Népsport, 1950. február (6. évfolyam, 24-43. szám)

1950-02-17 / 35. szám

I < 1 a b e e, U b. K a P< az ki. tői a cs V XM 21 in F K m B. V 07, Kii gei M7 5 (I hid fern azrv fco.b va,i fi«' ette ficö V bő! téli eás baj te> á a t óra kul E ?m Lol Góc (D-m A Ti a t. me c»ai bem egy A Sáliéi ins Sírtól ■ ill m m Nagy értíeftlőííés, hatalmas arányú elfóhészületele a Szabadságharcos hLttptt vasárnapi hüztle metre A Szabadságharcos Kupára, olyan elő­készületek folynak, mint egy ba.tnoki rangadóra. A csapatok szorgos előxészü­­leteket tesznek, mindegyiket fűti íj vágy, hogy a torna győztese legyen A torna két mérkőzése: Honvéd SE— ,Újpest és Ferencváros—MTK. Négy pompás formában lévő csapat Mind a négy csapat egyaránt nagy­szerűen felkészült a tornára. Időben kezdték el a téli előkészületeket és a két­­kapus edzéseket, a barátságos mérkőzé­sekét is úgy időzítették, hogy a vasár­napi rangadókra játékosaik mar a lehető legjobb formában legyenek. Nézzük meg először a Honvéd oM­­Az első komolyabb barátságos mérkőzési a Szegedi Honvéd ellen játszotta es_6:2-re győzött. Utána két jóképessegű «B 1J.-8 csapattal, a Budapesti Lendülettel -es a K. Lombikkal játszottak. Az előbbit S:0-ra, az utóbbit 6:0-ra győzte le. Ezek «z eredmények azt bizonyítják, hogy a Honvéd SE jó formában van. Tavasszal nemcsak megőrizni akarja vezető helyet, hanem még az előnyét is növelni. Az MTK hasonlóképpen először gyen­gébb ellenfeleket választott. Legutóbb pedig már a ív is t ex ttel játszott. A Buda­pesti Lendület vegyescsapatának szinte számolatlanol rúgták a gólokat es fo góllal terhelték meg a Hofherr üaiőjat is. A Kistextet 2:0-ra győzték le a kék­­fehérek. Ezen a mérkőzésen azonban nem a. góllövésen volt. a hangsúly, hanem éppen a Szabadságharcos Tornára készülve, a csapatrészek játékát csiszolta Bukovi edző. Sokszor megállította a játékot, ha valahol hibát látott, A Ferencváros is három komolyabb barátságos mérkőzést játszott eddig: Miskolci Lokomotív 10:3, Mezőhegyes 11:1, Szolnoki Lokomotív 1:0. A zöld­­íeliérek változatosan válogatták meg az ellenfeleket. Erős, gyenge, majd újra erős csapat ellen játszottak. A zöld­­fehérek védelme változatlanul jó. Az előkészületek azonban azt is bizonyítot­ták, hogy most már a csatársor is kialakult. Az Újpest volt talán valamennyi egye­sület között a legszorgalmasabb. A rend­szeres edzéseken kívül a csütörtöki napon azok a játékosok, akiket Ember József edző kijelölt, még külön edzése­ket is folytattak. Különösen nagy kelete van Újpesten a. rúgófolyosónak. Az Új­pest három komoly játékerőt k-itevtee' csapattal játszott és győzött: M. Pamut 7:1, Bőripari USE 8:3, Diósgyőri \ tsas 3:0. Az Újpest -a kupa megnyerésével akarja bebizonyítani, hogy a legelsők között van a helye. Gondosan készül a két játékvezető Is .A mérkőzéseket a játékvezetői rangE-ba íré éllovasa. Danicó és Dorogi vezet.'. A két játékvezetővel arról ’besziÄgettü-.n'’ hogyan készültek a kél nagy iné; Vi'vire. Kérdésünkre Dankö György. Fér eme v áros-—M TK mérkőzés vezetője : 'következőikéit válaszolta: — A cm ki# dolog rangadót vezetni »lóg az idény közepén sem. hát még az idény elején, A munkahely cinen, sokai dolgozom. de azért hetenként kétszer tudtam ülőt szakítani, hogy a közém tornatermi edzéseken ré ztvehessek. Kü­lönös öröm számomra, hogy olyan mér­kőzésen lehetek. játékvezető, amelyik magasztos célért folyik, A Honiv-éd SE—TJjpeet mérkőzés játék­vezetője,, Dorogi Andor már több időt tudóit magáinak sziaiki'.ami a készülő­déseié. \ — Gondosan készültem a tavaszi mér­kőzésekre — mondta Dorogi, — A heti két tornatermi edzésen kívül két szabad­téri edzést is tartottam. Az egyik egye­sületben hátha pus edzésen is részt vettem. A játékosak is különös gonddal készül­tek a. nagy tornára. A hét folyamén beszélgettem uéhánnyal. Valamennyien azt mondták, hogy színvonalas játék lesz és olyan légkörben folyik majd a játék, amely méltó Lesz ars ünnepi hangulathoz. Nagy az érdeklődés A Magyar Sz-aib-adságha rc-os Szövetség- Országos Központja művészi kivitelű, mintegy íé,lan éter magas sérteget -ajú-n­­tett fel a tonna gyöztesénelk. A serleg már -napok óta a Sport-szerk-eresk-edeImi NV -kirak atábaui látható A Szabadságharcos Kupáért pontra és gólarányra játszanak a csapatok. Ha azonban mindkét mérkőzésen azonos eredmény születnék, akkor a serleget sorsolással szerezheti meg a szerencsé­sebb csapat. A S zaibiad sá gharoos -kup am érik öze sok színv-o-nailát nagyban emeli az is, hogy a két rang aulára a bajnoki mérkőzések szabályai érvénye-eik. Játékosokat tehát nem lehet cserélni. A mérkőzések iránt igen nagy az ér­deklődés. Egyedül a Szabadságharcos Szövetség SIMM) jegyet igenyelt, a külön­böző szakszervezetek dolgozol azonban ennek a többszörösét is megvásárolják Az újpesti staid o.nt kiépititk. A louifto­­feat -tlÍB-ztogatjá-k. a pá-iya talaját is tgye* kennek a legjobb állapotba hozni. Az Újpest vezetősége 50.000 főnyi közönség kényelmes elhelyezését is brztositam UAz'UIBUSz Evzsétbet-körúti kirendelt­­»égé ceü-törfcöikiö-n kezdte m-eg a jegyek árusításúit. Már az első ó-ra'bam tö-bbszaz jegyet adtak el. Rengeteg az érdeklődő, állandóan cseng -a. teletem-. A BSzKRT is felkészül a kettős rang­adóra. Az előrelátható nagy forgalom zavartalan lebonyolítását azzal igyekszik biztosítani, hogy déli fél 12 órától ,,M“ jelzéssel külön autóbuszokat indít a Nyugati-pályaudvarról, de sűríti a villa­mosjáratokat is. Az előkészületek tehát minden vonalon különös gonddal folynak. A Kzabadság­­farcos Kupa küzdelmei valóban olyan­­• ak ígérkeznek, amelyek méltók lesznek .hhoz a. gyönyörű eszméhez, amelyet '.Olgáinak. Csak az időjárás is kedvez­em a. nem mindennapi labdarúgó eseménynek. .-rí „I lilái liny fipróbája lesz... Ütily-en csapattal áll fel a Ferencvári az MTÜ ellen? A Ferencváros két kapus edzőruérkő/.é séről csak Budai és A ispéUtr hiányza Kupét-er orvosi rendeletre pihent, Budai viszont alaposan megfázott a mi#: heffv-csi kiránduláson. R-eméiIi-k, hogy vasárnapig ren d lejön. A sáros P:*-• V- n-ein a legjobban ment a játék a Ferenc városnak. Főleg a közvetlen védi-., gyengélkedett, s n-em bírta a sárclagasztűst. A szolnokiak viszont fal ta-l au magukat a taüajou és hosszú labdákkal játszottak. Lyka Antal edző így nyilatkozott a ménkőzés után: Legfőbb csapatával áll ki az MIK a Ferencváros ellen Sándor is játszik Az MTK-nak a. felszabadulás óta úgys. ú váu áili-audóaii középe -ait ár gond jui vannak. Höffli-ng távozása után Bukovi különböző középcsaiá.r.megoldá sokkal -kiisérl-etezett. de egyik megoldás sem vált be. Sok kísértet után Palotás nál kötött ki az edző. Sokan merni értet tök meg. hogy BiuKovi untért éppen Pa lotest, a fcdezetjálékosí állította be -az ötösfogat -teugo'yébe. Arról is beszedek, hogy -ez csak .jtaikitíkaá búzás“ volt, ha­szen Palotás sokszor hozza zavarba az ellenfél védőit a hátravont köaéposatar szerepében. A legutóbbi k-étfloapus edze-e kon a MATEOSz ás a Kisl-cxt „eVen azom.ham, .már az előretolt, korszerű ko­­z-épesátár szerepében mutatkozott bo Palotás. — Nem takHkd volt tavaly Palotát* hátravont középcsatár játéka! — ,mondta moot Bakovi Maiidon. — Korszerű játéko-t nyújtó köz&posutár hiányában kénytelen voltam Palotást ezen a poszton, ebben a játékfelfogásban szerepeltetni. A fede­zetjátékhoz szokott játékos azonban, mint középcsatár is jól bevált. Hátra­vonva sokat- mozgott és épített, s így fa hasznos tagja volt a csatársornak . .. — Máért gyakorolja most IW.otás anégis 8z előretolt középcsatár s-zerr p.’t? _ — Azért, mert Palotás saját magától jött bedé ebbe a szerepbe! Lassan bele­élte magát a korszerű középcsatár sze­repébe. Ugylátszik, hogy ezt a szereped is jól betölti majd. Ac gondolja»«': azonban arra, hogy Palotás most már minden mérkőzésen előretolt közép csa­tért játszik. Szerepét mindig az elleniéi­hez szabjuk majd.- A S/aibad.ságniaiTCos Kupa kfizdeäuiw» bon, a FeneuovúrOá e len vasárnap Palo tűs háíravout. vagy eLőre’tolit köz épe ta­tárt játszik? . . . Bukovi ei-mosüolyodák s csak euny.il mond: — Ez -maid vasárnap derül hi! A kék íVh.'ivk ks ezergnluiva.s-iin készül­­n-o'k a n-a«y találkozóra. A Kistaxl ellen edzőméPkőzés-en már Sándor is Játszóit, egy félidőt, — Sándor arányla- megnyugtató for­mát árult- el az edzőn tér közé sen — mondta Bukóvá. — A liön. újpesti, parti­zánok emlékét megörökítő Szabadság, harc is Emlékmű jardra rendezendő mér­kőzésen a lehető legjobb csarpaiv.nkkal igyekszünk kiállni s ezért — a sportorvos­sal való megbeszélés után — ágy dön­töttem, hogy Sándor! is beállHoni a Ferencváros elleni csapatba. Pénteken megalakul a Debreceni Honvéd SE Pénteken délután nagyfontoeság'ú ülés les/, Debrecenben a kerületi parancsnok­ság épületében. A debreceni honvédség átveszi a Debreceni SzMTE valamennyi szakosztályát. A tavaszi idényben a Debreceni SzMTE már Debreceni Honvéd SE néven szere­pel az NB II keleti csoportjában. / ott, rr & ti,mi, mindenki nyerni akar monstre rejtvénj versenyén Szőrme- és prémnyeremények! ''WHIIKHíMUiilfi A veie:ő csapatok közül a Ferencváros „menetrendje“' lét. zik a legkedvezőbbnek 1. Honvéd SE 15 11 2 2 40:15 24 2. MTK 15 9 4 2 41:17 i.2 3. Ferencváros 15 9 2 4 36:20- 2ü 4. Cserei 15 7 4 4 28:21 18 Ez a soirrond alak ült ki az őszi idény végén az NB I cián. A ta.va.'zd idény sok-smk vaMuzá-st hozhat és egyeloue csak azt lebet megállapítani, ho-gy melyiknek kedvező, vagy kedvez-őtte-n a lso:\so.iúse,. A Honvéd SE, az MTK -és a Csepel egyformáin hét-hét. mérkőzést játszik odahaza s nyolc-uyolc mérkőzést idegen­ben. Ez/.e-l szemben a Ferencváros inam k-evr-ebb, mint kilenc mérkőzést játszik otthon (a SzAC iw. az Üllő -útra ..visa!“ a Ferencvárosit) s csak hatszor kell ide­genbe mennie. A Ferencváros helyzete tehát lényegesen kedvezőbb, mint a má­sik háromé. Még kedvezőíbib a Ferencvá­ros helyzete, ha megnézzük a.zt, hogy a négy vezető csapat hányszor utazik vi­de ere. A Feve-ncváirosinak mindössze két­szer kell vidékre mennie, az MTK-nak B és a Csepelnek már háromszor, a Hon- | véd SE nek pedig négy vidéki mérkő- ? zése lesz a tava zi Idényben. A Homvéd SE „meinetre,nd:ie“ látszik f tehát a. legkodvezőtleinieib-hnck. Tegyük • még azt 's hozzá, hogy a Honvéd SE j nagyon nehéz rajt előtt áll. A második 5 mérkőzését az MTK-vail, a harmad-lkat az Újpesttel, a negy-ediket a Csepel lel_ és az öf'd.iiket a Vasassal vívja. Tehát négy n-a-gy elldniféllel jáiteai-k egymásután s olozo'teg -vidéken, Deb-r-eeenben vívja az első mérkőzését. Ezen a -téren nem sok­kal kedvezőbb az MTK sorsolása s-em. Az MTK első eüleaitf-elei sorrenidben: Előre, Honvéd, Debrecen, Újpest, Csepel, V -asas Elég hamarosan k-apcsotediik a ramß­­ad’sorozatba a Cs-eiiJel is. A csepeliek cis-ő eWem-felci: Dorog, MATEÖSz, Előre, Honvéd, MTK, Ujjpé t, Vasas . . . Ugyan-akikor a Ferencváros -az első be­lekben „rang-adómentes“. A Ferencváros csak a kilencedik mérkőzésével, április 23-án. a Vasas ellen kezdi el a rangadó­kat, de ekkor viszont ötöt vív egymás­­után: Vasas, Csepel. Újpest, MTK, Hon­véd SE. _ T enné szelesen akad még jav; tani ixo'ö a csapa­ton. iti; elsősorban Szabóra gondolok. Ha végig me­gyeik az egyes csapat­­részeken, akkor megállapít­hatom, hogy Henni máris jó formában van, ugyanez éli Rudasra és Kispéterre is. A kél fedezel helyén Köri és Déledny fog sze­mlélni. de gondolni kell Lakaira is, aki nagy igye­kezettel készül. Ha nehéz lesz vasárnap a talaj, akkor az ő játéka kerül­het előtérbe. A Divtai— Kocsis szárny máris ki­tűnő, Deák teljesítménye viszont nem egyenletes. Mészáros kezd belelen­dülni. A halszélen Czibor csak ezen a. héten kezdte el az edzéseket. Kár, hogy Tihanyi a. mérkőzéseken nem nyújtja, azt a b sítményt, mint az edz ken. Figyelembe kell venni a por cope rációul', eseti Csanádi l-et is. — A tervem az — jwzt-e he Lyka edzői o hogy az ősszel legtöbb szerepelt összeéH ítéi indulunk neki, az új iá. nek, amelynek nagyi próbája lesz vasárun. MTK elleni kupam'rk-A szigor íeieje (Sportunkban egyre több legyei -! let végrehajtását függesztik fel ... cm újság cm NŐ f-b^n A Salgótarjáni Tárna szerdán két­­kupus edzőmórkőzéöt. játszott az NB ÍH-as Kísterenye csapatával. A jeges, csúszós talajom. hson alakulhatott ki komoly játék Az első csapat 45 percet játszott, s Csuberda (3) és Salamon (ä) | gólyáival. 5:0 arányban győzött. A má­sodik csapat csak 30 percet játszott és 3:0-ra győzött a feistwrenyei csapat el­len. Debreceni is játékra jete-nitkezétt In helyet is kapott a csapatban. Héthy kcz,oitutá se^Uilt bokújú.1, vasárnap m«S nem játszik. Az ő jatakara csak a az AU cMerni mérkőzésen .-zámíta-n-ak. A vasár­napi m- rkőzésen Para lesz Héthy he­lyettese. Dorogon pompás tavaszi. időben játszotta a Dorogi Tárna idei első komolyabb edzőrnérkőaését szerdán délután a Vi&cosa csapatával. A pályán sok szurkoló jelcut. meg s kíváncsian figyeltek csapatuk első szereplését. A mérkőzés után mindenki elégedett volt az eredménnyel és a játékosok mozgásával. Móré edző a következőt mondotta: ..A Viscosa jó edzőtársnak bizonyult. Csapatunk különösen az első félidőben mozgott jól. Egy két helyen azért még van javítanivaló. Nagyon jól mozgott Pozsonyi és Varga a jobbszár nyon.“ A csapat vasárnap ‘Miskolcon játszik a MMNVTE csapatával. A Soroksárnak ezen a héten az Autó­javító NV csapáit a volt az edzőtársa. Az edző-pályám a sáros., nehéz tel«jón is jól játszott -a Soroksár. A SHU—Palota* fe­dezet-pár sok jó labdával dobta táma­dásba a csatársort, amely szép hclycse­­rés tá-madásiokkail közeJíte-tte meg a ven­dége.;.ipát kapuját. A g é övés is ment a soroksári eset ároknak 7:1-<re győzött a Sorok- ár A Soroksárban a fedez-' -tipár, U-ontvárd, B-oirbély és Síir-vári, az Autó* .javítúb«m Mester. Kor-pás, Kirpimsziky és Báítarics tűnt kii. A MATEOSz-ban .saé-pen jnvii'.- a sé-riil­­tek álf-a-poita. Grosii’te k-nrja és térde va­súi',napra nuíiv valészínüleg teljesen rend bejön. Bagoly péntekem elhagyja a Sporíszíiii-íit'rí'irmot. Szabó 11 és Borbély is -a javulás útján vaui. Gondot okoz azonban, hcxgy a Csepel ellen kiújult Ma­gyar térdsérülése. Bagoly! vasárnap He gyii fogja helyettesíteni. Hegyi a tarta­­k'p-csapai-Inam hétr-'l-hétre jó formé.-baii já'tfíllk. s a Csepel erűn is 'gon biztatóan iiiiizgo-tt. „Hegyi szeni-é'vében megfelelő játékost . talál tanuk Bagoly helyére mondta Henna-ami Tmr-e edző. — Túrtál éh a. mfiiijd-en helyem jól használható Búza lesz.“ A Debreceni Lokomotív vezetősége ol'é­­ged-eitt a szolnoki já-tiétkik-al. «untaik elle­nére, hogy a csapat kálfeaipott m 8z Lo­­ko-mo-ti vtúl. „Az Sz. í.okoniol'uv igen nagy akarással és ig«m keményen jnt­szo'U — moindte l’n’m-tiis edző._ Xc •kiilük az volt a fomtns, hogy r-enki meg -n-c sérüljön s a fiuk címeik n sz-enn- löH l-arl:ir»áivn1 .iábzof-lnik.'“ Debrecenben szé­pen j-a-vt,il a pálj'ia tolmja. Ha. vasái'-inapig csaradi'-kméiutiew lesz az időjárás (tikikor a Szolnoki Lokomotiv ellem a saját, pályá­ján j ál szita t a D. Lokomotiv. Ha a D-ió­­szég'-úti i'iáilya tál«,ja n-em javul meg \'avsáiiu'.'ipig, akkor a. dob árny gyári eport­­telfípeiu kerüli sor a Mis;znvágóra. Vasár nap már Teinkd j-átékána is számít Palo­tás edző. A Csepel edzője, -Jávor Pál, a MATEOS: JT elleni edzömé-r’-özés után a követke zöhet mondta: ,.Kac:-r nimm jól moz­ijait. hogy a jubbszél-sö kérdése .megöl dolinák tekinthető. A harmadik hátvéd kérdése még változatlanul bizo-n yialn. Ezúttal Kékesi játszott legjobban a je­löllek közül. Egyesbíró: Kétévi eltiltás!!! . _ , , Egyik játékos (súgva): Barátom, vigyáznunk kell, hogy vasa állítsanak ki minket, mert még szigorúbb büntetési kapunk..., rear isr A gisss r # piislk. K27S5Í?1 gati^SN; BKSEWBa wJÍ elleniéi vol; & magyar és a francia vivők ki Igen sokat írtak már a szaksajtó­ban arról, hogy miért fejlődik las­san vívósportunk utánpótlása. Sokan azt állítják, hogy azért lassú a fej­lődés, mert a víváshoz nagy rutin kell. Vannak, akik azt állítják, hogy a jó pengevezetést nehéz elsajátí­tani, s ismét mások azt állítják, hogy csak lehiggadt emberből lehet jó versenyvívó. A Dugó a legszakértőbb munka­társát küldte ki a magyar—francia mérkőzésre, hogy az ott látottak alapján szakszerű tanácsokkal szol­gáljon a fiatal utánpótlás részére. Munkatársunk öt pontban szö­gezte le: mi szükséges ahhoz, hogy valakiből válogatott vívó lehessen: 1. Gyorsaság. Minden pillanatnyi késedelem már komoly hátrányt jelenthet. Ha az összecsapás után egy gondolattal is későbben kapom le a sisakot a fejemről, mint az ellenfelem, akkor már úgyszólván behozhatatlan hátrányban vagyok. 2. Erő. Laikus az, aki ebben az esetben az izomszálak erejére gon­dol. A hangszálakról van szó. Egy 15 éves gyermek azért nem lehet jó vívó, mert — mutál a hangja. Töb­bet ér egy szép ,,ollá, óllá, ááó, titátá, hm, hihá“ kiáltás, mint há­rom szép és tiszta fej vágás. 3. Kitartás. Ha a zsűri nem veszi be az első két-három kiabálást, nem szabad feladni a harcot. Ki még néhány erélyes „hali­biztos, hogy • nekünk ítélik Hiszen végeredményben ; elnök is ember. Neki is v hártyája. 4. Jó szem. Ehhez páro: távolságérzék. Már az élt: csapás után tisztában kell azzal: hány méterre kell rrr teni — a zsűritagot, hogy jen tőlünk. 5. Állóképesség, Ha tíz j nem sikerül begrimaszolni nek, hogy az a fej vágás, a tam, az tulajdonképpen a: oldalán ült, ne adjuk fel Nézzünk háromszor a level solyogjunk egy kicsit lené. mindez nem segít, akkor sük meg a rendezőséget, éves korunk után már n son ránk. Fiatal vívóink tehát má ják, hogy mire lesz s Egyesek szerint ugyan ka sak is kell a versenyzési tapasztalataink szerint e mind elavult külsőségek megfigyelni Sárdi Jánost. " sisakja és kardja, ni kiabálni. S ez a lényeg. Különben most készül oktatófilm. Nincsenek még részletek, csak egy biztos film lesz! A vívák Takács Sándor, n Köz&pdUinántu I ASz kik" Időt íj o H7,alu'ii]ynia?yairúzó elő­­«.dánt -t.fii-i1od>t Várpalotán. A helyi ée v ltörnyóíkhcli labdarúgók ás vezetők nagy szómban Mentek meg. Az előadást ho* z árt/ól ás és «Miénk vita -követte.-25' 13.-.0 FEBRUAR (17, PÉNTEK Zsürielnük: További Nincs találat!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék