Népsport, 1950. február (6. évfolyam, 24-43. szám)

1950-02-19 / 36. szám

Ünnepi közgyűlésen olvadt be , az FTC az EDOSz-Sport Egyesületbe Csütörtökön este az Élelmezési Dol­fezók SzakszervezsAiénck kultúrotthoná­­an zajlott le a Ferencvárosi TC és az ÉDOSz SE egyesülési közgyűlése. A felszólal ál-ok és üdvözlések után megválasztották az ÉDOSz Sport Egye» sülét új tisztikarát. Az Élelmezési Dolgozók gyönyörű kuMűrottihonáibaai^ jelentős esemény zaj­lott le csütörtökön este. Olyan esemény, amely az úgynevezett társadalmi egye­sületek és a dolgozóik széles tömeg­sportja közötti új viszonyból fakad. Az FTC rág'imüítú, az élsporttal törődő tár­sadalmi egyesület volt. Sok nagyszerű apó rtgy özeimet és sikert mutathatott fel ez az egyesület, ahhoz azonban, hogy új társadalmunkban is betölt­hesse sportmozgalmi hivatását, a dolgozók széles tömegeivel kellett, megteremtenie a kapcsolatot, fel­oldódnia abban a nagy eszmében, amelyet Magyarországon ma az a törekvés jelent, hagy a sportot dol­gozó néptink egyik legfontosabb k u í í ú r t e vők e n y . égé vé elme! j ók. Az eddigi sikerek új, hatalmas alapot nyernek az élelmezési dolgozók töme­geiben és ugyanakkor1 a kiváló élspor­tolóknak ás dicső kötelességük, hogy az éie’mezési dolgozók tízezreit vezessék ás tanítsák a sportolásban. Nádas Adolf, a volt FTC ügyvezetője «ajnálkotasáiraik adott kifejezés^, hogy ez az -egye.ülés mór régen nem jött létre. Kifejtette, hanti ffl szocializmus felé ha­ladó társadalmunkban nincs helyük az öncélú sporteg yesiiteteknek és minden kulturális tevéken ys égnek a dolgozóit széles tömegeire kell támaszkodnia. Hang­súlyozta, hogy a szovjet sport példáját kell követni, ha felül, aloarjwk múlni ed­digi eredményeinket, naggyá akarjuk tenni a dolgozó nép sportját. Nölvrer Árpád, az ÉDOSz h. főtitkára JBétlbatitia az egyesülés jieleaitősúglőt és rész tetősen vázolta azokat a. körülményeket, amelyek szükségessé és időszerűvé tették az egyesülést. Kiemelte annak fontosságát, hogy- a munkásosztály megteramti .azokat, a for máikat, amelyek allkaknusak népi ctemo kr áriánk «/portiárnak fejlődésiéhez* — Mi \azt akarjuk, hogy az élelme­zési ipar 70.000 dolgozója álljon at egyesület mögött és a sportban is felismerje, mi a jövő építésének útja. Beszélt, azokról az időkről, amiiíkor a Horthy-rendszer a fasizmus szolgálatába igyekezett, állítani az .FTC-t. Elmondta, hogy a múlt rossz emléke már az az idő, amikor ■sportf^yesületein/kbeu a kapita­lista szellem érvényesülhetett, örönumo] üdvözölte az életoezési dolgozóik új, nagy sporbegye3ülietét és kifejtette, hogy ta leg. széleseíbb dctmakráeiánaik akarnak lehető sóget adni az' egyesületben. — Azt kívánjuk, hogy maguk a sportolók is tevékenyen vegye­nek részt az egyesület vezetésé­ben. Mondják el véleményüket, gya­koroljanak építő bírálatot. Ezt min­den eszközzel elősegítjük! Ki is­merné jobban vájjon a sportot, mint maga a sportoló? A vezetőségnek sohasem szabad elszakadnia a spor­toló tömegektől. .. Ábrái Zslganomd dr, az MLSz és a JT üdvözletei tolmácsolta, Csáki Sándor az Újpest, Patay Gyula a Csepel nevében Kívánt so/k sikert az új egyesületnek. bzenuwyei, László, a teniszezők, Sándor István az evezősök, Kispéter Mihály a labdarugók nevében beszélt. Béia az atléták nevében az MHK fontosságára hívta fed a ügyeimet. Novak _ Ilonka fedszólalásúban az élspor­tolóik uj lehető égéiről és kötelességeiről beszélt,. Bokodi Mihály a birkózók, Szittya Kára y a viziiábdások részéről szolalt tel. Szittya Skért», hogy a múlttal ellentétben a többi szakosztály so legyen „mos t ohagy erek“. A jelölőbizottság elnöke. Szittya Ká roiy felolvasta a>z ÉDOSz SE vezetőségé nek és tíszdiikarának név sorát. Nagy tel. kesedéssel egyhangúlag az alábbi vezető séget választották meg. Elnök'. Nöhrer Árpád a lel nők: Kovács Imre, sportosztály vezető: Száraz István, főpénztáros: Hajós József, ellenőr: Nádas Adolf, a fegyelmi bizottság elnöke: Hege düs József, jegyző: Demszky József. A választ/mányba behívott tagok kö­zött sok sportolót találunk: Birkás György, Kmpéter Mihály, Németh Béla, Kovák Iíonka, Sándor István, Szittya Károly és még sokan mások. A szakosztály vezetői: asztaliten isz: Summer Béla, atlétika: Hruby József. birkózás: Selevárts Mihály, evezés: For­gács Pál, gyeplabda: Acél Tibor, kerék­­pár: Búbos Károly, kézilabda: Ménesi Antall1, kosárlabda: Ónozó József, motor: Halecaky Mihály, ökölvívás: Major Jó­zsef, röplabda: Haraszti Béla, sokk: Wolf László, tenisz: Solt Rózsa, úszó: Demszky József. A labdarúgószakosztály vezetőijét későbbi időpontban választják meg. A megválasztott tisatákar nevében Nöhrer Árpád köszöntő meg a bizalmat, majd Marosán György könnyűipari aui­­niszter. az ÉDOSz elnöke hosszabb be­szédben adott átfogó képet sportéletünk­ről. —■ 1Ízt az országot ma már a ssta­­hánovislák. az élmunkások, as élspor­tolók fémjelzik a világ felé. A sport alkalmas arra, hogy a dolgozó népet szilárdabbá, acélo­sabbá, keményebbé tegye. Nekünk a sport is fegyver az ellen­séggel szemben — mondta többek kö­zött Marosén miniszter, majd így folytatta: —• Ma már az egyesületek megtalál­ták azt a helyet, ahol a legmegfele­lőbben folytathatják munkájukat. Ez az egyesülés egy fejezetet zár le és egy újat nyit meg. A Munkára Harcra Kész sportmozgalmon ke­resztül építünk szilárd alapot az él­sport részére is, hogy elősegíthessük a fejlődést. A miniszter beszéde után felhang­zott az Intern'axjíonáie. * így végződött az a tartalma®, lel­kes ünnepség^ amely a szakszer ve­­vezeti sport és az élsport össze for­rásának egyik fontos állomása volt. Sokai vár az Újpest az új összetételű hátvédhármastól Nem lesz baj vasárnap a pályára való közlekedéssel Äbs TTjpfeít íái’ékoaaá péntekem edzés előtt u.pgnázíék a pálya, tajaját. Nagy Volt az öröm, amikor azt tapasztatták, hogy a talaj átlapolta sz'nte te jesen. ki togáetalan •— Nem lesz semmi akadálya annak, hogy a közönség szép játékát láthasson — momd'a Szusza. — Véleményem szerint most jól együtt van a csapat, nem va­gyunk esélytelenek még a Bp. Honvéd ellen sem. Csáki SátLdor a csapat várható szerep, léséről így beezélt:­— Ügy érzem, hogy a Szabadságharcos Knpa Újpesten marad. Jó szereplésünkkel Szeretnénk bebizonyítani azt, hogy a csa­pat .jobb játékerőt képvisel, mint azt a táblázaton elfoglalt helyünk alapján gon dőlni lehet Sokat várok aa új össze­tételű hátvédhármasupktól. de bízom a két fedezetünk és tárna dősorunk jó játé. kában is A Szabadságharcos Kupa mér kó'zéseire igen sok jegyet adtunk már pl elővételben. Azt hiszem, azok a szurko­lók, akik kijönnek a mérkőzésre, szép és színvonalas játéknak lehetnek majd a tanúi Szombaton az újpestiek játékoséríekez. léjét tártaititn.k, aimettyon megib/eszéjiiák a, vasárnapi taktikát. Újpestre vasárnap 12 órától kü'öna.utobusKo'k és sűrített járatú viljaimO'SOik indulnak. A közi ekedét« oi te­hát nem leßz semmi ba-j. M-iÉa bajnoki mérkőzés volna... (Hogyan vélekednek a Honvéd SE-ben az Újpest elEeni mérkőzésről? A Honvéd pénteken délután erőnléti ed­zéssel tett pontot az újpesti Szabadsághar­cos Kupára való előkészületek végére. Az edzés aiiatt természetesem az Újpest elleni mérkőzés volt a beszélgetés tárgya a nézőtér-ón. —- Mind a játékosok, mind a vezetők megértették ennek a serleg-mérkőzésnek a jelentőségét — mondta Sajgál József őrnagy, a HSE főtitkára. — A kupa megszerzésének vágya mellett az a gon­dolat is füti majd a játékosokat, hogy a jó játékkal az újpesti szabadságharcosok nagy ünnepének a fényét emelhetik. — Felkészültünk a mérkőzésre. Jól együtt van a csapat, nincs bcrj az erőn' t te: untat ében vem. ügy vesszük ezt a mér­kőzést, mintha bajnoki mérkőzés volna. Véleményem szerint van esélyünk arra, hogy megnyerjük a kupát, ha, kijön a fiúknak a lépésük. Az újpestiek védelme „nevekre“ nézve jobbnak látszik a mienk­nél, a mienk viszont megbízhatóbb. Fe­dezetpárunk jobbnak látszik, csatárso­runk csak abban az esetben nem lesz egyenrangú az újpestiekével, ha Horváth gyengébben játszik, mint Egresi. Egy biztos: komoly küzdelem lesz& Vélemé­nyem, szerint a pillanatnyi joub erőnlét és forma határozza majd meg a kupav győztes személyét és remélem, hogy ez a mi csapataink lesz. Havas Gáza szaktanácsadó még hozzá­tette: — A csapat egyébként a legerősebb összeállításban áll ki, a megszokott együttest csak egy helyen bontottuk meg: Bányai helyett Városi játszik. Ezzel azonban semmit sem gyengült a csapat, mert Bányai még nincs teljesen formában, jelenleg Városi jobb nála. Cserjés nem kaphat helyet a csapatban 0 mérkőzés folyamán, mímel a bajnoki szabályok szerint folyik majd a torna, cserélni tehát egyáltalán nem lehet. * A Honvéd SE jövő vasárnapi debre­ceni mérkőzésére motoros különvonatot szervez a vezetőség. Vasárnap reggel 6 óra 56-kor indul a vonat a Nyugati pályaudvarról. A résztvételi díj oda­­vissza 35 forint. Jelentkezni lehet a XIX. kerületi elöljáróságon (146—087) <’s a Dózsa György-út 53. szám alatt (203—873). A vonat Kőbánya-Kispesten is megáll. Ez az újság az HB !-bcn Aj, 01 aj munkás játékosértak ezle tón Csapka y Károly edző rámutatott arra, hogy a tavasai idénybe® lelkes és odaadó játékkal leli lelhet javítani ,rT őotsi gyen­gébb i-zeropl-ést. Csap.kay szerint nemi re. ményteteii' a csapat he’yzete Vasárnap a ICDSK ©11«“ már „a tavaszi csapata áll ki A SzAC játékosai a K. Lombik elleni edzőmérkő-zésen általánosságban meg­nyugtatóan mozogtak.' A hátvédlhármas­­ban Villányi máris nagyszerű formában van. A két fedezet a jelek szerint to­vábbra is pillére lesz a SzAC-nak. A tá­­madósorbau azonban akadnak _ még hi­bák. Nincs megoldva még a jobbszélső kérdése. Kapitány szürkén játszott, Sas sérült, s Magyaron is látszott, hogy még nem heverte ki doréksériiléséf. Ha Ma­gyar rendbejön, ő látszik a legmegnyug­tatóbb megoldásnak ezen a helyen. Virág sokszor túlzásba vitte a cselezést, önzős- Icödött. Bihari és Bircsák formája ie fel­felé ívek Tavaly 8000 hányisz-Jc Igeié »rflfrtfl, az idén 28.000 készül fel az MHK-ra Napról-napra fokozódik az érdeklődés az MHK-sportmozgalom iránt Teljes erővel folynak a jelentkezések országszerte az MHK-sportmozgaloiura. A dolgozók széles tömegei kívánnak résztvenui ebben az övben a sportmoz­galomban, sokkal többen, mint tavaly. Az Ugyesült Izzó sportirodájában is kézről-kézre ad­ják a kilincset az egyes üzemrészek dolgozói. A tavalyi eredménnyel nem volt megelégedve sem a párt­­szervezet, sem pedig a sportvezető­ség. — Most sokkal jobban indítottuk el a szervezést — mondta Kálmán Sándor sportfelelős. Negyven jelentkezési ívet kapott az Egyesült Izzó. Egy íven 35 név fér el. Pénteken délelőtt már új iveket kértek az Izzóban és már több mint 1000 a jelentkezők száma. A gyár országos hírű sztaha­novistája, Kiszlinger József is felkereste a gyár sportirodáját. KiíMlfi-niger József tavaly nem vett részi az MllX-nnw-gaJomiban, — most az elsők között jelentkezett. — Már homály láttam, hogy azok, akik rendszeresem sportoltak, mennyivel, kön/j­­■nyebben végezték el m.unJíájukat — beszélt a híres sztahanovista. — Munka­­teljes ítmé nyomben most 5000 százalék­nál tartok. Miként az atléták és külön­böző sportágak képviselői rendszeres edzéssel évik el- eredményeik .megjaví­tását, én is ehhez az eszközhöz nyúlok. Az idén én is hozzálátok a rendsze­res sport okos hoz, hogy annak révén megjavítsam munkaeredményemet. Ezért jeientlrcztera •most a sportmozgalomra. Az UTE kiüliönben mind a kiéit pályáját rendelkezésre bocsátja a fedk/és/z/ülőknek. — Nemcsak pályákat kapnak, a spor­tolók — mondta Csáki Sándor, az ŰTE egyik vezetőije —, lumens szakszerű okta­tásban is részesülnek majd. Az egyes szakosztályok edzői felajánlották, hogy az edzéseken segítségükre lesznek a dől­­gőzöknek. A gyárak üzemi bizottságai egyre nagyobb súlyt helyeznek az MHK-sportmozgalomra. Az óbudai Goldberger-gyárban az üzemi bi­zottság értekezletén dolgozták ki a gyár sportmozgalmának szervezési kérdéseit A sportfelszerelések sem okoznak majd gondot Kidolgozták az edzési munkatervet is. A kis­­létszámú műhelyek számára közös munkatervet készítettek. Az üzemi MHK-bizottságok megállapítják azt is, hogy hol megy nehézkesen a munka, a segítségről a pártszerve­zet gondoskodik. Nagyon sok mű­helyben már a dolgozók fele leadta a nevezését A Ganzhajóban sűrűn szólal meg a hangszóró s az üzemi újságokban is külön cikkek filial koznak a sportmozgalom jelentőségével. Az üzemi sportköltségvetésben jelentős összeget irányoztak elő a sportfelszerelések kiegészítésére. A gyár sportegyesületé­nek szakosztályai ettől függetlenül az üzemi próbázók rendelkezésére bocsátják sportfelszereléseiket. A gyárban S3® dolgozó előkészítését vállalták. A jelent­kezési ivek lassú körforgása ellenére is eddig a gyár 460 dolgozója jelentkezett! Ahol hibák vannak ott meg is látszik a hanyag munka „eredménye*,' , . . Így, a Roessemaun— Harmatja cső- és gépgyárban is. Ebben a gyárban nem foglalkoztak^ az üzemi bizottsági üléseken az MHK-mozgalom feladataival, az üzemi bizottság titkára nem tett jelentést az MHK-mozgalom feladatainak kérdéseiről. A sportfrlelős nem intézkedett, hogy a jelentkezési iveket megkapják a gyár dolgozói. Az ifjúmunkás-vonalon sem kielégítő a munka! Az üzemi bizottsági titkár é: a SzIT-titkár közötti kapcsolat laza. Hír­verést még most sem végeznek a_ gyár­­ban! Szervezés úgyszólván semmi. En­nek a rossz, széteső munkának az ered­ménye, hogy a mai napig egyetlen je­lentkezés sem történt a Roessemann—­­Harinatta gyárban! A Százados-úti Kenyérgyárban sem jó a kapcsolat az üzemi bizottsági titkár & a sportfelelős között. A titkárt csak a dalárda érdekli, a sport nem . . . Egyedien falragaszt, vagy jelszavas fel­iratot, sem lehet felfedezni ebben az üzemben, ami az MHK-ra hívná fel a Ügyeimet. Az üzemi SzIT-szorvezet „tartózkodóan“ viselkedik a mozgalom­mal szemben. Sok női dolgozója van a Százados-úti Kenyérgyárnak! Őket sem szervezi senki. Már sokkal |obb az eredmény a Vasas Szakszervezet üzemeiben. A Telefongyárban a tavalyival szemben eddig 37® százalékos az eredmény! Miért? Mert jó volt a szervezői I munka. Éppenúgy, mint az államosított Stan­dard-gyárban, ahol a jó ifjúmunkás­­szervezés eredményeként az iparos tanulóinühely 25# hall­gatója közöl 249-©n jelentkeztek. Elsők voltak a pártszervezet vezetői és az üzemi bizottság tagjai. A bányákerilfietekbdl is beérkeztek az első három nap jelentései. A hat bányakerületben összesen 28.000 dolgozó előkészítését vál­lalták. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy ta­valy a Bányász Szakszervezet 8000 lepróbázott dolgozóval vidéki vi­szonylatban első és országos vi­szonylatban a második helyen vég­zett a szakszervezetek között, nyu­godtan megállapíthatjuk: a jó szervezési munka révén a bányászok ebben az évben is az elsők között lesznek! Részletes bányászeredmények a har­madik napon: A szu bakáit ói üzemben a dolgo­zók 40 százaléka, Pécsbányatelepen 23 százalék, Pécsújheljren 38, Nagy­­mányokon 70, Szászváron 70, Me­­csekszaöolcson 50, a vasasi-üzem­­ben 39, Hosszúhetényen 42, Erzsé­­bettelepen 38, a MESzHART-igaz­­gaíóság 45 és a komlói üzem dolgo­zóinak 50 százaléka jelentkezeti eddig a sportmozgalomra. Ahol a felszabadulás előtt azt sem tudták, mi a sport.•• A Horbotbágyon, ahol egykor osa:k a délibáfb türudöMöffí. ma a (szocialista építő muuika, lendületét látj hk. Ezokeui a tájaikon a múltban nem ismerték a sportot. Csak az úri világ vad’liha vadá­szai „sportoltak“ üti. Ma már ezen a. té­ren is döntő változást hozott a népi dem-oikrácia. — Tavaly a Hortobágyon nem volt MM K - próbázt.a.tás — mondja A goes László, az állami gazdaság eportfeleflőee — de az idén már ml is belekapcsoló­dunk a sportmozgalomba. Nagy a. lelke­sedés a riolgotak között és a közel 6#0 dolgozóból legalább iUU nevezőre szá­mítunk. Elmcmdjáik, hogy Rajnák József, a gazdaság vezetője, aki a magyar pa­­raszfckü.ldöttséggel a Szovjetunióban járt tölbib előad ást tartat t a. szov jet GTO- mozgaíomcnóíl és ezek nagy hatással vol­taik a hortobágyi dolgozókra. A pusztám nemcsak a gépek, a trak­torok hoztak változást, hanem az MIHK- val. elindult a sport is hódító útjára. ♦ A hajdúnánási gépállomás udvarán búgnak a traktorok. Bent aa irodában Magyar Balázs sportfelelős írja az MHK-ra jelentkezők neveit. Egymás­után sorakoznak a papírlapon a ne­vek. Zsuga Imre 20 ©vés parasztfiú, a« egyik vörösesillagos traktor vezetője is jelentkezett. •— Sok a munkánk: a földeken, de úgy hiszem, esténként és ebédszü­net alatt lesz egy kis időnk élő­­készülni a próbázásokra. Nem szeret­nénk szégyenben maradni — mondja, miközben büszkén nézi nevét a je­lentkezési ív negyedik sorában ... Császár Gizella női traktoros, a vontatóbrigád tagja, Szántó C-izella, Hegedűs Margit, Háló Erzsébet, Be­­nyige Margit neve is ott van a ne­vezési iapo-n... — Nemcsak a gépállomás dolgozói, hanem a termelőszövetkezeti, tagok is mind nagy lelkesedéssel fogadták a,z MHK-t — mondja Magyar Balázs sportfelelős. — Az edzéseket köny­­nyen meg tudjuk majd oldani, mert a gépállomástól 200 méternyire van « sporttelep. s * Hajdú vármegye legtöbb falujálwo is igen nagy az MHK iránt az érdeklődés. Hajdúnánáson és a Hortobágyon kévé', volt _ a nevezési űrlap. A lmjdmzoboszlói gépállomás, ez a fontos kvltúrközpont ezideig egyetlenegy nevezési űrlapot sem Jcapott! A Szegedi Kenderben 30 százalékra számítanak A szegedi textilgyárak dolgozói is tömegesen jelentkeznek az MHK- mozgalomban való részvételre. Az újszegedi Magyar Kenderben az elsők között neveztek be az Sz. Textil NB ITs labdarúgócsapatának játékosai; Heted, Bozóki, Nagy Jó­zsef és a többi labdarúgó. Priszlin­­ger Ferenc edző is benevezett. Közópeurópa egyik legkorszerűbb textilüzemében, az új kombinátban nemrég indult meg a sportélet. — Női röplabdacsapatunk vasár­nap játssza első bajnoki mérkőzését —mondja Bodó Zoltán sportvezető. — Az MHK-ra is szépen gyűlnek a nevezések. Most állítottam össze, hogy milyen MHK-felszerelést keli vásárolnunk. A jövő héten megvesz­­szük _ majd az ugrószereket, a. súly­golyókat, meg a többi szükséges dolgokat, A Szegedi Kender bejáratánál MHK-falinjvság díszeleg. Itt az első két napon százon felül volt a jelent­kezők száma. Monori Zsuzsa és Ho­nor káné, a két kitűnő női asztali­teniszező is leadta már a nevezését. Bohata József sportfelelőssel be­szélgetünk. — Az érdeklődésből ítélve — mondja — a gyár dói gozóinak \eri alább harminc százaléka résztvesz a MHK-ban. A szervezési munkálatok­kal és az edzésekkel kapcsolatban már minden előkészületet megtet­tünk. Az edéseket a gyárban do.gozó sportolók fogják lebonyolí-ani. A tapasztalt sportemberek bizonyára jó tanítómesteréi lesznek majd kezdő sportolóinknak. A szentesi 4. sz. termelőcsoport minden dolgozója jelentkezett Csotnfgirád megyéiben is nagy te udü tetted indult meg az MHK-mozgalom szerve, zése. Bőrök János spoirtfelügyeftő a leg­utóbbi konferencián a legfontosabb óéi­ként a paraszti tömegek bekapcsolá«áii jelölte meg. Tor vezetet dolgoztak ki a« MHK-nak a mezőgazdasági többtennielős­sel való összekapcsolására. Az indulás alkattanával Csongrádiul, Szüle Mihály gópá'Vomásii aillközpont­­vezotő kijelölte a gépállomások MHK- felelifocit. Ezek az idén neme ak a gép­­állomásokon dolgozó lepróbáztatását ót» rendszeres sportolását irányítják, honom a dolgozó pai-asztíkvtád-otlcat be is szerve­zik az MHK-ha A dereikogyházi állami gazdaságba** Püy firma- ébnmtkásnő 100 falusi paraszt­lány előkészítését vállalta az MÍIK* próbázásokra. Dereikegyházán Dunai Fe­renc, Kisikia-áilyságon, a Szovjetunióba» is járt Balogh Margit tartott előadási, a termolőcsoportelk dolgozóinak a GTO- mozgatom szereipéről a kolhozifjúság é’etében. A szentesi 4. sz. termelő csap őrt. vaiannemnyi dolgozója jelentkezeti ad MHK-ra. A csöng,rádi Szfcateyoc •traik-tor­­tanfoíyam 63 résztvevője megkezdte a rendszeres edzésdKut az M H K-próbákra. A m ind -zen ti EPOSz előkészületi ver­senyre hívta, ki Csongrádi mogyo ö-sszaa EP OSz-szea-vezet ei L A csongrádi bútargyá,r dolgozói attéttkari ielszerelésü tárgyak elkéezá'téoét vállalták; a fains. MHK-pfróbálk lobomyolitásának megkönnyítésére. Heves megyében is újabb jelentkezési íveket kérnek Már hetekkel ezelőtt elkezdték Egerben az MHK-mozgalom elő­készületeit. Az egri Lakatosárngyáiv ban és a többi üzemben teljesen fel­készültek a mozgalom szervezési és rendezési munkáira. A hírverés mun­kájába bekapcsolódott az Egri SzTK is. A sportolók felvilágosító előadá­sokat tartanak és az előkészületek, as edzések fontosságára hívják fel •> figyelmet. A szakérettségire előkészítő iskola kollégiumának a hallgatói az egyes szervezeteket megelőzve korábbi idő­ben fejezik be a jelentkezés mun­káit, Heves megye terü-etén a2 EPOSz-szervezetek gyűléseken ismer­tetik a dolgozó parasztsággal a sport­­mozgalom fontosságát. Az egri MHK- bizottságtól egyre új jelentkezési íveket kérnek. A gyulai állami gazdaságban neon érkeztek me$r a nevezési lapok fabj ruár l&tere. ;— Tudjuk, hogy nem késünk el a neve* zéssel, de ml az elsők között akartunk xievezni — mondotai Szabó Ferenc ÜB- sportte’.elös. Ha. mái' a jelentkezésben nem Lehetted az elsők, i-góret-et terttek, hogy a® e őké_ evület'ben és a. Próbázásham az elsőik kő­­zött teyekezuek lenni e eai-t rövidesen megkezdik az edzéseket Gedó Mihály ve zetase alatt. Doboz községben az elmúlt évben az MHK ügye a jelent, kezéssel véget is ért, a próbálásra már nem kerü'i sor. Ebben az évben azon­ban már itt sem lesz így, a gépállomás és az EPOSz segítségével lelkesen ké­szül a dobozi ifjúság is as MHK-pró­bákra. Békéscsabán a Merkur kötszövőgyár sportolóinak felhívása már 10-én eljutott a megyei üzemekbe. „Vállaljuk, hogy a tavalyi próbázók létszámának háromszorosát, 230 dolgozót látunk el felszereléssel s biztosítjuk rendes edzéseik'!,“ Az első jelentések a jelentkezésekről: István gőzmalom: 2<W dolgozóból 8®. Hőrinarl szövetkezet: 80-ból 45, Posta: 3'0-ből 70.. . A legszebb eredményt a Villamosmú tudja felmutatni: a tavalyi 16-tal szemben már PT-an neveztek. Kábán Go-pcsa Vilmos községi megbízott ad fel­világosítást a nevezésekkel kapcsolatban. — Bizo-ny, boldogan nézi az ember azt a lelkesedést, amellyel a község apraja és nagyja fogadta a felhívást. A Dózsa termelőcsoport tagjai a nevezési fel­hívás megérkezése után. röpgyűlést tar­tottak és ezen egyöntetűen határozták el, hogy a. csoport valamennyi tagja in­ti ni az MHK-ban. Antal Lajos, a termelőcsoport elnöké ezt mondta: — Tudjuk jó', hogy csak a sportban meg edzett és ideológiailag képzett tagok­­'al tudjuk a reánk háruló fcl*tdqtok so­kaságát megoldani. 1350 FEBRUÁR 18. VASÁRNAP3-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék