Népsport, 1950. február (6. évfolyam, 24-43. szám)

1950-02-19 / 36. szám

Labdarúgó szakirodalmunk nagy nyeresége Úrkágyevnek „fl futballjáték taktikája“ című könyve * „...nem fartők Igényt elgondolá­saim teljes helyeslésére, de azt hi­szem, mégis hasznosak lesznek azok részére, akik elfogadják, de azok részére is. aldk elvetik, mert ugyan­akkor felülvizsgálják saját nézetei­­t'Cf és ?hécj egyszer átgOYiőolJúk ci labdarúgó játékot.'‘ , . „Előre is kérem olvasóim elnézé­sét- az anyag esetleges rendszertelen osszeá.Másáért. Ezt a hiányt igye­keztem gyakorlati tanácsaimmal pó­tolni. Ezek nem kitaláltak, mind­egyiket gy'akorla' i tapaszt a tattal tu­dom alátámasztani. A könyvemben ismertetett anyag sokéves játékost és edzői tapasztalatom összefogla­lása. Hibák, vereségek, és sikertelen kísérletek keserűsége, eredmények és győzelmek öröme van minden sorában. Minden szót nagy felelős­séggel írtam le. mert úgy vélem, hogy könyvem a labdarúgó játékosok óriási, táborának szól, azoknak, akik­hez magam te tartozom.'' Ár kágyer a legeredményesebb szovjet labdarúgó edző B. A. Árkágyev, ,,A futballjáték tak­tikája'' cínuü magyar nyelveli nemrég megjelent szaik'.iu.unika szerzőj-o írd* ebeket a, nagy sz;eréuy séisre vt&Ló monda tokai könyve előszavában. Sztprány. iram havai íkodó. Szovjet ember, szovjet «iportember a szerző. Peel;;«- büszke lehetnie erre a ((zafcraimi'bájá.na is amreQjlb ez hason lóim alapos a labdarúgás taktikájáról, a játék­nak erről, a rí öntő fontosságú részéről a világ sportiroda!inában még vem jeleni meg. Büszke tehet ue gyakorlati credmé myeire iy. Arkágycr volt akkoriban. a Dtaamió edzője, minikor m a moszkvai csapat, olyan hataiiirruas daadaiscxrózalot aratott Angliáiban es világhírnévre telt étert. Utána iá. ODKA edzője tett. C«t pata liWß-iwin, 1<M7-Jböu és 194K-b<an bajnok eagot, . líMü-hrá és lö-tS-ban a szovjet üupát oyeTtie meg. „Ilyen eredmények elérését, csak tervszerű, jól átgondolt. kitartó munka teheti tehetővé“ — írja a könyvről szóló bírálatban M. D. Tovarovszkij. a labdarúgás másik kiemelkedő tudású szovjet szakem­bere. — „B. A. Árkágyev munkája során állandóan újabb és újabb ok­tatási-edzési módszerek után kuta­tó t, tárgyilagosán értékelte ki a já­ték idejeii észlelt, jelenségeket, vizs­gálat alá. vette a tényeket és ezeket «' játékosokkal együtt beszélte meg. Árkágyev szakszerű módon tudta előadni, majd az életbe átültetni az ■újonnan felmerült elgondolásokat: Azok a Ősapátok, amelyek edzései- Árkágyev vezette és vezeti, arról nevezetesek, hogy mindig ■valami újabb — néha alig érzékelhető — taktikai elképzelés alapján játsza­niuk. Ezeket azután így vagy úgy, üyen vagy olyan mértékben vala­mennyi edző és csapat álveszi és továbbfejleszti. Mindez pedig a szov­jet labdarúgó iskola fejlődéséhez és erősödéséhez vezet.1' Bírálata további részében Towcrov­­stzkij leírjia, hogy a szovjet labdarúgó esapaifcék edzési módszere igák es taktikái elgondoláisaiinaik fölénye bebizonyosodott a háború utáni nemzetközi mérkőzése­­kon, a iküiönifél'e angol, skót és skandi­náv együttesek e'lten vívott csatákban. Különösön szembetűnő volt a játfikrakü. kábám nreiguy L1 várni A különbség. A szov­jet játdko.ok egészen új taktikai -elgon do.ásoki&t <al kai ma ztak támadása óéban és szakszerűen basanáltj-úk ki ellentéteik gyengéit. Az élenjáró szovjet labdarúgó­­isko.a megteremtésében vezetőhely illeti meg Arkágyevei. . Nézzük meg: miről ír „A futball­­játék taktikája'' című könyvben Ár­­kágyev, a ODKA je 1 en egi edzője, a szovjet labdarúgás egyik legtekin­télyesebb eltnéleti és gyakorlati szakemberei Mi a taktika? Először is azt boncolgatja: mi a taktika tulajdonképpen. Nem inás, mint a labdarúgó játék harci mód­szere. Megkülönböztetünk egyéni, csapatrészek és egész csapat; takti­káját. Érdekes okfejtő módon tár­gyalja a szerző a .iátékfo-rtély fejlő­dését 1863-tól, az angol labdarúgó­­szövetség megalakulásától napjain klg. 1 tán a. a já-tékreiidszei-t. <\s p já­tékstílust 'határozza meg. Egy-egy jellemző mondatávol sok-sok magya­rázat. vá.ik feleslegessé. Például ilyen mondat az alábbi is: „A játékrendszer csak kanavász, am lyre minden egyes mérkőzé­sen a játéktaktika rajzát hímez­zük rá.‘‘ A játékrendszer tehát csak egy ke­ret, amelyet, élettel kell megtölteni, ’TMnyt, mutat, de benne az alkotó taktika minden lehetőséget érvénye­síthet. Ilyen világos meghatározás áz is, amit Árkágyev a játékstílusra *Q or d: *»A játékstílus az, ami a szemre hat.“ Pontosam így te van. A Hogtö'bb laté kopniak és csapatnak imjgvian -a ona■ • n egyéni játélkiiriiódjn: egyik többnyire in Posan j-áitw.ilk, ■•tekezrvli a. kapott labdát, vagy kapá.-'bél owiilu, a más' k térti telő rúgá okkal, »agy lendülettel jáítsz'ltk. És így tovább. Mindez tiényleg a szeme;» hat. A szovjet játőkini odorra Jel iáin ző, bog? túrni'adói .gyorsam és az e, Huntól vó dielír '* .....(húzva törnek a kapu fe'-é, a rz------------— 1%« FEBRUÁR W, VVSAKNAP vtódöJ; ppaIiíív li^y^eikieTm^k í'tíl1 í'u-i’tőfttűi-tu1 i ói* Szómt a támadók,at A lajnta *;}<** tása gyors, al’ando a beU.s v .iltoztbaLi.. a támudásorbum, .nincs cs.etezg.elie», jvepcoso­­lós a. Játetetem, a támiadásókat erős. Jól­­irányított tkainiinate vesék fejeziiik be. M,0ginu'ba«ko/.:,k a szovjet csapaitok ja tő teában a nagyfokú közösségi szellem vs „Labdarúgásunkra jellemző erkölcsi moz­zanat a játék telkes kollektív, volta „ — írja Árkágyev. — ..Játékosaink kozni cg nik sem gondolkodik azon. hogy at­­adja-e a labdái, lm úgy lakta, hogy tar­­sáriak ivafjyvbb lehet tisó fje min női elére-A szerző a fejezet elején helye­sen határozza meg a játékrendszer, a játékfortély és a játékmodor fogalmát, később azonban több­ször is összekeveri őket. Ez némileg megzavarhatja azokat, akik előtt nem egészen világosak ezek a fon­tos részletek. A nagy változás A korszerű labdarúgójátékban megnőtt; a csapatok támadó és véde­kező ereje, kiszélesedtek a játékos­­körletek — azaz egy-egy játékos sokkal nagyobb területen játszik, mint azelőtt bármikor — és úgy tű­nik, mintha — iöbb játékos já szőnek a pá.yán-. Sok a helyváltoztatás, len­dületesek. gyorsak az egyes mozza­natok, de ezek nem kalandozások. „... a mi csapataink nem vállalkoz­nak kalandos játékfortélyokra, olya­nokra, ame yéknél a. védelem hadá­szati lehetőségen ne vennék figye­lembe.'' „A legnagyobb változás, amelyet az utóbbi 8—10 évben megfigyeóheAünk a játékban, az, hagy a játékosok szé­les vonalban mozognak labda nél­kül. a játék feszültebb és mintha nehezebb lenne. A nyugodt techniká­­zás, amit it-l-oít virtmkodó mutatvá­nyok tarkítottak, már vissza/vrpihatat­lanul a múlté. Mostanában leginkább fogócskákat lá,unk a mezőnyben: a játékosok igyekeznek elszakadni az őrzőként melléjük á Atoll el.enféltől, az pedig — szerepének, megfelelően — üldözi őket.“ Ez a néhány mondat is igen sok jellemzőt mond a játék fejlődésére és mai formájára. „A játékos magatartása, és játéka a me­zőnyben" című fejezetben fogalkozik a szerző a védekezés különböző mód­jaival is. Mindezeket — ahogy To­varovszkij ajánlja — „edzőknek és játékosoknak egyaránt, szükséges gon­dosan tanulmányozniok és kiértékel­­niök“. Árkágyev úgy véli, hogy a vé­dők taktikája nehezebb, mint a támadóké. Szerintünk: a védők tak­tikája mindig a csatárokéhoz ido­mul, ez váltja, ez alakítja ki. A magyar védőknek például eddig „gyöngyéletük“ volt, csatáraink lassú, sablónas, könnyen áttekint­hető játéka miatt. Reméljük ez — ennek a nagyszerű szakmunkának a hatása következtében is — hatna­­rosan megváltozik és akkor ismét újabb elhárítási módokon gondol­kodhatnak védőink és edzőink. A „sablonok" és alkalmazásuk „Az adogatás ás a fiSelezás" című feje­zetben Árkágyev _ védelmébe veszti B. so­kat csepiilt cselezi*:ú. Szükség vau ró. igen sokszor, de csali álkor éri ékes, ha nem öncélú, hanem a közösség, a csapat érdé. kében történik. Figyelmeztet arra is. hogy a cselezéshez minden játékosnak értenie kell. Az adogatás minőség' a játék minősége — o’vas,snik .másutt. Lá­tunk kii Uiniféle j á tékmozzauM t-iri ego1 d :i so­kat rajzban is. a szerző több mii.'goidást, „ssiblopt“. ismer tot is példákéul, de soha nem wzüül'k meg hangoztatni: a játékosokat nem „sablonokra“ kell megtanítani, hanem azok alkalmazásának művészetére! Véleményünk szerint a szerző túli-szigorú a „sablonokkal“ szem­ben. A. „sablonok“, a megszokott megoldások gépies alkalmazása tényleg helytelen, mert — nem lepi meg az ellenfelet. Viszont a külön­féle megoldásokat, meg kell ismer­tetnünk a, játékosokkal, sok ilyen „fegyvert“ kell kezűikbe adnunk hogy élni tudjanak velük. Minél több ilyen megoldást ismernek a játékosok, annál változatosabban tudják vég robaj tani játékukat, ha — értenek a felhasználás művésze­téhez. Az igazán jó játékost tény­leg nz jellemzi, hogy adandó alka­lommal pillanatok utalt megtalálja, a legmegfelelőbb megoldást és — persze — végre te lúd,ja (Ízt haj­tani. És az, hogy alkotó képzelő­ereje segítségévei mindig újabb és újabb megoldásokat, de legalábbis változatokat talál ki. A játékosok a korszerű labdarúgás­ban 12—U kilométernyi távolságot, is befu nak — állapi ja meg Arká­g.yev. Minden elért gól egy-egy hibá­nak a következménye — olvassak másutt. A hosszú kombináció he’.yto- I n, mert nem lehet, előre Iá ni az ellenfél húzásait... A lassú játék, mindenképpen rossz taktika... A gyorsaság a labdarúgójéiték dö: lő tényezője... A technika, a labda­­kezelés gyorsul, egyszerűsödik, meri harc folyik a másod- és Hzcdmásod­­percekért, a méterekért és a centi­me'erekért ... Csak. az a taktika he­lyes. amelyik összhangban van a labdakezelésse'., a, végrehajtás esz­köz: vei. .. "Nagy kezdösebesiég, gyors hutás és szívósság, ezek alapvei "en fontos tulajdonságok a labdarúgás­­oan... a labdarúgás atlétikai játék és a játékosoktól az atlétikai tulaj­donságok. összességét, a gyorsaságot, a ruga nyosságo:, az ügyességet; az állóképességet és az erőt egyaránt megkívánja,.. A játékforíély nem „korcsolya"... Ezek csak futólagosán kiragadott «Hon­fiatok. Lehet ette ne ég a könyvet részle­tesen ismertetni. Külön fejezetekben tár­gyalja a szerző a kapus, a hátvédek, a fedezetek, a szélsők, összekötők és középesatárok játékát, foglalkozik a tak­tikai edzés formáival, ismertet néhány edzőjátékot a különböző játékforíély gv aki óvására és befejezésül sejteti a jövő éjllőd ősének az útját. „Szakadatlanul haladjunk előre“ — mondja. — ..A játék­­rendszer, a játékfortély vem korcsolya, amin sokáig csúszkálhatunk. Az ilyen felfogás nagyon helytelen, és nagyon veszélyes lenne-“ Hiányoljuk, hogy a szerző nem beszéd az összekötők és a fedezetek négyszögéről. Ez a négy játékos uralja a mezőny közepét és a já­ték kialakításában döntő szer.púk van. Küiön-külön azonban hang­súlyozza szerepüket: „játék közben legtöbbször hozzájuk kerül a labda és taktikai tudásuktól nagy mér­tékben függ a játék egész menete.“ Zavaró hibát találtunk a szélső­csatárról szóló fejezetben. Több­ször is azt olvastuk, hogy a fede­zet őrzi a szélsőt és hogy a fede­zet. ellenlábasa a szélső. Mint meg­állapítottuk, ez — fordítási hiba. Az orosz szövegben a „fedezet“ szó helyett „hátvéd“ szerepel min­denütt! Ezt a könyvet átnéző szak­embernek észre kellett vo’na ven­nie, mert így kezdőknél zavar ke­letkezhetik! Teljeren egyetértünk Tovarov­szkijjal abban, hogy rá kellett volna mutatnia a szerzőnek a já­­tékfortóly alkalmazásának lélek­tani vonatkozásaira is. Ezek igen fontosak a játékban! A könyvet meglehetősen sietősen, kapkodva fordíthatták és készíthették elő magyar nyelven való megjele­nésre, Akad benne fordítási hiba következtében az említetten kívül még néhány helytelen, itt-ott homá­lyos mondat, A felületességre jel­lemző például, hogy a bevezetőben a könyv címét „A futballjáték kézi­könyvé“-vek írják. Felületességre mutat a sak sajtóhiba is. Mindez azonban nem ront. a szak­könyv értékén. Olyan szakmunka ez, amit, minden edzőnek, a, labdarúgás oktatásával foglalkozó vezetőnek, va­lamint játékosnak olvasnia, és tanul­mányoznia kell. 84 oldalas a könyv, de olyan tömör, hogy háromszor ennyire vaLó anyag van benne. Nem elég tehát, ha egy szer-hétszer el­olvassa az ember, fe.'ezetenkint, sőt monda tonkint kell boncolgatni és kiért ékeln i, ahogy ezt labdarúgó­edzőink megállapították legutóbbi s z uk ér te te-ez 1 q tii k ö 11 . . Nőin vitás, hogy tanulmányozása és értékes tapasztalatainak felhaszná­lása nagy mértékben elősegíti majd labdarúgásunk további fejlődését! P. J. A sporttudományos vizsgálatok eredményeiről beszél Hepp dr. a labdarúgó edzők testületében hé Kőn este ií órákor. Az előadásiban a Test­nevelési Főiskola igazgatója a gyorsa­ság, ruganyosság es labda érzék vizsgála­tának eredményeit, ismerteti, de beszél az erőnléti állapotát meghatározó el­járásukról is. Az edzők gyakorlati mun­káját elősegítő vizsgálatokról szóló elő­adás iránt igen nagy az érdeklődés. Megalakult a Debreceni Honvéd Pé8rte#WU este. Debreceniben a kerületi tinin uns nok .-ag épittetélben •IWlkieshiutigirliH tú közgyűlésen alakult .meg a Debrecent:! Honvéd. A közgyűlése i Szelni Endre őr ne gj a Honvéd spor.t Központ, Bmiyad­­vári László őrnagy pedig ■> bum védelmi miniszteri ttffi sq iont osztályú kép viselet éhen Jetent inéig. Az új egyesület neve: Debreceni Hon­­véd Sport Egyesület. -Színe: piros-Tehér. A líiliduriigófsapat a USz.MTK örökébe lép, teliét az NB II. keleti csoportjában Játszik, A közgyűlésen a következő elmölkséget választott«ik meg: Elnök: Gömöri Viktor dr vezérflrinagv. Alelnöki Kulcsár Férnie MDF titkár. Kárpáti Dezső faiumikii.s. Torta Anw százados, Baranya' János fjuigy.. Korúd! Bélül fötörzsőrnn.. Szilágyi .I:\tios l’őtöi'zs­­örin . Vlltlkóozl Zol iám -zds., Kővesdii László Őrgy.. Szú lies Sándor őnmesier, Armós Sándor főtörzsővim. és Gy u.tn.l) ári Jenő KLASz elnök Ügyvezető elnök: Ki s Zohá'ú őrgy. Főtitkári Kékes K einer szds. A köz-gyülésem Gömöri, Vükkor dr vezér őrnagy arról beszélt,, hogy az új egyesi). tel a néphadsereg é> a dolgozók között') k a i >«• - oka tok nkuély i t ősén ónunk át kod' k. Kulcsár Ferenc városi MDP téfkar a Pari neveheu üdvözöltli az egye...ijiVetét. Több ’ r télire« fel.szól a iáé után a közgyűlésről ii Ivözlö t.á.vjr'ntet ürii'öleik fid kosi Mátyás­nak. n Magyar Dolgozók Pártja, főtitkárá­nak és Farkas Mihály hon védelmi minisz­ternek. A Meteor Mallerd panasszal élt az MLSz országos Inti ácsához az országos elnökségnek azon határozata ellen, ■'melyben a t:4-es állásnál félbeszakadt. >1. Mallerd (’sonka mérkőzés két pont­ját a Csonka kapta. A P. Vasas erőnléti edzéssel fejezte lie a Kerámia elleni készülődéseit. Az összeállítás érdekessége, hogy a jobh­­hátv'd helyére Bnder, a bal szélső helyé- 1 re pedig Jolicfi kér ült, Mmá MENJÜNK? Jfe A vasárnapi sportműsor kiemelkedő eseményei Labdarúgás Szabadságharcos Kupa Újpest—Bp. Honvéd, Megyeri-út, VCh Dorogi (dt'j. Balogh — Foór Gy). Újpest: Károlyi — Szilé«. Nagymarosé, Ealogih 3,1 — Horváth, Kirádi — .Egred, Szu­sza, Halasi, Fejes, Tóth. Bp. Honvéd: Buzßia — Ráikóczi, Paity.i, Tóth IIT — Bozsiik, Várnai — Horváth, Gyuilai, Bu­dai. Puslká». Boibotesay. FIXl.Sz—MTK. Megyetri-út. ß. Dan,kő (MiarikoAte — Néiaetíh K). ÉDOSzj He-n-ni — Rudas, Kásifiéter, Szabó — Kéri, Dé- Icá.Tly — Bmda.i, Kocsis. Deátk, Miésizúros, Tihanyi. M TK: Go Mér — Kovács II, Börzsei, Ijanit a- — Kovács I. Bosá-nszky — Sándoir, Hideg,kuti, Palotás, Szolnok, Hegedűs. Téli Kupa Kerámia—P. Vasas, Gyönirői-út, _ 1. Góc» (Goldner—Bcroezíky). K. Lombik— M. Acél, Gyömrői-út, 3. Major II (Faragé J—/-eirtai II). Postás--Fások, Kőb.áinya.i-úit, negyed 2, B-á)n,teuti I. A, (Juhász TI—Tuibiiűsák), MA VÁG—Elek­tromos. Kőbányai-lit, 51. Balta I (Sáros! A—S»6 veré.ny i). M. Pamut—BMTE, Új­pest, Attila-utoa, fél 11, Kőhalmi (Leró —Nagy I(t). Barátságos mérkőzések Soroksár—Bp. Lendület, Soroksár, '1 Csepel—S»AC, Gseated, fél 11. — II. fél U>. V. Tárna MVTEOSz. Várpalota, 3. MMNVTE—Dorogi Tárna, Miskolc, 3. KSzTE—Előre, Kecskemét, 3. V. ETO—Tatabányai Tárna, Győr, 3 II. 1. Sz. Lokomotív—Szombathelyi Lokomo­tiv, Székesfehérvár, 3. Olaj munkás—Kaposvári DSK. Nagy­kanizsa, 3. D. Lokomotív—Szolnoki Lokomotiv Dc-brscen, 3. GySzSE—Salgótarjáni Tárna, Gyöu gyös, 3. R. Postás—Vasas, Rákoscsalba, fél 3. Gyulai. Ökölvívás NB I: V. ETO—Csapol, Győr. MÁV kultúrház, 11. KDSK—B-p. Lokomotív Kajjosvár, Városi Színház, fél 11. Birkózás VB I: Bp. Lokomotív—Kecskemét SzTE, Szőnyi-út, 10. DVTK—Csepel Diósgyőr, fél 4. Debreceni Lokomotív Ceglédi MSE, Debrecen, AíAV-főmühely kultúrterem, fél á. Súlyemelés Délmngyarország bajnoksága, Szöged Postás-székház, fél ti. Kézilabda NB T férfi, Tattersall: í>.38: Elektro mos—WMKASE. lit).'23: Ktatext—MEMOSz, 13.52: ÉDCKS/—Ganz. 15; Csepel—Méterré Közért. 15.44: Vörös Meteor—Buda­kalász. 1(5.30: UTE—Ganz Villany. NB I női, Csepeli sportcsarnok: 8.24; Békéscsabai Merkúr—Kistext. 8:48: EJ- zett—Ajkucsingervölgy. 11.20: Csepel—* Gázgyár. 11.44: IIFKE— Budakalász. V2.As: Gázgyár—Győri Vörös Fonál. 14.12: Csepel—Békéscsabai Merkur. 14.544: M. Posztó—Győri Vörös Fonál. 14..>(5: Ajka^ esiugervöigy—^Standard. 1(5.22: Buda­kalász—M. Posztó, J8.32: GBE—Postás. Kosárlabda NB I férfi: TF MEFESz— Pécsi Lok«4 mo'tív, Vasas-terem, fél 55. Sz. Postás—* Bp. Postás, Szeged, Rókusi Tornacsar­nok, t. (>. Vasas—Előre, Ózd. P« MEFESz—Közért Meteor, Pécs. NB I női: Sz. Postás—Bp.. Po»lá% Szeged, Rókusi Tornacsarnok, ViJ2. P. Postás—MATEOS/.. Pécs. Ó. Vasas—Előre, űzd. SzMDSE—Szolnoki Lokomotív, Székesfehérvár. D. Lokomotív—KaSE, Debrecen. DVTK—Sah Vasas, Diósgyőr Röplabda NB I férfi: Sportcsarnok, réggel 8 órai Ganz TE—KSD8E. 9: Debreceni Lók-— Ganz • Villany. 10; BRE—MTK. U: Csepel—Vasas. 12: MEFESz—Debreceni Lók. Sí Járörba jnokság, Börzsöny, 11. Téli öttusabajnokság sífutószáma, Mátra* háza, 10. Motor Az MSzHSz téli motoros terepverse» nyének III. fordulója, Rákosi gyakorlói túr, ML Vívás A CsMTK kardválogató versenye^ Eötvös-utca, 9. A Postás kizárásos női tőrversenye, Sztál in-tér 3. szám, 9 óra, A MEFESz junior párbaj tőrversenye, Seramelweis-ntCH, 9. Országos kizárásos férfi junior verseny. Miskolc. Dél­­magyarország férfi tőr egyéni és csapaL bajnokíHiga, Szeged, Postás-székház, délelőtt 9 őrá Teke NB T férfi: Előre—EKR, Sporí-nfcg, fél 10. Lampart—Kecskeméti VSK. Ge-rgely-ntca 27. szám Id óra. Ganz— Kistext, Villám-utca 40, szám, 3 óra. M. ORLAK—MATEOSz, Vadaskerti-ál 1, szám, 2 óra. Közgyűlés A “Postás és a SzAC egyesüiléei kőZi gyűlése, XV'BII. korúiét Üllői-út Oft. sk« (iételőtt 10 óra.. „Nehéz dolgunk lesz vasárnap • • Az ÉDOSz edzője — az MTK-röl Lyka Antal, az ÉDOSz edzője tudja, hogy vasárnap nehéz csata előtt- áll a csapata. Nagyra értékeli az MTK-t, a ne­mes ellenfelet. — Ha végignézem az MTK egyes csa­­patrészelt — mondja Lyka Antal, — azt látom, hogy nem sok sebezhető pontja van a csapatnak. Bukovi nagyszerűen összekovácsolta az együttest már tavaly és ez a munka idpn is folytatódott. A védelem csupa megbízható, lelkes játé­kosból áll, akik lelkiismeretesen látják ei feladatukat. Lantos a hátvódutánpót­­lás egyik legreméijyteljesebb tagja. A fedezetek kitűnőek. A Sándor- Hidegkúti „Ellenfelünk vérbeli kupacsapat" ■— mondják az MTK*játékosok A pénteki erőnléti edzésre a kék­­féhér játékosok a .szokottnál korábban érkeztek meg. Egyedül Hidegkúti nem készülődött. mert Legutóbb, a Kisrtext ellőni mérkőzésen enyhe húzódást szen­vedett. Annak ellenére, hogy a. húzódás nem látszik komolynak, az edző úgy döntött, hogy a csatár hagyja ki az edzést, pihenjen, hogy teljesen egész* ségesen allhasson ki az ÉDOSz ellen. Az edzés előtt és után a játékosok között természetesen sok szó esett a nagy vetély társsal való találkozóról. A kék feliér játékosok a Szabadság* liareos Kupáért folyó küzdelmei nem tartják előkészületnek a bajnoki nyi­tányra. Az ÉDOSz ellőni mérkőzést •kiulöuúl'ló, komo-jy sporteseménynek tart­ják és Így Is készültek fel rá. — Régi vetólytársunk kupamérkőzése» ken mindig jól szerepeit — mondta Kovács- Imre — vérbeli kupaesapai. — Ha ehhez még azt Is hozzávesszük — vágott közbe Hidegkúti —, hogy a hírek szerint máris kitűnő formában vaunak; alaposan bele kell feküdnünk ; a Játékba, különben nagyon alulmara­dunk. Az 'MTK is sok kupamérkőzésen »szere* < pelt már sikeresen. A játékosok fogad* .j koznsából kiderül, hogy legszebb fegg- \ vertény üknek tartanák a Szabadság­harcos Kupa elnyerését. Mivel pont- és gólarány dönti el az elsőség kérdését, erről n körülményről is sokat bepzéltek, A csatárok a védőket fi gyelmez tettéi a hátvédek pedig a csatárokat* Ez az újság az NB I-ben A Dorogi Tárna pénteki edz ásón Móré edző főleg a helycseré« támadásokat gyakoroltatta a csat áruikkal. Közel két óráiig tartott az edzés, s utána kijelöl­ték n Mis kolcon szereplő együttest: Ma­gyar BnzánsZky, KáJdy, Perjési — Kiss II. Hargitai — Pozsonyi. Varga, Aspirány, Kínozol, Klausz. Előrelátható­lag ez a tizenegy iáidul neki u bajnoki idénynek is. A csapat vasárnap reggel utazik Misikolimn. A tar falóik csapat ngyaursaik va-örmap Nyergesül falun játszóik a Vlsoosa eliten, A Vasi»* berkeiben sokat bcszálook m est a iindnTu Szilágyi ( kitűnő formájá­ról. A Vassá közémvatára sz előkészü­let.1 mértő'/.ésnk^e valóban elsőrangú formst áruit pl s »mellett olyan gúl­­képesivek b'zonyulit, aimi méltán tölti cl bizakodá sai .*> Vasas híveit. Szilágyi I az E'ektromosiiiak négy géIt lőtt, leg­utóbb pedig a Kerámia hálójába há­rom-zűr talált bele. Nagy nyeresége a Vasasunk a Illatat Sáirosl is. Vele a bal szélső kérdése végleges megoldásnak ’nlszik. A csapatnak két. sérültje van: Kotász és Lőrinc/. Mindkettő a Sport­­szainaitMimnbau fekszik. iLőrimoz a baj­noki rajiti* minden valószíniüség szerint felépül. Szem hat helyen annyira javult a pii­­lyu talaja, hogy az Sz Ijoikomotiiv a hé­ten már két edzőid is tarthatott. Részt­vett az ed/ateeken Kulcsár is, akinek a*8 eltiltását az M.LSz hatáljtala nitottm Sós edző új összcii 11 itassál kisérletezette Dombu.it áilitotta a. csatársor közapér* és a középhátvéd új szerepkörében ki­tünően bevált. A Debreceni Lokomotlvban a héten már Teleki s edzésbe áMt. A D. loko­motív pályája is rendbejött, vasáru aTP Lhnt otthoni játszanak a Szolnoki Lo­komotiv elten. A D. Lokouvot vnak ok le-z az összeállítása: Nagy M — Szilágyi II, Csárdás, Szabó i — Szatai. Teleki — Komlósl. Tisza. Kádján. Széj», Loápy-. vári. A MATEOSz pénteken az El ore-pálya melletti tisztáson tartotta erőnléti edző- ) sét. Ezen már résztvett Szabó II ós Bor­bély is. Bagoly még mindig nem hagyta e! a SporUszanntóriumot. Váriialotán ! Hegyi lesz a jo'bbhátv éd. Béres és Bor- *, bély pedig felváltva játszik a közép csa­tár helyén. A következő játékosok utaz­nak Varpalotára: Urogits. Hegyi, Szabó IT. Rigó. Fürjte. Zakariás, Szabó 1, Vi­rág, Borbély. Bártt'ai, Béres és Zsolnai. A Soroksár pántold edzése előtt minden játékos Icl'.escn töltötte ki a . MHKjni'*. ga'otm neveződ iveit. Az edzésen miW Koinitha is résattvcit A Budapesti Lcndü lét eilieui ínérköiaV-ro 12 játékost remiéi tok kj. kettős tudásáról nem szükséges sokai beszélnem. Palotás egyre jobban fel. találja magát a középcsatár szerepköré­ben, talán csak a balszárny marad el a csatársor másik oldalától. Jól kiegyen, súlyozott esapat tehát az MTK, nehéz dolgunk lesz vasárnap ... Az ÉDOSz játékosai befejezték az elő* készületeket. Kispéter a héten alig ed zott. a térde fájt a középhátvédnek, a pihennie kellett. Szombaton azonban már játékra jelentkezett. Csanádi I miuden­­esetre készenlétben áll. Budai hűlése is javult, így az őszi csapatból csak Czlbor fog hiányozni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék