Népsport, 1961. március (17. évfolyam, 43-64. szám)

1961-03-02 / 43. szám

----------.------MM.------,------——mm...................................... .......— .... A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1961. MÁRCIUS 2. Ára 60 fillér XVII. ÉVFOLYAM, 43. SZÁM Megjegyzések: Síelők és az országos bajnokság—­meglepetések fordulója kosárlabdában " ----------------------------------------------------------------------------------------­------------------------------------------------------------------------------------------------------------­---------------. A megyei labdarúgó-bajnokság eredményei A baráti országok sportjából Három nemzetközi előkészületi­­ mérkőzés a VB-selejtezők előtt .Az április 16-­ án 30-i VB-selejtezőkre készülő labdarúgó­­válogatott március 2-án a hat­vani járás válogatottja ellen ját­szik edzőmérkőzést Hatvanban. A csapat összeállításában a leg­utóbbihoz képest mindössze any­­nyi változás lesz hogy a balszé­len Bödör helyett Taliga és a diósgyőri Pál játszik­­egy-egy félidőt. • Sor kerülhet továbbá a Monostori 11 játékára is. Albert ugyanis sérült, megtörténhet, hogy csütörtökön még nem játszhat. A válogatott játékosok csütörtökön 11 órakor megbe­szélést tartanak az M­LSZ-bem, utána autóbuszon kelnek útra Hatvan­­felé. Az első nemzetközi előkészü­leti mérkőzésre március ,44-én, kedden kerül sor. Bratislava vá­logatott csapata látogat el Buda­pestre,­ amely komoly­­ellenféli lesz,­­hiszen az együttesben több csehszlovák válogatott kap he­lyet. A második mérkőzés időpontja még nem végleges: vagy már­cius 22-én, vagy 29-én Románia válogatott csapata lesz a vendé­günk, amely már év­ek hosszú sora óta­­nem járt Budapesten. A­­ harmadik mérkőzést előre­láthatólag idegenben, április 5-én, Torinóban játssza válogatott csapatunk, ahol az ellenfél az olasz bajnokság vezető klubja, az Internazionale lesz A BETÉT Kicsi, töpörödött anyóka nyitott be az egyik bódéi OTP-fiók ajtaján. Odatipe­­gett a betét­ csoport aszta­lodhoz és kissé gyűrött be­tétkönyvét­­elővette divat­­ját múlt táskájából. A fia­tal tisztviselőnő udvaria­san érdeklődött a néninél. — Kivenni tetszik a pénzből, vagy hozzátenni? — Kivenni aranyom — felelt­­ a néni. — Az egé­szet ki akarom venni.­­—­ Az egészet? — kérdez­te a kortársnő. — Nem hagy benn semmit? —­­ Nem, aranyoskám, nem. Kiveszem az egészet. Oda­adom az unokámnak, vegyen magának bakan­csot, Viharkabátot, meg amire szüksége van. Las­san itt van a tavasz, men­jen csak a hegyekbe. Le­gyen erős, egészséges. A nénike aztán leült egy székre és nyugodtan vár­ta, amíg a pénztáros szó­lítja és kifizeti azt a pár­száz forintot, amelyet a néni bizonyára a nyugdíjá­ból takarított meg, hogy az unokája erős, egészsé­ges Legyen. Változás a labdarúgó-válogatott műsorában Mint ismeretes, az év első osztrák—magyar válogatott mér­kőzése a, két labdarúgó szövet­ség megállapodása szerint, Bécs­ben s’került volna lejátszásra. Az osztrákok kérésére az MLSZ most hozzájárult ahhoz, hogy a június 11-i találkozó Bu­dapesten legyen. Ezzel együtt megváltozott a június 11-i to­vábbi műsor is. Budapesten lesz a két ország ifjúsági csapatai­n­ak találkozója is, míg a ,,B” és az , Utánpótlás" csapatok mérkő­zéseire később megjelölendő ausztriai városokban kerül sor Hiem'Bikefi labszaru­gó-mérkőzések­ Vásári Városok Kupája. AS Roma — Köln 4:1­ (1:0). Róma. Góllövő: Manfredini (2), Loja­cono, Pestrin, III. Müller. Ez volt a harmadik találkozó. A Roma most bekerült az elődöntőbe, ahol a Barcelonát kiverő Hiber­­­hian lesz az ellenfele. Interna­­zionale — Belgrád 5:0 (1:0). Mi­lánó. Góllövő: Firmani, Bicicli (2—2), Morbello. A visszavágó március 8-án Belgrádban le­sz A párharc győztes­e• az elődöntő­ben a Birmingham csapatával ■ játszik. . . .t LEGÚJABB Pomorzanin Torun — BN­SC 13:5 14: 1, 4:2, 5:2). Jégkorong. ■ Biztató jelek Kairóban és az első fordulóban • Baróti Lajos véleménye a válogatott csapatról Alig vagyunk túl a bajnoki idény türel­metlenül várt nyitá­nyán, máris nyakun­kon labdarúgásunk következő fontos ese­ménye. Hat hét múl­­­­va, április 16-án ke­rül sor az első VB-se­­lejtezőre, a Népsta­dionban az NDK válo­gatott csapata lesz az ellenfél. Azután pedig csupán lélegzetvétel­re lesz idő, mert to­vábbi két hét, múltá­val Hollandia együütte­­­sével találkozunk Amszterdamban. Ilyenkor gyorsan fut az idő, jóformán ész­re sem vesszük múlá­sát. Nem kétséges, hogy most már min­den közös edzésnek, de minden bajnoki fordulónak, nemkü­lönben a tervezett elő­készületi mérkőzések­nek is egyaránt nagy jelentőségük van. Ezek során kell legjobb tor­­májába lendülnie és egységes­ csapattá for­málódnia annak a ti­zenegynek, amely a VB tizenhatos döntőjé­be kerülés kiharco­lását kapja feladatul. ■A válogatott keret közös edzései az egye­sületi alapozási idő­szak utolsó fázisában, január utolsó napján kezdődtek, a kairói két mérkőzéssel pedig tulajdonképpen a fel­készülés fontos állo­másain is túl van már a labdarúgó vá­logatott. Hogyan értékeli Baróti Lajos szövetségi kapitány az eddigi munkát, milyen jelentőséget tu­lajdonít a Magyarország—BAK és a Budapest—Kairó mérkőzés­nek? — Előrebocsátom — mondja — szakmai szempontból kifogásol­ható, hogy az idény előtt, a for­­m­ábahozási időszak kezdetén ke­rült sor a két mérkőzésre. Mégis nagyon fontos volt szem­ünkre, mert a VB-selejtezők korai idő­pontja miatt elodázhatatlanul szükséges színvonalas, viszonylag erős mérkőzések játszása ideje­korán. Különösen fontos volt most, mert a múlt évi olimpia miatti kettős felkészülés, a beteg­ségek és a sérülések miatti kény­szerhelyzetben a nagy válogatott egyszer sem játszhatott abban az összetételben, amelyet a VB se­lejtezőkre terveztem. Ez indokolja elsősorban azt, hogy a korai idő­pontot mégis elfogadtuk és beso­roltuk a felkészülés tervébe. 5 — Történt-e valamilyen­­ változás a múlt évben elkészí­­­­tett ter­ven, akár a közös ed­­­­zések számát és tartalmát,­­ akár az előkészületi mérkőzé­­­­sek időpontját illetően? " ~ Csak annyiban, hogy * nem akarván zavarni a klubok -rendes heti barátságos­­ mérkőzéseinek műsorát, a válogatott kétkapus já­tékára csütörtöki napokon kerül­t sor átmenetileg. Egyébként a terv semmiben nem változott­­ — A két kairói mérkőzés­es­sel kapcsolatban sok nyilata­t­kozat hangzott el. Olvasóink­­ bizonyára kíváncsiak arra,­­ milyen következtetéseket vont­­ le a szövetségi kapitány? Mi­­ tetszett, tapasztalt-e bíztató­­ jeleket? — A játékosok a mérkőzéseket maguk is a felkészülés komoly állomásainak tekintették, s való­ban komoly erőfeszítéseket tettek a sikeres szereplésre. A két mér­kőzés alapos és józan értékelése alapján igen biztatónak látom válogatott csapatunk idei évét. Nagyon tetszett a játék gyorsa­sága. Nem új ugyan, hogy jelen­legi csapatunk tagjainak túlnyo­mó többsége az átlagosnál jóval gyorsabb, úgy látom azonban,, hogy gyorsaságban mindegyik já­tékos tovább fejlődött. A második mérkőzés azt is mutatta, hogy ki­alakulóban van a kollektív já­ték, ezenkívül az egyes csapat­részeken belül is tapasztalható előnyös fejlődés. . — Miben látja a fejlődést­­ a hátsó alakzatokban? A köz-­­­vetlen védelem ellen ugyanis­­ a múltban sem merült fel sok­­ panasz. — Valóban, a Grosics , Mátrai, Sípos, Sárosi négyes nagyjából megtette a magáét, sőt a múltban olykor megnyilvánult átmeneti könny­elműsködéss­el szemben biz­tonságosabbá vált. Ami pedig a mai játékban különösen fontos: pontosabbak és gyorsabbak lettek a tárhadásindításban. Ez a fej­lődés talán nem is véletlen, ha­nem természetes következménye annak, hogy mindhárom hátvéd csatárként szerepelt hosszú­­ időn keresztül s talán­­ők tudják leg­jobban, milyen szerepe van a pontos, gyors jóütemű indítás­nak.­­ — Beváltja-e reményeit az­­ új összetételű, Solymosi, Ko­­p­tász fedezetpár? ! — Azt hiszem, igen. Kairóban Solymosi az első, Kotász pedig a­­ második mérkőzésén játszott iga­zán jól, korszerűen és­ hasznosan. A diósgyőri fedezet nagy munka­bírása és fejjátéka az igazi érték, de már leadásainak pontossága is sokat javult, egyre veszélyesebbé válik az ellenfél kapujára is. Ko­tász úgy látszik, visszanyeri gyor­saságát, fürgeségét, már keveseb­bet kockáztat. Most­ azt várom, hogy a további előkészületi játék,­­kokban mindketten legjobb tört­májukba­­ lendüljenek. " Ha ezt­­el­' k­érik és állandósítani tudják, ez a fedezet-pár ismét egyik jól­ mű­­ködő csapatrésze tesz az együttes­nek. - —A tervezett csatársor­s rendelkezik-e majd megfelelő 3 átütőképességgel? Sze­rezeté­­ben megfelel-e a korszerű 3 labdarúgás követelményei-­­ nek? Ebben az összetételben 3 képes-e a mai játékban a csa- 3 tárokra háruló védőfeladatok-­­ nak is megfelelni? — Az a véleményem, hogy a Sándor,­­ Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi ötös ma a legjobb ma­gyar ötösfogat, az egyéni képessé­gek tekintetében. A két előkészü­leti­­mérkőzés, de különösen a Bu­dapest—Kairó találkozó első fél­­ideje azonban arról is meggyő­­­­zött, hogy ez a csatársor igenis képes javítani már többször kifo­gásolt ját­ék fel­fogásán. Akkor gyors, sokmozgásos, állandó hely­­zetváltoztatásos, a hátsó alakza­tokat is tudatosan és folyamato­­­­san segítő, önzetlen játékkal úgy­szólván, teljesen kikapcsolták az ellenfelet". igaz, ez a játékfelfogás sokkal nagyobb fizikai megterhe­léssel jár. Sokat kell egyénileg is dolgozatok, hogy ilyenszerű játék megvalósítására ne csak egy, hanem két félidőre és a mérkő­zések sorozatára is legyen erejük. Hogy a kairói korszerű játékra való törekvés, nem fellángolás­­ volt csupán, azt örömmel tapasz­taltam szombaton Göröcs, vasár­nap pedig Albert játékában. A két játékos talán soha sem játszott még ily nagy területen. Fejlődtek ■keménységben és küzdőképesség dolgában is. Tichy mérsékeltebb teljesítménye a bajnoki mérkő­zésen éppen azzal lehet kapcsolat­ban, hogy kisebb területen ját­szott a megszokottnál.­­ — Milyen értesülései van-­ nak Fenyvesi egészségi álla­­­­potáról?­­ Kivel helyettesíti a 3 balszélsőt, ha a műtét követ-­­ keztében nem állhat rendel­­­­kezésre? Úgy tudjuk ugyanis,­­ hogy a balszélső­ fronton a­­ bajnokság rajtja sem hozott­­ különösen előnyös változást. — Ismerem Fenyvesi nagyszerű fizikumát, s akaraterejét, amely hozzásegítheti ahhoz, hogy hamar formába kerüljön. Mégis arra kell gondolnom, hogy az előkészületi és a két selejtező mérkőzésen nem számíthatok rá. Taliga és a diósgyőri Pál a két elsőszámú je­­­­lölt. Taliga vasárnap időnként biz­tatóan mozgott. Pál még bátorta­lan volt, talán sokat gondolt múlt évi sérülésére. Figyelembe veszem rajtuk kívül Rákosit is, aki soha olyan­ eleven balszélső játékot nem mutatott, mint a Salgótarján ellen., Amennyiben a további mér­kőzéseken is­ tartja ezt a színvo­nalat, megtörténhet, hogy ő lesz Fenyvesi helyettese. A szövetségi kapitány befeje­zésül elmondta, hogy a bajnok­­­ség első fordulójában Sip­os, Sá­ráéi és Sándor kivételével nagy­szerű formában játszottak a vá­logatok keret tagjai. Bizonyosra veszi, hogy Siposék valamivel halványabb teljesítménye csupán múló kisiklás, úgy látja, a for­mába kerülés folyamata az idén gyorsabb, mint tavaly. Jó játékot, eredményes­­sze­­replést remél a csapattól, amely­­nek összetételén nincs szándéka változtatni. TE Helyzetkép az országos sakkbajnokságról A fő országos sakkbajnokságon kedden a második fordulót bo­nyolították le. Az esélyesek kö­zül Szabó győzött. Portlach és Bitek döntetlenül játszott, Berezd mérkőzése pedig Dely ellen egyenlő állásban függőben ma­radt. Szállósi—Szabó 0:1, Fleach— Honfy 0:1, Orendi—Molnár 1:0 Sallay dr.—Pogáts dr. 0:1 Bilek—Portisoh döntetlen. Var­it­usz— Kavara­vszld döntőijein Khiger—Réthy függő, Haág— Lengyel függő, Dely—Bárt­ha döntetlen.★ (Az első fordulóban a már kö­zölt eredményeken felül: Honfy —Haág 0:1.. A további öt mér­kőzés függőben maradt.) ★ Az országos férfi sakkban, aki döntő a harmadik­ fordulóban a bővelkedik érdekes esemé­nyekben. Mindenekelőtt a Szabó — Dely-játsam­a, továbbá a Bar­­cau—Kluger-találko­zó és a Por­­tisch—Sal­ay dr.-találk­ozó került az érdeklődés középpontjába. A nézőközönség soraiban he­lyet foglalt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Biczku Béla bel­ügyminiszter is. Ismét telt ház előtt folynak a küzdelmek. Szabó Dely ellen kisebb előnyre tesz szert, de a kindeb­ra negyedik órájában az állás döntetlen szí­nezetű, Barcza Kluger ellen hul­­zámzó játék után szintén döntet­lenre állt Portisch viszont Sallay dr. ellen előnyt harcolt ki — és győzelemre van kilátása A Lengyel —Flesch játszmában Lengyel jobban áll, a Pogáts dr. — Varnusz játszmában­­ pedig ■Varnusznak van nyerés! esélye. Navarovszki—Szőllősi ellen gya­­logelőnyt szerzett. A Honfi— Orendi­­ játszmában. Honfi hely­zete kissé kedvezőbb. A Réthy —Haág játszmában Haágnak gyalogelőnye van, a­­Molnár —Bilek játszmában pedig a találkozó Bilek gyalogelőnyét hozta. ■ A III .forduló küzdelmei­­ pánk zártakor még folynak. Hajfán József Körmöczi­­ Caracasban A Caribean Circuit — a Karibi tengeri körverseny — harmadik új óriására. Venezuela főváro­sába,­ Caracasba érkeztek a via­dal külföldi résztvevői , közöt­tük a magyar bajnoknő, Körmö­czi Zsuzsi. A mezőny tovább, erő­södött. A kétszeres wimbledoni bajnok, K­eale­ Fraser ugyanis vá­ratlanul megérkezett Ausztráliá­ból. A Davis Kupa kihívásos dön­tője után egyes­­jelentések arról számoltak be, hogy Frasernak térdsérülése miatt egyelőre hosz­szabb pihenőt kell tartania. Fr­a­ser azonban megérkezett és ját­szott. Szereplését ebben az év­ben sem kísérte szerencse az Altamira Term­is Club, pompás környezetben fekvő pályáin. A,, elsőszámú amatőr teniszező ugyanis igen fáradtan, kedvenc­en­ játszott és vereséget szenve­dett az utóbbi időben több vá­ratlan győzelmet arató venezue­lai Ivo Pimenteltől. A magyar sportkedvelőket kö­zelebbről­ is érintő női egyesben eddig hasonló meglepetés n­em született.­­Körmöczi Zsuzsi egy mérkőzésen szerepelt. Az ameri­kai élvonalhoz tartozó Linda Yatt ellen biztosan jutott tovább. A két játszmában alig öt játékot vesztett és ez azt jelenti, hogy bizonyos mértékben már jobban tudott alkalmazkodni a rendkí­vüli körülményekhez. A verseny néhány érdekesebb eredménye: Férfi egyes: Pimen­­tel (venezuelai)—­Fraser (auszt­rál) 3:8, 6:4, 6:4, Kleimberg (ame­rikai)—Ochca­­(m­exicói) 6:1, 6:4, Darmon (francia)—Mitchell (ve­nezuelai) 6:1­, 6:1. Két egyes: Körmöczi- Linda Vail (amerikai) 6:3, 6:2, Ramírez (mexicói) — Soto (venezuelai) 6:0, 6:2. Teniszezőink a Davis Kupa mérkőzésre készülnek A Davis Kupa európai zóná­­jának első fordulójára kisorsolt mérkőzések egyikén a dán és a magyar együttes találkozik Koppenhágában. A dán szövet­ség ugyanis hivatalosan még nem értesítette a Magyar Tenisz Szövetséget a mérkőzés pontos idejéről, de a külföldi jelenté­sek szerint május 5 és 7 kö­zött kívánja megrendezni a ta­lálkozót. "­­ A dánok elleni mérkőzésen szóba jövő magyar játékosok két csoportban készülnek a talál­kozóra. A magyar csapat erős­sége, a bajnok Gulyás István, a szokásos rivierai idény­nyitó versenyekre kapott meghívást A válogatott keret többi­­tagja a­­ március 11 és 19 között meg-­s rendezésre kerülő Vasas fedett­pályás verseny után közös ed­zéseken vesz részt. Az előkészületi tervek közül eddig Gulyás utazása vált való­ra. A magyar bajnok kedden reggel indult el és hat hetet tölt a francia tengerparton, összesen hat vagy hét versenyen szerepel. Az évről évre megismétlődő ri­­vierai versenysorozat középpontj­­­ában ezúttal­­ is a húsvét heté­ben Monte Carlóban megrende­zésre kerülő vándordíjas talál­kozó áll. Gulyás : Monte Carló előtt négy­­ 'ver­senyen áll rajt­hoz. Szereplését a Provencel Tennis Club Cap d’Antibes-ban megrendezésre kerülő versenyén ezen a héten kezdi meg. Április 4-én indul a megyei ifjúsági labdarúgó-torna A már hagyományossá vált, s nagy érdeklődésre számot tartó ifjúsági labdarúgó-torna tavaszi sorsolását megejtették az MLSZ- ben. Az idei lebonyolításnak az az érdekesésge, hogy a 24 részt­vevő között helyett kapott az UEFA-keretekből összeállított két , együttes is. Ezek indulása azon­­ban attól függ, hogy részt ve­­­s­zünk-e az UEFA tornán. A csapatokat hat csoportba osztották, csoportonként 4 részt­vevővel. Az alsó forduló sorsolása: április 4. I. csoport: Vas m —Győr-Sop­­­ron m, Veszprém m—Komárom I – II. csoport: Szabolcs-Szatmár m- Hajdu m, UEFA-keret -Bor­sod m. III. csoport: Békés m — Csong­­rád m, Bács-Kiskun m—Bpest IV. csoport: UEFA-keret—Ba­ranya m, Zala m—Somogy m. V. csoport: Nógrád m-Heves m, Budapest—Szolnok m. VI. csoport: Fejér m — Buda­pest, Tolna m—Pest m. I Második forduló: április 16. I. csoport: Komárom m — Vas m Győr-Sopron m—Veszprém m. II. csoport: Hleves m —Borsod m. UEFA-keret—Szabolcs m. III. csoport: Budapest—Békés m­ . Csongrád m -Bács-Kiskun m. IV. csoport: Baranya m —Zala m UEFA-keret—Somogy m. V. csoport: Heves m- Buda­pest. Szolnok m — Nógrád m. VI. csoport: Budapest—Tolna m, Pest m —Fejér m. Harmadik forduló: május 7. I. csoport: Veszprém m—Vas m, Komárom m -Győr-Sopron m. II. csoport: UEFA-keret —Haj­dú m, Borsod m — Szabolcs m. III. csoport: Békés m —Búr-Kiskun m, Csongrád m—Bpr■­IV. csoport: Baranya m So­mogy m, UEFA-keret—Zala m. , V. csoport: Budapest -- Nógrád m. Het­es m—Szolnok m. VI. csoport: Pest m — Budapest, Fejér m —Tolna m­. A torna bizonyára hű tükör­képe lesz ifjúsági labdarúgá­sunk jelenlegi helyzetének, más­részt pedig reméljük, hogy eb­ben az évben is felszínre vet néhány tehetséges fiatalt. — Három első hely Bukarestben —­ Távbeszélő-jelentésünk. — Hétfő esti eredmények Férfi egyes Bérezik — Kusinsky 3:1 ( — 22, 11, 4, 11). Bajnokunk az első játszmában bizonytalan volt, az­tán­­ jól ütve nyert. Sam­oris— Angelescu 3:1. Péterfy — Cobir­­zan 3:0 (17, 8, 9), Stanek—Bot­ner 3:1. Sidó— Kovács 3:2 ( — 20, 19, 19, —15. 14), Réti —Vichne­novsky 3:1, Pusztai —Popescu 3:1 (—18. 9, 9, 11), Kegulescu — Garcinsky 3:0 A négy közé ju­tásért: Bérezik —Sam­oris 3:0 (11, 17, 22). Megerőltetés nélkül nyert Bérezik: Péterfy— Stanek 3:1 (-18, 15, 19, 15). Az est legszebb, legszínvonalasabb mérkőzésén mindkét oldalról bátran ütve nyert Péterfy. Réti -Sidó 3:1 ( — 13, 18, 24, 18), Pusztai —Negu­escu 3:1 (22, 20, — 18, 18). A verseny eddigi leg­nagyobb meglepetése. Szemkáp­ráztató kontracsaták után vil­lámgyors fonák befejezésekkel szerez . Pusztai pontjai nagy részét. Kiválóan játszott. Női egyes: Földyné— Harrower 3:2 (1 1 6, 14, —18, 7, 18). Kent ütött a mérkőzésen Földyné. Még min­dig nem talál magára. Lukács­­né —Pitica 3:0 (15, 15, 16). Biz­­tosan vágott vissza a csapat­versenyen , elszenvedett vere­ségért Lukácsné. Alexandru — Uhrová 3:0, D. Rowe — Kerekesné 3:0 (20, 18, 11), Földyné —Lukácsné 3:0 (16, 11, 16). Lukácsné láthatóan feladta már az első játszmában a küzdelmet. Földynének ezúttal sem ment. (Bukarest,­­márci­us 1.) Kedden a késő esti órákban fejeződött be a román nemzetközi asztali­tenisz-verseny. A magyarok öt szám közül hármat /1, megnyertek. Rész­­­letes eredmények: 1 'Afi- eg­yes elöntő: lük. Földyné—D. Rowe 3:1 (17. 11. —17. 13). Földyné javuló formában játszott, 1 lez­­ülésekkel azonban 1 ligi most ia ritkán p­ró­­bálkozo­tt. Férfi egyes elő­döntő: Berczik—Péterfy 3:1­­I9. 18. —21. 13), Pusztai—Réti 3:2 ( — 19. 18. 25. —22. 14).­­ Pusztai ragyogóan küzdött, pörgetései sikerültek, fonák oldalról védhe­­tetlenül ütött. Döntő: Berczik — Pusztai 2:0 (18 11. 21). Berozik­­ könnyedén győzött. Pusztai, nem­­ tudta megismételni előbbi jó já­ : ... tékát" -Férfi páros elődöntő: Stanek,­­ Polakovic — Sidó, Berczik 3:2 ( -15, -13, 17, 17. 16). 2:0 után­­ engedtünk az iramból, s a fel­­­­éledt csehszlovák kettős lendü­letes támadásba kezdett. A döntő játszmában 12:12-es ál­lásnál Polakovicnak ötös í­lés­­sorozata ült. Kegulescu,­­ Réti — Dobi­sáti, Kovács 3:0 (8, 8, 15). Döntő: Kegulescu, Réti —Stanek, Polakovic 3:2 ( — 21, —14, 20, 14, 19). Női páros elődöntő: D. Rowe Harrower — Földyné, Lukácsné 3:0 (17, 19, 19). A passzívan játszó magyar nők nem voltak veszélyesek. Alexandru, Pitica— Paisarjev, Belotercovskaja 3:0 (17, 14, 21). Döntő: Alexandru, Pitica —D. Rowe, Harrower 3:0 17, 20, 13). Vegyespáros elődöntő: Ale­xandru, Cobirsan — Paisarjev, Szam­olcs 3:1 (—20, 18, 15, 16). Földysié, Sidó — Pitica, Kegules­cu 3:2 (18, —16, 19, —20, 20) Vagy küzdelem után sikerült győznünk, a negyedik játszmát 12:6-ra. 20:18 as vezetés után vesztettük el. A döntő játszmá­ban ellenfeleink vezettek, s jól sikerült tenyeres ütésekkel egyenlítettünk. Döntő: Földyné, Sidó (lexandru, Cobirsan 3:1 (18, —10, 19, 14). Jó játékkal sikerült legyőznünk a zágrábi Európa- bajnok párost. A magy­ar csapat tagjai a szerdai napot Bukarestben töl­tötték, este ülnek vonatra s i­­dulnak haza. . . Sidó Ferenc . Újabb bonni kudarc Még el sem kezdődött az idei jégkorong-világ­­bajnokság, az NSZK szö­­vetsége máris provokációt kísérelt meg az NDK el­len. 41 nyugatnémet szö­­vetség ugyanis a VB sváj­ci szervező bizottságához írt levelében tiltakozott az NDK zászlajának felvoná­sa ellen. A svájciak J. F Ahearnhoz, a nemzetközi szövetség elnökéhez for­dultak az ügyben, aki nyomban közölte: a nem­zetközi szövetség tavaly nyáron Riminiben tartott értekezletén úgy határoz­tak, hogy a világ- és Euró­­pa-bajnokságokon nem­csak a résztvevő orszá­­gok, hanem a szövetség valamennyi,­ 28 tagálla­­mának zászlaját felvonják A szervező bizottság be­tartotta a határozatot­ és a Bonnból sugalmazott újabb provokáció ismét kudarc­ba fulladt, akárcsak a leg­utóbb a gyorskorcsolyázó­­világbajnokságon. A genfi és lausanne-i jégstadion ünnepi díszben fogadta a VB-re érkező csapatokat és a stadionok bejáratánál ott függ egymás mellett — Svájcban először — a két német állam lobogója. 1

Next