig tudták 4—5 méterre továbbítani. A Csepe-l egy­­kapura játszott, de a kitünően működő MATEOSz-véde 1 om sok nehéz helyzetben tisztázott. A Csepelben ügyesen játszott Kaczor, Keszthelyi és Takács. A MATEOSz-ban meglepően jó volt a bal­hátvédet játszó. Ónodi. Szünet után Takács a MATEOSz csatársorában kapott helyet. A 90 perces játékidőt szünet nél­kül játszották végig. G: Marosvári (2), Tóth és Keszthelyi, illetve Takács. A Magyar Acélban Petrovics József sztahanovista vasesztergályos volt az első Jelentkező Kifiziflfiik » labdarúgó 1 megváltozott tavaszi műsorát Sándor is játszott a kékfehéreknél PITK-Histexl £:€$ (0:0> Kedden két helyen készültek az MTK játékosai a Ferencváros elleni küzde­lemre, a kékfehérek hét játékosa ugyanis a válogatott keret tornatermi edzésén vett részt. — A Hnngária-úti pálya nem volt hasz­nálható állapotban és így örülünk an­nak. hogy hét játékosunk „szárazon“ ké­szülhetett — mondta Buko-vi edző. Az első csapat többi tagja a második csapat játékosaival edzett. Az edzés után Horváth közölte edzőjével, hogy a lábfeje sérült. így biztosra vehető, hogy a Ferencváros ellen Hegedűs játszik n balszélső helyén. Sándor sem játszik még vasárnap, őt ezúttal is Kárász helyette siti. * A csapat szerdán délután a Kistext ellen játszott kétszer 30 perces edzőméi* kőzést. A nehéz, sáros talaj nem nagyon fe­küdt az MTK-játékosoknak. A csatárok túl sokat tologattak és a rövid adogatá­sok legtöbbször a sárba „fulladtak“. így állt fel a két együttes: MTK: Gel-, lér — Kovács II, Börzs i. Lantos — Bo­­sánszky, Bodola — Kárász. Hulegknti, Palotás, Szolnok, Hegedűs. Kistcxt: Kiss - Olajkár, Kerekes, Lóth — Hámori. Haraszti — Polgár, Méder, Tóth, Stug­­lich, Sallai. A Kistext lép fel támadó lag, de az MTK-védelem jól áll a lábán és a textilesek nem tudnak átjutni a 16-oson. Fordulás után Sándor és Hor­váth lesz az MTK két szélsője. A Kis­­textben Fogaras áll a kapuba, a közép­­fedezet helyére pedig Pongrácz. _Most. sem alakul ki jobb játék, csak Sándor megmozdulásai veszélyesek. A féTdő második részében az MTK fel-javul, csatárai ötletesebben játsza­nak, adag»bá-swik pontsabbak. Palotás két gólt lő egymásután Az edzőmérkő zós után Bulcovi Márton edző ezt mondta; — örvendetes Sándor jó mozgása. Lába már teljesen meggyógyult, vasár­napi játéka azonban mégsem biztos. Még nincs teljesen formában. Nehezen győzött a Ferencváros Ferencváros—Szelsiolci Lók. 1:0 (1:0) A ferencvárosi játékosok kedden a zuhogó esőben nem tudtak kimenni a pályára. Kispéter panaszkodott, hogy a térde fáj, az orvos pihenőt rendelt neki. A többiek nagy igyekezettel k ezűitek. Vasárnap az örök vetélytárs, az MTK lesz az ellenfél... — Az MTK ellen mindig fokozott szór­­galommal készülünk — mondja Rudas csapatkapitány. — Az MTK régi sport* vetélytársunk... A lelátó alatt végzett szabadtéri gya­korlatok után a tornaterembe vonultak a játékosok, ahol megkezdődött a nagy kosárlabda csata. A test minden részét megmozgató játék valóban eszményi kiegészítő sportág a téli szünetben és olyankor, amikor nem lehet a pályára kivonulni. Guba itt nagyon veszélyes a kapu, azaz a kosár előtt. Kitűnik Csanádi I, Kocsis és Deák is. ♦ Szerdáin délutáni került sor a szolno­kiak «Itteni edzőmór kő-zésre az Ül'iői-ú'on 509 néző -előtt. Szántó vezette a, mérkő­zést. Ferencváros: Hornná — Rudas. Kért, Szabó — Déikány, Lakat — Horváth, Kocsis, J>eálk, Mészáros, Tihanyi. Sz. Lak.: A’Jmáeá — Beo», Ozuvár. BozőOtí — Varga, Szigony — Körmendi, Horváth, Búza,, Pintér, Simon. A mérkőzés elején a vendégek erosen támadnak. A 15. percben Horváth a ha­tosról tiszta helyzetben Ilennl kczébe lő. A szolnokiak kapuja előtt nagy a sár é.s a Ferencváros támadásai rendre el­akadnak benne. Ezután is inkább az Sz. Lók. támad és a hazaiak nagy meglepe­tésre csak szórványos lefutásokkal kísér­leteznek. Az első félóra után mégis összeszedi magát a Ferencváros: a 35. rercben Horváth kiugrik a védők közül és a kifutó Almáéi mellett három mé­terről a kapuba lő. Szünet után a Ferencvárosban Henni helyett Pamuki vád. Dékány helyén Kéri, Kéri helyett pedig Csanádi I játszik. A csatársorban Horváth helyén Guba, Tihanyi helyett pedig Czibor szerepel. Ebben a félidőben nagy fölény­ben játszik a Ferencváros, állandóan támad és a Szolnoki Lokomotív csak ritkán jut át a fél vonalon. A Ferenc­város támadásait azonban a vendégek keményen játszó védelme mindig szét­rombolja. A ritka szolnoki támadások a nagy sárban állandóan elakadnak. A sáros, mély talajú pályán nem ala­kulhatott ki komoly játék. A Ferenc­város — főleg a védők — könnyelműen játszott. A szolnoki együttes lelkesen küzdött. A Ferencvárosból Henni. Pa­nnik!, Csen’di I, Guba és Kocsis tűnt k:. míg a si-o’n okink közül A lm ás i, Ozsvár, Búza és Simon. Újpest csapatát már összeállították Szusza, Halasig Fejes a helsöhárma Az Újpest kedden a zubogó eső elle­nére is a szabadban edzett. Az erőn­léti gyakorlatok után a .nígófotlyosó ke­rült műsorra. Minden játékos egészséges, csak Szusza érzi' még fábujjsárülését.-— Különösen a lövések alkalmával fáj a lábam, de remélem, hogy vasárnapra teljesen rendbejövök — mondta Szusza. A szerdára tervezett kétkapus edzés az edzőpálya használhatatlansága miatt elmaradt, helyette mintegy kétórás erőn­léti edzést tartott a csapat. Ember Jó­zsef edző alaposan megdolgoztatta a fiá­kat. Az edzés előtt minden játékos test­súlyát lemérték, s az edzés után ki­derült, hogy majdnem mindegyik játékos egy és feit, két k.g-ot leadott testsúlyá­ból, Károlyi és Szűcs „könnyebbült“ meg a legjobban. A csapat várható összeállításáról így bőszéi Ember József: — Mir meg van a végleges csapat­összeállítás: Károlyi — Szűcs. Nagy­marosi, Balogh II — Horváth, Kirádi — Egresi, Szusza, Halasi, Fejes, Tóth. Tartalék: Várnai. Szűcs jobb hátvödbe való állításával sokkal erősebb lett a védelmünk. Nagymarosi is jóid) közép­hátvédben. mint fedezetben. Nehéz volt a választás Halasi és Várnai között. Halasi mozgékonyabb és keményebb, s ezért döntöttem mellette. Remélem, hogy az itj összedl'ítás jónak, fog bison • ülni. Tizenöt játékos utazik Parisba Kosárlabdázással színesített tornatermi edzést tartott kedden a labdarúgó válogatott keret Paris, Becs, Budapest, Varsó . . . Ez a négy város lesz a válogatott csapat tavaszi mérkőzéseinek színhelye. Mind­egyik nagy feladat elé állítja az elmúlt évben oly nagyszerűen szerepelt váloga­tott együttest. Sebes Gusztáv kapitány már joelöre megkezdte az előkészülete­ket. Kedden délután került sor az első tornatermi edzésre a köztársaságtéri iskola tornatermében. A válogatott keret tagjai Kotász és Sárosi kivételével mind­­oí»t| voltak az edzésen. — Nem tudjuk, miért nem jött el a két játékos. KI fogjuk vizsgálni az ügyet. A fegyelmezetlenséget nem törjük firmmiféle formában — mondta Sebes Gusztáv szövetségi kapitány. Mándi Gyula vezetésével előbb torna­gyakorlatokat végeztek a játékosok, majd kosárlabdázásra kerül a sor. Sok labdarúgónk kitűnő kosarasnak bizo­nyult. A tornatermi edze.sek folytatódnak. Minden kedden összejönnek a váloga­tottak. Az edzések mellett folytatják a közös színházlátogatásokat is. A párisi mérkőzésre — miután ott Budapest csapata játszik — a vidéki játékosok nem jöhetnek számításba. — A keretet fokozatosan szűkítjük — jelentette ki Sebes Gusztáv kapitány. — Természetesen ez nem jelenti azt, hogy aki most nincs bent a keretben, esetleg nem jöhet szóba a csapatösszeállításnál. . — Mikor lesz az első Kétkapus játék'?-’: — Március 15-re terveztem, éc csak március 22-én tudjuk megrendezni. Ez, valamint a március 29-i edzSnurkőzés vidéken lesz. Az utolsót valószínűleg Bánhiílán tartjuk. Onnan indul majd út­nak a Párisba utazó tizenöt játékos. Egy félidőn át kitünően játszott a Borog Dorog—Vlscosa 9:1 (6:0) Dorog: Magyar — Buzánnzky, Hargit­­tai, Perlési — Kiss II, Aspiráuy — Po­zsonyi, Varga, Molnár, Kinézel, Klansz. Viscosa: Hédii — Novak, Sárdi, Fábián — Kovács, Kamalander — Forgács, Hédid II, Szilágyi, Schnrmanu, Baity. Kissé csúszós talajon, de kellemes idő­járásban került sor a mérkőzésre. Az első percekben a játékosok sokat bizony­talankodnak. Fokozatosan feljön a Do­rog. Csatárai ötletes, kelycserés támadá­sokat vezetnek. Kiuczel előbb a kapusba lő, majd .Molnár bombája a belsőkapufa éléről pattan ki. Rögtön ezután Pozsonyi' jó beadását Molnár a léc alá fejeli. 1:0, Ezután megindul a gólözön: Kinézel, Varga, Kiuczel, Varga, majd Pozsonyi talál a hálóba. 6:0. Szünetben mindkét csapat cserék A Dorog a következő összeállításban játszik tovább: Kamarás — Buzánszky, Pfluger, Küldi — Kiss II. Bankó - 1 ozsonyi, Aspirüny, Molnár, Kinézel, Gramsch. A II. félidő mind.iG.-i góllal kezdődik: Molnár szép lövése a hálóban köt ki. A dorogi csapat ezután mintha lefékezne. A Viscosa is kezd éledezni. Bankó rossz hazaadását Forgács elcsípi és szépít az eredményen. Az utolsó negyedórában Kinézel, majd Gramsch növeli a gólok számát. 9:1. . A kW- »as-;/állító--- közül az eflsö fól­­iC; beü tetszett te’ -'wr. ötletes. K len­­d" teleseb-b és p úte-v. 'h VPlt ck r a csapat. A második féíl'idöbelli csatársorom meglátszott, hogy Aspiránv már inkább fedezet, miint csatár. Molnárnak sem ment a góllövcs.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék