Népsport, 1961. augusztus (17. évfolyam, 152-173. szám)

1961-08-01 / 152. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA KEDD, 1961. AUGUSZTUS 1. Ára: 60 fillér XVII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM Képek a labdarúgó-bajnokság nyitányáról ♦ Prágai szemmel Csepelen (evezés) Milyen teljesítményt nyújtottak a válogatottak (vízilabda) Jól sikerült a labdarúgó-bajnokság nyitánya Az új bajnoki év első fordulója lezajlott. A rajt biztató volt. A 14 NB I-es és a 32 NB II-s csapat nagy többsége jóval többet nyújtott annál, amennyit a legderűlátóbbak is reméltek, pedig az esőtől csúszós játékterek okozta nehézségekkel is meg kellett birkózniok a labdarúgóknak. Elmondhatjuk, hogy 1956 óta egyetlen bajnoki nyitány során sem fe­dezhettük fel az előrehaladás annyi és oly sokrétű jelét, mint szombaton és vasárnap. Az első fordulót joggal nevezhetjük a meglepetések fordulójának, csak éppen más értelemben, mint amit általában ezen a szóhasználaton érteni szoktak a labdarú­gásban. A meglepetéseket ugyanis nem azok a váratlan eredmények okozták, amelyek­ben bővelkedett a nyitány az NB I-ben és az NB II-ben egyaránt, hanem elsősorban csapataink teljesítménye, játéka. Az előkészületek során már észrevettük, hogy a bajnokcsapat jól felkészült, mégis meglepő volt az a rendkívüli könnyedség, amellyel gólzáporos győzelmét aratta, amellyel magasan túl­szárnyalta még ezt a kimagasló játékot is, amelyet az elmúlt baj­noki évben a Salgótarján ellen mutatott. A tavaly állandóan a ki­esés­eltől harcolt Dorog olyan játékkal rukkolt ki — különösen az első félidőben —, amelyet évek óta meg sem közelített. S hogy mégis a Honvéd vitte haza a két pontot, az viszont a meg­fiatalított kispestieket dicséri, akik küzdőszellemben, lelkese­désben vasárnap túlhaladták nagynevű elődeiket, s a mérkőzés döntő szakaszában már megmu­tatták, hogy rövidesen a játék­nak is mesterei lehetnek. A pé­csiek és a tatabányaiak küzdel­méből győztesen kikerült Tatabá­nya nemcsak a két pontnak ör­vendezhet, hanem annak is, hogy kitűnő, hasonlóképpen jól felké­szült ellenfelet győzött le. A mér­kőzés színvonala jóval az átlag fölött volt, joggal volt elégedett a játékkal mindkét fél edzője. A Népstadionban a Csepel teljesen átszervezett együttese eredmé­nyesen bizonygatta, hogy sokkal több bizalomra érdemes, mint amennyivel útjára bocsátották. A Ferencváros pedig azt igazolta, hogy nehéz helyzetben sem veszti el fejét. Három legjobbja hiány­zott a rajt alkalmával, s „kar­mester" nélkül is meg tudott menteni egy pontot a vesztésre álló mérkő­zésen. Az Újjpesti Dó­zsa szombaton délután a játék egyes periódusaiban, főleg az első félidőben jelezte, hogy a tavaszvégi hullámvölgyből már határozottan kifelé tart. Játék­felfogásában máris több biztató vonást fedezhettünk fel. Az igazi, a valóban nem re­mélt legnagyobb meglepe­tést azonban az NB I két újonca, a Komló és az ózd csapata szolgáltatta. Amikor a Debrecen és a Diós­győr távozott az első vonalból, az volt az általános vélemény, hogy az NB II két bajnoka klasszisokkal gyengébb. Nos, az újoncok rácáfoltak az előzetes véleményekre. Komló Szegeden, az Ózd pedig a Megyeri úton tette le a „felvé­teli vizsgát" — nagyszerű ered­ménnyel. Igaz, kettőjük közül csak Komlónak sikerült pontokat szereznie, dehát az ózd valami­vel képzettebb ellenfelet kapott, ennek ellenére is csak kapusa gyengeségének tudható be, hogy nem szerezte meg az egyik pon­tot. Persze, az első forduló után egyenesen nevetséges lenne ko­molyabb következtetéseket le­vonni, annyit azonban nyugod­tan megállapíthatunk, hogy mindkét együttesben adva van­nak a képességek a kielégítő szereplésre. Az NB I első fordulójának hét mérkőzését elemezve megálla­píthatjuk, hogy csak azok a csapatok győz­hettek, amelyek jóval szín­vonalasabb teljesítményt nyújtottak, mint a múlt év­ben. Amelyek viszont nem haladták meg tavalyi átlagukat — Győr, Salgótarján —, azok súlyos ve­reséggel voltak kénytelenek tá­vozni. Minek köszönhető a biztató kezdeti Három Összetevőben kell ke­resnünk a magyarázatot. Az edzők a nyári továbbkép­zésben tanultakat, a korszerű edzésmódszereket az aránylag rövidebb felkészülési időszak­ban sokkal bátrabban és követ­kezetesebben alkalmazták, s csaknem mindenütt sokat tet­tek az edzésfegyelem megerősí­tése érdekében. Keményebb volt a munka, több volt az egyé­ni technikai foglalkozás. A csapatok átszervezése min­den eddiginél lényegesem átgon­doltabb volt Olyan játékosokat építettek be aai együttesekbe, akik könnyen beleilleszkedtek az új környezetbe. Hozzá kell tenn­nünk azonban, hogy az edzők ennek érdekében nagyon komoly erőfeszítéseket tettek. S nem utolsósorban olyan je­leket tapasztalunk, hogy a játé­kosok döntő többsége sokkal komolyabban végzi munkáját az edzéseken, mint a múltban. Úgy gondoljuk, ha a kezdés sikerei nem teszik megelégedetté az edzőket és játékosokat,­­ nem vesztik el fejüket, következetes­­cégüket akkor sem, ha itt-ott át­meneti visszaesések következnek be esetleg, mert adva van a to­vábbi előrehaladás minden fel­tétele Az NB II-ben többé-kevésbé hasonló jelenségeket észlel­hettünk! Persze, korántsem olyan mértékben, mint az első vonalban. Mindkét csoportban meglepő eredmények születtek, ami arra mutat, hogy a küzdelem a he­lyezésekért, a bajnoki címekért még a múlt évinél is kiélezet­tebb lesz. Hogy az újoncok közül a Soproni VSE győzelemmel kez­dett, hogy a Debreceni EAC a Kőbányai útról a Ganz-MÁVAG- tól rabolt pontot, hogy a KIS­­TEXT Diósgyőrben, a K. Lom­bik pedig Magyaróváron mind­össze egy gólkülönbséggel ma­radt alul, mind bizonyíték ar­ra, hogy nagyon meg kell küz­deniük az eredményért a múlt év legjobbjainak is. Ezt bizo­nyítja egyébként a Szolnoki MÁV veresége Nyíregyházán, a Szállítóké Székesfehérvárott, de az is, hogy a Miskolci Vasutas egy pontot Kecskemétről vitt haza. Ne feledkezzünk meg azon­ban azokról az új színfoltok­ról sem, amelyeket az újjá­szervezett NB I-es tartalék­­bajnokság mérkőzései jelen­tettek. A tartalékcsapatok zöme klasz­szisokkal nagyobb játékerőt kép­visel, mint a múlt évi bajnok­ságban résztvettek. Már az első forduló után bebizonyosodott, hogy érdemes volt kiírni az új­rendszerű bajnokságot, mert a mérkőzések komoly lehetőséget adnak a fiatalok fejlődéséhez. Csaknem mind a hét találkozón élvezetes, változatos játékot lát­tunk. Egyetlen olyan tartalék­­csapat nincs, ahol ne láttunk volna két-három tehetséges fia­tal, s legalább ugyanannyi sok tapasztalttal rendelkező idősebb labdarúgót, akikre szükség ese­tén számíthatnak a klubok. Most már vart lehetőség a tehetségek kibontakozására s egyáltalán nem leszünk meglepve, ha né­hány forduló után az első csa­pat összeállításában olvassuk majd a nevét azoknak, akik az első fordulóban a tartalék együt­tesben játszottak. A biztató jelek felsorolását fe­jezzük most be azzal, hogy a­­z NB I-mérkőzésen­ 28 gól esett, ami mérkőzésenkénti 4-es átla­got jelent. A 28 gól között né­hány pompás, védhetetlen gólt láttunk, néhány pedig pompás támadóakció eredményeképpen esett. Ez önmagában véve is megnyugtató. Nekünk azonban e nagy gólszüret mellett az tetszett elsősorban, hogy feltűnően bátran, feltűnően sokszor próbálkoztak csatá­raink és fedezeteink is (1) • lövéssel, sőt nemegyszer hát­védeink is megcélozták az ellenfél kapuját! Mátrai Sándor és Sáros­ László, a két válogatott hátvéd fel is iratkozott a góllövőlistára. A kezdéssel tehát elégedettek lehetünk. Most már csak azt szeretnénk, ha a második és a következő fordulók után is azt kellene meg­magyaráznunk, hogy miiért emel­kedett a színvonal a nyitányhoz képest. De szívesen, de örömmel vál­lalkoznánk erre a feladatra! Tabák Endre Legerősebb összeállításban utazik Budapestre az NDK úszóválogatottja . Távbeszélő-jelentésünk, m (Berlin, július 31.) Ha csupán az úszószámokat vesszük figye­lembe, 99:86 volt a blackpooli NDK—Nagy-Britannia mérkőzés eredménye. Pon­­­­tosan ugyanezt az eredményt ér- \]TS51 ny­­­­ték el a magyar Szoftw rok is az olaszok fps. j­'r‘ ellen. Természe-J'/ 6w rtf tesen túlzás vol­­u.v__.osy na egyenlőség­jelet tenni a brit és az olasz válogatott közé, mégis­­ a külföldön elért győzelem­nek mindig megvan az értéke. A német válogatott alaposan fel­készülve indul Budapestre, leg­erősebb összeállításban áll rajt­hoz. Annyi azonban bizonyos, hogy az NDK győzelme koránt­sem lesz olyan arányú, mint legutóbb Berlinben volt, amikor 108—77 arányban győzte le a magyarokat. Az NDK úszóválogatottja Bu­dapesten előreláthatólag ebben az összeállításban áll rajthoz (zárójelben az idei legjobb ered­ményeket tüntetjük fel). Férfiak. 100 m gyors: Wiegramd (56.5), Bludau (58.2). 400 m gyors: Wiegand (4:32.7), Engel­hard­ (4:41.6). 1500 m gyors: Millow (18:56.5), Bachmann (19:34.5). 200 m mell: Henninger (2:38.2), Trites (2:40.1). 200 m pillangó: Sieber (2:23.4), Millow (2:26.5). 200 m hát: Wagner (2:23), Dietae (2:28.5). 4x200 m váltó: Bludau, Herbst, Engel­hard I. Wiegand (8:30.9). 4x100 m vegyesváltó: Dietaé, Tiites, Gre­gor, Wiegand (4:19.8). Nők. 100 m gyors: Pechsteta (1:04.1), Weiss (1:04.9). 400 m gyors: Zimmermann, (5:13.6), Welss (5:11­4.21). 200 m mell: Görbel (2:51.9), Beyer (2:53.2). 100 m pillangó: Furmann (1:12.9), Noack (1:13.4). 100 m hát: Schmidt (1:118), Holletz (1:13.1). 4x100 m gyorsváltó: Pechsteta, Welss, Steffin. Noack (4:26.8). 4x100 m vegyesváltó: Schmidt, Göbel, Furmann, Peichstein (4:50.1). Külön pontversenyt alkot a műugrás, amelyben szintén NDK-sikerre számítunk, különö­sen ak­kor, ha a kétszeres olim­piai bajnok Ingrid Kramer is el­utazik majd Budapestre. Rajta kívül Schöpe, Pophel, Wellnitz, S­perning és Konzort alkotja majd a műugró gárdát. Az NDK vízilabda utánpótlás­­válogatottját a következőkből új­­ítják össze: Borstel, Bertech, Lehmann, Arendt, Wand, Cuno, Friteche, Umlauft, Ki­retem, Rie­­derich, Hasler. Elég nagy létszámú sportkül­döttség képviseli tehát a három rokon­ sportágban a Német De­mokratikus Köztársaságot a hét végén Budapesten. Reméljük, hogy szép küzdelmeket, jó mér­kőzéseket láthat majd a közön­ség. Az NDK-sportolók pénteken érkeznek a magyar fővárosba. Eberhard Pestet Borthel Göber A Dózsa atlétacsapata negyedik lett Berlinben . Távbeszélő-jelentésünk, m (Berlin, Július 30.) Vasárnap délelőtt folytatódtak és délután fejeződtek be a belügyi atléti­kai spartakiád küzdelmei. Férfiak, 100 m: 1. Zielniecki (lengyel) 10.4, 2. Politika (szov­jet) 10.5, 3. Fiamini (NDK) 10.6. 800 m: 1. Garr (n) 1:51.2, 2. Szentgáll (magyar) 1:51.4, 3. Sart (n) 1:51.5, 4. Kiss Gy. (m) 1:52.3. 10 000 m: 1 Wolter (n) 30:05.6, 2. Grec­scu (román) 30:06.4. 400 m gát: 1. Makowski (i) 53. 3000 m akadály: 1. Jervdoku­mov (sz) 9:03.2. 2 Saotkovsky (csehszlo­vák) 9:05 6 .. S. Macska 0:13.4. 4x100 m: 1 Gwardia (l) 41.7, ... 4. Dózsa 43.2 4x400 m: 1. Dys­namo (n) 3:14.8, ... 5. Dózsa 3:21.7. Magas: 1. Savlakadze (sz) 203. 2 Beer (n) 203, ... 5. Sae­keres 190. Hármas: 1. Kreer (sa) 16.25, 2. Gorjajev (sz) 15.61, 3. Czapalal (m­) 15.22, 4. Thierfelder (n) 15.14. Diszkosz: 1. N­amec (ce) 52.97, 2. Cihák (cs) 50.80, 3. Manolescu (r) 50.75, ... 5. Kö­vesd­ 46.68. Gerely: 1. Ahnend­t (n) 77.84, 2. Frammhagen (m­) 70.80, ... 4. Kraszmal 65.97. Ka­lapács: 1. Bakarinov (sz) 66.61, 2. Rugyemkov (sz) 66.47, 3. Zal­­vótzky (m) 63.68. Nők. 200 m: 1. Stkina (sz) 23.6, 2. Mayer (n) 24.5 ... 4. Heldt 25.3 (előfutamban 24.9). 800 m: 1. Podoprigora (sz) 2:12.2, 2. Teodorov (r) 2:14.6, 3. Takács (m) 2:17.4. 80 m gát: 1. I. Press (sz) 10.8, 2. Birkemeyer (n) 11... 5. Somogyiné 11.4. 4x100 m: 1. Dynamo (n) 46.1, 2. Dinamo (sz) 47.1, 3. Dózsa 48.6. Távol: 1. Claus (n) 603, 2. Smakova (sz) 601 ... 4. Somogyiné 523. Súly: 1. Roth (r) 15.59. 2. Kuznyecova (sz) 15.19. 3. I. Press (sz) 15.16 ... 6. Mikuss 14.10. 7. Kontsek 13.86. Gerely: 1. Zátopková (cs) 50.86. 2. Behr (n) 50.20 ... 4. Petőváryné 46.20. A pontverseny végeredménye: 1. Dynamo (NDK) 214. 2. Dinamó (szovjet) 173. 3. Rude Hvezda (csehszlovák) 118.5. 4. Dózsa 09.5. 5. Gwardia (lengyel) 86. 6. Dinamo (román) 57. 7. Szpartak (bolgár) 13­­. Somogyi Nándor Több helyen változtattak a britek atléta-válogatottjuk összeállításán A britek a múlt hét végén kijelölték az augusztus 5-én, szombaton és a rá következő hét­főn a londoni White City stadion­ban a magyarok ellen kiálló atléta­válogatottjukat. A legutóbb az ameri­kaiak ellen szere­pelt csapat több helyen megválto­zott, de ezek a változások szinte kivétel nélkül csak­­ erősítést jelentenek. Általában ugyanis az akkor gyengébben szerepelt versenyzőket cserélték ki. A rövid távokon nem változott az összeállítás, a váltók tagjait előreláthatólag csak közvetlenül a viadal előtt jelölik ki. Jelentő­sen változtattak viszont a válo­gatók a középtávokon. Kicserél­ték, amint ez egyébként vár­ható volt, gyengélkedő 800-asaikat és ellenünk egy teljesen új, fiatal párt indítanak. 1500 m-en Haith helyébe, aki az amerikaiak ellen csalódást okozott, futóink régi ismerőse, a 30 éves Wood került, aki utoljára két évvel ezelőtt volt válogatott. Az idén megbíz­hatóan szerepelt Wood beállításá­val általában a sajtó is egyetért, bár vannak olyan vélemények, hogy itt is inkább valamelyik fiatalt kellene indítani. 5000 m-en a bevált Pirié, Tulloh-kettős in­dul ellenünk is, 10 000 m-en azonban kénytelenek voltak le­mondani Hyman-ről, aki mint tanító jelenleg vidéken egy isko­lai táborozást vezet és nem tud rendszeresen edzeni. A walesi Merriman azonban előrelátható­lag jól fogja őt helyettesíteni. Az ügyességi számokban jelen­tősebb változás, hogy távolugrás­ban kimaradt az Inkább hármas ugró Alsop, diszkoszvetésben pedig egy új pár lett a váloga­tott, eredményeik mindesetre jobbak, mint elődeiké. A női válogatottban, akárcsak az amerikaiak elleni, ellenünk is szerepel majd gátfutásban a már hosszabb ideje Angliában élő ausztrál Moore. A futószámok­ban és a magasugrásban rém változott lényegesen az összeállí­­tás, néhány ügyességi számban a második válogatottat kicserél­ték. Hogy a brit válogatott erejéről képet kapjunk, az alábbi össze­állít­ásban felsoroljuk az idei legjobb eredményeket, megje­gyezve, hogy néhány futó ered­ményét angol mértékű távról számítottuk át, mivel az idén még nem futott komolyabb mé­teres versenyt FÉRFIAK. 100 m: D Jones (10.3), Radfond (10.3). 200 m: D. Jones (20.9), Hildrey (21.2). 400 m: Brigthwell (46.2), Met­calfe (45.8). 800 m: Fleet (1:49.2), Purkis (1:49). 1500 m: Berisford (3:43.9), Wood (3:44.2). 5000 m Pirié (14:02.2, de 3 mérföldes ideje kb. 13:45-nek felel meg), Tulloh (13:52.8. átszámítva szin­tén 13:450. 10 000 m: Heatley (29:01), Merriman (20:16.4). 110 m gát: Dirrel­ (14.4), Parker (14.3). 400 m gát: Surety (51.8), Cooper (52.2). 3000 m akadály: Herriott (8:46.4), Palmer (9:00.2). Magas: Fairbrother (206), Ms­eken­zie (198). Távol: Howell (752), Davies (719). Rúd: Por­er (411), McMa­nng (411).. Hármas: Alsop (15.40), Ralph (15.13). Súly: Rowe (19.07), Lucking (17.82). Diszkosz: Khinnery (50.08), Clea­­ver (49.68). Gerely: Greasley (70.64), Smith (73.72). Kalapács: Payne (60.31), Hall (55.28). NŐK. 100 m: Smart (11.6), Ar­­d­em (11.8). 200 m: Carter (24.2), Smart (23.9). 800 m; Jordán (2:07.8), Olivér (2:11.1). 80 m gát: Charlesworth (11.1), Moore (10.9) . Magas: S­hirley (170), Hop­kios (167). Távol: Rand-Bignal (611), Winfield (581). Súly: Au­­day (14.32). Péterek (13.05). Disz­kosz: Auday (45.29), Thomas (42.10) . Gerely: Platt (50 m), Wil­­liiamss (43.07). A brit válogatottak közül ke­vesen indultak versenyen az elmúlt hét végén. Cardiff-ban D. Jones 100 yardon meglepetésre csak harmadik lett 9.7 mp-es idővel a kenyai Antab (9.6) és a walesi T. Jones (9.7) mögött. Ugyanitt Metcalfe 220 yardon 21.5 mp-cel bizonyította be gyor­saságát. Tulloh 13:34.6 mp-es jó idővel győzött 3 mérföldön, Fairbrother 2 m-t ugrott ma­gasba. Chatham-ban Radford 9.9-cel nyerte a 100 yardot, de 220 on meglepetésre kikapott a 22.4-gyel győztes Brightwell-től. Radfordnak azonban az idén nem megy a hosszabb vágta­ táv. Az atlétanők közül Moore érte el­ a legjobb eredményt, egyaránt 11 mp-cel győzött 100 yardon és a gátfutásban. Jól szerepeltek sporthorgászaink a VB-n Kevesen tudják, hogy újab­ban a horgászat nemcsak any­­nyiból áll, hogy a horgász kiül a vízpartra, vagy beül a csó­nakjába és bízva a jószerencsé­ben, áztatja a madzagot, hanem kialakult ennek a sportnak egy másik válfaja is, mégpedig a víz és hal nélküli „horgászat". Afféle ügyességi sport ez, talán a céllövészethez, vagy az íjá­szathoz lehetne leginkább ha­sonlítani. A felszerelés nagyjá­ból megegyezik a hagyományos horgászkészséggel, csak a zsi­nór végén nem horog, hanem súly, vagy műlégy van. A cél az, hogy részben minél távolabb tudjuk „elhajítani” a zsinór vé­gén függő nehezéket, részben pe­dig egy földre helyezett céltáblám minél több közegységet értünk e. Azt is kevesen tudják, hogy­ez az újfajta horgászat egyre na­gyobb teret hódít a világon, s már a Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság is foglalkozott vele, ki­látásba helyezte, hogy egyszer majd az olimpia műsorába is be­iktatja. Közben persze kialakult a nemzetközi vetélkedések lán­colata, amelyben világbajnokság is szerepel. A legutóbbi világbajnokság éppen most zajlott le az NDK- ban. Július 22-én és 23-án. Lip­cse volt a színhelye. A vetélke­désen 16 ország válogatott csa­pata vett részt, közöttük a ma­gyar együttes is, amelynek a szereplése pedig messze felül­múlta a várakozást. A legnagyobb sikert a 17 éves ifjabb Dénes Ferenc aratta, aki a peremorsós kategóriában meg­nyerte az úgynevezett Ahrenberg célversenyt és az egyéni össze­tettben aranyérmes lett. A cél­versenynek az volt az érdekes­sége, hogy ifjabb Dénes Ferenc először harmadmagával holtver­senyben került az első helyre. A „szétdobásnál" azonban neki voltak a legjobban rendben az idegei és ismét maximális telje­sítményt nyújtva hódította el az elsőséget. Hasonlóképpen nagyszerűen szerepelt Fehér Miklós is, aki a peremorsé­g egy kezes távdobási versenyt nyerte meg. Így a magyarok három arany­érmet, tehát három világbajnok­ságot szereztek, csapatban pedig az NDK, Lengyelország és Ju­goszlávia mögött a negyedik he­lyen végeztek. E­a a nagyszerű siker minden bizonnyal újabb híveiket szere® majd ennek a horgászok körében egyelőre nem nagyon kedvelt , a horg­ászáénak". A világbajnokságról még csak annyit, hogy a németek fényes külsőségek között rendezték meg, úgy, mint ahogy az bár­mely más sportág világbajnok­ságához illik. P. B. Boleszlavszkij és Haág holtversenyben az első helyen végzett Debrecenben Vasárnap este nyolc óra után fejeződött be Debrecenben a két hét óta tartó csztalos-emlékver­­seny. A nyolc ország versenyzői részvételével lebonyolított nem­zetközi sakktornén csak az utol­só fordulóban dőlt el az elsőség kérdése: holtversenyben Bolesz­lavszkij és Haág végzett az élen. Érdekessége volt a vasárnapi versenynapnak, hogy a délelőtti függőj­átszmájét megnyert Pa­­devszki, Boleszlavszkij és Haág mellett egyforma pontszámmal állt ki az utolsó fordulóra. A bolgár versenyzőt az olasz Paoll dr. azonban a középjátékban gyors cserékkel meglepte és le­gy­őzte. Eredmények: Paoll dr.—Pa­devenki 1:0, Filep—Ciocal­ea döntetlen. Bánfalvi—Szuetyin 0:1. Szily dr.—Pogáts dr. döntetlen. Haág—Lokvenc 1:0, dr. Fazekas —Barcza 0:1, Tarnowski—Bolesz­­lavszki) 0:1. Az Asztalos La­jos-e­ml­ő-'a ver­seny végeredménye: 1—2. Bo­leszlavszkij, Haág 9.5 —9.5 pont­tal, 3. Szuetyin 9, 4. Padevszki 8.5, 5. Pogáts dr. 7.5, 6. Barcza 6.5, 7. Lokvenc 6. 8—10 Padi dr., Szily dr., Tarnowski 5.5 — 5.5, 11 —12. Bánfalvi, Ciocaltea 5 — 5, 13. Filep 4.5, 14. Fazekas dr. 3.5 ponttal. Stámusz a negyedik napon második lett . Távbeszélő-jelentésünk s­em (Nova Gorica, Július 30.) A Ju­goszláv körverseny negyedik napján vasárnap a Palétól Nova Goricáig terjedő 210 km-es sza­kaszon hajtott a mezőny. .Az előző kettőhöz hasonlóan hosszú emelkedőkkel teli hegyes terepen folyt a verseny, s utunk több­nyire a tenger mellett vezetett. 100 km-nél négy versenyző szö­kött meg a mezőnyből, s a kö­vetkező részn­ajrába e négy szö­kevény futott be elsőnek, közöt­tük Aranyi, aki a harmadik he­lyet szerezte meg. A táv második felében befog­ták a szökevényeket, majd ismét szökés következett. Az öt tagú szökevénycsoportból a nehéz te­repen előbb Aranyi, majd a bol­gár Trajkov is leszakadt. A há­rom végig kitartó szökevény kö­zött azonban ott hajtott Stámusz, aki a célvonalon másodikként fu­tott át. Pula—Nova Gorica (210 km):1. Szebenyik (jugoszláv) 5:50:04, 2. Stámusz (magyar), 3. Levacsics (jugoszláv), mindketten rajta, 4. Trajkov (bolgár) 5:52:44, 5. Me­­gyerdi (magyar) 5:53:20, 6. Co­lombo (olasz), 7. Aranyi (magyar) ...18. Mahó, ...45. Juszkó, va­lamennyien azonos idővel. Az egyéni összetett verseny ál­lása a negyedik nap után: 1. Le­­vacsics (jugoszláv) 18:27:22, 2. Valcsics (jugoszláv) 13:28:09, 3. Stámusz (magyar) 18:28:30, 4. Szebenyik (jugoszláv) 18:28:49, ...8. Megyerdi 18:30:45, ...16. Aranyi 18:36:11, ...31. Makó 18:42:59, ...45. Juszkó 19:03:53. Az összetett csapatverseny ál­lása: 1. Jugoszlávia 55:24:20, 2. Magyarország 55:35:26, 3. Hollan­dia 55:35:46, 4 Olaszország 55:52:12, 5. Dánia 55:58:04, 6. Szerbia, 7. Lengyelország, 8. Bul­gária, 9. Románia.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék