Népsport, 1951. június (7. évfolyam, 108-128. szám)

1951-06-03 / 109. szám

Még nem jutott el a sportfejlesztési terv Bábolnára, j de a híre máris mozgásba hozta a község sportéletét i Miért nem pihentették hosszabb ideig Bizikel Szófiában ? Évszázados fái árnyékában, gondozott iabdiarÚ£Ói*ályáii puffanva pattog a labda, a röplabdázó lányok kacagása messzire hangzik az. össze bora ló Lombok között. Az állami gazdaság kas-tél yazoTŰ főiépiiiLetéböl nézzük a vidám képet, a mimika _ után a sportolásba elmerült fai'us.t fiatalok önfeledt szórakozását. Búból mán vagyunk, a lótonyószté.sóröl híres dunántúli községben, amely szin­tén magára Öltötte az ötéves terv máso­dik ^ évében új arcát, szebb, boldogabb, vidámabb életformáját. A 12 ezer holdas •állami gazdaság másfél ezernyi munkás­­seregö a náci-dúlás nyomai,t a ménes­ben, a tehenészet ben, a berendezési tár­gyakban már teljesen eltüntette: Bá­bolna ma szebb, gazdagabb, mint volt. I>e a most folyó munkák azt ígérek, hogy holnap még szebb és még gazdagabb lesz. Ez a szépség és ez a gazdagság azonban már nem egyeseké, hanem min­denkié, elsősorban pedig azoké, akik két kezük munkájával, szaktudásukkal a háború utáni mélypontról idevarázsolták ezt a csodát. Érthető, ha Ilyen környezetben úgy­szólván a semmiből •rős fejlődésnek indult a sportélet is. Szv!s*tnnl László, a gazdaság vezetője, lelkes sportbarát, hiszen maga is fiatalember még, de Baricza László, a sportkör vezetője is úgyszólván minden szabadidejét a sport fejlesztésének szen­teli. Most is ebben az ügyben van oda a gazdaság vasdinnyei üzemegységében, ahol külön sportkört szerveztek, hogy a nagy távolságból ne kelljen Bábolnára járni. Helyettese, Asbóth Elemér, te­niszbajnokunk unokaöccse, aki még tényleges labdarúgó, de mint a gazda­ság könyvelője, a sportkör anyagi ügyelt is ő intézi. Amikor a sportfej­­lesztési terv felől érdeklődünk, kissé meglepődik. Hozzájuk még nem érkezett el m spoTtfeJleeztési terv rájuk vonatkozó része. — Ez azonban nem volt akadály, mert a sajtón keresztül értesültünk a sport­­fejlesztési terv lényegéről és helyt vi­szonyainkhoz alkalmazva, saját ter­veink szerint megcsináltuk évi munka­­programmunkat — mondja Asbóth. — A labdarúgó szakosztály melle női és férfi röplabdacsapatot szerveztünk, ré­szükre pályát készítettünk, saját erőnk­ből. Céllövő szakosztályt is alakítottunk és a lovassport ápolása céljából a me­gyei lovasversenyekre mozgósítottuk t A röplabdajáték szabályai szerbit a Z csapat edzője vagy kapitánya bármikor | változtathat a csapaton, ha egyik, vagy Z másik játékosa járadt, vagy gyengeb­!ben játszik. Igen gyakran egy jól al­kalmazott csere eldöntheti a mérkőzés sorsát, mégis legtöbb edző fél a cserék ? alkalmazásától. Ilyen eset fordult elő Z Szófiában vasárnap a bolgár—magyar | férfi válogatott mérkőzésen. A magyar | csapatban játszott az igen kitünően ütő Z és f jól védő Bízik. Bízik az első jáisz­­| mában a magyar csapat egyik legjobbja ♦ volt, utána azonban az erős iram és a | nagy meleg miatt a fáradtság jelei | kezdtek mutatkozni rajta. Bízik nem 2 tartozik a legjobb erőnlétei játékosok | közé, nem bírja végig a három, vagy ♦ több játszmát. Csapatában, a Bp. Va­­♦ sasban le szokták cserélni és később 2 pihenten újra visszaáll. Ez lett volna ♦ helyes a válogatott mérkőzésen is.. A ♦ csapat vezetői azonban elkövették azt a ♦ hibát, hogy' csak a negyedik jáiszmá­­• bán cserélték le és akkor is csak pár 2 percre. így aztán fáradtan nem tudta * tudása legjavát adni, és noha a me­­* zönyben jól játszott, ütésre vagy néni 2 vállalkozott, vagy pedig gyengén ütött. » Helyes lett volna már a második vagy * a harmadik játszma után pihentetni és 2 később újból beállítani a csapatba, ak- 2 kor bizonyára sokkal jobban ment volna 2 neki a játék és talán a mérkőzés ered- 2 ménye is máskép alakult volna. dolgozóinkat. Itt fiatal lóállományunk­kal országos viszonylatban is kitűnő eredményeket értünk el, főleg ugratás­ban. Célul tűztük ki, hogy a falusi fiatalok részére a park legszebb helyén teniszpályát építünk és az MHK-aka­­dálypályáb z is összehoztuk az anyagot. Ugyancsak falusi sportfejlesztési ter­vünkben szerepel az elhanyagolt, hasz­nálaton kívül levő 25 méteres úszó­medence rendbehozatala. Sportfelszere­lésünket gazdaság támogatásával ki­egészítettük, s így megvan az alap a komoly sportélet megszervezésére. A spuriból! eredmények is szépek: a labdarúgóes-apat 37:3-as gólaránnyal ve­zet a járási bajnokságban és a,Lapos a remény, hogy jövőre már megyei baj­noki mérkőzéseik lesznek Bábolnán. A járási és a megyei TSB-vel való hiányos kapcsolat azonban érezteti hát­rányos h-a.tá&át. A részeire bontott sport­­fejlesztési terv hiánya tervszerű ti enné teszi az alulról jövő szép kezdeményezé­seke L Nincs HHK-éfet, mert itt tévesen úgy tudják, hogy csak a nagy mezőgazdasági munkaidény után kell majd feekapcsolódniok az MHE-ba. Farkas Mária rop labdázó szerint a me­gyei és járási TSB vezetőinek előadást kellene tartantok a gazdaság vezetőinek jelenlétében, mart az öregek közt még sok az előítélet a sport iránt. Szakács Ferenc labdarúgó szer in.t az üzemegysé­gekben MHK-bcmr'futót kellene rendez­niük városi sportolóknak. Látogatásunk sorá.n lesz űröd ott az a tanulság, hogy a TSB-knek jóval töb bet kell fogdaLkoznio-k a szocialista mező­gazdasági szektor sportprobl-émáival, főleg személyes kapcsoltatok kiépítése révén. A fala vezetést vár el a mezőgazdasági termelésben élenjáró szocialista gazda­ságoktól és a fluort munkában a TSB-k ebben a megyében kissé elhanyagol­ják a vezető állami gazdaságokat, na­gyobb gépállomásokat és terme5^szövet­kezeteket Hogy ez nem elszigetelt jelenség, a,zt bizonyítja az is, hogy a Bábolnával szomszéd Kisbér sportpályáját derék magasságig érő gyom veri fel, a kapu­fák dűl fedeznék és a kisbéri sportkor egyáltalán nem fejt ki működést. Itt te­hát nincs meg az a helyi lelkesedés, amely Bábolnán a magnrahagyatottság­­ban is előreviszi a sport ügyét. Az új megyei és járási sportszervezet feladata, hogy ilyen helyeken a sror tfej löszt esi terv megvalósítását útnak indítsa és lendületbe hozza. Hány karcsapással ússza Nyéki a 25 métert? A szovjet edzők tudományos alapossága m. magyar őszóedzők rengeteget tanul­tunk a Szovjetunióban. Alig győzzük el­raktározni magunkban azt a sok-sok értékes tapasztalatot, amelyet háromhetes moszkvai tartózkodásunk alatt szereztünk. Ezúttal egy-két érdekes példát ragadok ki * sok közül, amelyek élesen rávilágítanak arra, hogy a Szovjetunióban milyen tudo­mányos alapossággal vezetik az úszóedzé­seket is. A negyedik edzésnapon Nyéki Imre úszott S00 métert lendületből, könnyedén. Szoká­som szerint jegyeztem a 100 méterek ide­jét. A táv leúszása után odajött hozzám az egyik szovjet edző és megkérdezte, hogy Ny éld hány karcsapással úszta a 25 métere­ket és hogy a fordulók mennyi időt vet­tek igénybe. Megmorfdtam, hegy ezideig nem számoltam a karcsapásokat és a fordulókat sem mértem. Szovjet kartársarn megmagya­rázta, hogy a 100 métereknek a mérése ke­vés a helyes és gazdaságos tempó megálla­pításához. Szükséges és fontos a karcsapások számolása és a forduló idejének mérése is. A fordulások mérése ellenőrzi, hogy az úszó pihen-e fordulás közben, vagy időt nyer. * Minden élvonalbeli szovjet Aszóról filmet készítenek, amelyet többször levetítenek. A megbeszélésen nemcsak a közvetlenül érde­keitek vannak jelen, hanem más edzők és versenyzők is. Az értékelés közösen tör­ténik és együttesen állapítják meg, hogy a szóbanforgó versenyző számára mi lenne a legjobb javítási módszer* * * kapus mikor emelkedett ki ké­sőn a vízből és ezen keresztül lehet azután megállapítani azt Is, hogy a kapus milyen feltételek mel­lett fogja meg a legbiztosabban a hozzá­jövő labdát. Nagyon sok edző hord magával állandóan fényképezőgépet, de sok olyan van, aki filmfelvevőgéppel dolgozik. Mint minden szovjet ember, az úszóedzők és a verseny­zők is állandóan a jobb, a magasabb ered­mények elérésére törekednek. Tudásuk, kép­zettségük állandó fejlesztésével igyekeznék a csúcseredmények megdöntésére. Sáros! Imre. Egy versenynap se maradjon kihasználatlanul! Élversenyzőink moszkvai útja miatt később indult meg az úszóidény, mint máskor. Most természetesen minden úszó várja az alkalmat, hogy verse­nyezzen, hogy tudását fejlessze. A ver­senynaptár szerint Június 2-án a NIM rendezett volna versenyt Ezt a ver­senyt azonban a NIM nem rendezi meg. Jóllehet, már előzőleg tudták, hogy a szombati nap üres lesz, nem gondoskodtak arról, hogy ez a nap ne maradjon kihasználatlanul. Ha a sportkörökben nem volt meg a vállal­kozókedv, akkor a BTSB-nek kellett volna versenyt rendeznie szombaton. Minél több alkalmat, kell adni az úszóknak a versenyzésre. Sportaktiva értekezleten számolnak be az úszók szovjetunióbeli tapasztalataikról Az OTSB Június 8-án, pénteken sport­aktíva értekezletet rendez, amelyen a Szovjetunióban járt úszók, edzők és veze­tők számolnak be élményeikről és tapasz­talataikról. Ismertetik azokat az edzés­­módszereket, amelyeket a közös edzések ntánt megbeszélésen — tapasztalatcsere tormájában — tárgyaltak meg. nagyszabású MHK-tömegversenyt rendeznek vasárnap Dorogon, a bányász sportkörök vezetőség, választásának alkalmából A járási TSB és a bányaipari dolgP- 7.ók járási sportbizottsága a dorogi szén­­medencében működő bányász sportkörök vezetőségválasztó gyűlésiéi alkalmából va­sárnap járási MHK-tömeg versenyt ren­dez Dorogon. A tizenkét bányász sport­kör, továbbá az Esztergomi Szcrszám­| Próba — szerencse ? Nem I § Rendszeres edzés — próba! | gépgyár, a Nyergesuj falni Viseosa, ‘ a Lábatlani Cementgyár, a Süttői Kőfa­ragó Üzem, a Tokodi Üveggyár és a Dorogi Építők sportkörei többs^áz pró­­bázót neveztek be a versenyre. A ver­senyt az MPIK szabadion választható kö­vetelményeiből rendezik meg a Dorogi Bányász SK sporttelepén. Az MHK- verseny Lebonyolítása után kerül sorra a Dorogi Bányász—Salgótarjáni Bányász NB I „bányászrangadó** labdarúgó mérkőzés. r Megjelent a „Tekesport az MHK-ban“ E héten újabb MHK-kiaővány jelent meg a SFOUT Lap- és Könyvkiadó Vál­lalat kiadásában ..Tekesport az MHK- ban“ címmel. A tekesport az MHK test­nevelési rendszer I. és II. fokozatában a szabadon választható követelmények II. csoportjában szerepel. Az új kiadvány ábrák segítségével ismerteti a tekepálya és felszerelésének méreteit, részletesen foglalkozik a tekézés technikájával, az edzéssel, a tekeverseny (próba) rendezé­sével és közli a tekesport legfontosabb szabályait. A kiadvány 1 forintos árban került forgalomba. OiSz-liafározafok a fiataloknak az MHK-ha való bevonásáról és az akadálypályák építéséről A DISr Központi Vezetőség titkársága határozatot fogadott el á fiatalod nak az MHK-ba való bevonásáról. A határozat kimondja, hogy a DlSz-szer­­vezeteknek a munka megjavításával el kell érniök, hogy június 15-lg a pró­bázásra előirányzott fiatalok számának 125 százaléka Jelentkezzen az MHK testnevelési rendszerben való részvételre. Ugyanakkor el kell érni, hogy Június 30-ig az MHKra Jelentkezett fiatalok harminc százaléka minden szám­ból prebázzék. Ennek érdekében a DlSz-bizottságok tagjai példamutatóan vegyenek részt a testnevelési rendszer edzésein és próbázásain. A DIS*­­bizottságoknak meg kell szilárdítások a kapcsolatukat a helyi TSB-k kel. Föl­világosító munkát kell végezni a fiatalok között, s a szervezetekben az MHK- val foglalkozó faliújságot kell készíteni. A határozat intézkedik arról ,s* hogy a középiskolásokból MHK-brigádokat kell alakítani, akik bemutatják a dolgozóknak az MMK-szr.badgyakorlatot és seqítenek annak megtanulásában. A DISz KV intézőbizottsága pedig határozatot hozott az MHK-akadály­­pályák építéséről. A határozat kimondja, hogy a D!Sz-fiata!oknak brigádokat kell alakítaniok a szervezetenkívüü ifjak és az idősebbek bevonásával. Augusz­tus 20-ig el kell érni, hogy a brigádok felépítsék az 1951. évi sportfejlesac­­tési tervben szereplő akadálypályákat. Az akadálypálya építésben legjobban dolgozó megye fiataljai az intézőbizottság vándorzászlaját kapják. A gyermeknap ünnepségeinek kereteken minöenüit tsüöro sportversenyek Is lesznek Vasárnap ünnepük világszerte a Nemzet­: közi Gyermeknapot. Hazánkban is min­denütt ünnepségeket rendeznek ezen a napon. Budapesten és vidéken az ünnepségek ke­retében mindenütt úttörő sportversenyek is lesznek majd. Budapesten vasárnap reggel 9 órakor kez­dődik az Utiörő-sporttelepen az úttörő spor­tolók nagy bemutatója. A fiatalok felvonu­lása után a II. kerületi úttörők 200 tagú csoportja mutat be karikagyakorlatokat. A XIII. kerületi úttörők az LMIIA szabad-Készülődés az MTSE szpártákiádjára Az MTSE hírei A Munkaerőt&rialékok sportolói ország­szerte vetélkednek a labdarúgásban, röplabdában, kézilabdában, atlétikában, úszásban és ökölvívásban, hogy kiharcol­jad* a június végién Budapesten megren­dezendő ezpár.tákiádon való indulás jo­gát. Budapesten a területi bajnokságokra 32 csapat nevezett a labdarúgásban. A küzdelem már az elődöntőig jutott el: Vác, Pesterzsébet, a llernád-u,tcai iskola és a Csepeli iskola jutott az elődön­tőbe. A bajnokság első két helyezettje képviseli a budapesti területet a ezpár­­tákiádon, de a bajnoki címet területi vo­natkozásban egymás között is eldöntik. Röplabdában a budapesti .területen 48 csapat indult. A mezőnyt 15 csoportba osztották, mert 15 csapat fogja kép­viselni Budapest színeit a döntőkben. Eddig 6 csoportban fejeztek be a küzdel meket. A nők csoportjában 10 csapat részvételével kiesési rendszerben folyik a küzdelem. Az elődöntőkbe a következő iskolák csapatai jutattak: 7-e* (Sorok­sári-út 75), 30-as (Gyáli-út), 369-es (Stan­dard) 35-03 (Venetiáner). Kézilabdában 3 csoportban 11 csapat küzd. A csoportokon belül körmérkőzés formájában döntötték el az elsőséget. A 3 győztes csapat a következő: 353 (Elnök­­utca). 23 (Pesterzsébet), 35 (Venetiáner). A nők csoportjában 4 csapat indult, A küzdelmeket június 1-én fejezik be. A férfiak mezőnyéből 3, a női mezőnyből 2 csapat jut tovább az országos döntőbe. Atlétikában a területi bajnokságokat június 3-án reggel 9 órai kezdettel bonyo­lítják le a népligeti Vasas-pályán. Úszásban a területi döntőket június 3-án délután 6 órai kezdettel bonyolítják le a Császár-uszodában. ökölvívásban a bajnokságot szombat délután kezdték el a Rákosi Mátyás tanuló otthonban és vasárnap délelőtt 9 órakor ugyanott folytatják. A a e<ldig beérkezett nevezések száma 77. Megkezdődtek az előkészületek a falusi dolgozók szpártákiódjaira Az OTSB kiírása nyomán országszerte megindult a munka az első falusi szpártákiádok megszervezésére. A köz­ségi, járási, megyei és országos szpár­tákiádok egymásba kapcsolódó rend­szere a magyar sport történetében elő­ször mozgatja meg a falusi fiatalság egészét a versenyszerű sportolás irá­nyában és komoly feladatot ró szerve­zés tekintetében is a TSB-kre, a társa­dalmi aktívákra és a sportolók töme­geire. Több helyem már megalakult, a sógi reindezőbizottsAg. Ez a 3—5 tagú bizottság, amelyet a járási TSB és a községi tanács közösen bíz megs végzi a szervezés és a rendezés munkáját a községben. A szervezést lépcsőzetesen kell végezni. A községi szpártákládokat megelő­zik az egyes tszcs-k, gépállomások, erdőgazdaságok, mezőgazdasági üze­mek, állami gazdaságok, illetve azok egyes üzemegységei által háziver­senyek formájában rendezendő szpártákiádok. Ezeken á versenyeken el kéül dönteni férfiak és nők között külön, hogy kik a legjobbak abban a részlegben 10(> m-es síkfutásban, 3000 m-es mezei futásban, 20 km-es kerékpározásban, stb. és ezek Nemcsak az uszodában Javítottunk csúcsokat moszkvai tartózkodásunk t alatt, hanem a2 élmény gyűjtésben is... 1 Az operában már egészen otthon l éreztük magunkat. A „Bronzlovas”, az i „Iván Szuszanyin” után a „Diótörő” ‘ című balett és a „Ruszlán és Ludmilla” jj című opera megtekintése következett. | A Diótörőt a pesti közönség is jól is­ii meri, hiszen Vojnonnen szovjet balett­ig mester betanításában élvezhettük a mi F pesti operánkban is. A „Ruszlán és I Ludmilla” Glinka meseoperája, s a ki­­í vitelezése — meseszép. Az egyik fel­­[ vonás végén a darab hősei varázs­­’ szőnyegen repülnek el, egv másik je­­■ lenetben pedig emeletes ház nagyságú í szörny jelenik meg a színpadon. Ez a i szörny szinte él. Arcjátéka kifejező. \ pislog, lélekzik és amikor a darab hőse , leszúrja, a szeme lecsukódik. A szín- I; padi technika csodáját láttuk ismét [• ezen az előadáson. Olyan korszerű sportorvos! berendezést, mint Moszkvában, még sehol sem láttam. A sportorvos szerepét különösen nagyra értékelik a Szovjetunióban. A sportorvos tanácsát minden esetben ki­kérik. A mi versenyzőinket is megvizsgál­ták. Novák Ilonáról és Éváról, valamint Nyéki Imréről megállapították, hogy még több sportmunka elvégzésére is alkalmas szervezettel bírnak. ★ A fllmfelvételek nagyon fontos szerepet Játszanak a Szovjetunióban. A mi úszóink­ról is készítettek felvételekét. Megpróbálom leírni, hogyan történik egy ilyen filmfelvé­tel. Az uszodában 10 Juplter-Iámpát és 20 reflektort állítottak be. Felvevőgép volt a 10 méteres és az 5 mé­teres ugrótoronyban, a lelátó három olda­lán, egy-egy az uszoda két partján és sí­nen járó kocsira szerelve egy vízalatti fel­­vevŐgép is dolgozott. Kézi felvevőgép volt a fordulóknál is. Ilyen tökéletes technikai felkészültséggel dolgoztak a szovjet film operatőrök! Most láttuk csak Igazán: mi az alapos, tudományos munkamódszer, mi a szovjet sport sikereinek egyik titka. Felvételt készítettek külön a kéz és külön a láb üteméről —• víz felett és víz alatt. A felvevőgépek különböző elhelyezése ré­vén tudják megvalósítani, hogy minden helyzetből látják az úszó mozgását, meg­figyelhetik stílusát. A felvétel előtt meg mondták, hogy NOVÁK ILONA: diétám Ül <i 6dú&Ueli,eéíUné{ttfe!& <5> úszóink milyen sebességgel ússza­nak, f ezt pontosan ellenőrizték is. Ez azért lényeges, mert az úszó vfzfckvése aszerint változik, hogy a versenyző milyen távot úszik, milyen sebességgel. Ezekből a felvételekből szemléltető, kar­tonra másolt képsorozatokat is készítenek, amelyek 16 képből állanak. Az edzők ál­landóan tanulmányozzák az úszóikról ké­szült képsorozatot. Láttam ilyen mozgás­sorozatot úszókról, müugrókról és vízilab­dázókról is. Hogy ez mit jelent, annak meg­értéséhez tudni kell, hogy a fejlődés során az úszók moz­gása állandóan változik. ’A képsorozatokból a változások szemmel kö­vethetők s ezekből következtetéseket lehet t: levonni az úszó további fejlődésére. Igen jj fontos emellett az a hatalmas nevelő és ta-1 nítá hatás, amelyet ezek a képek a fiatal f úsz\V irányításához segítségül nyújtanak, jj A mííugróknál például pontosan lehet látni," hol követte el az ugró a hibát. Láttam egy|; vízilabda-kapusról készült sorozatot. Poilto- \ tan meg lehetett figyelni, hogy f Látogatás a Kremlben | Nagy őrömmel fogadtuk a hírt, hogy engedélyt kaptunk a Kreml megtekin­tésére. (1 A Kreml több épületből áll, s ma Is [ látható körülötte a múltból származó várfal. A Kreml nagy része ma mú­zeum. Felbecsülhetetlen művészeti ér­ték van Itt felhalmozva. Csodá'kozva. 1 a látvány szépségétől eltelve jártuk a termeket A rengeteg műemlék közül csak néhányat említek itt meg. A Kremlben felhalmozott művészt tárgyak mind az orosz nép művészetét, alkotó­­készségét bizonyítják. Láttuk például azokat az ajándékokat, amelyeket a cárok kaptak. A legtöbb műkincs a cári Idők fényűzésére emlékeztet. Sok mindent kifejeznek ezek a cári drága­ságok. Ha az ember elgondolja, mennyi értéket halmoztak fel ezekben a mesés kincsekben, még kiáltóbbnak látja a múlt Oroszországa népeinek nyomorát Ugyanakkor az orosz nép íj alkotóképességéről tanúskodnak ezek jfa művészi tárffiyiak, amelyeket hatal­­§mas urainak készített. Ma mindenki jj számára láthatók ezek a gyönyörű a!­­Ilcotások, amelyekre joggal lehet büszke 5 a haladó hagyományait gondosan ápoló 2 szovjet nép. A szovjet, nép megbsesü- i léssel emlékezik vissza azokra a cá­­| rokra ía, akik a maguk korában a ha­ladást képviselték és segítették elő. Ezért áll a szobra Nagy Péternek Leningrádban, s ezért emlékeznek megbecsüléssel IV. Ivánra, akit a ha­talmukat féltő bojárok neveztek el „Rettegett”-nek. Itt, a Kremlben láttuk a világ egyik legnagyobb ágyúját, a „cárágyút”. Ezt 1586-ban készítették a Kreml vé­delmére. Az ágyú "csövének hossza öt méter, átmérője 890 milliméter. Az ágyú súlya 40 tonna, s egyetlen go­lyója két tonna ... Még egy óriást láttunk a Kreml udvarán: a „cárharangot”. 1733-ban ezüstből és bronzból öntötték. Egy tűz­vész alkalmával lezuhant a toronyból és csak 103 év után találtak rá ismét, olyan mélyen fúródott a földbe. Nekem a Kremlben a „Gyorgyin­­szkl terem” tetszett a legjobban. Ti­zennyolc oszlop díszíti, amelyeknek te­tején a győzelem szobra látható, padlóját pedig 10 különbözó fafajtá­ból készítették. A falakat fehér már­­vánvtáblák díszítik. Ebben a teremben zajlott le a békeharc egyik jelentős eseménye: Itt hirdették ki a Szovjet­unióban először a stockholmi béke­felhívást. A Legfelső Tanács ülésterme Végigjártuk a régi Kremlt, s azután kísérőnk megkérdezte: — Meg akarják tekinteni a Legfelső Tanács üléstermét Is? Természetesen valamennyien öröm­mel mondtuk: „Igen”. Mély elfogódottság fogott el, amikor beléptünk a Szovjetunió Legfelső Tanácsának egyszerűségében Is csodá­latosan szép üléstermébe. UJ világot, új életet hirdet itt minden. A falak vakítóan fehérek. A terem egyetlen dísze Lenin hatalmas bronzszobra. Ezt. a 80 méter hosszúságú termet, ahol 2000 küldött számára van hely, 1934-ben építették. A terem akuszti­kája olyan Jó, hogy legtöbbször nem Is használják a minden egyes ü'ő­­helynél beépített hangszórót. Ebben a teremben folynak a Bolse­vik Párt értekezletei. Sokszor beszélt már itt Sztálin elvtárs. Magunk elé képzeltük őt, amint egyszerű szavai­val, kristálytiszta érveivel beszél a küldöttek előtt, utat mutatva a szov­jet nép, a világ valamennyi népe szá­mára. I Ebben a teremben hirdette ki Sztálin elvtárs a Szovjetunió alkotmányát, s itt zajlott le a lenini Komszomol tör­ténelmi Jelentőségű XI. kongresz­­szusa is. Híres szovjet emberekkel ismerkedtünk meg Moszkvai tartózkodásunk alatt részt vettünk az Antifasiszta Ifjúsági Szö­vetségnek a külföldi küldöttségek tisz­teletére rendezett nagy fogadásán. Nem tudom, hogy a fogadáson a világ vala­mennyi népe képviselve volt-e, de annyi bizonyos, hogy valamennyi vi­lágrészből voltak ott küldöttek. Részt vettek rajta a Moszkvában tartózkodó svéd válogatott tornászok Is. A külföldieken kívül ott voltak a szovjet közélet, művészet és sportélet legkiválóbb képviselői is. Ott találkoz­tunk Maresz,(evvel, a Nagy Honvédő Háború hős repülőjével, akiről Polevoj az „Egy Igaz ember” című könyvét Irta, Petrovval, a Sztálin-dtjas szinész­­szel, Gurzóval, a nálunk Is nagyi sikert aratott „Bátor emberek” fő­szereplőjével. Itt kötöttünk barát­ságot Maria Iszakovával, a gyors­­korceolyázás világbajnoknőjével és Itt Ismerkedtünk meg személyesen Gri­­gorij Novákkal, a súlyemelő világ­­csúcstartóval. A fogadásra a szovjet úszókat is meghívták. Én különösen Gurzóval beszélgettem sokat. Elmondta, hogy ő már járt Ma­gyarországon. Mint a Szovjet Hadsereg harcosa részt vett hazánk felszabadí­tásában. Gurző csapatteste sokáig Cse­pelen állomásozott. Innen mentek azután később Budára. Beszámoltunk neki az ország újjáépítéséről és Gurző örömmel vette tudomásul, hogy ha legközelebb Magyarországra jön, már nem lát kiégett, agyonbombázott há­zakat, hogy Magyarország szebb, vi­rágzóbb, mint valaha volt. Sok nagyszerű szovjet emberre] ta­lálkoztunk ezen a fogadáson. Ezek .a nagyhírű szovjet emberek főleg sze­rény, egyszerű egyéniségükkel tettek rám mély hatást. Valamennyien ismét egy sereg kedves emléket szereztünk, s a fogadásról hazafe'é menet a tér-1 sasgépkocsiban mindenki lelkesen me­sélte. milyen világhírű szovjet embe-l rekkel kötött Ismeretséget. (Folytatjuk.) indulnak a községi ezpártáiiádon. £ röplabda-házibajnokságokat mindenütt kiesési rendszerben kell lebonyolítani. Gondoskodni kell arról, hogy a házi­versenyeket is komoy edzés előzze meg. A háziversenyek győztesei és helye­zettjei indulnak a községi ezpártékiádo­­kcn. A községi szpártákládokat Augusz­tus lö-ig le kell bonyolítani. Természe­tesen, ahol fejlettebb a község sport­élete és az előkészületeket kiinaiyebb el­végezni, ennél korábbi időpontban i« megrendezhetik a szpártikiidok. A községi szpárlákiádolk egyen Má­máinak első három helyezettje, további a község válogatott férfi és női röp­l-abáaes-apata vesz részt az angusztua 10-én és 20-án renderoendő járási szpártá­­kládiokon. A járási szpjrtékládokon pontwá* dönti el a helyezések sorrendjét az egyes községek között. Minden számban az első hot helyezett kap pontot S—6—i—3—2—1 arányban. Az indulók száma szerint a köz»é.gek még jutalom-pontokban is részesülnek: így lő férfi versenyző indulása esetén 8, ettől lefelé ti—4—2 jntalompontot kap a* a község, amely legalább 9 férfi verseny­zőt elindít, 15 női versenyző elindításáért 8 ja­­talompont jár. A röplabdacsapatok ebbe a létszámba .természetesen nem számítanak be. A já­rási szpártúkiádon a legtöbb pontsai­mét élért község lesz a járási győzte*. Egyenlő pontszám esetén a legtöbb ver­senyzőt indító községé az elsőség. A Járási győztesek és lielyeaetteJf indulnak a szeptember l én ée 2>áa rendezendő megyei szpártákládokoh, ezek győztesei pedig a szeptember ÍJ—li án Budapesten a Bp. Vasas népligeti sporttelepén rendezendő országos szpártákládon. A községi, járási, magyed és onazAgon szpártákiád győztesei éa helyeset tjei áremdíjazasban részesülnek- A szpártákiádokra való előkéeatUet*. két és magukat a szpártákládokat t» össze lehet kötni, sőt lehetőleg össze kell kötni MHK. próbákkal. A röplabda kivétetévól a szpártákiádok valamennyi férfi ée női ezámta egyben MHK-szúm is. Az MŰK-bizottságot és ellenőrző bizottságok tehát a szpárté­­kiádok háziversenyeit és magúkat a községi sziMirtákiédokat is aa indulói kénesére egyben MIlK-tömegversennyé is nyilváníthatják és az itt hitelesen elért eredmények ez esetben egy-egry MHK-kövstalanény teljesítését is jelent­hetik. Természetesen a szpártákiádok műsorában nem szereplő követelményeik­ből külön kell majd aa év folyamán próbát tenni. Eltemették Maróczy Gézát Pénteken délután a Kerepesi teme­tőben helyezték örök nyugalomra Ma­róczy Gézát. A gyászünnepségen meg­jelent Hegyi Gynln, az OTSB elnöke és Madarász Endre, a BTSB elnöke. Aa el­hunyt nagymestert a sakkozók százai kísérték eil n-toloó útjára. Az OTSB ne­vében Fiilöp Sándor eakkelöadó mondott gyászbeszédet. „Maróczy Géza nemcsak idehaza, hanem az egész világon ki­váltotta a megbecsülést és szerotetet munkásságával — mondotta. — A szov­jet sakkozók Is Jól ismerték és tisztelték Csigorln nagy kortársát, Maróczy Gé­zát.'" A sakkozók nevében Saabé László nagymester méltatta Maróczy Géza érde­meit. A gyászünnepség után a Főváros Tanácsa által adományozott díezsír­­helyno temették el a Magyar Népköz­társaság sakknagymesterét. 1951 JÚNIUS 3. VASÁRNAP. gyakorlatait mutatják majd be csoportosan. Az ünnepségen a legjobb budapesti úttörő atléták részére 60 méteres futóversenyt és 8x50 méteres váltófutást rendeznek. A ver­senyeken két korcsoportban a kerületek leg­jobbjai vesznek részt, s röplabda villám­­tornát is rendeznek. Az ünnepség kereté­ben osztják ki az úttörők „Ifjú Békeharcos,>­­sportversenyének díjait a győzteseknek és a helyezetteknek. Az ünnepség versenyein győzelmet, vagy helyezést elért úttörők is díjat kapnak majd.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék