Népsport, 1961. május (17. évfolyam, 86-106. szám)

1961-05-01 / 86. szám

DIADALMAS MÁJUS T­izenhetedszer ébred ma zenére az ország, tizen­hetedszer telnek, meg az utcák és a terek ünneplő tömegek­kel, tizenhetedszer csattan fel a taps és zúg az egekig az él­jen,­­tizenhetedszer ünnepeljük szabadon május elsejét. A tizen­hetes szám ezúttal nemesei­ éveket jelent. Nem­csak arra utal, hogy lassan új­­ határkőhöz közelítünk, hogy lezárjuk a felszabadulásunkat követő, eseményekben, tanul­ságokban és sikerekben oly gazdag második évtizedet, ha­nem arra is, hogy mennyi szép emlék, mennyi forró érzelem fűz bennünket ehhez a szép ünnephez. Tizenhetedszer ünneplünk és ez egyben azt is jelenti, hogy ma már mindenkinek van kedves emléke május el­sejéről, e szép napok lelkesítő hangulatáról, a felvonulás fe­ledhetetlen pillanatáról, az öröm, az elragadtatás­ nagy­szerű érzéséről, jókedvű bará­tainkról, a kollektív szórako­zásokról, no és — ne haboz­zunk beismerni — a sportról is. . Május elseje a verítékével becsületet szerző, a haladást vállain hordozó munkásember’ csodálatos ünnepe, amelynek igazi értéke, hogy egyszerre állít emléket a legvonzóbb embertípusnak, az alkotó, a termelő munkásemberek dia­dalmas nemzetközi közösségé­nek, elvbarátságának. Emléket állít, mert ezt a­ napot a kol­lektív szórakozás, az össze­fogásból adódó leküzdhetetlen és önbizalmát adó erő nagy­szerű eseményévé avatja. Fi­gyelmeztet öreget és fiatalt, hogy a szociális igazság dia­dalra,juttatásának, az emberi haladásnak, az egyéni és kol­lektív szabadság megérlelésé­­nek egyetlen módja, ha a dol­gozó emberek megértik egy­mást,­­ha bizalommal és meg- i lelve­ közelednek egymás­hoz, ha megbecsülik és segítik egymást. E­zért ily értékes hagyomá-­­ n­ya­­a május elsejéknek a közös ünneplés, a majális hangulata, a felvonu­ás, a ter­mészet elér, tánccal, muzsiká­val, játékkal és sporttal eltöl­tött kedves órák sora.­ Perdülő szoknyák, kipirult arcok, jó­kedvű, vidám emberek nélkül ma már elképzelhetetlen má­jus elseje, a langyos májusi estéken rendezett romantikus utcabálok éppúgy hozzátartoz­nak a májusi ünnephez,­­mint a mezőkön, a réteken, a sport­pályákon rendezett látványos sportbemutatók, jókedvű sportvetélkedések. A dolgozó emberek nagy közössége önmagét ünnepli május elsején, és ünnepli mindazt, ami ezt a közösséget erősíti. Ünnepli hát a sportot is, mint az egyik legnépsze­rűbb önkéntes tömegmozgal­mat, a modern ember életében egyre nagyobb helyet követelő testkultúrát. Ünnepel és ezzel kifejezi többek között a­ dol­gozó ember igényét a sportra, a civilizált világ nagy célokat kitűző, gyors léptekkel haladó emberének szükségletét a testi fejlődést, az egészséget, a kul­turált szórakozást, a tevékeny pihenést jelentő rendszeres testedzés iránt. Tömegigény ma a sport mindenütt a világon, de külö­nösen a sokoldalú emberi fej­lődéshez nagy lehetőségeket nyújtó szoci­alista államokban. Azokban az országokban, ahol a tanulás, a haladás és a tár­sadalom érdekében való mun­ka , feltételei azonosak minden ember számára, ahol nemcsak elismerik a társadalom min­den rétegének jogát a testkul­túrához, hanem azonos fel­tételeket is biztosítanak szá­mukra. Í­gy van ez nálunk is, ahol társadalom és állam egy­aránt szívén viseli a testkul­túra fejlesztését és ahogy növekszik országunk gazdasági ereje, ahogy újabb és újabb lépésekkel haladunk a szocia­lizmus építésében, úgy válnak a sportolni vágyó ember előtt is, szinte korlátlanokká a lehetőségek. " A sportolási igény azonban ma is jelentkezik, tömeg­arányokban jelentkezik, s ezekkel az igényekkel jelen­legi körülményeink között is­­lépést­ kell tartanunk. Át­alakuló életünk, a technika, a tudomány­­ vívmányai a könyvkiadás­­ nagyszerű fejlő­dése, a rádió, a televízió, a film térhódítása,­­ a népművelésnek a társadalmat át- meg átszelő­ különböző megnyilvánulása ezernyi változatos lehetőséggel kelti fel a figyelmet, köti le az emberek érdeklődését és sza­badidejét. A sportmozgalom feltételeinek versenyre kell kelniük ezekkel a lehetőségek­kel. Nem azért, hogy legyőz­zék őket —­­hiszen a fejlődést, a kulturáltságot, a művelődést nem akadályozni, hanem, támo­gatni kell —, hanem azért, hogy ezek mellett is minél több ember életében kapjon helyet a­ kulturáltság fogal­mához ugyancsak hozzátartozó sport is, a sport mindezekkel együtt segítse a szocialista kor emberének alakulását. A modern testkultúra nap­jainkban legnagyobb problé­mája világszerte éppen abból adódik, hogy nincsenek még megfelelően kialakulva a sport iránti tömegigény­ kielégítésé­nek legjobb módszerei. Még birkózunk a burzsoá sportból ittmaradt hagyománnyal, amely jellegének megfelelően a testkultúra egészét kissé az élsportnak rendeli alá. Még ma is jobbak nálunk a lénye­gesen kisebb tömegekre ki­terjedő és inkább az érdeklő­dés középpontjában álló,a ver­senysport szervezési feltételei, keretei, mint a népi testkultúra hatalmas tömegeket foglalkoz­tató gépezetének a lehetőségei. Egyesületi rendszerünk, baj­noki- és , versenyrendszerünk, minősítési rendszerünk, léte­sítmény­hálózatunk elsősorban a versenysport érdekeit szol­gálja és sok tekintetben egyenesen gátja annak, hogy tömegek, a fiatalok teljes számban, a dolgozó emberek pedig nagy többségükben rendszeresen hódolhassanak a sport örömeinek. Ilyen körül­mények között természetes, hogy még a sportemberek körében is küzdeni kell annak elismeréséért,­­hogy­­ testkultú­ránk elsőrendű hivatása ■ a dolgozó tömegek, rendszeres sportolásának a kielégítése,­­még sportvezetőink egy része, edzőink többsége is ■ csak szavakban ismeri el a tömeg­sport nagy jelentőségét, mun­kájában pedig gyakran meg­feledkezik róla. Pedig most már szép szám­ban vannak saját tapasztala­taink is arról, hogy egy nép testkultúrájának színvonalát a tömegek testkultúrája is fém­jelzi. Ha visszatekintünk a magyar­ sport elmúlt tizenhét esztendejére, azaz felszabadu­lásunk utáni fejlődésére, akkor pontosan nyomon követhetjük, hogy nagyszabású és sikeres tömegakcióinkat miként kísér­ték legjobbjaink nemzetközi sikerei. Emlékezzünk csak a mezítlábas bajnokságokra, az óriási tömegeket megmozgató alapfokú versenyekre, majd az­ MHK testnevelési rendszer kezdeti eredményeire, a falusi spartakiádokra és a többi nagysikerű tömegversenyre, amelyeknek ugyan az előbb mondottak miatt sorra jelent­keztek a fogyatékosságai és csak átmenetileg tudták kielégíteni a­ sport iránt megnyilvánuló igényeket, de amelyek mégis mérföldköveit­ jelentették a magyar testnevelés és sport fejlődésének. Ezek a’' verse­nyek, elsősorban pedig az MHK testnevelési rendszer ..volt az, amely­­széles körben népszerűsítette­ a sport általá­nosan elismert korszerű elveit, mint a sokoldalúság, a folya­matosság és fokozatosság, a tervszerűség stb.. elvét. . D­e­ talán még szakmai érté­kük­nél is jelentősebbek voltak ezek a versenyek, mert százezreknek nyújtottak feled­hetetlen sportélményt, száz­ezrek előtt tártak fel egy új világot, a sport világát. Mennyi emlék, mennyi izgalom, meny­nyi boldog pillanat fűződik ezekhez a versenyekhez, mér­kőzésekhez, amelyeknek ’ered­­­­ményei úgy­­jjörpülnek el a leg­jobbak t­eljesítményei mögött, mint a hangya!'az elefárnt mel­lett, de amelyek éppen azzal, hogy százezreknek adtak sze­mélyes sportélményt, mégis rendkívül jelentősek. Hogyan elégítsük ki az egy­re fokozódó sportigényt? A magyar testnevelési és sport­­mozgalomnak­­ is évek óta ez a­ legnagyobb kérdése. A­ ta­­­pasztalatok tanulsága szerint számottevő fejlődést csak úgy lehet elérni,, ha azon az úton haladunk tovább, ame­lyet az eddigi nagysikerű jel­­vényszerző versenyek mutat­tak. Ezért hangzott el oly sok sürgetés az utóbbi időkben a több évre szóló, hasznos ta­pasztalatainkat egyesítő jelen­legi feltételeinknek megfelelő jelvényszerző mozgalom ki­dolgozására és megindítására. Nos, a mai ünnep, a tizen­hetedik szabad május elseje azzal, vonul be a sport törté­netébe, hogy ezen a napon bont zászlót az a jelvényszerző mozgalom, amely múltbeli ta­pasztalatainkat összegezve merészen szakít az eddig járt úttal, s teljesítménypróbák helyett az­­egészéves, rendsze­res sportolás és alapfokú ver­senyzés igényét támasztja résztvevőivel szemben. A Ki­lián­ Györgyről, a magyar munkásmozgalom hős mártír­járól, a szocializmust építő magyar fiatalság méltó példa­képéről elnevezett testnevelé­si mozgalom, amelynek ver­senyei a mai napon kezdőd­nek, a szocialista társadalom igényeinek megfelelően kilép az eddigi jelvényszerzők szűk és bürokratikus keretei kö­zül és „egységes rendszerbe­­foglalva minden alapfokú sporttevékenységét, a tömegek sportját összekapcsolja a ver­senysporttal. A mai május elseje tehát, túlmenően a nap társadalmi,­­ történelmi és m­unkásralizsa­­­m, jelentőségén, nagy ese­ménye emiatt is­­a magyar sportnak.. Elkezdődik valami ezen a napon a magyar test­­nevelési és sportmozgalom­ban, ami döntően szabhatja meg jövőbeli fejlődését, ami az évek során, kiegészülve, és csiszolódva nagyobb távlatok­ban is megoldhatja a sportol­ni vágyó tömegek igényének a kielégítését, s ezáltal alap­vetően meghatározhatja egész testkultúránk színvonalának emelkedését. N Nem véletlen, hogy a Ki­­lián Testnevelési Moz­galom születésnapja éppen május elsejére esik. Szép jel­kép ez, amely utal a nemzet­közi munkásmozgalom érté­kes hagyományának megbe­csülésére, azoknak az esz­méknek a folytatására és sportbeli kiteljesítésére,­ ame­lyeket május­ elseje jelképez. Bizonysága annak, hogy a testnevelési és sportmozgalom fő törekvése a­­ szocialista tár­sadalom építésének segítése, a dolgozó­­emberek egészségé­nek a védelme, a magasba törő, világmindenséget hódí­tó ember kulturált szórakozá­sának, tevékeny pihenőjének széleskörű biztosítása. Tizenhetedszer ünnepeljük ma szabadságban, nagyszerű távlatokkal és a jövőbe ve­tett szilárd hittel május else­jét, a nemzetközi mun­kás­­szolidaritás nagy napját. Ün­nepeljük a­ dolgozó emberek összefogásának­­történelemfor­máló győzelmét,1’ a munkás­­osztály gigantikus küzdelmét és ma már meggátolhatatlan végső sikerét. Ünnepeljük a diadalmas má­just! AWWWWWWW \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\XNWWWWWW,X,WXXXV I­I Magyarország—Hollalulia 3: 0I I­I Az Újpesti Dózsa nyerte a vízilabda-rangadót Férfi tekézőink veresége Jénában tms május­i, a MUMÁsosim mimen­ harci immimim

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék