Népsport, 1960. május (16. évfolyam, 87-109. szám)

1960-05-01 / 87. szám

A MAGYAR TESTNEVEL­SI ÉS SPORT TANÁCS T­A­P­J­A VASÁRNAP, 1960. MÁJUS 1. 1i Ára : 1­ 20 forint ★ XVI. ÉVFOLYAM, 87. SZÁM f M't­­avaszi szél lobogtatja e­l a zászlókat és a májusfák színes sza­­lagjait. Ünnepre éb­redt a világ. A föld­kerekség minden táján az al­kotó, a teremtő munkát, a nem­zetközi proletárszolidaritást köszöntik az emberek. Május első napján, hazánk­ban immár a 16. szabad május 1-én, minden eddiginél össze­­forrottabban, egységesebben ünnepel a dolgozó magyar nép. S nincs túlzás abban, ha mindjárt hozzátesszük: ma minden eddiginél boldogabban, vidámabban ünnepelünk. Boldogabban, vidámabban, hiszen a tavalyi május elseje óta eltelt időszakban számot­tevő, nagyon biztató eredmé­nyeket értünk el szocialista hazánk építésében. S hazánk gazdagodásával, erősödésével mindnyájan gazdagabbak let­tünk, tehát ünnepünk is mél­tán vidámabb. A mai ünnep fénypontja a dolgozók délelőtti felvonulása lesz Különösképpen színesnek, lelkesnek ígérkezik a budapes­tiek seregszemléje. A sport, amely immár el­választhatatlan része megvál­tozott, teljesebbé lett életünk­nek, képviselteti magát a fő­városi dolgozók nagy felvonu­lásán is. 8000 sportoló lesz az ünnepi menetben­, mintegy megelevenítve, jellemezve azt az eleven, mindinkább ki­terebélyesedő­­sportéletet, amely a munkás hétköznapok során falvainkban és váro­sainkban zajlik. Ám, a mi sportéletünket talán ennél is hívebben tükrözi a májusi ünnep délutánjának kaleidoszkópszerű, sokféle programja. Az lenne nagyon nehéz helyzetben, aki — mondjuk csak a fővárosban — minden sporteseményen részt szeretne venni. Még valami csodálatos időgép sem segítene rajta, hiszen nem a múltba kellene visszaszáguldania, ha­nem egy időben tapsolnia a Hűvösvölgyben, hajráznia Cse­pelen, szurkolnia a Margit­szigeten. Itt nekünk is csak a fantá­zia segít, „röppenjünk, száguld­­junk” el mindenhová, ahol ma délután sportbemutatókban, sportversenyekben gyönyör­ködhet az ünneplők serege. A Kedves Olvasó használhatja iránytűnek is az alábbiakat... B­­PT­argitsziget... A be­­­ál járatnál, ahol az ujj egykori Nyulak szi­ki. Der­e elszélesedik, ma meg kell állni néhány pillanatra. Csak ma, egyébként nem. Ma pedig, a 16. szabad május elsején azért, hogy villanásnyira eszünkbe idézzük a munkásság régi május elsejéit. A hűvös­völgyi, a népligeti május else­jéket, azokat, amikor viszont ez a Margitsziget belépési díj­jal és lovasrendőrrel zárva volt mindenki előtt, akinek nem volt pénze. A lovasrend­őrök itt álltak, pont szemben a mostani Úttörő Sporttelep­pel. Az Úttörő Sportteleppel, amelyet ma — éppúgy, mint az év más időszakában, sportver­senyek idején — felver a gyer­meki jó kedv, a jóízű bizta­tás. Lám, most is meglátszik, hogy a labdarúgás „nemzeti sport"’ minálunk. Rengeteg néző figyeli a válogatott játé­kosok kifutását. A bíró az órájára tekint: 13.30 — kezdőd­jék a Budapest észak—Buda­pest nyugat úttörő labdarúgó­válogatottak mérkőzése! Ezút­tal fontos volt a pontos kez­dés,­­hiszen kettős mérkőzést láthat a közönség: 14.30-kor Budapest kelet és Budapest dél csapatai küzdenek majd a győzelemért. Kérem, hová siet? Igaz, hogy vége már a két futballmeccs­nek — figyelte azt a kis fekete lurkót a jobbszélen? öt év múlva Albert II lehet belőle ... — de még láthat valamit Fél négykor kezdődik ugyanis a repülőmodellezők bemutatója. Ezután egy kis séta a Szige­ten, igaz? Józamatú fekete a Casinóban ... nem, nem, kö­szönjük a meghívást, lehetet­len, nekünk rohannunk kell tovább... mi az, hogy tovább, vissza az időben 15.30-ra és előre a térben a XIII. ker. Tanács pályájára. Nincs az a fekete, amelyet odaadnánk három izgalmas kézilabda­bajnoki mérkőzésért. Először a Finommechanika—Pamuttextil férfi, aztán a Finommecha­nika—UBSK női, majd a Ganz- MÁVAG—KGM férfi meccset nézzük meg. Goooól... Hát ez bizony bombadugó volt...­zt mondja, hogy gooooól? ... Ejnye, sporttársam, maga véletlenül kevere­dett ki ide az Új­pesti Dózsa pályájára? Ezek itt r­öplabda-bajnoki mérkőzé­sek. Itt nem gólt kiabálnak ... Ja, hogy most barátkozik a sportággal? Akkor pardont mondok. Mióta van itt? Fél­négytől? Kik játszottak elő­ször? ... Különben erre ne válaszoljon, hiszen mi is ismer­jük a programot, éppen ezért repültünk Angyalföldről ide Újpestre. Milyen szerencse, hogy fel­találták a televíziót. De most látom, milyen kár, hogy még nem találták fel azt a tele­víziót, amely itt egy időben mutatná a város különböző pontján levő pályák különféle eseményeit. Én most Csepelt kapcsolnám, ahol a sportolók felvonulása alatt kétszáz ga­lamb repül fel. Színpompás látvány a csepeli középiskolás diáklányok bemutatója, a sok mutatós, zászlós gyakorlat. Ugyanakkor műrepülők köröz­nek a pálya felett, őket néz­zük-e, vagy inkább összponto­sítsuk figyelmünket az ejtő­ernyős ugrásokra? Ez utóbbi mellett döntünk, hiszen az első ejtőernyős, ugrásnál virágot és konfettit szórnak a nézőközön­ségre ... Mi ez a fülsiketítő berregés, hiszen a levegőben már eltűntek a repülők? A cse­peli motorosok következnek, bemutatójuk során ügyességi versenyt, váltófutást, motoros­­futballt, sőt — horribile dictu — még lassúsági versenyt is láthatunk. A tűzoltóság pálya­gyakorlata, idomított kutyák szimat- és ügyességi versenye,­ na meg a bátor lovasok sok­színű bemutatója tarkítja meg a műsort. A sportbemutatót bezáró látványos tűzijáték teszi fel a koronát a délután 15.30-kor a Csepel Vas- és Fém­művek sporttelepén kezdődő ünnepi programra.­gye a Városligetről — régi május elsejék színhelyéről — csak említést tettünk. Most látogassunk is el oda. Délután 4 órától súlyemelő-bemutató lesz a li­geti fák között. A tavon pe­dig — nem, ez alkalommal nem a szerelmesek andalgó csónakversenyében, hanem­­ a hajómodellezők érdekes be­mutatójában gyönyörködhe­tünk. Ezután Budára vihetne utunk. A Városmajorban 15 órától íjászbemutatót láthatnak az érdeklődők, majd itt is súly­emelő-bemutató lesz. Aki ke­vesli a programot, a Város­major szélénél felszállhat a Hűvösvölgybe induló villamos­ra. A hatalmas hűvösvölgyi réten 16 órakor ügyességi mo­torosbemutatót rendeznek. Nézzük csak ezt a színes sportmájusfát, milyen szalagok ékesítik még? Hát először is itt egy meghívó a Sportcsar­nok szabadtéri pályáira. Baj­noki mérkőzések lesznek itt, méghozzá első osztályú kézi­labda-meccsek. 15.30-kor a Divatcipő—Lóden férfi, 16.45- kor Telefongyár—III. KTVE női, 17.30-kor pedig Bp. Pos­tás—MAFC férfi kézilabda­­mérkőzés kerül lebonyolításra. Három pályán első és másod­osztályú röplabda-bajnoki mér­kőzéseket játszanak. Nagyon sok szülő, rokon, barát várja érdeklődéssel ezeket a meccse­ket. Érthető, kiváncsiak a csa­lád csemetéire. Türelem, türelem, ökölvívást kedvelő sporttársak. Megke­ressük a májusfa ökölvívók­nak szánt szalagjait is. A Nép­ligetben a mutatványos téren 16 órás kezdettel rendeznek ökölvívó minősítő versenyeket. A Kulick Gyula téri színpadon is ugyanebben az időben kez­dődnek az ökölvívó-mérkőzé­sek. A Tüzér utcai Honvéd­teremben ugyancsak 16 órakor az Énekes István ökölvívó emlékverseny döntőit szurkol­hatják végig. Lehet választani, ki hova megy majd, ám, nekünk nehezebb a helyzetünk, hiszen­­ még mindig sokfelé­­­ kell bekukkanta­nunk, így feltétle­nül meg kell­ nézni a Vágó­híd utcai tekepályán a vá­logatott tekemérkőzéseket. 16 órakor a Bp. I—Bp. II válogatott, 18 órakor pedig Bp. III—Bp. ifi válogatott csapata játszik. A Köztár­saság téren háztömb körüli ke­rékpárverseny indul délután 4 órakor. Az Árok utcai Spar­­tacus-pályán — ugye, milyen sokan űzik ezt a felszabadulás óta népszerűvé vált sportot! — két helyen is folynak majd röplabdabajnoki mérkőzések. Ez a program: 15.30 K. sp. Min. —IK. Petőfi I. osztályú férfi, 16.30 L. Szalag—Közgazd. el­sőosztályú férfi, 17.30 Gépé­szet—Csepel Autó másodosztá­lyú férfi, 15.30 P. Távíró—Cs. Autó és 16.30 Orion—EMTE másodosztályú női röplabda­mérkőzés. „Még szerencse, hogy tavasz van és például a síelőket nem láthatjuk” — törölhetné most meg a homlokát egy sport­­rajongó, aki kicsit szédül már a rengeteg programtól. Nincs­­szerencséje, felelhet­nénk neki, ugyanis május el­sején a szabadság-hegyi sísán­con műhavon rendeznek sí­ugró-bemutatót. Ellenben, hogy valóban elkerülje a szé­dülést, nem közöljük a külön­böző fővárosi kerületek ünne­pi sportprogramját. Mint ahogy még inkább le­hetetlenség — akár ilyen fan­táziaszülte időgépen is — vé­giglátogatni a vidéki városok, falvak ünnepi sportesemé­­nyeit. Országos úszóverseny Egerben, felszabadulási kosár­labda-torna Hatvanban, a ma­gyar tekeválogatott bemutató­ja Petőfibányán, a győri eve­zősök és motorcsónakosok lampionos felvonulása a Rá­bán és a Dunán, röplabda villámtorna Kaposvárott, NB II-s labdarúgó-mérkőzés Óz­­don, a Vas megyei diákváloga­­tott és a burgenlandi diák­válogatott nemzetközi futball­meccse Szombathelyen ... hogy csak néhányat emeljünk ki a sok színes, május elsejei sportesemény közül. ... Tavaszi szél lobogtatja a zászlókat, s a májusfák színes szalagjait. Május ünnepén, ti­zenhatodik szabad május else­jénkén az egész ünnephez is, s a gazdag sportprogramhoz is jó szórakozást kívánunk... MÁJUS ÜNNEPÉN A M­ I Éljen május 1, a dolgozók nemzetközi összefogásának nagy ünnepe! !________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék