Népsport, 1950. november (6. évfolyam, 218-238. szám)

1950-11-07 / 222. szám

■BBtn&Mim mu^waUMia»­­J&Ér MÉi Előfizetés egy hóra 14 forint Cíl fsjlofr VI. évfolyam 222. szám O Külföldre-------------25 forint Ilii I IIIOl Clfen népünk nagy ünnepe, a világ dolgozóinak felszabadítását elindító Nagy Októberi Szocialista Forradalom 33. évfordulója? A HALADÓ EM1BE1R1SIEC ÜWNIEPIE 'ájvörösbetűs ünneppé vált a­­ mi tiazánkban is novem­ber 7-e, a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom napja. Ebben az ünnepi vörös színben ott látjuk a forradalom zász­lajának, az Aurora ágyúi tor­­kolatt­üzének, a győztes forra­dalom felkelő napjának színét. Ünnepe volt november 7. a ma­gyar dolgozó népnek akkor is, amikor ez a nap még a legtil­­tottabb volt számára, hiába igyekezett a világreakció orosz belső üggyé zsugorítani a szo­cialista forradalom egyetemes­ségét. ..Az Októberi Forrada­lom nem csupán „nemzeti ke­retekre" korlátozódó forrada­lom. Mindenekelőtt nemzetközi jellegű, világméretű forrada­lom, mert az emberiség világ­­történelmében gyökeres fordu­latot jelent a régi kapitalista világból az új szocialista vi­lágban — mondta Sztálin 1927- ben a nagy győzelem tizedik évfordulóján. "A mi jövőnket is látta Lenin és Sztálin a forra­dalom kitervelése közben, a mi szabadságunkért is harcoltak a vörösgárdisták, munkások és parasztok a világtörténelem legfontosabb napjaiban. Ve­zérlő csillaggá vált november 7. minden elnyomott számára az egész világon, s az az ország, ahol először szakadt meg az imperializmus lánca, bebizonyí­totta mások számára is, hogy ez a lánc nem örök, hanem megszakítható, lerázható. Azóta az imperializmus láncából újabb országok szakadtak ki, s a habsburgi, majd a Horthy- Magyarországból Magyar Nép­­köztársaság lett, a dolgozó nép hazája, a gyárosok és földes­­urak kizsákmányoló hatalmá­tól megszabadult ország, amely szocialista jövőjét építi. Ennek a győzelemnek az előfeltételeit is az 1917-es győzelem terem­tette meg. A mi felszabadulá­sunkat is az Októberi Forrada­lom dicső­szülöttje, a hős Szov­jet Hadsereg harcolta ki- Ez a hadsereg tudatában volt világ­méretű küldetésének. Sztálin mondta a szovjet katonáknak 1941-ben: ,,Az egész világ szeme rátok szegeződik, bennetek látja azt az erőt, amely a német te­rületrablók haramia-bandáját meg tudja semmisíteni. Európa német hódítók igája alá került, leigázott népei rátok szegzik tekintetüket, bennetek látják felszab­adítóikat. Nagy felszaba­dító küldetés jutott osztályré­szetekül. Legyetek hát méltók e küldetésre.“ Soha még had­seregnek ilyen dicső feladat nem jutott. És soha hadsereg még ilyen hűségesen nem telje­sítette küldetését, mint a Szov­jet Hadsereg, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom fegy­veres ereje. Méltó volt a világ­­történelmi feladatra, felszaba­dította a leigázott népeket, hősi harcokban, sok áldozattal te­remtette meg a békét, a mi bé­kénket is és nyitotta meg a sza­badság felé vezető utat más népek számára is. Mao Ce-tung, akinek vezetésével a világ la­kosságának majd negyedrésze rázta le magáról az imperialista igát, ezt mondta Kína győzel­mének elemzésekor: „Ha nem lenne Szovjetunió, ha nem győ­zött volna az antifasiszta má­sodik világháborúban, ha a kü­lönböző népi demokráciák nem keletkeztek volna, akkor a nemzetközi reakció ránk nehe­zedő erői bizonyára nagyobbak lennének, mint amilyenek most. Győzhettünk volna-e ilyen kö­rülmények között? Világos, hogy nem a' VVJ­inden évben, minden év­*'­­ fordulóra gazdagabb no­vember 7 tartalma, mert mind több alkotás, mind nagyobb szabadság fűződik hozzá. Mind ■többen vallhatják szent ünne­püknek, szabadságuk, ragyogó jövőjük ünnepének. Minden évben gigászibb alkotásokkal állítanak emléket az Októberi Forradalomnak az emberiség felszabadult százmilliói, s mind sz élesebbé válik az elnyomottak harca a szabadságért, amelyet már 100 millió ember hazájá­ban kivívtak. A békéért folyó világméretű harc legfőbb for­rása a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom eszmevilága, a megvalósult marxizmus-le­ni­­nizmus igazsága, a háborúit alapvető okainak kiküszöbölé­­séért folyó harc. Az imperializ­mus háborút jelent, a szocializ­mus békét. A szocializmus erői békében nőnek, a kapitalizmus háborúba menekülne súlyos el­­lentmondásai elől. A Szovjet­unió vezette béketábor harco­sai a békéért küzdenek az im­perialista klikk háborús uszí­tói ellen. A forradalom a béke zászlaját is magasra emelte, s Lenin 1917 november 8-án mondta a Munkás- és Katona­küldöttek Szovjetjeinek II. össz­­oroszországi Kongresszusán: „A munkásmozgalom felül fog ke­rekedni és utat tör a béke és a szocializmus felé" Mai har­cunkat is ez jellemzi. Építjük a szocializmust és harcolunk a békéért. Önmagunkat, a ma­gunk harcát tiszteljük meg azzal, hogy állami ünneppé nyilvánítottuk november 7-ét, azt a napot, amelyből ihletet, bátorságot merítünk harcunk­hoz, s amelynek eszméi a mi szabadságeszméink is! Tizen­kilenc évvel ezelőtt mondta Sztálin: „Nekünk úgy kel előrehaladnunk, hogy az egész világ munkásosztálya ránk te­kintve mondhassa: „Itt van az én előőrsöm, az én rohambrigá­dom, az én munkásállamom, az én hazám. Az ő ügyük, amelyet előrevisznek, a mi ügyünk is! “ Minden nap bizo­nyítja e szavak dicső igaz­ságát­ Amikor előrevitték a szovjet állam ügyét, a mi ügyünket is előrevitték, s ami­kor a Szovjet Hadsereg, a fel­­fegyverzett forradalom, a szov­jet haza ügyéért harcolt, a mi ügyünkért, a mi szabadságunk­ért is harcolt. A Szovjetunió ma is az emberiség egyetemes ügyéért harcol, a népek sza-i imádságáért, a békéért. Harcol­ Korea békéjéért is, az atom­bomba eltiltásáért, a fegyver­kezés ellen, az imperialista kardcsörtetők, a halál kereske­dői, a gyarmati rabszolgatar­tók ellen. Békepolitikája mö­gött november 7. békegondo­lata, s a béketábor egyre nö­vekvő ereje áll. A természet imperialista pusztítóival szem­ben a szocializmus természet­átalakító ereje áll. A szocializ­mus legyőzhetetlen országában már a kommunizmust építik. A felszabadított népek a szocializ­mus felé haladnak. Új csodákat hoz létre a felszabadult töme­gek alkotóereje, a legmagasz­­tosabb emberi tevékenység, a szabad munka.­ivel ünnepelhetjük meg a­­'11 legméltóbban ezt a nagy ünnepet? Ha továbbfejlesztjük mindazt, amit lehetővé tett! A Nagy Októberi Szocialista For­radalom számunkra is megte­remtette a szabad munka leh­e­­tőségét. Még­­ jobban kell tehát dolgoznunk! Lehetővé tette szá­munkra a gazdasági felemelke­dést. Emeljük tehát a munka termelékenységét és teremt­sünk soha nem látott jólétet hazánkban. November 7 indí­totta meg a mi kultúrforradal­­munkat is. Mélyítsük ki,­­széle­sítsük ki ezt a forradalmat, te­gyük dolgozó népünket kultú­rálttá, sokoldalúvá, a tudomány és művészet iránt érdeklődővé, fogékonnyá, műveltté. Az Ok­tóberi Forradalom teremtette meg az előfeltételeit a sipori kultúr forradalmának, a sport mennyiségi és minőségi fejlő­désének is. Éljünk hát minél jobban ezekkel a lehetőségek­kel, növeljük a sportolók tö­megét, hogy ú­jabb százezrek­­ váljanak munkára, harcra­­­késszé, s emeljük élsportolóink­­ tudását mind magasabbra, fej-­ lesszük sportunk színvonalát,­­ November 7. utján találtuk I meg mi is a szabadságunkat! § Védjük meg minden támadás-­ sal szemben,, forró szeretettel­­ és hűséggel a Szovjetunió iránt, I s izzó gyűlölettel az ellenséggel szemben. Úgy lehetünk méltók november 7. vívmányaihoz, ha ezeket a vívmányokat szilárdan és megalkuvást nem ismerve meg is védjük, ahogyan meg­védte a szovjet nép a fasiszta támadókkal szemben. Al­an a Berlin éléste" című­­ filmóriásnak a sok között egy különösen megkapó jelenete. Amikor Sztálin 1941 november 6-án nyugodtan közli, hogy más­nap természetesen meglesz a ka­tonai díszszemle az Októberi Forradalom 24-ik évfordulóján. Minden évben volt, miért ne lenne most? — mondja nyugod­tan Sztálin, a győzelem hadve­zére a háború legsötétebb nap­jaiban, amikor a piszkos fa­siszta áradat Moszkva előtt állt. November 7 megünneplése a győzelem ünnepe. Az az erő amely ebből a napból kiárad, elsöpör minden rosszat szennyt­­bűnt az útból. A forradalom győ­zelme adta meg a lehetőséget ahhoz, hogy az elmaradt cári Oroszországiból a világ élenjáró állama, ipari nagyhatalom, a szocialista Szovjetunió fejlődjék ki. S e forradalom győzelmének ereje biztosította a győzelmet a fasiszta támadás felett is. Nekünk, magyaroknak, külö­nösen nevezetes az 1940. évi ün­nepség, a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 23-ik év­fordulójának ünnepe. Rákosi Mátyás, népünk szeretett, bölcs vezére ezen a napon ünnepel­hette a nagy évfordulót elő­ször szabadon azután a 15 év után, amelyet a fasizmus börtönében töltött. 1940 október 30-án­ szabadította ki őt Sztálin, aki a magyar nép nagy barátja volt akkor is, hiszen megmen­tette számunkra a magyar nép legjobb fiának életét. November 6-án érkezett Rákosi Mátyás Moszkvába, s másnap már részt­­vett a nagy ünnepen. Vas Zol­tán írta erről: „Másnap, novem­ber 7-én, a Nagy Szocialista Forradalom 23. évfordulóján Rá­kosival együtt a Vörös-tér egyik emelvényéről végignézhettem a­ Fölös Hadsereg szemkápráztató díszmenetét és a Szovjetunió dolgozóinak, Moszkva népének ünnepi felvonulását.“ Tizenöt­­évi rabság, súlyos megpróbálta­tások, hősi harcok után ott állt az egyik emelvényen a legna­gyobb magyar szabad­sághős, Rákosi Mátyás, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom szelleméből merítsen mun­kájához erőt a magyar nép sza­badsága, a magyar haza felvirá­goztatása érdekében. Az ő veze­tése alatt tudtunk é­ni a szabad­sággal, amelyet a Szovjet Had­sereg, Sztálin hősei vívtak ki számunkra. Az ő vezetésével építjük a szocializmust, harco­lunk a békéért — a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom, szel­lemében, m­ikor 1917 november 7-ének napját magyar ünnepként is ünnepeljük, egyben az egész emberiség szabadságának, új életének, igazi békéjének szüle­tésnapját ünnepeljük. — -: Fi­lm Az Országos Sport Hivatal távirata a Szovjet Testnevelési és Sport Bizottsághoz A Szovjetunió Miniszter­tanácsa mellett működő Össz-szövetségi Testnevelési és Sport Bizottság elnöké­nek Moszkva. Drága elvtársak! A Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 33. évfordulója alkalmából a magyar sportolók forró ba­ráti üdvözletét küldjük Önök­nek. A mai évfordulón a béke- s tábor milliós seregei üdvözlik a béke ügyének vezető erejét, a világbéke támaszát, a nagy Szovjetuniót. Az ünneplő mil­liók között ott vannak a ma­gyar sportolók százezres töme­gei is, akik szabadságukat, tu­dásukat és fejlődésüket köszön­hetik a hős szovjet emberek­nek. Drága elvtársak! Abban a tudatban küzdünk, harcolunk a Magyar Dolgozók Pártja, Rákosi elvtárs vezetésével a szocializmus felépítéséért, hogy harcunk a béke ügyének győ­zelmét szolgálja. Meggyőződé­sünk, hogy a béke legyőzi a háborút, mert a békéért folyó harc élén a legyőzhetetlen szov­jet nép áll. Kívánunk további hatalmas sikereket a kommu­nizmus győzelmes építéséhez. Éljen a dicsőséges Októberi Szocialista Forradalom 33. év­fordulója! Éljen a szovjet—ma­gyar barátság! Éljen a világ népeinek tartós barátsága a béke megvédéséért folyó harc­ban! Éljen a népek békeharcá­nak szervezője és lelkesítője, a szeretett Sztálin! Országos Sport Hivatal Hegyi Gyula, államtitkár* Sporttal is ünnepük a népidemokratikus államok a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 33. évfordulóját A népidamokratikus államok a Nagy Októberi Szocialista Forrada­­­lom 33. évfordulóját sporttal is ün­nepük. A Csehszlovák Köztársaságban m­­ár egy hete fut a „Béke és Barát­ság Vál­ásia", amely a­­ csehszlovák­­szovjet határra viszi a Szovjetunió népeinek küldött üdvözleteket. Va­sárnap este Prágából elutazott a ha­tárra Zátopek, Terma, Félix és Kvarna, a négy olimpiai bajnok. Velük ment Pok­orny, a Csehszlovák­­heltnevelési ás Sporthivatal elnöke, valamint Gottec, a hivatal „nemzet­közi osztályának vezetője, ők adják majd át hétfőn a délutáni órákban (lapunk zártakor) Szobrance és Uz­­gorod között, a csehszlovák—szovjet határon az üdvözletet, amelynek jelszava: „1917 november 7-e nélkül nem­ lett volna 1918 október 28!" A Bolgár Népköztársaság spor­tolói a mérkőzések, tornák és versenyek e­gész sorával ünnepelnek. A tornák egy része már napokkal ez­őtt meg­kezdődött s néhány már be is feje­ződött. Szófiában az­­ifjúsági csapa­tok részére rendezett nagy tornát a Szófiai Dinamó nyerte. Külön tor­nát rendeztek az úttörők részére s feiemeltn volt látni, hogy a 16 éven aluliak milyen nagy lelkesedéssel vettek részt a tornán. Dimitrovóban is befejezték már a labdarúgó tornát. Itt a tornát azért hozták el­őre, mert a bányaváros sportoló dolgozói is résztvesznek a ■november 7-i ünnepi műszakban. I Szófiában a sportolók részt vesznek la nagy felvonuláson s a Dimitrov- i mauzóleum előtt tartandó nagy ün- I népségén. A felvonulók között­ ott­­ lesznek a Szovjetunió férfi és női ko- srékpáros válogatottjai is, akik pón­­íték­en és szombaton mérkő­znek a bolo­­gár válogatottal.­­ A Román Népköztársaságban Ira­st is hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg: a „Köszöntjük no­vember futóversenyt, "tíz- és tízezrek indultak ezen a versenyen, hiszen ezt nemcsak a városok­ban rendezték meg, hanem a legkisebb falvakban is. A városokban a me­gj­obb üzemek külön versenyt ren­deztek. Ezekkel a versenyekkel zá­rult a „Román-Szovjet Barátsági Hónap" sportműsora. A „Sportul Pepsl­ar" című lap no­vember­i tiszteletére nagy országos céllö­vb verseny is rendez az M­V­K-ban feltűnt tehetségek részére. Ennek a versenynek a döntői kedden lesznek. Ke,ldo* Unka­csibén a nagy ,de f­­u­­nuláson a sportolók nemcsak az üze­mük csoportjában vonulnak fel, ha­nem kü­ün csoportban vonulnak majd fel az élsportolók. A Népi Lengyelországban november 7-én kezdődik a Lengyel- Szovjet Barátsági Hónap. Ennek elő­estéjén a városokban és falvakban ünnepségek ker­etében előadásokat rendeznek s ezeken a szovjet sport jelentőségét méltatják és fejlődését ismerhetik. Erre az alkalomra külön faliújságokat szerkesztettek s ezen is bemutatják az élenjáró szovjet sport­életet. Lucjan Motyka, a Legfelső Test­­nevelési Bizottság elnöke a „Przegrad Sportowy "-bán és a „Sport" bán ve­zércikke.­ írt s egyben a lengyel spor­tolók üdvözletét tolmácsolja a szov­jet sportolóknak. Bejelenti: „A lengyel sportolók a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 33. év­fordulóján fogada­sat tesznek: min­dig készen lesznek munkára és har­cra, hogy a szocialista Lengyelországot felépítsék November 7-én az ország vala­mennyi részéből váltók indulnak a ezek 9-én érkeznek meg Varsóba. Ezek a váltók a lengyel sportolók és a lengyel ifjúság harcos békevágyát viszik a Béke Híveinek II. Világ­kongresszusára induló lengyel kül­döttekhez.

Next