Népsport, 1960. február (16. évfolyam, 23-43. szám)

1960-02-01 / 23. szám

­ MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA HÉTFŐ, 1960. FEBRUÁR 1. Ára : 1 forint XVI. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Tizenegy NB I-es labdarúgó-csapatunk játszott vasárnap Reggeltől estig — a vasárnap sportja Kézilabda-mérkőzések — országszerte Első: a Budapesti 11. és 52. sz. Iparitanuló­in­tézet Izgalom fűtötte­ a Pereces­ Iparitan­u­ló­ in­téze­t torna­termé­nek.­­levegőjét, a­mikor vasárnap reggel a legjobb 10 ipari tanuló tornász fiú csapat felvonult ez ipar­­­tanulók g­r­­e ba­jn­okság­á or­szágos döntéjé­re. A szó pezem­ban összegyűlt r­éz­sere­g sorai­ban ,verseny közben folyt­­a ta­lálgatás, hogy vajon, a 17. szá­mú budapesti intézet megremé­­li-e elmúlt évi­ bravúrját, v­agy az előző évi győztes székesfe­­hérvári .­ csapat kerül ez első helyre.. Az izgalom a verseny közben csak fokozódott,­­annyi­ra ki­egyensú­lyoszervek voltak né -*r*rő-viszonyok és a fej-fej mel­let­ti szem© küzdelem -a verse­ny végén­ a pónikázásban i® - kifeje­­zésre jutott,­ mert a budapeti.­ c.-naptatnak sikerült megismétel­nie győz­elmét, de csak- e­gy tiz s­z­ed ponttal tudta megelőzni a salgótarjániakat. A salgótarjá­niak gyakorlatai általában­ job­bak voltak, d­e egyik gálájuk megingott és ezzel értékre pon­tokat vesztettek.­­ Különben ők lettek vo­­n­­a az elsők. Nem Vett nagy külön *­« * többi helyezett köz.6-1 sem. A ponto­zás végeredménye is ezt miatta: 1. Bp. 27. sz. Intézet (Szőke, Tana­­si, Vass, Borgu­lya,* Faragó, Testr.ev. tanár: He­be,* Rozália) 81.1 p., 2. Sakló­tarjáni 211. sz. Intézet 81 p. 3. Székes­fehérvá­r 320. sz. Intését 80.81 p., 4. Bp. 2. sz. Intézet 80.3 p., 5. Diósgyőri 100. sz. tézet 7819 p., 6. Fe­lcesi . *­­ sz. Inté­zet 78.4 p. — Több mint 7000 ipari tanuló vett részt a hagyományos ver­senysorozaton — mondta a ver­seny után Ekéért György, az ITSK elnöke., — Az ipari tanulók körében nagyon népszerű a gála­­torna. Sajnos, a tornaszövetség nem támogatja kellő mértékben ezt a sportágat. Nem rendeznek ifjúsági versenyeket gúlatorná­ban és­­ így nem tudnak tovább fejlődni azok a fiatalok, akik ezen a verseny­sorozaton megsze­rették a gúlatorrtát. Az ipari tanulók 1960. évi or­szágos akrobatikus gúlatorna leány­bajnokságának dö­ntőját vasárnap délelőtt rendezték meg Bud­a­p­esten a Wesselényi utcai tanintézet tcl .'katermében. Hat együttes állt rajthoz és rendkí­vül szoros­­ küzdelmet vívott. Csak a ve­rseny végén dőlt el­­a bajnokság és a helyezések sorsa. A bajnokság vég­ered­mén­ye: 1. Wesselényi u .52 számú ITSK (Letényi, Kecskés, Perjés­ K., Perjési u... Török), 2 t0. ez.. ITSK (Práter u. 31.K .3.-211. ez. ITSK •(Sa­lgótarján), 4. 30(3 fiz. ITSK ( Ve­szpré­m),­­5 ■ á0 n. s­z. ITS­K (Szom­bathely), 6 500 ez. ITSK (PéCsi). Sudár gp.rp.ne­( a len­jobban Kím­palbalban Kl’.pn&'.ithr.lban OiDK) vasárnap került sor a nemzetközi síugró­­versenyre, melyn­ek eredményét itthon­­ i­s érdeklődéssel vártá­k. Ez a verseny volt ugyanis hi­vatva arra, hogy eldöntse: me­lyik magyar ugró utazik­­Squaw Valley-be, a téli olimpiára. A fiatal­ Sudár Tamás végzett a leg­­­előkelőbb helyen. Teljesítménye a jó mezőnyben megfelelőnek mondható. A versenyt Európa egyik legmodernebb sáncán ren­dezték 10 000 nőiző előtt. A 43 induló között öt magyar, négy­­Jugoszláv és három csehszlovák volt, a többi pedig német ver­senyző. A jugoszláv­­ Pepar fél méterrel maradt el a záró csúcs­tól­l 93.5 írd. Eredmények: 1. Brurmer (NDK) 223 (88. 89), 2. Pepar (Jugoszlávia) 221.1 (87.5. 93), 3 . Glaca (NDK) 717­ 7 (87.3. 92.5), .. . 13. Sudár 190.3 (74.5.­­80), ... 19. Cisavol L. 179.9 (73.5. 731/ ... 27. Dsávás I. 163.6 (66.5. .09), ...34. Kiss Gy. 154.8 103. 63.5) 35. Kies E 152.1 (74 bukott, 74). Hétfőn Indulunk h­aza, kedden reggel érkezünk , a Keleti-pálya­udvarra. Vásár­helyi Ferenc Szerencsés (DSC) nyerte tájékoztató kardvívó-versenyt A vasárnap rendezett kard tá­jékoztató-verseny­ mindjárt az elején meglepetéssel kezdődött. A verseny kezdetére ugyanis a benevezet­t­­ 42 vívó helyett csupán 36 je- fie­lent meg a Vasas X tornacsarnokában —­ ezek közül is egy­­ késve, úgyhogy az /­h 1 indulók szánta vég-' /, 15 -d , eredményben 35 főre * /H 3 csökkent. A sérültek és bete­gek hosszú sora újabbakkal nőtt. Horváth Zoltán, Pénsa és Lotz orvosi rendeletre márnát távol a versenytől. Igy a keret tagjai közül csupán Gerevich, M­er­de­­­lényi. Szerencsés, Bakonyi és Demeter indult el, ami a ver­seny színvonalára erősen rá­nyomta bélyegét. A selejtezőből általában az esélyesek jutottak tovább. Az elődöntő 24 résztvevőjét négy hatos csoportba osztották és cso­portonként négy-négy vivő ke­rült a középdöntőbe. Az egyetlen meglepetés Kovács Attila kiesése volt, akinek egyetlen győzelmet sem sikerült aratnia. A középdöntőt két nyolcas csoportban bonyolították le és csoportonként négy-négy vívó jutott a döntőbe. Az élss közép­döntőből a kiemelkedően jó for­mát mutató Szerencsés (OSC) 5: 1.I-X'Zvr,V­­. Gerevich (V. Meteor) és Horváth Gy. (V. Me­teor)­­1—4 gy.-mel jutott tovább, meglepetésre kiesett Banonyi (Bp. Honvéd) 1 gy., valamint Ko­csis (OSC), Kardos­ (Vasas), és Bíró (BVSC) 1 — 1 győzelemmel. A másik középdöntőben szoro­sabb küzdelem alakult ki és a mérkőzések bővelkedtek izgal­miakban. Végül is Simó (OSC) és Moravcsik (Vasas) 6—5 győze­lemmel. Mendelényi (BVSC) és Rostás (V. Meteor) 4—4 győze­lemmel biztosította továbbjutását. Ebből a csoportból esett ki az igen jól vívó Kalmár (ASI)­ 3 győ­zelemmel, továbbá Demeter (Cse­pel SE), Keményvári (Vasas) és P­alo­-* (V. Meteor) 6—2 győze­lemmel. A 6 órakor kezdődő döntőre feltűnően szépszámú közönség gyűlt­­össze, hogy legjobbjaink küzdelmében gyönyörködjék. Sajnos, nagy részüket csak ver­­cor,gstb­.ö! minős­égben láthatták. A ver­seny döntőjénél úgy tűnt, hogy a magyar vivős­port mintha már túlságosan kinőtte volna a Vasas-twmet. Az egyre áramló közönséget már nemcsak ülő­­helyre, de állóhelyre is alig le­hetett­­­.helyeini­. A döntő kezdetén elsősorban az azonos egyletbenek cser­éit vívták meg Gerevich mindkét klubtársa felett győzelmet sira­tott, délelőtti időnként­ kihagyá­saival ellentétben igen jó benyo­mást keltett. Feltűnt Meszé­na és különösen Szerencsés Jó for­mája. Igazán, könnyedén nyitott támadásait, jó idegzettel csak az utolsó pillanatban fejezte be. LEGÚJABB A versenyt 6 győzelemmel Sze­re­­vcscs (OSC) nyerte. 2. Meszécr (Vasas), 3. Gerevich (V. Meteor). Jégkorong nézőcsúcs a Millenárison A vasárnap esti kettős­­jég­korong-rangadó első izgalmai már a Millenáris bejáratánál kezdődtek. A pénztárak alig győzték a nagy forgalmat, hiszen nézőcsúcs született, több mint 4000 néző szorongott a lelátó­kon FTC—BVSC 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) Vezette: Richter, Kovács. FTC: Pozsonyi — Raffa, Schneck — Simon, Grimm, Kárász. Cs: Raj­kai, Margó, Szende. Vajdafi BVSC: Kneueel — Babán, Koutny — Bánkuti, Kertész, Gyenese. Cs: Siraki, Zsitva, Miklós, Gubó. Gólütő: Raffa 12. p.), Grimm (10. p.), Kertész (11. p.), Gubó (13. p.),­­Szende (23. p.), Miklós (24. p.), Simon (43. p.), Simon­ (56. P­). Érdekes, heves iramban kez­dődött a mérkőzés. Az első gól Raffa ártatlan támadása után már a 92. másodpercben a BVSC kapujába jutott. Az óriási iramban folytatódó mérkőzésen vasutas fölény ellenére is a Fra­di növelte előnyét. Három perc­cel később azonban már döntet­len volt az eredmény. A két já­tékvezető ea­jr­os több szabályta­­lanságo­t nem torolt meg és így a csúnyán törlesztő Zsitva már 5 percet töltött a büntetőp­adon. Babán is követte őt, de az FTC öt emberrel sem tudott gólt üt­ni három ellenében. A váltóla­gos játékot, óriási iramot egy­­egy gól jelezi© mindkét élön í­ron a máesdító harmadban­. Az­­ FTC lelkesebb, szórványos tá­­­madásokkal próbálta ellensúl t h­ozrá a vasutasok fölényét. Kertészék azonbban még' Raffa­i kétszeri kiázításával szerzett' emberelőnyüket sem tudták­ ki­használni. Végül a sok kihagyott­­ BVSC-gólhelyzet után Simon sze­rezte meg a vezetést, majd a győzelmet is bebiztosította. A végig hatalmas iramot hozó mérkőzésén a jóval kevesebb gólhelyzetét jobban kihasználó zöld-fehér együttes szerezte meg a győzelmet. A vasutas-csapat jelentős fölényét és helyzeteit rem tudta gólokra váltani. A két játék­vezető — különösen az első és a harmadik harmadban —­­több szabálytalanságnál engedte tovább a játékot. Jól megszervezik a jelvényszerző versenyt a soproniak Idestova kat hónapja alakult meg Sopronban az ifjúsági sport­bizottság, amely elsősorban az üzemi KISZ-szervezetek sport­­felelőseit tö­mö­­­­­­­rí­ti. Az első he-­­­t-a"'a­ tek " szervezési trrup feladatainak le­bonyolításra után Wy­ v­agy lendület­­­tel fogtak hozzá a soproni fiata- * tok­sportprog­r­am.Hük kidol­gozásához. A tervek közül kiemelkedik az ,,Ifjúsági sporttelep” létrehozásá­ra irányuló törekvés. Az új sporttelep helyét a városi tanács műszaki osztálya jelöli m­ajd ki — a fiatalok társadalmi­ munka- ■ ban vállalták a talajegyengetés , elvégzését, az építkezéseket a­­ KISZ országos központja része-­­­síti anyagi, támogatásban. Az atlétika, torna és kézilabda , k­épszerűsíté-se is a legközelebbi­­ Időszak feladatai közé tartozik.­­ A középiskolák, valamint az üze-­­ mek fiatal­jainak­ bevon­ásáva­­l megrendezik Sopron város ifjú- ■ sági kézilabda-bajnokságát" Nagy-­­ szabású töm­egmegmozdultássá ki-­­ váltjuk tenni az április 4-i ,,Fel-­­ szabadulá­si váltóversenyt". A munkaközi torna népszerűsí­tése érdekében tapasztalatcsere­­látogatásokat szerveznek:­­ a ruhaüzemben már 480-a­n vesz­­■oslv veszt. Fontos helyet foglal el Sopron ifjúsági sportbizottsága mun­ka­­terv­ében az olimpiai jelvény­szerző versenyek előkészítése és lebonyolítása. A legtöbb teendő­ket rend­kívüli ülésen tárgyalták , g- -g és az elnökség tagjai között felosztották a szervezési telkie­teket. Valamennyi soproni üzem­ben a KISZ-szeta­ok röpgyűlé­se­­ken, üzemi gyűlésen ismertetik ■a Jelvényszerző verseny célkitű­zéseit — egyben az alap­szerve­­zetek­ hozzálátnak « bele»ntke«ek számbavétel­éhez,­­ hogy amikor február közep­ére megérkeznek a nyilvántartási lopok­, már eny­­nyivel is előbbre legyenek. A soproni fiatalok ifjúsági sport­mozgalmának előbbi, évi felét hi­vatott szolgálni a KISZ Kilián Sport Egylet megalakít­ása, amely egyelőre kosárlabda-, röplabda- és teke-szakosztályban kíván sportolási l­ehetőséget biztosítani az ifjúságnak. Sikerült verseny volt Já­ számítottak az V. Dózsa cse­lgánd­i-szakosztályának veze­tői, amikor a nagyszabású ifjú­sági és felnőtt meghívásos egyéni versenyüket a Sportcsarnokban rendezték­­meg, mert a verseny iránt érdeklődőket kisebb te­remben nem is tudták volna el­helyezni. Érthető volt ez a nagy­arányú érdeklődés, hiszen Ma­­gyarországon első ízben rendez­tek ilyen nagy létszámú verseny­­zőgárdával versenyt és első íz­ben alkalmazták teljes mértékben a nemzetközi szabályokat. A verseny nagy eredménye, hogy a Békéscsabai Dózsa versenyzői felzárkóztak a pesti mezőnyhöz és az ifjik­sági korcsoportban több első helyet is tudtak sze­rezni. Felnőttek. Lepkesúly: 1. Fe­renc­zi (U. Dózsa), 2. Ja­nda (MTK), 3. Kamarás (U. Dózsa). Pehely­súly: 1. Fülöp (MTK), 2. Gergely (U. Dózsa), 2. Sik­e (Békéscsab­ai Dezsa). Váltósúly: 1. Galambos (MTK), 2. Beszleri (MTK), 3. Mo­­dari (11. Dózsa). Középsúly: 1. Gyebnár (11...Dózsa),. 2.­­Háfotsdi (U Dózsa). 3. Bátora (U. Dózs­a). Félneh­ézsúly: 1. Pretzn­er (U. Dózsa). 2. Csok­nyal (MTK). 3. Vincze (U. Dózsa). Nehézsúly: 1. Lévárthi (MTK). 2. Dávid (U. Dó­zsa). 3. Lázár (MTK). Ifjúságiak: Lepkesúly: 1. Balogh (Tatabánya! Bányász), 2. Kanizsai (XVII. ker. Sportiskola), 3. Gémesi (MTK) Pehelysúly: 1. Gergő (Békéecealja! Dózsa), 2. Tamási (34. ISK), 3 Séfer (XVII. ker. Sportiskola). Váltósúly: 1. Flóri (II. Dóz­sa), 2. Juhász­ (Tatabánya), 3. Kovi­cs J. (U. Dózsa). Középsúly: 1. Mayer Hiat­árbánya), 2. Kovács A. (MTK), 3. Koticz (U. Dózsa). Félnehézsúly: Hrosító (Békéscsabai Dózsa), 2. Magyar (Tatabánya), 3. Keller (U. Dózsa). Nehézsúly: 1. Kosróf (Békéscsabai Dózsa), 2. Kovács (Tatabánya), 3. Falus (MTK). *iea!BmfflHwmiHsWHmMewraiBGee«Baaes!s®®®8i@B®@@ Vége ... . Nincsenek már sporteseményekben szegény va­sárnapok, hetek! Már a múlt hét vége is több sporteseményt hozott, s még több szerepel e hét műsorában. TÖBBNAPOS ESEMÉNYEK Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap az asztaliteniszezőiké a Sportcsar­nok. Csütörtökön kezdődik a Budapest—z­ágráb—Belgrádi nő­ és férfi csapatmérkőzés, amely pénteken folytatódik, pénteken ped­ig Budapest baj­noksága­nnlul el. Az asztali­­teniszezők másik nagy esemé­nye az országos vidék­­baj­nokság, amely szombaton és vasárnap kerül sorra. Csütörtöktől vasárnapig Garmisch - Pal Senkis re­regben zá­ruk­­ a műkorcsolyazó F.B, amelyet mi­nd a négy napon a Magyar Televízió is közve­­tít Hétfőn, szerdán és pénte­ken a megye­i* férfi egyéni sakkbajnokság­­hármas­­ dön­tője. Az eset lege© függőjátéz­­ik­á­c kedden, csütörtökön és szombaton ker­ülnek sorra. , Pénteken, szombaton és va­­sár­nap Budapest és bajnoksága — amennyi­benn l­esz megfelelő hó. HÉTFŐN Gályán a 10 km es férfi és a 10 km-es női nemzetközi sífutó-bajn­okság. Szegeden . SZVSE írj.—Osztrák ifj. vál. kötöt­tfogású bi­rkózó- m­ér­k­ő­zés KEDDEN A jégkoro­ng-bajnokságért: FTC—Újpesti Dózsa, Bp. Verős Meteor—Bp. Építők. CSÜTÖRTÖKÖN Nice—Reál, Madrid abda­rúgó Eb-mérkőzés Rice-ben. SZOMBATON A j­ég­koron­g-bajn­ok­ságért: Bp. Vörös Meteor—BVSC, Bp. Építők—FTC­­ SZOMBATON ÉS VASÁRNAP Valamennyi NB I-eg ée NB Ii­ a labdar­úgó-csapatunk ba­rátságos mérkőzést játszik. Fiji-H­orgoroskorcsolyázó VB Davosban.. VASÁRNAP Rajt a női kosárlabda NB I-ben. . Az Elektromos I. osztályú férfi tőrversenye. Az országos II. osztályú és ifj. gyorskorcsllyázó-bajnok­­ság a Műjégen. A Szovjet sikerek a női gyorskorcsolyázó VB-n — Távbeszélő-jelentésünk. — (Östersund, Január 30.) Az eny­he budapesti napok után Itt Os­­tersundban kemény hideg foga­dott bennünket. Az út elég vi­szontagságos volt és csütörtök helyett csak TgC pénteken­­ érkeztünk meg Ostersundban. t'-t * ^ megtudtuk­ hogy az X ' Ide' női tryorsl­orcsk­­­lyézó világbajn­oksá­ * gon 11 ország 28 versenyzője indul. Szombaton, az első napon 28 fokos hidegben kezdődött a vi­lágbajnokság. Az első nap a vá­rakozásnak -russfe:elver* a szovjet sikerek jegyében halku­t le. Meg­­lepelés, hogy az esélyes Rilové­­rnak egyik távon sem elkerült győznie. Az övezetett versenyben igen szoros a küzdelem a szovjet futónők között. Róka Hona 500 m­-en a vártnál gyengébben fu­tott, 1500 m-en viszont sikerült valamit javítania. A jégviszonyok kedvezőek voltak, de a szél és a tűz nagy hideg károsan befolyá­­solta az eredményeket. 5M m: 1.. Sakoblikova (mov-J-stf 49.3, o. Rí lova iszovjsí) 49.7. ti. Szíyenyir.a (ezovjet) 50.1. 4. Doncssnko íszovjet) 50-4, 5. Sík­­vonen (finn) 31 4. 6. Húttunen (finn) 51.9, .. . 26. Róka 53.9. 1000 m: 1. Sztvenyira 2:37.6, 2. Szkobiikova 2:37.7. 3 Rilova 2:38.4. ... 22. Róka 2:54.2. A világbajnokság állása: 1. Szkobiikova 102.­333. 2. Rilova 102.30­3.­­3. Sztyenyina 102 663. . .. 34. Ród­a 113.967 p. (és­arsund, január 31). Vasár­nap délután 13 órakor­­ tizenhat fokos hidegben került a sor a női gyorskorcsolyázó-világbajnok­ság második napi küzdelmeire. Nagyszámú közönség előtt az 1000 és a 3000 méteres futamot bonyolították le. A vasárnapi verseny is a szovjet gyorskor­­csolyázónők sikerének jegyében zajlott le. Akadt több meglepetés is. Erről elsősorban a lengyel versenyzőnők gondoskodtak. Pi­­lerczyk m­ájd szombaton 2:41.6-tal 1500 m-en a szovjet nők mögött ötödik lett, vasárnap 1000 m­en a második helyen végzett és igen jól futott 3000 m-en is. Meglepe­tésnek számít Tamara Bilova, a VB védőjének gyengébb szerep­lése, aki egyetlen távon sem tu­dott g­yőzni és végeredményben második lett. Ezt a helyezést is csak ezért­ érte el, mert honfi­­társnője, Szkobu­kova, aki az első nap után az összetettben veze­tett, 1000 m-en bukott. Ha nem bukik, nagy esélye lett volna a VB megnyerésére. Róka Honának vasárnap sem ment és 1:50.6-tal 1000 m-en csak huszonötödik lett. Így a ki­írás értelmében nem indulhatott a bajnokság utolsó távján. A 3000 m-en csak tizenhat verseny­ző indulhatott: öt szovjet, négy­finn, 3 lengyel, két kínai és két svéd. farta­m: 1. Guezeva (szovjet) 1:40.2, 2. Pi­erczyk 1:40.7, 3. Ri­­lova 1:41.2, 4. Szty­enyina 1:41.8. 3,8. Dixnesen-kjo ée Lu Hung-sia (Kína,­ Népköztársaság) 1:42.4, ... 22. Sz­kobukova 1:49.1, ... 25. Róka 1:50.6. Három táv után az ossza­teltben Róka 25. lett. 3000 m: 1. Szkobu­kova 5:23.9, 2. Sztyenyina­­5:31.8, 3. Hu­tarén 5:34.8, 4.­Doncsenko 5:36.5, 5. Pilejczyk 5:37.6, 6. Rilova 5:39.2. Az összetett verseny. Világbaj­noknő Valentyina Sztyenyina (Szovjetunió) 208.866, 2. Rilova (Szovjetunió) 209.600, 3. Szkobli­­kova (Szovjetunió) 210.600, 4. Doncsenko (Szovjetunió) 212.083, 5. Pi­ejczyk (Lengyelország) 212.784. S. Huttunen (Finnor­­s­ság)­­212.917. Mestyán János A két győztes, Ivánkai és Asztalos a kedvezőtlen időben gyenge eredménye­ket hozó versenyen? A lelkes Karácsony 10 000 méteren lekö­rözte Merényit és ez­zel az összetett ver­seny második helyét szerezte meg. Tóth hosszútávon kényel­mesen versenyezve végül csak ötödik lett. Zamecsnik is erősen megközelítet­te. A nőknél Takács Ágnes csak szép­en tudta legyőzni Aszta­lost. Kovácsáé a má­sodik napon javuló eredményekkel előzte meg 1000 méteren el­esett Tölgyesit. FÉRFIAK 1500 m­: 1. Ivánkai 2:34.14 ,2. Merényi 2:35.4, 3. Ka­rácsony 2:37.1, 4. Sárosi 2:39.3, 5. Rétfalvi 2:40.6, 6. Zamecsnik 2:41.3, 7. Tóth 2:45.6, 8 Mészá­ros 2:49.6. 10 000 méter: 4. Ka­rácsony 18:43.0. 2. Ivánkai 18:50.0. 3. Sáros­ 18:57.6, 4. Merényi 19:21.8, 5 Zamecsnik 19:36.9, 6. Tóth 19:56.8, 7. Mé­száros 20­ 32.8 8. Rétfalvi 20:40.4. Az összetett verseny­ben: 1. Ivánka­ (Bp.­­Petőfi) 213.647 pont, 2. Karácsony, (Bp. Vörös Meteor) 214.297, 3. Meré­nyi (MTK) ,215.910, 4. Sáros­ (Bp. V. Meteor) 218.030, 5. Tóth (MTK) 2­23.870, 6. Zamecsnik (Bp. V. Meteor) 233.002. 7 Rét­falvi (Bp. Petőfi,) 228.493, 8. Mé­­száron (Bp. V. Meteor) 232.80,3. NŐK. 1000 méter: 1. Asztalos 1:57.3. 2. Kovácsné 1:58.2 3. Takács 2:02.5. 4. Tölgyesi 2:12.7 (bukott). 3000 méter: 1. Takács 6:23.0. 2. Asztalos 6:23.7. 3. Ko­­vácsné 6:34.5. 4 Tölgyesi 6:41.9. Az összetett versenyben: 1. Asz­talos (MTK) 239.333 pont, 2. Ta­kács (MTK) 244.183, 3. Kovács (MTK) 246.317, 4. Tölgyesi (Bp. V. Meteor) 254.666. (Gergelyné (Bp. Petőfi) a második napon nem állt rajthoz.) Vasárnap­­ kora reg­gel kellemetlen hi­deg, szeles időben, fejeződött be a gyors­korcsolyázók Eötvös Zol­tán-emlékverse­­nye.­ A férfiaknál a­ bajnok Ivánkai kü­lönösebb erőfeszítés nélkül is biztosa­n győzött, míg Róka Évna távollétében a nők versenyét Aszta­los nyerte. És mi történt még Jó küzdelmek Debrecen város ökölvívó-bajnokságán Debrecen város hagyományos­sá vált ökölvívó bajnokságát az idén 40 induló részvételével szombaton délután kezdték el Debrecenben, az MSZBT ezékhá­­zának nagytermében. A szűk te­remben 5­­0 érdeklődő előtt — zsúfolt ház mellett — zajlanak a mérkőzések. A rendezőség több fr­dulóra számított, sajnos, a fő­városiak ezúttal távol maradtak, de vidéki egyesületek sem küld­ték el valamennyi nevezett ver­senyzőjüket., Három súlycsoport­­ban szombaton nem is rendeztek küzdelmeket, mert a lég-, nagy váltó- és közép­súlyban egyenesen, döntőre kerül gól. A legtöbb in­duló a könnyű- és kisváltósúly­­ban volt: 6—6/ A szombati mér­kőzésetekéi egészen a döntőig ju­tottak: •••·■• A szombati mérkőzések közül kiemelkedett a könny­űsúlyban Statika—Cifra (mindkettő Nyíregy­házi Spartacus) és a kisváltósúly­­ban Tóth (Sztálinvárcs)—Heréd! (Tatabánya) színvonalas­ mérkő­zése.­­Debrecen bajnokságának dön­tőin a harmatsúlyú Görög, a kis­­váltósúlyú Tóth, a nagyváltósú­­lyú Bende mutatott az áltagosnál jobb teljesítményt. A csapatver­senyben a debreceniek szerepel­tek a legjobban, mivel hat súly­csoportban egyéni bajnokságot szereztek. Mindvégig sportszerű találkozókra került sor. Küzdőké­­pesség­ben szinte egymást múlták felül ,a versenyzők. Különösen kemény legényeknek bizonyultak a perötb­ányai, a tatabányai és a­­zlálh­városi versenyzők. A bajnokság végeredménye. Légsúly: 1. Riskó I (DVSC), 2. Horváth (DMTE). Harmat: 1. Gö­rög (DVSC), 2. Börgöndi (Tatabá­nyai Bányász), 3. Horváth (Sztá­­linvárosii Kohász). Pehely: 1. Riskó II (DVSC), 2. Bukó (Tatab. Bányász), 3. Péntek (Tatab. Bá­nyász). Könnyű: 1. Csesznek (Sztál­invárosi Kohász), 2. Szalka (Nyíregyh. Spartacus), 3. Barta (DVSC). Kisváltó: 1. Tóth (Sztá­­lin v. Kohácz), 2. Kovács (Tatek. Bányász), 3. Mincsik (Nyíregyh. Spart.). Váltósúly: 1. Abaj (DVSC), 2. Rajcsi (Dombóvári VSE), 3. V­eréb (Petőfibányai Bányász). Nagyváltó: 1. Bende (DVSC), 2. Kátai (Sztálinv. Kohász). Közép­súly: 1. Tatár (DVSC), 2. Erbesz­­kov (Petöfib. Bányász). Félnehéz­­súly: 1. Hinity (Petöfib. Bányász), 2. Gyukas (Sztálnv. Kohász), 3. Cseke (Sztálinv. Kohász). Nehéz­súly: 1. Klip (Tatab. Bányász), 2. Keresztesi (Petőfi b. Bányász), 3. Balatoni (Satálin v. Kohász).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék