Népsport, 1962. február (18. évfolyam, 21-40. szám)

1962-02-01 / 21. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1962. FEBRUÁR 1. ^ Ara: Ö© fillér ★ XVIII. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM AZ ARGENTIN LABDARÚGÁS ERÉNYEIRŐL ÜZEMI SPORT (Óbudai Hajógyár) | A baráti országok sportjából A lelki felkészítés néhány szempontja kézilabdában KITŰNŐ HÓVISZONYOK VÁRJÁK BUDAPEST SÍBAJNOKSÁGAIT Megérkezett a hó, ismét hideg van. Egy szempillantás alatt megszűnt a sielők köré­ben a csüggedés. Azok a sífutók is mosolyog­nak, akik néhány nappal ezelőtt gépkocsibal­esetet szenvedtek Kékesen. Mér vége ijedelmüknek, hiszen a válo­gatott edzőjén kívül senki sem sérült meg. Ő is már Gályán, a leendő nagy versenyek színhelyén tartózkodik. A futók tovább ké­szülnek a februári világbajnok­ságra, s arra a két jelentős hazai versenyre, amely megelőzi eluta­zásukat. Az első jelentős hazai esemény a hét elejéről elhalasztott és a csütörtökre, péntekre, szombatra és vasárnapra áthelyezett Budapest­­bajnokság lesz. Futók, ugrók és lesiklók áll­nak majd versenybe a négy napon. Ezt köve­tően pedig vasárnap az országos bajnoksággal folytatódhat a versenysorozat. Két nap meg­szakítással kilenc napon keresztül bonyolódik majd le a bajnoki műsor. Nagy feladatok vár­nak tehát a versenyzőkre. Az első ilyen fel­adat főként a futókra és az ugrókra vonatko­zik, a legjobbaknak nagyon ki kell tenniök magukért, hiszen elindulnak a világbajnoksá­gon is. Mit remélhetünk ? Eddig mindössze két futóver­seny megrendezésére nyílt al­kalom, ezért a formák még nem alakulhattak ki teljesen. Sajgó Pálnak például a Buda­­pest-bajnokság lesz a­z első versenye az idényben, s Mankó Sándornak, a legutolsó ver­seny győztesének is még csak egyszer volt alkalma idehaza versenyezni. A futók mégis úgy vélekednek, hogy a Budapest bajnokságon minden bizonnyal Sajgó, Markó és a diósgyőri Spisák nyújthatja a legtöbbet. Rajtuk kívüli Zsigmondnak, Di­­nának, Uzsokinak, Pázmány Szabolcsnak és Futónak lehet esélye jobb helyezés elérésére. A n­ők soraiban valamivel tisz­tább a kép, Balázs Éva leg­utóbbi meggyőző győzelme arra enged következtetni, hogy máris elérte a jó formát. Rajta kívül Széll Emmától és Hellner Katalintól lehet jobb ered­ményt várni. A futók egyébként pénteken és vasárnap küzdenek majd a Budapest-bajnokságért a Mát­rában. Az ugróbajnokság Gályán kerül sorra csütörtökön. A gályás sáncon már sok bajnoki viadal eldőlt, noha mindig akadtak kifogások a sánc álla­potával szemben. Ezúttal leg­feljebb csak esztétikai kifogá­sok merülhetnek fel, hiszen a­­ létesítményen jelentős átalakí­tásokat végeztek. Az ugrók sem érték még el legjobb formájukat A kevés hő és a sáncok használhatatlansága miatt meg­lehetős késést szenvedett az ugrók formájának kialakulása. Éppen ezért aligha lehet re­mélni, hogy a Budapest-baj­­nokságot már a legjobb for­májukban várhatják a verseny­zők. Még sokat kell javulniuk a világbajnokságig, hogy kielé­gítően szerepelhessenek Zako­panéban. Tagadhatatlan, hogy biztosabbak lettek az ugrásaik, de az is igaz, hogy az ugrások minőségi kivitelezésében még fejlődniök kell. Most nyilván sokat segít ebben az új hó, hiszen már rendszeresen edz­­hetnek. A tapasztalt hibák el­lenére is Sudár Tamástól és Kiss Endrétől lehet a legtöbbet remélni, hiszen a négysánc­­versenyen is ők végeztek leg­jobban a magyarok között. Rajtuk kívül Geller, Horváth és a két Csávás emelkedhet ki a mezőnyből. Az első hazai alpesi verseny A mostoha hóviszonyok első sorban a lesiklókat sújtották a legjobban. Az is igaz, hogy csak versenyezni nem állt mód­jukban, mert még az ,,ínsé­ges” napokban is tudtak síelni a Galya védettebb lejtőin. Most már a versenypályákon ügy­ködnek az alpesiek, a Galya északi oldalán készítik a pá­lyákat a bajnoki viadalokra. A férfiak soraiban teljesen nyíltak az esélyek — Gangil, Bartus, Csordás, Szász dr . Kővágó. Máté és még néhány versenyző között a pillanatnyi forma döntheti el az elsőséget. A nők között változatlanok az erőviszonyok, Kőváriné még mindig a legjobb magyar al­pesi versenyző, még mindig kimagaslik Orphanidesz, Gangli Éva, Feketéné, Zachár Katalin és a többiek közül. Gályán egyébként pompásak a hóviszonyok, egyes helyeken 16 cm-es, másutt még ennél is vastagabb hó található. Sz. A. Iharos és Szentgáli megérkezett New Yorkba Az MTI jelentése szerint az amerikai fedettpályás atlétikai versenyekre meghívott Iharos Sándor és Szentgáli Lajos helyi idő szerint hétfőn este megérkezett New Yorkba. A New York-i repülőtéren a magyar sportolókat Dániel Ferris, továbbá a szö­vetség elnöke és több vezetője fogadta. Az atléták elmondták az MTI New York-i tudósítójának, hogy légiútjuk az óceán fölött zavartalan volt. Jól érzik magukat. Iharos és Szenegáli pénte­ken a New York-i Madison Square Gardenben indul először, másnap pedig Bostonban szerepelnek. Az ökölvívó NB I tavaszi műsora Nagy érdeklődés előzte meg az I. osztályú ökölvívó-csapatbaj­nokság tavaszi műsorának alaku­lását. Az együttesek párosítását ugyanis — a hagyományoknak megfelelően — a szerencsére bíz­ták, ez pedig mind a nézők, mind a sportkörök szempontjából meg­lepetéseket hozhatott. Nos, a sor­solás a napokban lezajlott. S nem hiába várták kíváncsian, sok ér­dekességet nyújtott. Többek kö­zött már az első fordulóban szembe kerültek a testvéregyüt­­tesek, míg a két nagy rivális, a Bp. Honvéd és az U. Dózsa hat fordulón keresztül egy időben pályaválasztó, s egymás elleni rangadójukat éppen az utolsó fordulóban vívják. A legszeren­csésebben az újonc Dunaújvárosi Kohász rajtol, a Beloiannisz vi­szont már az első fordulóban ez egyik legerősebb ellenféllel kerül szembe. A végleges párosítás a következő (elől a pályaválasztók). I. forduló. Április 8: Bp. Hon­­véd—Beloiannisz, Újpesti Dózsa —Kaposvári Dózsa, Vasas—Cse­pel, Dunaújvárosi Kohász—Vasas Dinamó. II. forduló. Április 15: Csepel —V. Dózsa, V. Dinamó—Vasas, Beloiannisz—Dunaújváros, K. Dó­zsa—Bp. Honvéd. III. forduló. Április 22: Vasas —Dunaújváros, Beloiannisz—K. Dózsa, Bp. Honvéd—Csepel, V. Dózsa—V. Dinamó, IV. forduló. Május 6: K. Dózsa —Csepel, V. Dinamó—Bp. Hon­véd, Dunaújváros—V. Dózsa, Be­loiannisz—Vasas, V. forduló. Május 13: Bp. Hon­véd— Dunaújváros, U. Dózsa—Va­sas, V. Dinamó—IC Dózsa. Cse­pel—Beloiannisz. VI. forduló. Június 10: Beloian­nisz—V. Dózsa, K. Dózsa—Du­naújváros, Csepel—V. Dinamó. Vasas—Bp. Honvéd. VII. forduló. Június 17: Duna­újváros— Csepel, V. Dinamó—Be­loiannisz. Bp. Honvéd—V. Dózsa. Vasas—K. Dózsa. A jégsportokról, a Bp. Petőfiről és az új jegyirodáról Az MTSH szokásos heti sajtó­tájékoztatóján szerdán ismét há­rom napirendi pont szerepelt a műsoron, Micsonai Béla, a MJSZ főtitkára a jégsport soron követ­­kező versenyeiről és mérkőzései­ről, Déri Róbert, a Bp. Petőfi elnöke a sportkör terveiről, Németh Imre, a Népstadion és Intézményeinek főigazgatója pe­dig az újonnan létesített orszá­gos sportpropaganda és jegy­iroda működéséről beszélt. Az elkövetkező hat hétben igen gazdag lesz a műkorcsolyázók, a gyorskorcso­lyázók és légikorongozók prog­ramja. Három VB-n és egy EB-n vesznek részt. Bajnoki küzdelmek és versenyek szólítják rajthoz a legjobbakat, és sor kerül nem­zetközi találkozókra is. A hazai események így következnek egy­más után. Február 3—4. Magyar­országi 1962. évi műkorcsolyázó- és jégtánc-b­ajnoksága a Kissta­dionban. Február 7—8: Magyar­­ország 1962. évi férfi, női és ifjúsági gyorskorcsolyázó-bajnok­sága a városligeti Műjégpályán. Február 7-től folytatódnak a Kis­stadionban a jégkorong-bajnok­ság küzdelmei. Február 14—18: nemzetközi jégkorongtorna a Kis­stadionban, Berlin válogatottja. Szófia válogatottja, az Ostrava Vitkovice 1. osztályú csehszlovák jégkorong-csapat, valamint Buda­pest A- és Budapest B-válogatott­­ja részvételével mind az öt na­pon kettős mérkőzések lesznek. Tárgyalások folynak a Belgrád — Budapest visszavágóról, valamint az Ausztriában szereplő kanadai játékosokból alakítandó csapat budapesti vendégszerepléséről vagy pedig az NDK válogatottjá­nak játékáról. Ivánkai György, valamint Magyar Kornélia részt vesz a február 17-én­ és 18-án Moszkvá­ban, illetve a finnországi Imatrá­ban sorra kerülő férfi és női­­ gyorskorcsolyázó VB-n. Négy magyar versenyző szerepel a február 27 és március 3 kö­zött Genfben sorra kerülő műkor­csolyázó és jégtánc EB-n. Ezen­kívül elindulnak a magyar mű­korcsolyázók a svájci Villarsban rendezendő II. Téli Universiaden, március 6 és 12 között. Ez év­­utolsó műkorcsolyázó eseménye a Prágában március 14—17 kö­zött sorra kerülő VB, amelyen a­ legjobb magyar sportolók is ott lesznek. Jégkorong-csapataink közül a Ferencváros, a Bp. Épí­tők, valamint az U. Dózsa szere­pel külföldön. A mintegy 100 000 tagot szám­láló Közalkalmazottak Szakszer­vezetének sortegyesülete, a Bp. Petőfi idén 12 éves. Tizenkét szakosz­tályban 500 igazolt versenyző szerepel. Az élvonalba tartozó a.01 röp­labda-csapat, amely négyszer nyert magyar bajnokságot, feb­ruár 6-án a Sportcsarnokban az Eb-torna keretében mérkőzik a Bala­­ton Leipzig együttesével. A visszavágóra Lipcsében kerül sor február 20-án. A kosárlab­dia női csapat tízszeres magyar ba­j­­nok, a gyorskorcsolyázóik közül Ivánka­ és Magyar Kornélia több­szörös magyar bajnok és csúcs­tartó. Ebben az évben tovább­, fejlesztik a 20 ho­da a népligeti sporttelep környékét, rendbehoz­­zá­k a vízhálózatot és bitumenes kosárlabda-pályát is építenek. Két új szakosztályt hoznak létre, megalakul a férfi kosár-, vala­mint a röplabda-csapat. Régóta vajúdó fontos problé­mát old meg az újonnan létesí­tendő országos sport propagan­da és jegyiroda, amely tulajdonképpen már meg is kezdte működését. Központja jelenleg a Népköztársaság úti jegyirodában van. Az országos szervezet feladata meglehetősen szerteágazó, és a jövőben úgy kíván dolgozni, hogy a munka­helyekre, szinte az íróasztalok­hoz, és gépekhez juttassa el a sporteseményekre szóló belépő­jegyeket. Fontos feladat a kö­zönségszervező-hálózat kiépíté­se, de támaszkodni szeretnének a Totó-Irodákra,­­sőt, a TST-k munkatársait is be kívánják kapcsolni a feladatok minél jobb megoldásába. Először a nemzetközi, majd bajnoki ver­senyek jegyelosztásával kíván­nak foglalkozni. Tervezik bér­letrendszer bevezetését is. E nagyjelentőségű munkához szük­séges a teljes sportműsor isme­rete és ismertetése, a sportléte­sítmények felmérése és a sport­események koordinálása. (MTI) Az FTC jogkorenlgozói Bécsben — Távbeszélő-jelentésünk. — (Bites, január 31.) Az ausztriai vendégszereplésre utazott FTC jégkoron­g-csa­pa­ta kedden este játszotta első mérkőzését a WEV műjégpályáján. A hideg idő miatt csak 3000 néző előtt került sor a talállkozóra a WEV ellen. A mérkőzést két ismert régi jég­­korong-ját­ékos, Eördög és Göbel vezette. WEV V­IEN —FTC 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). A budapestiek még emlékez­nek a WEV szereplésére a Kis­stadionban. A zöld-fehéreik akkor 9:1 arányú vereséget szenvedtek. A bécsi csapat akkor három ka­nadai játékossal nagy fölényben játszott, most pedig még egy ne­gyedüket is szerepeltettek. A bécsi szurkolók nyíltan enni éget­ték, hogy ezúttal még súlyosabb vereség vár a magyar együttes­re. Ezt azzal is alátámasztották, hogy együttesük veretlenül áll az első helyen a bajnokságban és a legutóbbi bajnoki mérkőzésen 6:0 arányban győzött az Inns­bruck ellen. Azonban „csalód­­niart" kellett, mert a zöld-fehé­rek egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet. Okulva a buda­pesti vereségen, a játékosok szorosan lefedezték­­ elsősor­ban a kanadaiakat, nem hagyták őket kibontakozni és a védeke­zésre is nagyobb gondot fordí­tottak. Jól tömörültek saját ka­pujuk előtt és gyors ellentáma­dásokkal kísérte­teztek. Az FTC végig három sorral játszott (ki­egészítve két kölcsönjátékossal — a B.p. V. Meteortól Kendercei­vel és Rozgonyival), mert kü­lönben nem bírta volna a nagy iramot, amelyet elsősorban a kanadaiak d­ikt­ált­ak. A 73 utolsó harmadban már egyenlő erők küzdelme folyt. Több veszélyes támadást vezet­tek a budapestiek és Grimm, valamint Balogh révén sikerült két gólt ütniök. A bécsiek a mérkőzés után hangsúlyozták, hogy meglepte őket az FTC jó játéka. Ezt különben kiemelték a szerdai bécsi lapok is. László Tibor Constanta lesz a magyarok „főhadiszállása" UEFA-tornán — Távbeszélő-jelentésünk.­­* (Bukarest, január 31.) A román labdarúgó-szövetségben feld­erült a hangulat arra a hírre, hogy az UEFA megmásította korábbi ha­tározatát és egy ötödik csoport felállításával biztosította a négy kimaradt ország, a Szovjetunió, Csehszlovákia, az NDK és Görög­ország részvételét az idei UEFA- tornán. Egyébként — mondták a szövetségben — az idei tornáról nyugodtan elmondhatjuk, hogy az eddigiek közül a legnagyobb szabású lesz. Bizonyítja ezt a csúcsnevezés, hiszen eddig egyet­len UEFA-tornán sem vett 20 or­szág részt. A számbeli növekedés bizonyá­ra maga után vonja majd a mi­nőségi fejlődést is. Ezzel kapcso­latosan Grigore Arjoca, helyettes főtitkár megjegyezte: " Nagy jelentőséget tulajdoní­tunk annak, hogy a Szovjetunió ezúttal először vesz részt az UEFA-tornán és szerintünk , mint az egyik nagy esélyes. Igaz, eddig még nem láttuk a szovjet ifjúsági labdarúgó-válogatottat, de tudott dolog, hogy a Szovjet­unió labdarúgósportja magas színvonalon áll. Visszatérve az 5. csoport beik­tatása miatt keletkezett új hely­zetre, Bukarestben és persze va­lamennyi érdekelt országban kí­váncsian várták, hogyan oldja meg az UEFA a torna lebonyolí­tásának nehéz kérdését. Erre vo­natkozóan megtörtént a döntés. E szerint az UEFA a legegyszerűbb megoldást választotta: az öt csoport győzteséből ket­tőt kisorsolnak és ez a kettő egymással — soron kívül — április 25-én mérkőzik és a vesztes kiesik. A győztes lesz az elődöntő negyedik tagja és ezután a műsor eredeti terve szerint megy tovább. Ez így igen egyszerűen hang­zik. A gyakorlatban azonban ha­talmas terhelést jelenthet ez a megoldás annak a csapatnak, amelyik ez április 25-i mér­kőzésen, győz majd. A műsor szerint ugyanis­ a csoportokon belül április 20-án, 22-én és 24-én játszanak egymással a résztve­vők. 25-én következik a közbeik­tatott selejtező, és 27-én­­az elő­döntő, amelyet 26-a helyett 27-én rendeznek. Masszával, ennek a csapatnak huszadika és huszon­­hetedi­ke között, tehát nyolc nap alatt öt mérkő­zést kell lejátszania! Április 29-én pedig egynapos pihenő után játsz­hat újból akár a 3—4. helyért, akár az X—2. helyért — ha még bírja szusszal. Az UEFA állás­pontja az, hogy semmi esetre sem hosszabbodhat meg az 5. cso­port beiktatásával a torna. Ha egyes csapatok ezáltal sportbeli hátrányba kerülnek a többivel szemben, ez nem olyan veszélyes egy ifjúsági tornán, ahol nem az eredményre kell a fő súlyt helyezni ... A magyar csapat továbbra is az esélyesek között szerepel a bukaresti „tippelők" körében. Azt mondják, a magyar csapat esélyeit csupán az a körülmény csökkentheti, hogy az esélyesek között szerepel. Egyik újságíró kollégám mondta: — Noha Magyarország ifi­­csapata nem szerepelt Portugá­liában, mégis, az idén Romániá­ban feltehetően megvédi auszt­riai elsőségét, és­­ nehezebb feladat egy i­lyen címet megvéde­ni, mint kivívni! Ola Gheorghe állami edző, aki a román UEFA-keret előkészületeit vezeti, azt mondta, hogy a ma­gyarok biztosan ebben az évben se nagy szerepet fognak játszani. Saját csapatáról az a véleménye, hogy az alapozás jól sikerült, a csapatmunka máris jó, de atace egyénileg kiemelkedő játékosuk Végleges román csapatot persze — mondta Ola — pillanatnyilag nem tud még összeállítani, a ge­rinc azonban már megvan és ez így fest: Adamacshe (Galati Dina­mo) — Ivanescu (Steagul Rosu Brassó), Mindroiu (Steaua), Pe­tescu (Sit­­rata Temesvár) — Ia­­:n.:ó:.yc:hi (Forenca Fautrceni), Cicu (Sttanta Temesvár) — Nasturescu K­osior( vasutascsapat), Pavlovici (J­íul Petnozséniy), Voinea (Steaua utánpótlás-csapata), Birlan (CSC Craiova), a balszélső még nem végleges. A 18-as keret többi tagja: kapus: Stelu (Arieeu*­ Tor­­da), hátvédek: Pál Sándor (Pet­­rolul Ploesti) és Grecea (Steagul Rosu utánpótlás). Fedezetek: Ger­gely László (Nagybányai CSC), Picsa (Farul Constanta). Csatá­rok: Hajni­ (Marosvásárhely) és Arm­­in Sorin (Dinamo Bacau). A román csapat ezelőtt két héttel Brassóban 2:4-re játszott a Steagul Rosu csapatával és a látottak kielégítették a szakveze­tőket, akik 30—40 százalékos minőségi emelkedést várnak a csapattól a torna kezdetéig. Egyébként a keretből­­ többen részt vesznek a viareggiói nem­zetközi ifjúsági tornán is — egy klubcsapat színeiben —, amely február 23-tól március 4-ig zaj­lik le. Két héttel az UEFA-torna előtt a török ifjúsági válogatottal vívja a román együttes utolsó előkészületi mérkőzését. A román rendezőség szerdán reggel közölte az egyes cso­portok földrajzi beosztását. Eszerint az A-csoport Bukarest­ben játszik, a B-csoport Ploes­­tiben, a C-csoport (ebben ját­szik a magyar csapat is) Cons­tantában, a D-csoport Brassó­ban, az E-csoport pedig Kolozs­várott. A magyar csapat „főhadiszállása” a csoport­mérkőzések idején tehát Constanta lesz! A Constantai stadion korszerű építmény, betonkör-lelátóval, amelyet annyira kibővítenek, hogy körülbelül 20 000 férőhe­lyes legyen. Gyepszőnyege ha­tározottan jó. Constanta Buka­resttől körülbelül 3 és fél órás vasúti távolságra fekszik, tehát nem kell majd sokat utaznia a magyar csapatnak, ha csoport­­győztes lesz, mert a további mérkőzéseket ezután a főváros­ban bonyolítják le. Romániában egyébként sok város ostromolja a szövetséget, hogy juttasson neki is leg­alább egy UEFA-mérkőzést. Az említett városok egymással ver­senyeznek a jobb feltételek biz­tosításával. Ez a legjobban mu­tatja, milyen nagy népszerű­ségnek örvend Romániában az UEFA-torna, amely valóban a legnagyobb szabásúnak ígérke­zik az eddigiek közül Stössel Nándor Magyar sportolók is részt vesznek a II. Téli Universiadén A svájci Villars-ban március 6 —12 között sorra kerülő II. Téli Universiadén magyar spor­tolók is szerepelnek. A főiskolás versenyzők legnagyobb téli erő­próbájára tíztagú gárda utazik. Az együttes vezetője Bíró Mi­hály, az OISB elnöke, a Téli Uni­­versiade magyar szervező bi­zottságának társelnöke. A sport­­kü­ldöttséget hét sportoló, to­vábbá Vincze László dr. síedző és egy műkorcsolyázó pontozó­­bíró alkotja. A magyar főiskolás verseny­zők közül a műkorcsolyázó Zöll­­ner Helga, valamint a Rácz Miklós, Gerlanday Mária páros rajthoz állása már végleges. Sí­futásban négytagú csapat kép­viseli a magyar színeket s a ver­senyzőket a Szmoding Gábor, Korbuly Domonkos, Kovács Ál­mos, Molnár Albin, Schaffer Fe­renc és Pázmány Szabolcs ösz­­szetételű keretből a magyar baj­nokság eredményei alapján je­lölik ki a szakvezetők. A magyar küldöttség már­cius 4-én utazik el Budapestről és 11-én tér haza. A I. Téli Universiadét Chamo­­nixban bonyolították le 1960- ban, s akkor a magyarok kö­zött Zöllner Helga szerepelt a legjobban, aki a női műkorcso­lyázásban bronzérmet nyert, a két síelő, Pázmány Szabolcs (fu­tás) és Kővágó László (lesiklás) az erős nemzetközi mezőnyben nem ért el említésre méltó ered­ményt. (MTI) Milyen gyorskorcsolyázó­világcsúcsok várhatók A Fizkultura­­ Szport című szovjet folyóirat legutóbbi szá­mában Konsztantyin Kudrjavcev volt szovjet gyorskorcsolyázó­­világcsúcstartó és világbajnok arról ír, hogy az észak-kauká­zusi Arhizban megépítik a vi­lág első olyan jégpályáját, amelynek futófelületét különle­ges felszereléssel védik majd a nap melegétől, így minden versenyző számára egyforma versenylehetőségeket teremte­nek. Kudrjavcev szerint még a magaslati jégpályák ideális sí­kossága is csak 10—15 percig tart, ezért született meg ez az újítás, ez az ötlet. Az edző ezután a várható új gyorskorcso­lyázó-világcsúcsokról ír. Véle­ménye szerint az elkövetkező időben az alábbi világcsúcsok várhatók. A férfi 500 m-en 38.8 — 39 nap, 1500-on 2:03.5, 5000 m-en 7:32. 10 000 m-en 15:35, s az összetett versenyben 178 — 179 pont. Érdekes, hogy a Kudrjavcev által megjósolt női világcsúcsok közül Voronyina kettőt már megvalósított, mégpedig az 1500 m-es távon és az összetett ver­senyben. Szerinte a nők még az alábbi világcsúcsokat érhe­tik el: 500 m-en 44,5, 1000 m-en 1:31 és 3000 m-en 5 perc. A Népstadionban: Ú. Dózsa-Dunfermline A Kupagyőztesek Kupája nem­zetközi labdarúgó-torna kereté­ben február 13-án Budapesten sorra kerülő U. Dózsa—Dunferm­­line mérkőzés színhelye szerdán véglegessé vált. A két csapat kö­zötti első találkozót 18 órai kez­dettel — villanyfényes mérkőzés keretében — a Népstadionban játsszák le.

Next