Népsport, 1961. április (17. évfolyam, 65-85. szám)

1961-04-02 / 65. szám

0% , ' ív '"" 2 A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA ----------------------------------------------------------------------1 ▼asArnap, 1961. Április 2. Ára 60 fillér xvn. évfolyam, 65. szám^ ________________________,_______________________1 Pekingi jelentésünk Megkezdődött a kézilabda-bajnokság ! HOL TART MA A LABDARÚGÁS? Veretlenül jutottak a döntőbe is kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése. — Csütörtökön este a magyar csapat a hollandokkal játszott. Magyarország —Hollandia 70:40 (30:14) Vezette: Garces (spanyol), Eng- Biröm (svéd). Magyarország: Káló M., (0), Korenné (10) — Schneider (2) — Beretzk (10), Kovács (28). Cs: Hegedűs (11), Keszeiné (4), Káló I. (3), Márkus (2), Noficzer (0), Vargáné (0), Szappanos (0). Hollandia: Koper (2), Knoop (0) — Duyf (6) — Remeyer (10), De Groot (8). Cs: Van Der Hey­­den (8), Schouten (4), Draak (2). A taktikai elképzelés az volt, hogy 3—2 alapú zónával kez­dünk­ támadásban, pedig Schnei­­der a büntetővonal magasságáig felhúzódva kicsalja a palánk alól Knoopot, a hollandok legmaga­sabb, legjobb labda­ leszedő játé­kosát. Az első pontokat a hollan­dok szerezték, de Beretzk két büntetődobásával és Kovácsnak egy gyors lerohanásból dobott kosarával már a 4. percben egyenlítettünk. Schneider ezután könnyebb bokasérülést szenvedett. Le kel­lett cserélni, a helyére beálló Hegedűs azonban jól helyettesí­tette. A II. félidő elején még egy­szer összeszedték magukat a hollandok, megkísérelték hátrá­nyukat behozni, de a nagysze­rű formában játszó Kovács ve­zérletével fergeteges támadáso­kat indított csapatunk, amelye­ket rendre kosárral fejezett be és a különbség egyre nőtt a két csapat között. Végeredmény­ben alaposan visszavágtunk a Szófiában elszenvedett veresé­gért. A magyar csapat és egyben a mezőny legjobbja Kovács volt, utána Korenné, Beretzk és — amíg meg nem sérült — Schneider következik a rangsor­ban. Dicséretet érdemelnek a II. félidőben beállt cserejátékosok is, akik a hajrában még növelni tudták a magyar csapat előnyét. ★ (Mulhouse, április 1.) Pénteken a csoportdöntőkre zsúfolásig megteltek a sportcsarnok lelátói. A magyar kosárlabdázó nők­ nagy becsvággyal készültek a fontos mérkőzésre, amelynek ugyan elsődleges célja a csopor­ton belüli sorrend kialakítása volt, de mindkét együttes a távolabbi célra — az EB mező­nyébe való bekerülésre — gon­dolt, hiszen ez eredmény már a döntőbe is számított. Fülsüketítő zajban kezdődött a találkozó a csehszlovák Danda és az osztrák Hasebacher sípjelére MAGYARORSZÁG-FRANCIA­­ORSZÁG 56:52 (20:25) Magyarország: Káló M. (2), Körönné (23) — Schneider (6) — Beretzk (2), Kovács (6). Cs: Hegedűs (7), Vargáné (8), Káló ( 02), Noficzer, Keszeiné. Francia­­ország: Gervais (1), Garzino (Il) — Thourot — Vi­gnot (8), Rus­­tichelli (2). Cs: Stephan (9), Meze­ (12), Gautheroux (3), Laforge (2), Monnerais (2), Hermet (2). Nagyon idegesen kezdett mind­két együttes, de a hazaiak hama­rabb lábrakaptak. A mieink so­kat bizonytalankodtak. A leg­nagyobb baj az volt, hogy a be­húzódó francia védelemmel szem­ben a labdával való betöréseket erőltették és labda nélkül alig mozogtak. Emiatt több labdát megkaparintottak a magas fran­ciák, gyors ellentámadásokat vezettek és állandóan növelték előnyüket. A 17. percben 20:13-ra vezettek! Időkérés után Hegedűs állt be, akit már többször jó helyzetbe hoztak társai, így csapatunk csökkenteni tudta hát­rányát. A II. félidőb­e mintha egy egé­szen ,új magyar csapat lépett vol­na a pályára, olyan fergeteges rohamokkal kezdtünk. Gyors labdaátadások, cseles elmenések váltogatták egymást, a védekezé­sünk is megbízhatóbbá vált. A 3. percben kiegyen,illett ütik és Vargáné távoli kosarával a veze­tést is megszereztük. A közönsé­get is magával ragadta csapa­tunk nagy rohama. Kovács ,,nyílt­­színi” tapsot kapott egy vetődése után, de a többiek sem ismertek elveszett labdát. Állandósult a magyar együttes 3—4 pontos előnye, de a befejezés előtt öt perccel három erősen vitatható ítélet megtörte játékosaink len­dületét. Ezt kihasználva a fran­cia csapat ismét megugrott 38:30-rel óriási küzdelem folyt a pályán, de már látni lehetett, hogy a mieink jól állnak a lá­bukon,­­ idegekkel is bírják. Terv­szerű támadásokkal 41:40-re alakították az eredményt és ettől kezdve már nem engedték ki a vezetést a kezükből. Végeredményben veretlenül jutottak a döntőbe. További eredményeik: A-cso­port: Olaszország—Belgium 55:25 (24:13), Ausztria—Svédország 36:27 (17:11). B-csoport: Francia­­ország—NSZK 51:45 (19:15), Hollandia—Svájc 53:28 (26:14). A B-csoport végeredménye A döntő állása 1. Olaszország 2 2 — 96 : 52 4 2. Magyarország 2 2 — 126 : 92 4 3. Franciaország 2 1 1 97 : 99 3 4. Belgium 2 1 1 66: 93 3 5. Ausztria 2 — 2 65: 82 2 6. Hollandia 2 — 2 83:115 2 A döntők sorsolása: vasárnap: Hol­land­ia—O­laszország, Ausztria — Fr­an­c­iaország, Magyarország —Belgium. Hétfő: Ausztria— Hollandia, Franciaország—Bel­gium, Magyarország—Olaszor­szág, Borbély Pál A magyar­—osztrák döntő mér­kőzés lapunk zárta után kezdő­dött. Az A-csoport végeredménye 1. Olaszország 4 4 — 234,101 0 2. Belgium 4 3 1 173:143 7 3. Ausztria 4 2 2 160:156 6 4. Svédország 4 1 3 136:168 5 5. Skócia 4 — 4 104:239 4 1. Magyarország 4 4 — 270:157 8 2. Franciaország 4 3 1 185:169 7 3. Hollandia 4 2 2 192:187 8 4. NSZK 4 1 3 166:205 5 5. Svájc 4—4 115:210 4 2 Kedden: magyar—lengyel kard­csapatverseny ! Újabb érdekes eseménnyel­­ gazdagodott az április negyediki­­ sportműsor. Délután a S­port­­- csarnokban a lengyel és a­­ magyar kardcsapat versenyzői­­ mérik össze tudásukat.­­ Az eredeti terv szerint hármas­­ csapattalálkozóra került volna­­ sor, de a szovjet vívók lemond­­­­ták részvételüket, mivel a ver­­­­seny időpontja nem szerepe­­l éves versenynaptárukban, s nem­­megfelelő számukra. A lengyelek azonban­ közölték jövetelüket, valamint táviratilag értesítették a magyar szövetséget arról i is, hogy versenyzőik közül kik vesz­nek részt a találkozón. Ezek szerint a két csapat össze­állítása a következő lesz: Len­gyelország: Ryszard Zub, Jerzy Wandziech, Francisek Sobczak, Andrzej Wozniak, Artur Kaczynski. Magyarország: Bako­nyi Péter, Meszéna Miklós, Pézsa Tibor, Rostás Tibor, Kovács Attila. Zátonyra futott az ifjúsági vívó VB •— Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése. (Duisburg,­­április 1.) Már a csütörtöki, első tudósítésomban jeleztem, hogy az 1981. évi ifjú­sági világbajnokság rendezőség­e meglehetős zűrzavarban volt egy nappal a versenyek kezdete előtt. Az esti órákban aztán ki­derült, hogy mi okozta a német rendezők kapkodását, tanácsta­lanságát, s az is kiderült, hogy végső soron a verseny minden jogalap nélkül használja a to­vábbiakban az „ifjúsági világ­­bajnokság” megnevezést. Este került sor a csapatveze­tők értekezletére, amelyen a né­met rendezőség ismertette a ver­seny lebonyolításának rendjét Kínos újságot jelenítettek be: az Észak Rajna-Westfalia-i kormány belügyminisztere nem járult hozzá az NDK zászlajának kitűzéséhez, annak ellenére, hogy ko­rábban ígéretet tett a ren­dezőknek: nem gördít aka­dályt az NDK legjobb fiatal vívóinak szereplése elé. A rendezőség e bejelentés után úgy akarta megoldani a problé­mát, hogy elhatározta: egyik résztvevő ország zászlaját sem tűzi ki, sőt eredményhirdetéskor egyik győztes versenyző hazáján­­ak himnuszát sem játsszák el. A bejelentést természetesen nagy felzúdulás követte, hiszen s az ifjúsági vivő VB-k történeté­ben eddig hasonló eset nem for­dult elő. Sok huzavona után vé­gül is M. A. de Gaprilee, a Nem­­zetközi Vívó Szövetség nemrég megválasztott amerikai elnöke megalkuvó magatartása után úgy döntöttek, hogy ilyen feltételek mellett is rendeznek versenyt és azon a jelenlevő országok elin­dítják vívóikat. Ezzel azonban az ügynek még nem lett vége. A rendezőség ek­kor ugyanis újabb meglepetéssel szolgált: bejelentette, hogy Dush­­nes, Észak Rajna-Westfália bel­ügyminisztere ahhoz sem járult hozzá, hogy az NDK-vívók nemzeti emblémájukat viseljék mezü­kön. E nyilvánvaló provokáció után az NDK küldöttségének vezetői, erőteljesen megbélyegezve a sporttal ellenétes intézkedést, közölték, hogy ilyen körülmé­nyek között nem indíthatják ví­vóikat a versenyen. A belga Charles Debeur java­solta, hogy a helyzet megköny­­nyítése érdekében egyik ország vivői ne viseljenek semmiféle nemzeti jelvényt öltözékükön , amelybe természetesen nem egyezhettek bele a résztvevőik. A javaslatot többek között a szovjet és magyar küldöttek is elutasították, mondván: az Észak Rajna-Westfalia-i kor­mány intézkedése a legdur­vább politikai beavatkozás egy kialakult hagyományok­kal rendelkező nemzetközi sportesemény rendezésébe, amelyet egyébként az NSZK vívószövetsége azzal a felté­tellel kapott meg, hogy biz­tosítja a nemzetközi szövet­ség minden tagállamának zavartalan részvételét. Éppen ezért a jelenlévők felszó­lították a Nemzetközi Vívó Szö­vetség elnökét, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést az Észak Hajna-Westfalia-i kormány rendelkezésének megváltoztatá­sára. Ellenkező esetben a vivő­­sport fejlődésére beláthatatlan következményei lehetnek Dush­­nes belügyminiszter önkényes­ségén­ek. Ilyen előzmények után a ren­dezők és a résztvevők nagy iz­galommal várták a péntek reg­gelt, amikorra végleges válását ígért a Nemzetközi Vívó Szövet­ség elnöke. Sikerül-e vajon még­is megmenteni az 1961. évi ifjú­sági világbajnokságot? Nem sikerült. Reggel azután egy szimpla nemzetközi verseny megnyitójára kerülhetett csupán sor — nagyon sivár külsőségek között, rend­kívül nyomott hangulatban. Ter­­­mészetesen, ezen a szovjet, a­­ lengyel, a magyar és az NRK- sportolók nem vettek részt. Az ügy, amelynek a nemzetközi sportvil­ágban bizonyára nagy visszhangja lesz, rendkívüli módon fel­zaklatta a különböző országokból egy­be­sereglett vívóvezetőket, sportembereket. Általános volt a vélemény, hogy az Észak Rajna-Westfalla-i kor­mány lépése következtében a duisburgi verseny nem tekinthető ifjúsági világbajnokságnak, s az NSZK vívősportjának a kormány meggondolatlan lépése a jövőt illető­en óriási károkat okoz. Aligha kap ugyanis még egyszer az NSZK vívószövetsége hasonló megtisztelő megbízást, s a mos­tani duisburgi események követ­kezményeit az NSZK vívóinak a soron következő nemzetközi világ­­versenyeiken le­vállalniuk kell majd. René Mercier, a Directoire Technique francia tagja őszinte sajnálkozását fejezte ki az ese­mények miatt és hangoztatta, hogy ilyen körülmények között a duisburgi verseny elvesztette jelentőségét. Ezen a véleményen­ voltak általá­ban a különböző országok kül­­döttségvezetői, azzal kiegészítve, hogy úgy gondolják, ha de Cap­­riles, a Nemzetközi Vívó Szövet­ség elnöke határozottabban lépett volna fel az ügyben és közölte volna, hogy ilyen körülményei­ között a nemzetközi szövetség nem járul a verseny lebonyolí­tásához, akkor talán­ sikerült volna megváltoztatni a helytelen és minden erkölcsi alapot nélkü­löző döntést. Klaus-Dieter Güse, az ismert német vívóvezető ki­jelentette, hogy a Német Vívó Szövetségnek is következetesebb küzdelmet kellett volna folytatnia a politikai vezetők ilyen formájú állásfoglalása ellen és hasonlóan kell cselekednie a jövőben, ha el akarja kerülni, hogy az NSZK vívósportja teljesen, elszigetelőd­jék a nemzetközi sportéletben. Az eseménnyel bő cikkekben foglalkoznak a szombat reggel megjelent német lapok is. A vé­leményeket legjobban a Der Mittag című független politikai napilap foglalja össze, amely tudósításának a következő cí­met adta: „Hamis úton”. Cikké­ben pedig részletesen kifejti, hogy az a tendencia, amely az Észak Rajna-Westfalia-i kormány eme intézkedésé­ben megnyilvánul, az egész német sportot súlyos ve­szélybe sodorhatja. Javasolja a cikkíró, hogy állja­nak meg ezen az úton, amíg nem késő, különben a német sport elszigetelődik a nemzet­közi sportvilágban. A magyar sportküldöttség egyébként még a pénteki nap folyamán elutazott Duisburgból és szombaton este hazaérkezett Budapestre. Hasonló módon járt el a szovjet, a lengyel és az NDK-ifjúsági vívó delegációja is. A. A. Számunkra jól kezdődött A háromnapos nemzetközi jel­legű Szalai Imre birkózó emlék­verseny kezdése egy kicsit el­húzódott pénteken este, voltak zökkenőik is az első forduló so­rán, de a kisszámú közönség hamar megvigasztalód­ott, mert olyan jónevű versenyzők kezdtek, mint az olimpiai bajnok Dobrov, aki elsőnek mindjárt­­a VB-n má­sodik helyezett Hollósival csa­pott össze. Döntetlen lett az ered­mény, mint ahogy a Kirov— Bimcalov találkozón is. Általában sok a döntetlen, de ezek a talál­kozók szépség és színvonal tekin­tetében gyakran­­ felülmúlják a két gállal végződő küzdelmeket is. A magyarok ezen a versenyen általában váltakozó sikerrel sze­repelnek. Eddig HoHcei, illetve Kozma révén már szereztünk két első helyezést, mivel a kieséses ren­d­sze­rben l­ebo­n­yo­l­í­tott közé­p­­es­ nehézsúlyú mezőny tagjai (a tö­bbi súlycsoportban körmérkő­zést vívnak) már meg­osztoztak a­ helyezéseken. Rajtuk kívül Pólyák és a fiatal Rádi szer­epelt eddig szépen. Péntek esti eredmények. 1. forduló (előlállók a győzte­sek). Lepkesúly: Rádi (magyar) — Karazov (bolgár) kétvállal, Kerekes (magyar) ellen Kupcsi­­kot leléptették. Vukov (jugo­szláv) erőnyerő. Könnyűsúly: Zsityenov (szovjet) —Wagner (magyar) kv. Martinovics (jugo­szláv)—Guttmann (magyar) kv. Pólyák (magyar) — Müller (ma­gyar) kv. George (román)—Iva­­nov (bolgár) pontozással. Váltó­súly: Bularca (román) — Krausz (magyar) p. t., Fefelov (szovjet) — Deli (magyar) p. t., Rizmayer (magyar) — Petkov (bolgár) dön­tetlen. Középsúly: Székely (ma­gyar)—Kovács L. (magyar) p. t., Hollósi (magyar) —Dobrev (bolgár) dt. Vat­ai (magyar)—Der­­medzsev (bolgár) dt. Félnehéz­­súly: Gurics (magyar)—Lengyel (magyar) kv. Popovici­ (román) — Kovács J. (magyar) kv. Kirov (szovjet) —Bimbalov (bolgár) dt. Nehézsúly: Kaszabov (bolgár) — Martinescu (román) kv. Kozma (magyar) — Reznák (magyar) dt. Szabó (magyar)--Kubát (cseh­szlovák) dt. Bugyenszki (ma­gyar) erőnyerő. II. forduló: Lepkesúly: Vukov — Karazov p­­t., Rádi —Kupcsik kv, Kerekes erőnyerő. Könnyű­súly: Pólyák —Wágner kv, Zsi­­tyenov— George kv, Martinovics —Müller kv, Ivanov—Guttmann pt. Váltósúly: Horváth —Bularca pt, Petkov—Deli pt, Krausz — Rizmayer dt, Fefelov erőnyerő. Középsúly: Hollósi — Kovács S. kv, Székely—Vatai pt, Dobrev —Dermedzsev pt. Félnehézsúly: Kirov—Lengyel pt, Bimbalov— Kovács pt, Gurics —Popovics dt. Nehézsúly: Kaszabov —Bugyen­szki pt, Kozma- Martinescu kv, Reznák —Szabó kv. Szombat délelőtti eredmények. III. forduló. Lepkesúly: Vukov— Kerekes pt, Karazov—Kupcsik dt, Rádi erőnyerő. Könnyűsúly: Wag­ner— George pt, Pólyák—Marti­novics dt, Zsityenov—Guttmann kv, Ivanov—Müller pt. Váltó­súly: Horváth—Fefelov dt, Bu­larca— Rizmayer pt, Deli—Krausz­kv, Petkov erőnyerő Középsúly: Hollósi — Székely dt, Dobrev— Vatai dt, Dermedzsev erőnyerő. Félnehézsúly: Kirov—Kovács J. kv, Popovics—Lengyel pt, Bim­balov—Gurics pt. Nehézsúly: Ku­bat—Bugyenszki pt, Kozma—Ka­szabov pt, Reznák erőnyerő. IV. forduló. Könnyűsúly: Martinovics —Wágner pt, Pólyák—Ivanov kv, Zsityenov—Müller pt, Guttmann erőnyerő. Váltósúly: Horváth— Rizmayer pt, Fefelov—Petkov pt, Bularca—Deli pt. Krausz erő­nyerő. Középsúly: Hollósi—Dér­medzser pt, Dobrev—Székely pt. Nehézsúly: Reznák—Kaszabov dt, Kubát—Kozma dt, Reznák—Ku­bát dt. Kötöttfogás: A középsúly végeredménye: 1. Hollósi (Magyarország), 2. Dob­rev (Bulgária), 3. Székely (Ma­gyarország). A nehézsúly végeredménye: 1 Kozma (Magyarország), 2. Rez­nák (Magyarország), 3. Kubát (Csehszlovákia). (Kaszás) Kitüntetett sportemberek • A SZOT Testnevelési és Sport- 4 osztálya április 1-én, szombaton­­ délelőtt ünnepélyen tüntette ki­­ azokat a sportembereket, akik­­ az elmúlt esztendőben kiemel- 2 kedő társadalmi munkát végez­­­­tek a szakszervezetti sportegye­­­­sületekben. Az ünnepségen meg-4 Jelent Brutyó János, a SZOT fő­­­titkára, Beckl Sándor, a SZOT y. titkára, Gyenes András, az MTST 5 elnökhelyettese, Sajgál Gyula, a 4 BTST elnöke, Kádas István, a 4 SZOT sportosztályának vezetője 4 és Herbert István, a SZOT sport- 2 osztályának h. vezetője. y, Rövid beszéd keretében Beckl­e Sándor üdvözölte a megjelente- 4 két. A kitüntetéseket Brutyó Já­­­nos nyújtotta át a kitüntetet- 4 teknek.­­ A Magyar Népköztársaság 4 Sportérdemérem ezüst fokoza­tát kapta: Baranyi Ferenc, H** ves Sándor és Kovács Béla. Bronz fokozatot kapott: Barna Andor, Fodor Kornél, Mátra­völ­gyi József, Pintér József és Sza­­­bó Ferenc. A Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója kitüntet­­ést kapta: Erdélyi Sándor, Er­dős Ferenc, Hegedűs József, Heisz István, Kéri András, Ma­­lonyai Dezső, Marót László dr. Soós József, Stáhl Jenő, Tamási István dr. A Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója kitün­tetést kapta: Buchalter Tibor, Csete Ferenc, Gál Ferenc, Gál­völgyi László, Hermán Gyula, Jerzsabek József, Karikás Ti­bor, Kincses György, Komlós András, Kotányi Ferenc, Láng Ferenc, Madas András, Molnár György, Sípos Dezső dr és Thur­­zó Andor. K .XXXXXXXXWxXXXXXXVCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVxXXXXVXXXXXXXXXXV^C MTK—Debrecen 2:1 (1:0) Hungária út, 7000 néző. Vezette: Aranyosi (Gere, Géczi). MTK: Gellér — Keszei, Sípos, Kovács III — Nagy, Sas — Sándor, Bo­dor, Kati, Laczkó, Szimcsák I. Edző: Szűcs Gyula. Debrecen: Ja­kab — Molnár, Domán, Kovács — Simonyi, Farkas — Komlóssy, Zilahi, Csek­e, Takács, Cseke. Edző: Teleki Gyula. Góllövő: Sas, Komlóssy, Sípos. Szögletarány: 9:4 (5:3) az MTK javára. Az MTK lendült támadásba és több helyzetet dolgozott ki, a debreceniek kiugrásokkal közelí­tették meg időnként Gellér kapu­ját. Egy ilyen támadás során a 10. percben Nagy a 16-os vonal előtt Takácsot tartotta fel szabálytala­nul, a játékvezető azonban továbbot intett és­­ az előre­vágott labdából gól lett. Nagy labdáját Sas 22 méterről lőtte a kapu jobb felső sarkába. 1K) az MTK javára. Az MTK mezőny­fölényt harcolt ki, szinte állan­dóan a vendégek térfelén tanyá­zott. A kék-fehérek mindig hibáztak a befejezésben. A leg­nagyobb helyzetet a­ 30. percben Bödör hagyta ki, majd Sándor lőtt tiszta helyzetben magasan a kapu föllé. A II. FÉLIDŐT debreceni támadások vezették be. A 48. percben egyenlítettek a vendégek. A 16-os vonallal egy magasságban Csekő szabadrúgá­sát Komlóssy közelről fejelte kapura, Gellér kézzel tovább­segítette kapujába a labdát (1:1). Kiegyensúlyozottá vált a játék. A 67. percben szögletrúgás után a Jakab kapujától 23 méterre álló Síposhoz került a labda, a közép­hátvéd a bal sarokba bombázott, 2:1 az MTK javára. Ezután Laczkó, Kuti, Sándor és Bödör hagyott ki helyzeteket. Az MTK, úgy látszik, számí­tott rá, hogy tömören véde­kező ellenféllel kell megküz­denie. Ezért védőinek is nem kis részben adott támadó fel­adatot. A kék-fehér együttes így rengeteg támadást dolgo­zott ki, de csatárai a befeje­zéssel adósak maradtak. Jel­lemző, hogy a csapat két gólját fedezet- illetve védőjátékos lőtte. A debreceni együttes derekasan helytállt a nagyobb tudású fővárosi csapattal szem­ben, néha veszélyesen is táma­dott. Dicséretére válik, hogy a mérkőzés jelentős részében nyílttá tudta tenni a küzdel­met. Az MTK-ban Gellér öklözéssel könnyen hárít­hatta volna a gólt. Részés a II. félidőben sokszor veszélyesen jött fel és támadott. Sípos gólja nagyszerű „cesatárteljesítmény” volt. Az I. félidőben kitűnő volt a támadószellemben játszó Sas is, gólt is lőtt. Sándor nagyon akart, robbanékony is volt. Lacz­kó a II. félidőben jól mozgott. A Debrecenben Jakab jól védett. Kovács emel­hető ki a védők közük a csatár­sorban pedig Komlóssy nagy akarata, lendülete és gólja. Aranyosi játékvezető hibát kö­­vetett el, amikor az MTK első gólja előtti szabálytalanságot nem fújta le. Fekete Pál A labdarúgó NB I állása 1. I. Dózsa 18 14 3 1 44:15 31 2. Vasas 18 10 6 2 42:17 26 3. MTK 19 11 3 5 38:28 25 4. Ferencváros 18 9 4 5 42:25 22 5. Salgótarján 18 9 4 5 31:24 22 6. Szeged 18 7 8 3 29:27 22 7. Győr 18 6 6 6 31:21 13 8. Bp. Honvéd 18 5 7 6 26:29 17 9. Csepel 18 4 8 6 17:22 16 10. Tatabánya 18 3 8 7 20:29 14 11. Pécs 18 3 7 8 20:29 13 12. Debrecen 19 3 5 11 14:43 11 13. Dorog 18 2 6 10 23:37 10 14. Diósgyőr 18 2 3 13 14:45 1 Körmöczi a döntőben Miami Beachben a nagyszabású nemzetközi teniszbajnokság küz­delmei során, Körmöczi bejutott a 1.ös egyes döntőjébe. Körmöcz a negyeddöntőben az amerikai élvonalhoz tartozó fiatal Carol Har­ks ellen biztató formában 8:3, 6:4 arányban győzött. Az elődöntőben meglepetésre az ugyancsak fiatal brazil HaWo­it volt az ellenfele. A balkezes brazil versenyző a negyeddöntő­ben 6:4, 8:6-ra nyert az amerikai Moore ellen. Körmöczi azonban jó játékkal ezt az akadályt is sikerrel vette, 6:3, 6:2-re győzött és bejutott a döntőbe. A döntő­ben a Hayden (angol)—Ramirez (mexikói) mérkőzés győztesére találkozik. A férfi mérkőzések során több váratlan­ eredmény született. nyugatnémet Stock­lemet — ezút­tal 6:2, 11:9 arányban — győzöt Fraser ellen. Ayala (chilei) pedig az ausztrál Lavert verte 6:3, 8:8 6:2 arányban. A férfiaknál az elődöntőben Stuck—Moss és Emerson—Ayala mérkőzésekig kerül sor. 16-os jugoszláv labdarúgó-keret !— Távbeszélő-jelentésünk. — (Belgrád, április 1.) A jugo­szláv labdarúgó-szövetség válo­gató bizottsága — élén Alexandr Tmanics technikai vezetővel — kijelölte a magyarok elleni mér­kőzésre készülő válogatott ke­retet. Ennek tagjai a következők: Moskics, Krivokucsa, Durkovics, Juszufi, Sijakovics, Miladinovics, Santek, Zebec, Perueios, Knez, Sekularac, Mujics, Gab­cs, Jer­­kovics, Matus és Skobtar. Az utóbbi, az OFK Beogr­ad fiatal játékosa és igen nagy tehetség­nek tartják. Az első edzőm­ érke­zésre április 5-én, szerdán Ze­munban kerül sor. T. B.

Next