Népsport, 1953. november (9. évfolyam, 218-239. szám)

1953-11-26 / 236. szám

1 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA MELLETT MŰKÖDŐ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG LAPIA CSÜTÖRTÖK, 1953 NOVEMBER 23 ★ ' Ára: GO fillér ★ IX. ÉVFOLYAM, 236. SZÁM Minden mérkőzésüket megnyerték Bristolban válogatott asztaliteniszezőink Elutazott a magyar öttusa-válogatott a chilei világbajnokságra Csütörtökön Poznanban versenyeznek ifjúsági úszóink Megérkeztek Becsbe a magyar vivők Minden eddigi játékát felülmúlva vívta ki a magyar csapat csodálatos győzelmét és törte meg az angol válogatott 90 éves hazai veretlenségét Magyarország-Anglia 6:3 (4:21 Getlér A magyar csapat minden részében felülmúlta az angol válogatottat s olyan magasfokú labdarúgást mutatott be, amellyel szemben az angolok jóformán tehetetlenek voltak — A magyar csapat szellemesen, okosan, gyorsan és min­dent leküzdő lelkesedéssel játszott — Valamennyi magyar fiú tudása legjavát nyújtotta, Bozsik, Hidegkúti, Puskás és Zakariás azonban még így is kiemel­kedett az együttesből — Merrick volt az angolok legjobbja, utána Wright és Mortensen mutatkozott méltónak a magyarok színvonalához Lóránt Lantos Bozsik laxariaa •budai II V Kocsis Hideqáua PuSkás Góllövó: Hidegkúti» Sotvelh Hidegkúti, Puskás, Puskás, Mortensen, Boasik, Hidegkúti, ttumsey (limesből) London, WemLley-stadion, 105.000 néző. Vezette: Leó Home (holland), partjelző: J. Bronkhorst (holland), K Schipper (holland), Győzelem! Amit az egész világ sportközvéleménye kísért figyelemmel, aminek ered­ményét a szó legszorosabb értelmében az egész magyar nép varia szívszorongva: a londoni magyar—angol labdarúgó-mérkőzés világraszóló magyar győzelemmel végződött. Idegen földön sportgyözelmet aratni mindig nagy sikere egy ország sport• jónak. Az idegen pálya, a szokatlan éghajlat, a hazai csapatot viharosan biztató közönség mind-mind olyan körülmény, amely legtöbbnyire gáilóan hat a ven­dégcsapatra, megakadályozza legjobb képességeinek kifejiésében. Ez a mostani győzelem azonban kivételesen értékes, mert csapatunk olyan ellenféllel szem­ben érte el, amely hazai pályán idegen csapattól még soha nem szenvedett vere­séget. Olyan ország válogatottjával szemben diadalmaskodtak a mieink, amely ország a labdarúgás őshazájának számít. A hosszú utazás, az idegen környezet okozta gátló körülmények leküzdésére csak olyan sportemberek képesek, akiket a hazájuk, népük iránti határtalan sze­retet lelkesít, akiknek minden gondolata arra irányul, hogy szocializmust építő országunknálc, az egész béketábornak szerezzenek dicsőséget, akik tudatában vannak annak, hogy a világ leghaladottabb rendszerű országainak hímevéérr kell helytállniok. Az olimpiai bajnok magyar labdarúgó-csapat ilyen spcrtolókból állt, ez a tudat sokszorozta meg valamennyiük ragyogó sport u dósát, ez a szocialista har­cos szellem segítette hozzá őket világraszóló győzelmükhöz. Labdarúgóinknak a labdarúgás őshazájában aratót! fölényes, valósággal meg­semmisítő gólarányú győzelme méltán sorakozik az olimpiai bajnokság és a ma gyár labdarúgás egyéb felejthetetlen sikerei mellé, élő bizonyítéka népünk tehet­ségének, erejének, a népi tehetségeket kibontakoztató szocialista berendezkedés fölényének. Akik erre a sporthöstettre képesek voltak, megérdemlik az egész ország sze­mletét és háláját! A nagy mérkőzés délelőttje — Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése — (London, november '5). Szerdán dé ré kiderült az ég, itt-ott kibújik a nap, fel száradtak az uúeák is. Fél 10 órakor a csehszlovák étteremben gyülekezett a csapat. Itt folyt le a taktikai megbeszé lés. Először Mándi Gyula állami edző szólt a fiúkhoz. Nyugalomra, higgadt ságra intette a játékosokat, kiérné ve, hogy az angol válogaiott azért őrizte meg 1HI éves veretlenségét, mert kül­földi ellenfelei mind bizonyos fokú al­sóbbrendűség ű érzéssel indultak a küz­delembe. Nekünk nem lehet ilyen érzé sünk. Az augolok ugyan erőteljesebben, lendületesebben játszanak, de játéktudá­suk semmivel sem nagyobb a mieinknél. Közönsége tárgyilagos. Biztosra vehető, hogy az angol csapat nem vonul úgy védekezésbe, mint a 6véd csapat tette Budapesen. Hangsú.yozta Mándi Gyule, hogy a szé les pályán igen fontos a szélsők futta tása. Miután Ramscy és Johnston vi szonylag lassú, Czibornak é6 Hidegkúti­nak van esélyük velük szemben, ha fut tat.iák őket. A cselezések ne legyenek ön célúak. A védelem úgy játsszék, ^ mint legutóbb Olaszországban. Az állami edző felhívta a figyelmet arra is. hogy az ah golok gyakran alkalmazzák a kereszt labdákat. Mindkét fedezetnek lesz véde kező feladata is. Zakariás védekező fel adata nagyobb, mint a'támadófeladata, ő fog segédkezni Lantosnak. Bozsik tőre kedjék arra, hogy mielőbb adja le a labdát, s ne vezetgesse. A labdát kell futtatni mert az nem fárad el. Sebes Gusztáv felelevenítette a FIFA válogatott—Angol válogatott mérkőzésen látottakat. Kérte a játékosokat: nyűgöd tan játsszanak, nyugodtan és pontosan adogassanak, ezt tették a FIFA váloga tott tagjai is, s ezzel már az I. félidőben alaposan kifárasztották az angolokat Sorra elmondta: mi jellemzi az angol vá Ingatott tagjait, kinek mi az erénye, mi a hibája. Az angolok kiizdőmodorát^ ma is a „rúgj és fuss“ jellemzi, nekünk nem szabad ezt a stílust átvennünk. Ha tárna dunk, támadhatunk öt csatárral is. az öt iátékos azonban ne egyvonalban legyen. Ezután egyenként elmondta minden já tékos egyéni taktikai feladatát. Hangsú lyozta Bozsik kulcshelyzetét. Neki alka lomndtán előre is kell törni© és ha rés nyílik előtte, kapura is lőhet. A büntető rúgást Puskás lövi, ha eléggé nyugodt lelkiállapotban lesz, ha nem, akkor Lan­tosnak kell azt végrehajtania. A kapu körzetében adódó szabadrúgáso kát ne mindig Puskás lője, hanem rúg hatja Bozsik is. Ebből egy kis vita kelet, kezik. Bozsik azt mondja, hogy Puskás­­ilyenkor mindig elrúgja előle a labdát. Puskás azzal védekezik, hogy mire Bozsik odaérkeznék, az ellenfél el tud helyez­kedni. Délben megérkezett Hegyi Gyula, ai OTSB elnöke és elbeszélgetett a játéko­sokkal. Meg néhány lapvélemény A pályára való indulás előtt még át néztünk néhány újságot. A ,.Daily Ex­press“ azt írja: „Győzünk. ha a saját játékunkat játsszuk“. (Űgylátszik, ebben a tekintetben nincs különbség a két csa­pat taktikája között.) Az „Evening Stan­darcV‘ szerint „1930-ban is a magyarok játszottak szebben és mi Jöttük a gólo­­kat(Ez a lap nyilván úgy véli, hogy most is így lesz.) A „Star“ szerint Robb, az újonc balszélső lesz a „nyerő-ember"* A „News Chronicle“ cikkírója, Buckán, újból leszögezi: „ez a mostani legjobb angol csapat és Robb nem jelent benne gyengítést, sőt . . .** A „Daily Dispatrh“ kemény játékra hívja fel az angol váló gatott figyelmét, mert ezzel lehet ered­ményt elérni a kontinentális .csapatok ellen. Háromnegyed egykor társasgépkocsin indultunk ki a Wemblcy-stadionba. A ,társasg«pkoosi előtt rendőri motorosok robogtak és biztosi ották zavartalan e ö­­rehaíadásunkat. A iátétosok között to­vábbra is szemmelláthatóan jó volt a hangulat. Ahogy kifelé tart a magyar csapat tár­­sasgépkocsija a Stadion felé. látjuk hogy minden oldalról hatalmas csoportokban áramlik a közönség a pálya felé. Amikor felismerik a gépkocsi ablakaiban a ma­gyar játékosokat, integetnek feléjük. A magyar csapat öltözőjébe belátogat Hegyi Gyula, az OTSB elnöke is. A veze­tők sokszor ismétlik a jelszót: — Ne illetődjetck meg, nyugodtan ját­szatok, futtassátok a labdát! Bozsik mosolyogva jegyzi meg: — Vgy érzem, más is lesz itt, mint nyugalom. Sebes Gusztáv kinyitja az aktatáskáját s mutatja a játékosoknak, hogy az tömve van frissen érkezett táviratokkal. Arra most nincs is idő, hogy felolvassák őket. Majd a mérkőzés után. — Úgy is tudjátok, hogy mi van ben­nük, mit kérnek tőletek az otthoniak. Kint a pályán a zenekar szórakoztatja a közönséget. A pálya talajának nem ártott az eső. Egy kicsit ugyan csúszós, de rugalmas a gyep. Nyolc-tíz fok lehet a hőmérséklet, bágyadtan süt a uap, jó a „világítás44. Angol időszámítás szerint két óra után öt perccel a fő’elátóíól jobbra lévő ka­nyarban, a kijáróban feltűnnek a csapa­tok. A magyar csapatot Puskás, az angolt Matthews vezeti. A játékosok két sorban felsorakoznak az A-nagylelátó előtt, külön csoportot alkotnak a melegítőben lévő tartalékok Athlone, az angol labdarúgó-szövetség elnöke sorra kezet fog a két csapat játé­kosaival, majd felhangzanak a himnu szók. Ezután a két csapat tagjai a kapuk elé vonulnak, egy keveset kapura rúgdal nak, s máris hívja a játékvezető a sorso­láshoz a két csapatkapitányt. A sorsolás­nál Puskással szemben Wrightnek kedvez a szerencse, s ő választja az enyhe nap­sütéssel hátban lévő kaput. Amikor fel állnak a csapatok, az angol újságírók körében kis zavart okoz a magyar játé­kosok számozása. Lóránt hátán van a hármas szám s így azt gondolják róla, hogy ő a balhátvéd. Pontban negyed 3-kor így áll föl a két csapat* Magyarország; Grosics — Buzánszky, Lóránt. Lantos — Bozsik, Zakariás — Budai, Kocsis, Hidegkúti, Puskás. Czi­­bor Anglia: Merr?ck —• Ramsey, Johnston, Eckersley — Wright. Dickinson *— Matthews. E. Taylor, Mortensen, Sewell, Robb. Már az 1. percben vezetési szerzünk! Hidegkúti indítja el a labdát s rögtön támadunk. Budai lefut Eckersley partra szereli. Az első perc végén a partdobás után Bozsik szerzi meg a labdát, vezeti egy két lépést, aztán betolja Hidegkútinak. Hidegkútit Eckersley támadja, középcsatárunk azonban egy csellel kifelé fordul s aztán 15 méterről — nem a legjobb szögből — hatalmas lövést ereszt meg. A labda védheíetlenül vágódik a jobb felső sarokba. 1:0 Magyaror­szág javára. A közönség tapsol a nagyszerű táma­dásnak, remek lövésnek, de látszik az arcokon, hogy meg epte őket a gyors erei. Angol támadás után magyar ellentáma dás következik, s ennek végén Czibort cs-ak nehezen szereli az angol védelem Aztán Taylor Mortenscnt ugratja ki, Gro­sics jó ütemben fut ki kapujából, s fel szedi a labdát a középcsatár elől. Tá­madnak az angolok. Kemény, de 'sport szerű a küzdelem. Feltűnik, hogy az angol védők milyen sokszor alkalmazzák a becsúszó szere­lést. Nehány hibából arra lehet következtetni, hogy az angolok az idegesebbek. A 8. percben Zakariás átadását Puskás lövi kapura, Merrick vetődve véd, majd Hi­degkúti fél m 'terrel lő fölé. Most már a magyar csapat támad többet. Budait szögletre szerelik, ebből Kocsis gyengén fejel — mellé. A 11. percben gyönyörű magyar tá­madás fut a pályán Czifcor—Kocsis- Budai a labda útja. de a szélső Mer­nek kezébe lő. ftuskás átadására Kocsis nagyszerűen megy fel a levegőbe, tapsot kap érte, de a labda mellé száll Egy meg nem adott magvar gól A 12. percben teljesen szabályos gólt ér el a magyar csapat, de a játékvezető érthetetlenül nem ad.ia meg. Puskás ki­ugrik. a halszélen, Hidegkúti két méter-, rel mögötte oldalt követi a balösszekötő helyén s Puskás headásót műd egy 8 mé­terről a hálóba vágja. Teljesen érthetet­len a játékvezető ítélete. Les címén szar­­badrúgást ítél ellenünk. Buzánszky szög­letre szerel, majd Puskás veszi el a lab­dát Matthews elől. Jellemző ez a csapat játékára. Mindenki mozog, mindenki se­gíteni akar. Egyenlítenek az angolok A 14. percben Dickinson szerzi meg a labdát a magyar belsők elől, Mortensenhez játszik, a középcsatár a fedezetlenül hagyott Sewellt szökteti s Sewetl két csel után lű méterről a bal alsó sa­rokba lő. 1:1. Leírhatatlan az angol közönség öröme, meumydörög a taps. Ebből is látni, hogy milyen nagy a magyar csapat tekintélye. Játékosainkat nem töri le a gól. Gyors, kitűnő a passz játékuk s feltűnik, hogy milyen sokat foglalkoztatják a szélsőket & félpályákról küldött hosszú leadásokkal. Hidegkúti lövését szögletre üti Merrick. Nagyszerűen játszik a csatársor. Általá­ban két győrs átadás után valamelyik csatár már lyukra fut és kapja is a lab­dát. A 19. percben Budai átadását Puskás átlépi s Kocsis közelről gyengén lő mellé* Nagy gólhelyzet volt. ITJabb Ilidegknti-gúilal vezetünk A 22. percben Czibor elszáguld » szélen, beadását Puskás lőné, de Wright zavarja, Pus­kás oldalt gurítja a labdát s a rá. futó Hidegkúti a 11-es pont tájékáról a léc alá lő. 2:1 Magyarország javára. Eckersley lábát súrolta a labda, de ac­élöntés miatt nem változtatott irányt a így a gól vitathatatlanul Hidegkútié. Gyors, nagyszerű támadás eredmény# volt ez a gól, amelyet megtapsolt aa angol közönség. A magyar válogatott egyre-másra vezeti szebbnél-szebb tárna dúsait. Az egyik ilyen támadás végén Budai, II lő mellé. Nagyszerűen megy a mieinknek a játék. A közönség gyakraa feLsz ísszen egy-egy gól veszélyes támadá­sunk során. Az angol csapat Is nagyszerűen küzd, a játékosok keményen lépnek közbe a közelharcokban, de ebben az időszak­ban szinte tehetetlenek a magyar fiúk szellemes, ötletes adogatásaival szem­ben. Nagy derültséget vált ki a közönség soraiban, amikor a hazaiak egyik táma­dása után Lóránt hazaadással ment, ez a hazaadás azonban egy kissé erősre sike­rül. Grosics csak nehezen tudia védeni a labdát. Változatlanul tovább támad a magyar csapat. Budai IT lövése lepattan a védőkről, nagy a tömörülés a kapu -• elptt, a védők csak nagy üggyel-bajjaJ tisztáznak. Az angol védőjátékosok gyak­ran alkalmazzák a becsúszó szereléseket — nagyszerűen. Testi erejüket is szabá lyosan kihasználják a labdáért vívott küzdelemben. A magyar játékosokat azon, bán esak nagyon nehezen tudják fogmi*. (Folytatás a 2. oldalon.i T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék