Népsport, 1962. január (18. évfolyam, 1-20. szám)

1962-01-04 / 1. szám

2 EREDMÉNYEK, PROBLÉMÁK, TERVEK a sportkáderképzésben M­aga a szitorű sportkultúra meg­felelő fizialve­mbere­k nél­kül elkép­zelhetetlen. Hiába fedeznének fel kiemelkedő képességű tehetsége­ket, hiába biztosítaná állam a legragyogóbb lehetőségeket, ha jól képzett edzők és a sport szervezésében, irányításában jár­tas vezetők nem nyújtanának se­gítséget. S miután ösztönösséggel ima már a sportban sem lehet boldogulni, kétszeresen érdekes téma, hogy 1961-ben hogyan alakult hazánkban a sport­káderek képzése. Ha fontossági sorrendben akarjuk felmérni a helyzetet, ak­kor az „edzői front” megvizsgá­lása az elsődleges. A sportágak többségénél évek óta visszatérő panasz, hogy az edzői garnitúra mind létszámban, mind szakmai ismeretek tekintetében elmarad a korszerű követelményektől. Gyakran bírálják keserű hangon az egyhelyben topogóét,a maradi nézeteket, a képzetlenséget és gyakran beszélnek a legújabb , módszerek ismeretének hiányá­ról is. Ezzel tulajdonképpen okot és magyarázatot keresnek az esetleges kudarcokra, az ered­ménytelenségre, s a fenti indokok között a magyarázatot sokszor meg se találják. Ennek ellenére túlzás minden olyan vélemény, amely általánosítva csak a hibá­kat taglalja. Az utolsó években lassú üte­mű, gyermekbetegségekkel kín­lódó, mégis előremutató kezde­ményezések történtek, amelyek 1961-ben már eredményt is hoz­tak. Többek között tavaly minden sportszö­vetségben befejeződött az edzői minősítések felül­vizsgálása és az oktatói igény felmérése. Ennek során kiderült, hogy számbelileg nem ie olyan kevés az edző, mint ahogy látszik, in­kább a területi megoszlással van baj. A legtöbb edző ugyanis a vá­rosokban él, ott vállal edzésveze­tést,­­ így a kis helységekbe és tetv-sportkörökbe alig jut el egyik-másik Nem változtatott ezen a helyzeten az 1961-ben befejeződött segédoktatói tan­folyam sem. Annak ellenére, hogy , 21 sportágban 600 hallgató végzett eredményesen, s többsé­gük vidékről került ki, alig 25 százalékra tehető azoknak az újdonsült edzőknek a száma, a akik a saját területükön kíván­tak dolgozni. Csongrád megyében például 21 új edző közül három, Nógrád­­ban 10-ből kettő, Zalában 9-ből kettő, Hajdú megyében 20-ból öt, Fejér megyében 19-ből öt, Szol­nok megyében pedig 18-ból hat edző lakik és dolgozik községben vagy faluban. De ha ehhez hozz­ávevetjük, hogy a 21 epem­­­ágra két megyénként ju­t három edző, akkor elképzelhető, meny­nyire égető problémát jelent a kis helységeikbe edzőt szerezni. Ezt a körülmény érthető módon lassítja a sport tömegesítését, bár a mind rendszeresebbé és látogatott­abba váló társadalmi edz­őképző tanfolyamok né­ileg segítenek. Az adott helyzetben egy tényező mégis igen örvende­tes. Az új sportoktatók többnyire fiatalok, és műveltségi szintjük magasabb, mint régebben végzett kollégáiké. Az 1961— 62-es tanévben például a Sportvezető és Edzőképp Intézet oktatói tanfolyamára jelentkezett 550 hallgató 80 százaléka érettségizett, vagy főiskolát végzett. Ez biztosítja, hogy a korábbinál nagyobb követelményeknek is meg tudjanak felelni és sport­águkban segíthessenek a korsze­rűbb szemlélet megteremtésében. A­zz edzők­épzésben nagy segít­séget nyújt, hogy a szakírók be­vonásával alapos áttekintést adó sportági tankönyveket adnak ki. 1961-ben az edzők­épzés általános elméle­t­i t­ankön­y­véne­k meg­jel­en­­­tetésén kívül a labdarúgás, az ökölvívás, a cselgáncs, a kosár­labdázás és a lovaglás gazdago­dott megfelelő szakanyaggal, elő­készítették az öttusa, és az íjá­szat tankönyvét, s 1­9­62-ben a labdarúgás, a röplabda, a kajak­kenu, a birkózás, a tenisz és a teke segédoktatói-oktatói szintű tankönyve is elkészül. Mint a fentiekből kitűnik, 1961- ben a fennálló problémák elle­nére is előreléptünk az edzőkép­­zésben. Megszűnt a minősítés megtartásához kötelező Tan­folyamlátogatás. Most már önkén­tesen — nagy számban — végez­tek segédoktatói tan­folyamot és a korábbival szemben javult az ősszel megindult új oktatói tan­folyam hallgatóinak összetétele. Továbbra is megoldatlan viszont a kis helységek edzővel való el­látása, és nem sok változást ho­zott ez az év a minősítési osztá­lyokon belüli továbbképzésben. A sportvezetőképzés, sajnos, kedvezőtlenebbül alakult 1961- ben. Mind több hallgató jogosan kifogásolta, hogy az egyéves tan­­fo­lyam elvégzése semmire sem jogosít és a tananyag a gyakor­lati munkához alig nyújt segítsé­get. Részben ennek hatására, részben a megyei TST-k túlzott létszám jelentései miatt nagy volt a lemorzsolódás — mintegy 50— 55 százalék. Ezt a kedvezőtlen jelenséget azonban nagyrészt enyhítette, hogy a Sportvezető­éi? Edzőiképző Intézet egy évig tartó tanfolyamain kdvül a KISZ, az OISB, a SZOT és a BTST ro­va­k­­ebb lélegzetű (­pl. négyhetes) tanfolyamokat is rendezett, s így végeredményben alapfokon 521, középfokon pedig 354 sportvezető részesült kép­zésben 1961-ben. Ez a létszám az előző évivel összehasonlítva nem r­ossz, hi­szen 1960-ban alapfokon 374, míg középfokon 303 hallgató végzett. Mindenesetre az egyéves tanfolyamok tapasztalatai több szempontból új megoldást köve­telnek — már cearc azért is, mert ezek állami támogatással foly­nak. Ilyen vonatkozású elképze­lések máris születtek. Többek között társadalmi edzői és játék­­vezetői-bírói minősítés meg­szerzésével akarják a jövő­ben a sportvezetői tan­folyamokat összekötni, hogy ezáltal még érdekeltebbé tegyék a TST-tagokból, sportköri, szakosztályi vezetőkből álló hal­­g­at­óságot. Ezen túlmenően az egyes tanfolyamokat a jövőben csak legalább 10 jelentkező ese­tén szervezik meg­, ami önmagá­ban is mozgósító erővel bír. Érdekes újításnak számít, hogy 1961-ben elkészült az egységes játékvezetői és versenybírói kép­zés és továbbképzés tervezete is, amelyet az MTST a napokban ha­gyott jóvá. Jelentőségét az adja meg, hogy az edzőképzéshez ha­sonlóan széleskörű és jól rend­szerezett, fokozatos képzést biz­tosít és a minősítési osztályokba sorolást bizonyos tananyag elsa­játításától teszi függővé. Z. Vincze György Az ifjúsági labdarúgás egyes kérdései Az alábbi sorokban az ifjú­sági labdarúgás szokásos év­végi mérlegét szeretném meg­vonni. Sajnos, az eddigiektől elté­rően az ifjúsági válogatottat eb­ben az esztendőben nem lehet nemzetközileg rangsorolni — pedig a kiindulópont mostanáig ez volt — mivel nem vett részt a Portugáliában rendezett XIV. U­EFA-tornán. Maga ez a tény az ifjúságiakkal való foglal­kozásban nemcsak megtorpa­nást, hanem bizonyos fokú visszaesést is okozott. Miért? Azok a fiatalok ugyanis — akikből a vezetők ’hét-kilenc hónap alatt a nemzetközi poron­don való szerepléshez megfelelő képességű csapatot hoztak létre, s akiket az UEFA-tornára való készülődés feltüzelt, és lelkes küzdelemre kész egységbe zárt , elkedvetlenedtek." Talán ki­csit nagy szavaknak hatnak ezek, mégis így volt. Csakis ennek tulajdonít­ható, hogy az a csapat, amely az UEFA-tornára ké­szülődőben, az akkor NB II- ben biztosan vezető Ganz- MÁVAG-ot 7:1-re verte, nem sokkal később — de már az UEFA-torna utáni időben — a jugoszláv vá­logatottól végig e­nervált já­tékkal vereséget szenvedett, s szó szerint könnyedén adta meg magát. A ,,hullámok” azonban még tovább is fodroztak, és sok, a válogatásnál számításba jövő já­tékosra kihatott. Egészen le­egyszerűsítve a kérdést: meg­ingott bizalmuk a vezetőikben. Mi ebből a legfőbb tanulság? Az, s ezt legjobban az ifjúsági válogatottal közvetlenül foglal­kozóknak kell levonniuk, hogy a jövőben ne az UEFA-torna csillogtatásával könnyítsék mun­kájukat, és ne le a válogatott mérkőzéseken való szereplés becsvágyát keltsék fel a fiata­lokban mindenekelőtt, mert ha azután valami közbejön — mint ahogy ez évben is — sok gyermeklelket rendítenek meg. Az ifjúsági válogatott tavasz­szal tehát mindössze egy mér­kőzést játszott, s a jugoszlávok­­tól elszenvedett 2:1-es vereség­gel kétesztendei veretlenségi so­rozata szakadt meg. A munka azonban mégsem volt egészen hiábavaló. Az együttesből sok tehetséges játékos került fel a nyár folyamán az NB I-be . — Nagy, Katona (Törekvés), a Bp. I-Honvédba, Szániel (Veszp­rémi Vasas) a Csepelbe, Dunai II (Bajai Bácska) a Pécsi Dózsa­,­­Ha, mások meg az ifik és a tartalékok közül jöttek fel, kö­veteltek maguknak állandó he­lyet az első csapatban, például Farka®, Káposzta. Azután eljött a nyár is, s a következő feladat: 1943-ban születettekből, vagy még fiata­­labbakból kellett kialakítani a következő ifjúsági válogatottat­­ az őszi feladatokra,­­ tovább menően az 1962. évi UEFA- tornára. Három játékos maradt csak meg a régi csapatból: Var­ga L., Ráczi, Katona. Közéjük kellett a többi játékost megta­lálni. Nagyjából sikerült is, s talán annyira, hogy részünkről akár holnap kezdődhetne az UEFA-torna. A csapat tehát nagyjából és egészében kész. Három válogatott mérkőzés is van már mögötte, 4:1-es és 4:2-6 győzelem az osztrákok, e­l:1-es döntetlen az NDK ellen. Sok kísérletezés, játék után alakult ki az új válogatott, s csatársorának összetétele pél­dául ez is lehet: Bene, Ráczi, Dunai II, Puskás, Katona. Azért említem ezt a sort, mert az öt játékos közül hárman ma már az NB I-ben szerepelitek, és így sokan fűzik mostanában ehhez a tényhez azt a megjegy­zést: hja, könnyű az NB I-ből válogatni. Nem magyarázkodás — hiszen véleményem szerint erre semmi szükség nincs — de a tisztánlátás érdekében kí­vánom megjegyezni: a három gyerek közül Dunai II, a Baja­ Bácskából, Katona a Törekvés­ből, Bene pedig egy tatai úttörő táborozás után került az ifjúsági válogatott keretbe. A válogatott csapat szakvezetői tehát már ,,bimbó” korukban felfigyeltek tehetségükre, így volt ez velük, így lesz ez másokkal is. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban engedtessék meg az ifjú­sági válogatott körül tevé-­­­kenykedőknek, élhessenek azzal a lehetőséggel, hogy­­ a magasabb osztályban tu­dásban napról napra gya- t rapodó fiúkat — mivel még is­ korosak — az ifjúsági válogatottban szerepeltes­sék, tovább kamatoztassák tudásukat ifjúsági labda­rúgósportunk javára. Higgye el mindenki, ők lesznek azután a legboldogabbak, ha „fiaikat” hamarosan egy-két „lépcsővel” feljebb láthatják, az utánpótlás, a B-, vagy akár a nagyválogatottban. S aztán megint jöhetnek az ifjabbak, a még névtelenek, ismeretlenek, akik közül majd megint sokan hasonló pályát futhatnak be. Rengeteg tehetséges játékos tűnt fel az évek során, 1961-ben is. Közéjük­­ tartozik Varga Zol­tán, a Ferencváros csatárígé­­rete. Ő különben már 1960-ban kezdte bontogatni tudását, de főleg az idén erősödött meg. Hogy éppen őt emelem ki, an­nak bizonyos oka van. Varga Zoltán, 1945-ben született, te­hát még nincs 17 éves. Kétség­telenül komoly tehetség. Bem­u­­tatta játéktudását már a Fradi első■ csapatában is, nem is vizs­gázott rosszul. Azután terr­é­szetszerűleg pihentették — az ifjúsági csapatban játszott — majd' most egészen váratlanul elvitték Dél-Amerikába. Ez ter­mészetesen a klubvezetők dolga, észrevételemet azonban mégis megteszem ezzel kapcsolatban. Véleményem szerint Varga Zol­tán nem nagyon érdemelte ki ezt a kitüntetést, a nagyon is előlegezett bizalmat Pillanatnyilag formája sem indokolta, s főleg az nem­, hogy ezzel hosszú időre ki­esik tanulmányaiból, ami­kor pedig az iskolában nincs minden rendben vele. Hozzáteszem még azt, hogy mostani hosszabb kiesése miatt nagyon kétségessé válik az UEFA-tornán való szereplése is. Hogy miért? Elsősorban az is­kolából már nemigen lehet őt még egyszer napokra-hetekre ki­venni, másodszor pedig egészen bizonyosan belőle is hiányzik majd az a becsvágy, hogy beke­rüljön egy szomszéd országba utazó csapatba, amikor ő már Dél-Amerikát is megjárta. Le­het, hogy okvetettenkedésnek tűnik ilyen érvelés, de elsősor­ban azért említem, mert már volt rá rossz példa. Hasonló do­log történt 1957-ben a Ferenc­város igen tehetséges ifjúsági kapusával, Virággal is. Ő is az iskolapadból került Ausztráliába utána tanulmányait teljesen el­hanyagolta, sőt, sportpályafu­­­tása is megtört. A féltés dik­i­tálta tehát ezeket a sorokat, és­­ talán nem ártana, esetleges fi­gyelembevételük más hasonló esetekben sem. Hoffer József, ifjúsági szövetségi kapitány. ....... — Csütörtök, 1962. január 4. ■ aiiijiMiiiHiBiiHiiiim^i^aHBiaBii«iBB mwwpwwBEaaaBBsr.;. ■ !/ M fit ül l'l i Jfi i • 1':: J(a(föUi é h- i Ma top I Besorolás, vagy sorsolás? A zürichi Sport munkatársa S­antiago de Chilében beszélge­tést folytatott Carrl­e Dittbornn.­al, a labdar­úgó-v­il­ágba­jn­okság chi­lei szervező bizottságának elnö­kével, a 16-o© döntő csoport­beosztásával kapcsolatban. Szóba került többek között a franciák elleni váratlan bolgár győzelem . Per­urnak Kolumbiától elszenvedett veresége éppen úgy, mint a Svájc—Svédország selej­tező is, amely­­a legnagyobb meg­l­epetést szol­gál­tat­t­a azzal, hogy­­a svédeik nem jutottak be a VB 16-os döntőjébe. Ezek sze­rint a chileiek nemcsak az 1­958. évi labdarúgó VB második he­lyezettjét. Svédországot nem lát­hatják vendégül, hanem a fran­ciákat sem, akiket pedig a fran­cia­­kolónia tagjai nagyom szeret­tek volna üdvözölni az Est­a­dió Francáéban. Ezután Di­­­ibara a csoportbe­osztásra terelte a szót, amelyet csak január 17-én öntenek vég­leges formába. A chilei szervező bizottság el­nöke, arra a kérdésre, hogy me­lyeik lesznek azok a csapatok, amelyek számíthatnak a kieme­lésre, így válaszolt: " Biztosra vehető, hogy a santiagói csoportba Chile, a Vima del Mariba Brazília, a ranca­­guan­ba Argentína, e­z az aricalba Kolumbia kerül. Hozzájuk sorsol­ják majd Uruguayt és Mexikót. A közép-amerikai együttes bár­melyik csoportba osztható. Uru­guay­nál azonban már más a helyzet, mert ők nem játszhat­nak az­ aricai csoportban, mivel a Montevideóból érkező ezjurko- ,­lók nagy számát nem­ lehet ki­tenni még újabb 2000 km-es út­nak Santiagóból Aricába, az or­szág északi részébe. — Magyarország és a Szovjet­unió kívánságainak is eleget akar tenni az elnök — mivel ezek az országok­ nem akarnak az aricai csoportban játszani. Az viszont célszerűnek látszik, hogy itt játsszék a jugoszláv válogatott, mert Chile ész­aki részén sok jugoszláv bányamunkás él. A nyugat-európai csapatok közül Anglia, az NSZK, Svájc, Olaszor­szág és Spanyolország sem akar már a csoportmérkőzéseik során egy­más ellen játszani. Vajon me­lyikük játszana szívesen Aricá­­ban? Az NSZK mi­nden bizon­nyal nem, annál is inkább, mert a szervezők a Nyugat-Ném­et,ország■ ből érkező látogatókon kívül a Chile déli részében élő német származású ezurkolókra is szá­mítanak. Ha azonban mindezeket a kívánságokat számításba vesz- szük, nem sok sorsolni való lesz. Nem lesz egyébként könnyű do­log a régi futballvilág képviselőit úgy kisorsolni, hogy mindnyájan elégedettek legyenek. Az újvilág képviselőiinél, úgy vélem, nem lesznek ilyen n­ehé­s­égek. A be­lépőjegyek eladása is sokban függ a sorsolástól. A látogatók ugyanis előbb meg akarják várni a sorsolás eredményét, a csoport­­beosztásokat s csak azután szán­ják rá magukat a hosszú és költ­séges utazásra. Hogy mennyire így van, ezt legjobban Argentína példája bizonyítja, ahonnan ed­dig csak 1200 bérletet igény­el­tek. A lap szerkesztőségének meg­jegyzése ehhez a nyilatko®atáK az a következő: A labdarúgó VB szabályai­nak egyik cikkelye úgy szól, hogy a csoportbeosztásokat sorsolás útján kell elkészíteni. Egy másik cikkely viszont fenntartja a FIFA szervező bi­zottságának é­s nem a ren­dező ország szervezőinek azt a jogot, hogy a mérkőzé­sek színhelyének és időpont­jának megálllapításánál tekintet­be vegye a sportbeli és anyagi szempontokat is. Hogy mit je­lent ez, az ismert az 1954. és 1958. évi VB tapasztalataiból. A chileiek azzal, hogy állan­dóan titkos beosztásról és já­téktervekről szóló híreket tesz­nek közzé, nyilván nyomást akarnak gyakorolni a közvéle­ményre és rajta keresztté a FIFA-ra. A nemzetközi labdarú­gó szövetség természetesen meghívta január 17-én a san­tiagói sorsolásra az érdekelt országok képviselőit, s nyilván azért, hogy kívánságaikat kife­jezésre juttassák. Carlos Dittbomnasc a cso­portbeosztásokra vonatkozó megállapításai elméletileg hely­telenek, mert hivatalosan még semmi sem történt ebben az ügyben. Gyakorlatilag azonban valószínűleg igazak, mert a ren­dezők és bizonyos érdekcso­portok kívánságait nem szabad figyelmen kívül hagyni. ((MTI) Sok meglepetés az olasz labdarúgó-bajnokságban Olaszországban az óév utolsó vasárnapján játszották az I. A-osztályú bajnokság 19. forduló­ját. Ez egész sereg meglepetést hozott. Első helyen kell említeni az Internazionale — Roma mérkő­zést, mert a vasárnapig négy pont előnnyel első helyen állt In­ter, odahaza kikapott. A mér­kő­zésen eleinte az Internazionale volt fölényben, de hajrában a Roma feljött, s a 80. percben Marfrem­ini góljával megszerezte a győzelmet. 11:0 volt a szögletarány Fer­­rarában a Spal javára, tetejébe a Spal két 11-est kihagyott, s végül a szerencsés Palermo 2:0 ra nyert Ez sorrendben már a Palermo h­a­rmad­ik szerencsés győzelme. Meglepetésnek számít az Atalanta velencei győzelme a szögletarány 8:1 volt a Venezia javára­­, s bizonyos fokig a Fiorentina sima győzel­me Genovában. Az Internazio­nale vereségével nyílt lett a bajnoki cím kérdése. Bologna—Lecce a 48. percben 2:0-ás álláskor köd miatt félbe­­­z­a­karit. Catania - M­i­lan 1:3 (1:3). Internazionale —Roma 0:1 (0:0). Ju­ven­tus—Padova 4:0 (3:0). Lanerossi­—Torino 1:1 (1:1). Sampdoria — Fiorentina 1:3 (1:0). Spal Palermo 0:2 (0:0). Udinese Mantova a pálya használhatat­lansága miatt elmaradt. Venezia * A Bari eredményéből 6 bün­tetőpont levonva. Eddig 10 bün­tetőpontja volt, de most hatra mérsékelték. Spanyolország: Real Madrid — Salvander 6:0, Betis- Atletico Madrid 2:1, Barcelona —Rael So­ciedad 5:0, Atletico Bilbao — Se­villa 5:1, Zaragoza — Elche 1:1, Osasuna—Mallorca 4:1, Ovideo — Valencia 1:0. A bajnokság élén a Real Madrid áll 29 ponttal, az Atletico Madrid 23 és a Zaragoza 22 előtt. Anglia: Tait en Inam Hotepur— Chelsea 6: 2. A többi mér közé© a kedvezőtlen időjárás miatt elma­radt. Skócia. Dunfermltne A Ihlet.ic — St. Min-en. 7:0. KMmarncck— Rangers 0:1, Part lók Tháet le— Airdrieoníans 1:0, SíirlLng A1 bion — H üb ern ián 0:1, Ra ith R ov ere— Hiberni-am 0:2. A francia bajnokságban is született néhány meglepő ered­mény. A legnagyobb a Metz 6:0-ás győzelme a St. Etienne ellen, nem utolsó sorban azért, mert a St. Etienne legutóbb 2:0 ra nyert a Reims és 5:1-re a Monaco ellen. Nagy meglepetés továbbá a Strasbourg monacói győzelme. A Nimes vereségével és a Sedan döntetlenjével rend­kívül szoros lett a helyzet az él­csoportban, s azt is mondhatjuk, hogy egyszerre hét bajnokjelölt van. Az élcsoport: 1. Sedacn 22 16 9 3 46:28 29 2. Nimes 22 18 3 6 41:34 29 3. Reims 22 12 3 7 49:34 27 4. Lens 22 12 3 7 39:28 27 5. Reimes 22 10 7 5 36:34 27 6. Racing Paris 22 10 5 7 49:36 25 7. Nancy 22 9 7 6 32:27 25 Vasárnap egyébként szünetel a bajnokság, kupaforduló követ­kezik. 1. Inter. 19 12 5 2 39:20 2fi 2. Fiorentina 19 11 5 3 34:16 27 3. Milán 19 11 4 4 46:25 26 4. Roma 19 11 3 5 38:21 25 5. Bologna 18 9 5 4 31:24 23 6. Torino 19 7 8 4 23:21 22 7. Palermo 19 9 4 6 14:13 22 8. Atalanta 19 8 5 6 21:21 21 9. Juventus 18 7 5 6 26:24 Ifi 10. Sampdoria 19 5 8 6 17:22 1£ 11. Catania 19 5 7 7 16:25 11 12. Mantova 17 6 4 7 25:24 lt 13. Spal 19 6 4 9 19:31 16 14. Lanerossi 19 4 6 9 17:26 14 15. Venezia 19 3 7 9 19:30 1.3 16. Padova 19 3 5 11 14:25 11 17. Lecco 18 2 7 9 13:24 11 18. Udinese 18 2 2 14 19:39 6 Az I. B-osztálv eredményei Brescia Prato 0:1. Catanzaro — Modena 2:2. Consenza —Napoli 1:1. Lazio- Novara 1:1. Lucchesc — Sambenedette 1:1, Parma — Messina 2:1. Pro Patria- Genoa 2:2. Regguma — Alessandria 1:1 Simmenthal Monza —Bari 0:0. Verona Como 2 0. 1. Genoa 16 10 4 2 22:10 24 2. Lazáo 16 6 8 2 23:11 20 3. Modena 15 6 7 2 13:8 19 4. Verona 16 7 4 5 20:10 18 5. Parma 16 4 10 2 10:8 18 6. Prato 16 6 6 4 16:17 18 7. Messina 16 6 5 5 25:22 17 8. Pro Patria 16 7 3 6 21:19 17 9. Reggiana 16 6 4 6 22:21 16 10-11. Brescia 16 7 2 7 15:15 16 10-11. Catanzaro 16 4 8 4 15:15 16 12. Lucchese 16 6 3 7 23:25 lő 13. Napoli 16 4 7 5 15:18 15 14. Alessandría 16 4 6 6 18:20 14 15. Monza 15 3 7 5 12:18 13 16. Cosenza 16 4 5 7 11:21 13 17. Como 15 3 6 6 10:17 12 18. Novara 16 4 3 9 15:21 11 19. Sambenedette 16 3 5 8 9:19 ll 20. Bari* 15 3 7 5 15:15 7 | „Harmadik" Rákóczi Ferenc és a bánkúti síelők A kanyargós hegyi ösvényen egyre lassabban haladt a „ka­raván”, amikor feltűntek a bán­­kúti turistaház körvonalai. Ez új erőt adott a lányoknak és fiúknak, egyre szaporították lépteiket a közel 25 centiméte­res hóban. December 27-től január 6-ig a legjobb középiskolás síelők vet­ték birtokukba a turistaházat és környékét, és bár egy kicsit itt is olvadt, mégis jó havon a legkorszerűbb technikát meg­lepő gyorsasággal sajátítják el. A több mint 90 személyes tábor igényeit messzemenő gondosko­dással ,,fejedelmi" módon elé­gíti ki Rákóczi Ferenc gond­nok, a lelkes szertárosai, közöt­tük Petőfi Sándor bácsi (!) a turistaház mindeneseA tá­bor lakói amellett, hogy napi négy és fél órás gyakorlati si­­oktatáson vesznek részt, kikép­zést nyernek az iskolai sportkör alapfokú vezetése és nevelése terén. A résztvevőknek bő alkalma nyílik az ,,Ifjúság a szocializ­musért” mozgalom 4. követel­ményének teljesítésére, de már eddig is sok pontot gyűjtöttek a Kilián-könyvecskékbe is. Megalakult a tábor ideiglenes KISZ-szervezete és a fiatalok­nak csak egy kívánságuk van: ha egyelőre nem is esik több hó, jöjjön, a hidegebb idő. M. A. Hitelesítették dos Santos világcsúcsát 440 yard vegyesúszás: 4:57.1, Stickles. 4x100 m vegyesváltó: 4:03, In­­dianapolis AC (Stock, Jastrem­ski, Schulhof, Liitz). Nők: 100 m mell: 1:13.2 Göbel (NDK) 110 yard mell: 1:19.5 Göbel 200 m mell: 2:48 Beyer (NDK) 1500 m gyors: 19:02.8, Rylan­­der (svéd) 100 m pillangó: 1:08.2, Doerr (amerikai) 110 yard pillangó: 1:09, Stewart (kanadai) 200 m pillangó: 2:32.8, Collins (amerikai) 220 yard pillangó: 2:33.6, Collins (amerikai) 200 m hát: 2:33.2, Tanaka (ja­pán) 400 m vegyessúszás: 5:34.5, de Varona (amerikai) 440 yard vegyesúszás: 5:37.9, de Varona (amerikai) 4x110 yard vegyesváltó: 4:50.1, NDK (Schmidt, Göbel, Fuhrmann, Pechstein) «« «« «« «« «« «« A Nemzetközi Úszó Szövetség Tokióban tartott ülésén 26 új vi­lágcsúcsot hitelesített, köztük dos Santos 100 méteres gyors­­úszó világcsúcsát is. Két ered­mény: Bennett 1:01.3-as és Stock 2:11.5-ös hátúszó eredménye még vizsgálat alatt áll. A hite­lesített világcsúcsok listája: Férfiak: 100 m gyors: 53.6, dos Santos (brazil). 200 m gyors: 2:00.4, Jamanaka (japán). 100 m mell: 1:09.6, 1:07.5, Jastremski (amerikai). 110 yard mell: 1:09.6, Jast­remski. 200 m mell: 2:29.6, Jastremski. 220 yard mell: 2:34.1, Jast­remski. 100 m pillangó: 58.6, Schmidt (amerikai). 110 yard pillangó: 1:00.2, Mea­­liffe (amerikai). 200 m pillangó: 2:12.6, Robie (amerikai). 220 yard pillangó: 2:17.3, Ha­­yes (ausztrál), 400 m vegyesúszás: 4:55.6. Stickles (amerikai), Jamanaka nagy formában van. A januári ausztráliai szereplésre készülő japán úszók tokiói ellen­őrző versenyén a 800 m-es gyorsúszásban 9:09.6 mp-re javí­totta a japán csúcsot. A 200 m-es mellúszásban Sigemacu 2:39.8, a 200 m-es pillangózásban Josi­muta 2:18.8 mp-es időt ért el. Moszkvában a Futball című szov­jet hetilap körkérdést intézett né­hány válogatott labdarúgóhoz, hogy mely csapatot tartják az 1962. évi chilei labdarúgó VB legesélyesebb együttesének, öt já­tékos: Ivanov, Meszhi, Voronyin, Nettó és Ponyegyelnyik egyönte­tűen a brazil válogatottra szava­zott, de szerintük beleszólhat az aranyéremért folyó küzdelembe Argentína, Uruguay, Anglia, Olasz­ország és a Szovjetunió is. Véle­ményük szerint a Szovjetunió csa­patának a dél-amerikai együttesei lesznek a legnagyobb ellenfelei a nagy küzdelemben. Voronyin azon­ban megjegyezte, hogy a magyar válogatott is veszélyes lehet szá­mukra. Az amerikai amatőr sportolók évi legnagyobb kitüntetését, a Sullivan-díjat 676 sportújságíró, rádió és televízió riporter szava­zata alapján a néger Wilma Rudolph atlétanő kapta. Rudolph nagy fölénnyel, 1627 ponttal ke­rült az első helyre Kono súly­emelő (1104) és Boston atléta (1068) előtt. A mellúszó-világ­­csúcstartó Jastremski ötödik lett. A Sullivan-díj alapítása óta most fordult elő harmadszor, hogy nőnek ítélték a serleget, 1944-ben Ann Curtis úszónő, 1956-ban pedig Patrícia McCor­­mick műugrónő nyerte el. Rudolph az 1960. évi védőtől, a tízpróbás Ráfer Johnsontól vette át a serleget. Az év legjobb francia labda­rúgója részére negyedszer kiírt Oscar-díjat a 12 sportújságíróból álló zsűri Újlakinak, a Racing Club Paris középcs­atár­ának ítél­te. Az enyhe éghajlatú Kalifor­niában decemberben is rendez­tek atlétikai versenyeket. A ka­lapácsvető Conolly, aki télen is nagy formát mutat, az év vé­gén Walnut-ban 68.79-et dobott! Egy másik versenyen, Stan­­fordban egyéni csúcsot ért el a magasugrásban Fehlen 209.5 cm-rel és a diszkoszvetésben a 202 cm magas, 120 kilós, 20 éves Weill 56.87 m-rel. Az Oslóban rendezett újévi nem­zetközi gyorskorcsolyázó-versenyt Knut Johannesen, a norvég 10 000 m-es olimpiai bajnok nyerte 190.890 ponttal honfitársa Aanes (191.730) előtt. Johannesen a második na­pon 1500-on (2:15) és 10 000-en (17:14.4) is győzött. A Sydney­ben rendezett nem­zetközi teniszverseny férfi egyes döntőjében az ausztrál Laver 6:3, 6:5 arányban győzött honfi­társa, Hewitt ellen. A női egyes döntőjét is ausztrálok vívták. Smith 6:0, 6:3-ra nyert Lehane ellen. NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉSEK A férfi kosárlabda Európa Kupáért: Real Madrid —CS Ca­sablanca 82:38. Madrid. Az el­ső találkozót is a Real nyerte és így továbbjutott. Hanoel Tel Aviv—Panatinaikosz 84:72. At­hén. A Hapoel újabb győzel­mével tovább jutott. A női teremkézilabda Euró­pa Kupáért: Spartak Sokolovo Prága —SM­C Atlantique Nan­tes 16:3. Prága. A Spartak az első találkozót is megnyerte és már az elődöntőbe került.

Next