Népsport, 1963. június (19. évfolyam, 108-128. szám)

1963-06-02 / 108. szám

Magyarország ifj. vál.­­Csehszlovákia ifj. vál. 3:0 (2:0) . Távbeszélő-Jelentésünk *a Nitra, 3000 néző. V: Babucek (osztrák). Magyarország: Bulyovszki — Szabó, Vellai, Bánkút I II — Borsányi, Lutz — Rónai, Puskás, Varga, Rátkai, Zámbó. Csehszlovákia: Tupi — Filo, Solin, Kuckovski — Pouska, Po­­lakovics — Smith, Jarobinski, Krizák, Jaki, Pokornyi. Góllövő: Rónai, Zámbó, Pus­kás. Csere: Bánkuti helyett Pán­csics, Zámbó helyett Major (mindkettő szünetben), Polako­­vics helyett Janak, Pokornyi helyett Lehoczki. Magyar támadásokkal indult a mérkőzés. Fiataljaink már az első percekben sokat rohamoz­tak. A hazaiak ellenállása a 15. percben tört meg. Ekkor Varga a bal oldalon ügyesen szöktette Rónait, aki kapura tört, s a ki­mozduló kapus mellett az ötös­ről a hálóba vágta a labdát. 1:0. Továbbra sem sokat változott a játék képe, bár időnként a csehszlovákok heves ellentáma­dásokat vezettek. A 30. percben Puskás egy szabadrúgásból éle­sen a kapu felé adta a labdát, amely lepattant a védőkről, Zámbó azonban résen volt, s 20 m-ről védhetetlenül a bal alsó sarokba lőtte. 2:0. A hazaiak erősítettek, akadt néhány helyzetük is, de ezeket nem tudták kihasználni. SZÜNET UTÁN Major újabb gólhoz juttathatta volna a magyar csapatot. Elszá­guldott, mindenkit maga mögött hagyott, de 8 m-ről nem tudott a hálóba találni. Tíz percen át a csehszlovákok sokkal többet támadtak,­­ most azért nem tud­tak gólt lőni, mert Bulyovszki minden esetben a helyén volt. Ebben a játékrészben is izgal­mas volt a küzdelem, Mini­két csapat kivette a részét a táma­dásokból. Az irányítás inkább a mieink kezében volt. A 72. perc­ben Varga adott labdát Puskás­nak az összekötő egyből, erőtel­jesen lőtt, s a labda a bal kapu­fa tövéről a hálóba pattant. 3:0. A mérkőzés utolsó percében a magyar kapu előtt nagy tömörü­lés támadt, s miközben a cseh­szlovákok Bulyovezkit támadták, a játékvezető sípolt és Vargát, valamint a csehszlovák Kuc­­kovskit kiállította. A magyar csapat úgy küz­dött, ahogyan azt vártuk tőle. A fiúk nem ismertek elveszett labdát, s nemcsak küzdőképe­sek voltak, hanem jól is ját­szottak. Védelmünk — élén Bulyovszkival — jól zárt, tá­madójátékunk pedig sok moz­gásra, helycserékre épült. A nagyiramú mérkőzésen a mieink diktálták az iramot, s a játék irányítását csak per­cekre engedték ki a kezük­ből. A csehszlovákok lendüle­tesen, s ugyancsak lelkesen játszottak, védekezésük azon­ban nem volt elig átgondolt, s a csatárok a helyzeteiket nem tudták kihasználni. A magyar csapat kapuját Bu­lyovszki remekül védte. Kitűnt Szabó és Páncsics is, s közöt­tük Vellai is helytállt. A fodoré­tok közül Lutz játszott kiemel­kedően. A csatársornak vala­mennyi tagja dicséretet érde­mel. A csehszlovákok közül főleg Pouska és Jokl tűnt ki. Babaucek kitűnően bírásko­dott. Vasárnap este érkezünk haza. Kapocs­ Sándor Magyarország B-Csehszlovákia­­ 4:2 (3:1) (Folytatás az 1. oldalról.) 77. percben Dunai II remekül kicselezte a védőket, Taliga elé tálailt, de a balszélső igen jó helyzetben hajszállal kapu mellé lőtt. A 80. percben Povázsai majdnem a felezővonalról in­dult el a balszélen­, az alap­vonalról kitűnően ívelt be, s Dunai II fejese a kapu bal­oldalába szállt. 4:1. A cseh­szlováko­k nem adták fel. A 85. percben egy szöglet­rúgás után az előrehúzódó Weiss mintegy 8 méterről a kapu bal sarkába lőtt. 4:2. Nem bánta meg a lelkes szurkolósereg, hogy a kedve­zőtlen időjárás ellenére kiláto­gatott Diósgyőrbe. A magyar együttes az I. félidőben pom­pásan játszott. Egymást érték a gyors, korszerű támadások. Mind az öt csatár állandóan mozgásban volt, változtatta a helyét, sok színes támadást vezetett. Ebben kitűnő támo­gatást kaptak a két fedezettől. A hátvédhármas rendre meg­hiúsította a csehszlovák együt­tes ellentámadásait. A cseh­szlovák csapatban az I. félidő­ben csak a támadósor tett ki magáért. A mezőnyben szépen épített, a kapu előtt azonban nem bírt a magyar védőkkel. A csehszlovák együttes hátsó alakzata ebben a játékrészben gyakran zavarba jött. Szünet után, mintegy 25 percen ke­resztül alábbhagyott a magyar csapat nyomása, ekkor a cseh­szlovákok is vezettek néhány veszélyes támadást és lövések is mentek a magyar kapura. A hajrában ismét a magyar csapat kezdeményezett, de eb­ben a játékrészben a feljavult csehszlovák hátsó alakzat már meg tudta akadályozni a ma­­­gyar csapat nagyobb arányú győzelmét A magyar csapatban Gelei hibátlanul védett, Aczél a gólról nem tehet. A hátvédhár­masban Novák végig szilárd osz­lopa volt a védelemnek. Orbán az I. félidőben néhányszor za­varba jött. Ihász jó teljesít­ményt nyújtott.­ A fedezetek kö­zül Palotai fáradhatatlanul küz­dött, s jól támogatta a csatáro­kat. Szepesi védőfeladatot látott el , sikerrel. A támadósorból elsősorban Dunai Il-t kell ki­emelni. Nagyszerűen irányított, kitűnően cselezett és gólveszé­lyes is volt. Karába az I. félidő­ben vezetett több veszélyes tá­madást. Komora a mezőnyben végzett szorgalmas munkát. Po­­vázsai a támadások építését se­gítette elsősorban. Mathesz is megtette a magáét. Taliga a vá­rakozáson felül szerepelt. So­­modinak akadt néhány jó leadá­sa. A csehszlovák csapatban Rihcsek sokat bizonytalankodott. A helyette beállt­­Füle már job­ban védett. A hátvédhármasban Picman nyújtott átlagon felülit. Weiss is jól játszott, de több­­szabály talán súlyot­­vetett. A fede­zetek közül Kos nyújtott végig egyenletes, jó teljesítményt. A támadósorban Lichtwegel volt a „vezér”­. Nagyszerűen irányí­­totta társait és ő próbálkozott a legtöbbet lövéssel is. Igen nagy területen játszott. Masny volt a támad­ósor másik legjobbja. Sokat változtatta a helyét, több­ször is veszélyesen lőtt. Medvid az I. félidőben vezetett néhány kecsegtető támadást. A többiek közepes teljesítményt nyújtottak. Bilak játékvezető körültekin­tően, jól vezette a mérkőzést. Tan István Kilián-cédulák a pécsi járásban Szinte az egész járás sport­­történelme” leolvasható a falak­ról. A pécs­i járási TST hivatali helyiségeiben a nagy szeretettel elkészített tablók fény­­képein gond­­talan falusi sportolók né- 1­0/ pes csoport­ig A VT /Cy jai vonul-0 i­mák, kifeszí­tett mellka­­fi­­óik szakít­jáik át a cél-­­ szalagot,­­ míg mások már fennállnak büszke tekinte­tekkel a győzelmi emelvények lépcsőin. A­ legrégebbi fényké­pek alján az 1951-es évszámok tanúskodnak a múltról, a leg­újabbak a­lattt viszont még alig száradt meg a tinta. Az elmúlt 12 év során a járás csaknem mindig a megye leg­jobbjai közé tartozott és tarto­zik ma is. Akik azonban a TST­F aktívahálózatában a falusi sport töretlen fejlődéséért felelősség­gel tartoznak, azok érzik, sőt legtöbbjük el is ismeri, hogy bi­zony az utóbbi időkben van egy kis megtorpanás és ezen lehetne, sőt kell is segí­teni ! Itt van mindjárt a Kilián-moz­­galom, ahol az eredmények fo­kozására most rendezték megye­­szerte a Kilián-versenyheteket. Keresztes László, a járási TST elnöke kis cédulát mutat: — Több száz ilyen előregé­pelt és lebélyegzet lapot küldtünk ki a falvakba. Csak a megszerzett pontokat kell ide az üres részbe beírni. A Kilián-tédulácskáknak igen örültek a pécsi járásban, mert ezek alapján most mint szépen gyűlnek a pontok és a pontok alapján rövidesen kiad­hatók majd az újabb jelvények. Mert eddig nem a jelentkezések­kel volt a baj, hanem a verse­nyeken való részvételekkel és a pontok nyilvántartásával. Ál­talános iskolai vonalon még csak hagyján, mert ötszáznál több jelvényesük van már, de a je­lentkezett f­él ezer felnőtt közül még alig harminc gomblyuká­ban díszeleg cs­ik a szép jel­vény. Az is igaz, hogy három­száz főnek már alig hiányzik a szükséges pontokból. Ezért jöt­tek itt is igen jól a Kilián-ver­­senyhetek.­­ A járási atlétikai bajnoksá­gokra nemrég 150 fiatal vonult fel, közülük mintegy 80 igazol­tatta a pontokat. Az elmondottak igazolására Keresztes László mutatja a­ be­érkezett jelentéseket és elmond­ja, hogy a Kilián-hetek kereté­ben­ a labdarúgók is megmozdultak, akik eddig a bajnoki pontokon kívül mással nemigen törődtek. — Az Egerág—Pellérd mér­kőzésen 15, a Szentlőrinc—Új­­petre találkozó után 10 főnek igazoltak pontokat a játékveze­tők. A nagy hajrá május utolsó vasárnapján zajlott le, amikor a kézilabdázók és röplabdások be­vonásával közel 400 sportoló kapott pontokat. Bizony, szükség volt erre a lendületre a pécsi járásban. Nemcsak Egerágon, a járás sportvonalon egyik legjobbnak tartott községében, ahol az­­ álta­lános iskolásokat kivéve szé­­­­gyenszemre még nincs jelvé­­nyes, hanem Helesfán és Bogá­­don is, ahol éppen azzal akar­nak a járás legjobbjai lenni a sportkörök, hogy a már meg­szerzett jelvények számát alapo­san megszaporították ezekben a napokban. Az általános iskolásokról kü­lön nem sokat beszélgettünk, hiszen ők lelkesedésükkel nem jelentenek problémát. A Kilián­­hetek során — főként a négytu­sában —, ők is kitettek magu­kért. Nagy elismeréssel beszél­tek a TST-n a bükkösdiekről akik 156 jelvényessel, köztük a járás egyetlen ezüstjelvényesé­vel dicsekedhetnek és a község lányai képviselik majd a járást a megyei döntőkön. A pécsi járásban a nemrég megalakult Kilián Bizottság nagy lendületet adott a mozgalomnak. A jó minősítéshez persze még szorgalmasan kell gyűjtögetni a Kilián-pontokat , és ezek során a jelvényeket is. Tóth Zoltán ­ Vasárnap, 1963. június 2. Az Újpesti Dózsa csegáncsozói legyőzték az osztrák rendőrválogatotat Szombaton este zajlott le a Sportcsarnok nagytermében az Újpesti Dózsa-­Osztrák Rendőr- Válogatott cselgáncs-találkozó. Először a csapatmérkőzésekre került sor. Ennek során az Új­pesti Dózsa 9:3 arányban nyert. Eredmények (elől az Újpesti Dó­zsa versenyzői): Könnyűsúly: Andrássy— Kasuta döntetlen (1:1), Flóri­nt pontos dobás után ip­­ponnal győzte le Frechsert (3:1). Középsúly: Mertz—Biffl döntet­len (4:2), Hortobágyi—Grosser döntetlen (5:3). Nehézsúly: Dá­vid 'h pontot érő leszorítással' győzött Berrrthaler ellen (7:3), Kristóf 'h pontos dobás után le­szorítással győzött Schmidt el­len (9:3). A csapattalálkozó után az egyéni versenyre került sor. Kajdi bejutott az ökölvívó EB könnyűsúlyú döntőjébe (Folytatás az 1. oldalról) Váltósúly: Kálmán (Magyaror­szág)— Jansert (Hollandia) p. gy. A keveset mozgó holland ver­senyző ellen Kálmán gyomorra mért ütésekkel szerzett előnyt. A 2. menetben azonban felélén­kült Jansen, jobbal rendre ke­resztbeverte Kálmán támadásait, s nyolcat rá is számoltak a ma­gyar versenyzőre. Kálmán a 3. menetben már­ sokkal többet tá­madott. Igyekezett távoltartani magától ellenfelét, s Irányított távoli ütésekkel győzött. Ponto­zás: 60:58,­­60:57, 60:55, 60:58, 60:57. Bertini (Olaszország)— Mirza (Románia) p. gy. Tanjueis (Szovjetunió)—Perhonen (Finnor­szág) p. gy. Nemecseik (Csehszlo­vákia)— Gueehe (NDK) p. gy. Középsúlyban: Jakovljevics (Ju­goszlávia)—Benedetto (Francia­­ország) 3. m. döntő fölénnyel: Popenecemko (Szovjetunió) — Mur­­ro (Olaszország) 1. m. feladás­sal. Monea (Románia)—Frauen­­lob (Ausztria) p. gy. Schoulz (NSZK)—Andere (NDK) 3. m. ki­ütéssel. Nehézsúly: Nemec (Cseh­szlovákia)—Jedirajewski (Len­gyelország) p. gy. Degenhardt (NDK)—Somolowski (Bulgária) p. gy.. Cane (Olaszország) — Mark­u­­tan (Románia) p. gy., Abramov (Szovjetunió) — Huber (NSZK) p. gy­ Szombati eredmények a döntőbejutásért Légsúly: Bisztrov (Szovjet­unió)—Ciuca (Románia) p. gy., Panajotov (Bulgária)—Vacca (Olaszország) 1. menetben döntő fölénnyel. Fél perc alatt kétszer is nyolcat számoltak Vaccára, majd egy újabb jobbhorog utáni megingását a leléptetés követte. Harmatsúly: Grigorjev (Szov­jetunió)— Póser (NDK) p. gy. Pet­­rics (Jugoszlávia) — Puiu (Romá­nia) p. gy. Egyszer tenyeres üté­sért megintették Puiut, Petrics­­re viszont 8-at számoltak. Pehelysúly: Girgenti (Olaszor­szág)—Olteanu (Románia) p. gy. Sztyepaskiv (Szovjetunió) — Adamski (Lengyelország) a 3. menetben döntő fölénnyel. Az első percben már nyolcat szá­moltak Adamskira, a második menetben fogásért megintették, kétszer ismét nyolcat számoltak rá, a 3. menetben egy megingás után idéztették. Könnyűsúly: Kajdi (Magyar­ország)— Halonen (Finnország) p. gy. Halonen rohamozni pró­bált, Kajdi azonban ballal rend­re megelőzte, jobbal pedig kö­vető ütéseket vitt be. A 2. me­netben Kajdi horgokkal is pró­bálkozott, ekkor óriási idegcsa­ta folyt A 3. menetben folyama­tos és gyors ütésváltásban Kaj­di tartani tudta előnyét, pontos és kemény tempóütéseivel. Pon­tozás: 60:57, 60:57, 60:57, 60:56, 60:55. Nyikonorov (Szovjetunió) — Sabri (Olaszország) p. gy. Kaj­di döntőben, ellenfele csak ne­hezen tudott győzni, a sok dur­vasággal tarkított találkozón. Kisváltósúly: Kulel ’ (Lengyel­­ország)— Arcari (Olaszország) p. gy. Tumins (Szovjetunió) —Dieter (NSZK) p. gy. A legnagyobb ütésváltású találkozón Tumins kétszer is megingott, de nem számoltak rá. Váltósúly: Bertini (Olaszor­szág)— Kálmán (Magyarország) p. gy. Bertini beugrásokból jobb­egyeneseket vitt be, néha pedig megsorozta Kálmánt, aki lassú­nak bizonyult és nem tudta megelőzni. Ez volt a helyzet a második menetben is. A 3. me­netben azonban Kálmán vette át az irányítást, sorozásai elől az olasz többször is fedezékbe vo­nult, de ez már nem volt elég a győzelemhez. Pontozás: 60:58, 50:57, 60:57, 60:59, 50:58. Tamus­iu­s (Szovjetunió)—Nemecek (Cseh­szlovákia) p. gy. Nagyváltósúly: Vipper (Skócia) — Oles (NDK) 2. menetben döntő fölénnyel, Lagutyin (Szovjetunió) —Badea (Románia) az 1. menet­ben feladta. Badea állandóan csak menekült, s az 52. másod­percben az edző bedobta a tö­rülközőt. Középsúly: Poponecertko (Szov­jetunió)—Jakovljevics (Jugoszlá­via) p. gy. Monea (Románia) — Schula (NSZK) p. gy. Félnehézsúly: Pietrzykowsky (Lengyelország)—Polacsek (Cseh­szlovákia) p. gy. Poznyák (Szov­jetunió) —Thebault (Franciaor­szág) p. gy. Nehézsúly Nemec (Csehszlová­kia)— Degenhardt (NDK) pgy., Abramov (Szovjetunió)—Cane (Olaszorsz.) p. gy. A 2. menetben mindkettőjüket megintették du­lakodásért, a 3. menetben Abra­­movra nyolcat számoltak, de en­nek ellenére is biztosan győzött. Vasárnap délután a Sport­­palotában kerül sor az Európa­­bajnokság döntőire, amelyek során Kajdi a szovjet Nyikono­­rov ellen küzd. Z. Vince György Rossz idő­­­jó verseny Az MHL id­énynyitó I—II—mI. osztályú kajak-kenu versen­yének első napi küzdelmeit az Újpesti öbölben bonyolították le szom­baton délután. K—1 férfi I. o. 1000 m: 1. Ürögi (Újpesti Dózsa). 2. Nagy (Dunaújváros). 3. Mészá­ros (FTC). 4. Tímár (Új­pesti Dózsa). 5. Catak (Grana-MÁVAG). K—1 férfi I. o. 1000 m kisdöntő: 1. Koltai (Bp. Építők). 2. Almási (MTK). 3. Takács (BVTK). 4. Novothny (MHL). 5. Koltai E. (Bp. Építők). K —1 férfi II. o. 1000 m: 1. Orbánhegyi (Újpesti Dózsa). 2. Kézdi (Újpesti Dózsa). 3. Sáry (MAFC). K —1 férfi III. o. 1000 m­: 1. Őri (Bp. Előre). 2. Persányi (VTSK). 3. Kovács (Dunaújváros). K—1 nő) I. o. 500 m: 1. Balogh Anikó (Újpesti Dózsa) 2:111. 2. Bánfalvi (Újpesti Dózsa) 2:11.2. 3. Benikő (V. Izzó) 2:14. 4. Rozs­­nyai (Újpesti Dózsa) 2:15. 5. Tol. női (Bp. Építők) 2:117. K—1 női III. o. 500 m: 1. Közei uh­a (MTK). 2. Tarján (Dunaújváros). 3. Gálos (MHL). K—2 férfi I. o. 1000 m: 1. Iványi L.—Iványi E. (Csepel). 2. László—Bruskó (Újpesti Dózsa). K—2 férfi III. o. 1000 m: II. Vajda — Szerémi (Csepel). 2. Binó—Őri (Bp. Előre) 3. Járomi — Király (Bp. Építőik). K—4 férfi oszt. nélk. 1000 m: 1. Csepel (Vigh­, Császár, Iványi L., Iványi E.), 2. Bp. Építők (Koltai, Gallér, Király, Járomi), 3. Dunaújvárosi Kohász (Kun, Szentmártoni, Kovács, Mozsigai), 4. Újpesti Dózsa. C—1 férfi I. o. 1000­ m: 1. Hajba (MHL), 2. Törő (Bp. Hon­véd), 3. Reményi (MHL), 4. Gáb­riel (Bp. Építők), 5. Jancsó (Bp. Építők) C—2 férfi I. o. 1000 m: 1. Hóka—Szabó (Bp. Honvéd), 2. Gábriel—Cselényi (Csepel, VTSK), 3. Tóth, Kósa (MHL), 4. Kovács— Vaszari (VTSK), 5. Novák—Szop­kó (Bp. Építők Újpesti Dózsa). C—6 férfi ifi 500 m: 1. FTC (Sol­tész, Gyűrű, Görgényi, Kelemen, Kosaik, Szen­te), 2. VTSK (Péter, Ködmön, Szántó, Kovács, Vacza­­ri, Beczker), 3. Csepel (Britnek, Krausz, Bicsók, Sípos, Papp, Ze­­lenyánszky), 4. Bp. Építők ), 5. MHL. C —1 férfi III. o. 1000 m: T. Petrikovics (MHL), 2. Czeiner (Bp. Építők), 3. Csorba (Bp. Épí­tők). C—4 férfi oszt. nélk. 1000 m: 1. VTSK (Kovács, Vaszari, Lé­vai, Kormos), 2. Bp. Építők (Ba­­ráth, Cs. Szabó, Hóka, Cserha), 3. MHL (Antoni, Gillemott, Tet­tem, Borbác),­­4. Gana-MÁVAG. Nagyszerű küzdelmek a kosárlabda középiskolai kupában Első ízben került kiírásra a kosárlabda középiskolai kupa, amely hamarosan igen népszerű lett a diáksportolók között. Nö­velte az érdekességet és a­ mér­kőzéseik színvonalát, hogy játsz­hattak az egyesületekbe kiadott játékosok is. Nagyszerű küz­delmeket vívtak eddig a csapa­tok­ és a 90 férfi és­ 71 női együttesből már csak­­ alig né­hány maradt versenyben. A negyeddöntők mindkét cso­portban befejeződtek, sőt, még három elődöntőt is lebonyolítot­tak. Fiú mérkőzések: Negyeddön­tők: Bp. Eötvös G. — Soproni Berzsenyi G. 63:56, Nyíregyházi Pénzügyi T. — Székesfehérvári Ségvári T. 86:95, Pécsi Nagy La­jos G. — Bp. I. István Közgazd. T. 73:71, Nagykőrösi Arany J. G.—Bajai Türr Techn. 60:77. Elődöntők: Székesfehérvári Ság­­vári T. — Bp. Eötvös G. 74:78 (35:37, 66:66). Pécsi Nagy Lajos G -Bajai Türi Techn. 73:89 (24:40). — Leány mérkőzések. Negyeddöntők: Kecskeméti Ka­tona G. — Bp. Eötvös G. 94:58, Bp. I. László G. —Miskolci Kilián G. 68:51. Törökszem­mik­lósi Ber­csényi G.—Sopron­i Martos F. Gimn. 41:39. Nagykanizsai Thury T. —Szigetvári Zrínyi G. 53:63. Elődöntő: Törökszentmiklós—Szi­getvár 24:59 (16:29). RÁBAHÍDVÉGEN a hen­ges után járnak A történet Indítékáért az el­múlt őszbe kell visszalapoz­­gatni, amikor indulatos szóval, vitázó hanggal dagadt tele min­dig a KISZ-helyiség Rábahídvé­­gen, valahányszor a helyi sport­élet került szóba. A fiatalok ba­rátságot kötöttek már a tested­zéssel, szívesen jártak volna ed­zésekre, versenyekre — a sport­köri vezetés kezéből azonban kihullott a gyeplő, és így szét­szóródott a tagság, mintha a szél sodorta volna el egymástól őket. — A testedzés elsősorban az ifjúság ügye, s ha segítségre e téren nem számíthatunk, pró­báljunk megállni a saját lábun­kon — tapintottak rá a kiszis­­ták a tanácstalanság pernyéje alatt az igazságra, s a továb­biakban nem késlekedtek a ten­nivalókkal. A már korábban visszavonulót fújt vezetők he­lyett hozzáértő és munkára kész fiatalokat választottak a sport­kör élére, a baráti, hivő szó ere­jével talpra állították az egykori szakosztályokat. — Felzárkózunk a sportban legjobb vasi községek sorába! — mondták. Langyos zuhany A faluban sok fiatalt otthon tartott az egybeszántott határ, s így a téli hónapokban benépese­dett minden este a művelődési ház terme. Voltak, akik a sakk­táblák mellé ültek, mások véget nem érő asztalitenisz-csatákba kezdtek, ismét mások csak be­szélgettek a megálmodott, de még le nem játszott mérkőzé­sekről. Olykor kicsendült egy­­egy töprengéssé nehezült gon­dolatból az óvatosság is: a sportélet egysége© alapokra he­lyezésével adódik-e feladatuk az ifjúsági szervezeteknek a test­­nevelési mozgalomban. A vá­laszt maga a KISZ-szervezet tit­kára, Pados Jóska adta meg: " Az egységes irányítás ne­­künk nem a nézőtéren mutat helyet, hiszen ezernyi a tenni­valói És dolgoztak tovább nyakas szorgalommal, nem csendesülő igyekezettel. A téli spartakiád­­versenyeken már elindították asztalitenisz- és sakk-csapatai­kat, a fiatal pedagógus, Gazsi Lajos szakosztályba gyűjtötte a kézilabdázó fiúkat, leányokat, s mire rájuk köszöntött az ápri­lis, labdarúgó-együttesüket is benevezhették a járási bajnok­ságba Példabeszéd helyett Voltak olyan esték Rá­bahíd­­végen, a­mikor az Ifjúság köré­ben az okos­­zóna, a magivas be­szé­dre volt szükség. S eljöt­tek azok a nappalok is, amikor példabeszéd helyett tettekkel kellett a helytállást bizonyítani. Ma is eusanerésseel emlegetik a falubeliek sakkcsapatuk tagjait, akik a szigorú télben gyalog vagy kerékpárral keltek útra, hogy a fekete-fehér bábukat rajongásig szerető tsz-kovács, Kun István vezetésével eljus­sanak a szomszéd falvakba epartakiád-mérkőzéseikre. A KISZ-ista sportköri eln­ök, Francsics Dénes pedig akkor nyerte el a közvélemény leg­felsőbb jóváhagyását tisztségé­hez, amikor a szervezés meg­­annyi aprómunkája közben a kicsi­ kancsult labdával űzte el a naponta a fáradtságot, s végig a járás legjobb asztalliteniszezők ■ nek versenyeiben is megszerezte az első helyezést. A vezetők ilyen példái mellett szinte természetesnek tűnik, hogy a röplabdapálya most folyó építésénél az óvatos számítások­ra rálicitált az ígérő vállalás­ nem kell, a művelődési ház udva­rán bontásra ítélt épület mun­káira és a földrendezésre egyet­len fillért sem költeni: száz KISZ-ista ■— többségében: spor­­toló — négy-négy órányi önkén­­tes munkával hamarosan rendet és pályát teremt. Az árnyékos oldalon A dicséretes nekilendülés elle­­­nére­ tartásos még kissé a remény, amellyel a község fiatal­jai a jövőbe tekintenek. Minde­nek­­előtt a pályagondot említik. A termelőszövetkezeti major bővítése során hamarosan be­­építik a jelenlegi játékteret, s ezért a"Molnári út melletti, al­kalmas " területre szeretnének telepíteni egy olyan sporttelepet, amely a labdajátékokon túl ott­hont nyújtana az atlétikának is. Esetenként visszatérő, megol­datlan­ kérdés a sportkörnél a közlekedési eszköz biztosítása is. . .­--s, még egy tétel, amelyik a község eddigi, sportmunkájának árnyékos oldalára tartozik: a Kilián-versenyek alacsony szá­ma. Nem az érdeklődéssel, a je­lentkezéssel , inkább a szerve­zéssel volt baj az utóbbi idők­ben, így adódott, hogy a moz­galomnak csak félszáz jelvénye­­se van a községben. A mulasz­tottak egy részét most pótolják: négytusa-versenyt rendeznek a legifjabbak számára, villámtor­­nákat szerveznek a labdajáté­kokban, s túracsapatot indíta­nak a Jeli-rezervátumhoz. Megértő támogatással A fiatalok öntevékenysége és a KISZ-szervezet határozott ál­lásfoglalása mellett a felsőbb tá­mogatás jó szelére is szükség volt ahhoz, hogy a rábahídvégi fiatalok ott vitorlázzanak az eredményes sportmunka vizein. A járási sporttanács felszerelés­sel, sportszerrel és szakmai út­mutatással, a községi tanács és a termelőszövetkezet anyagi jut­­tatással nyújt segítséget , és mond igent további törekvéseik- Bánhidi Tibor Csak helyezések Londonban *— Távbeszélő-Jelentésünk. — (London, június 1.) A hagyo­mányos Brit Játékok atlétikai versenyén az idén is részt vet­tek a magyar versenyzők. Négy nemzetközi számot bonyolítottak le szombaton s a három szám­ban elindult magyar futók csak helyezéseket értek el. Az ered­mények a nagy szél miatt mér­­s­éklőd­t­ok­ 220 yard: 1­­ Schumann (NSZK) 22.1, 2. Csutorás 22.2, 3. Gyulai 22.2, 880 g: 1. Clifford (ír) 1:50.8, 2. Keen (angol) 1:51.4, 3. Odlozil (csehszlovák) 1:51.9, 4. Porsch 1:51.9. 1 mérföld: 1. Sá­linger­ (cs) 4:07.3, 2. Simon­ 4:07.9, 3. Shillington (a) 4:08.7. 120 g gát: 1. Taith (a) 14.­ 2. Parker (a) 14,4. Németh Imre Sakkeredmények Az országos egyéni bajnok­ság budapesti elődöntői utolsó két csoportjának küzdelmei is befejeződtek. I. csoport: Erdei —Schrantz Dál, függőjátszona. Végeredményt: 1. Tipary (Bp. Sparta­cus) 7,5, 2. Besztercsényi (Gyapjsúfonó), 7, 3. Braun Z. (Pénzverő) 7 p. 11 induló. Ki­esett többek között Sillye és Csapó. A II. csoportban függő­ben maradt játszmák eredmé­nyei: Csanádi—Tóth B. 1:0, Jan­­csek—dr. Karafiáth 0:1. Vég­eredmény: 1. Szilágyi P. (Pénz­intézet) 8,5, 2. Csanádi (Ganz-MÁVAG) 7, 3, dr. Karafiáth (Nyug. Vasutas) 7 p. 11 induló. Kiesett ebben a csoportban Dó­zsa c. mester, valamint Tóth Béla és Puschmann többek kö­zött. A két csoport első 3—3 helyezettje bejutott az augusz­tusi középdöntőbe. A BEAC vegyes mesterverse­nyének e heti versenynapjain három forduló került sorra. Eredmények. A IV. fordulóban: Róna—M. Kovács 1:0, Cuibus — Krajcsovits 0:1, Androvitzky —Ványai 1:0. Kapu—Bárczay 0:1. Flórián—Varnusz döntetlen. Csiszár—Somogyi 0:1. Az V. fordulóban: Somogyi — Róna 1:0. Varnusz — Csiszár döntetlen. Bár­czay— Flórián 1:0. Ványai — Sápi 0:1, Krajcsovits—Androvitzky 1:0, két játszma függő. A VI. fordulóban: Kapu — Ványai 1:0, Somogyi—Varnusz döntetlen, öt játszma függőben maradt. A ve­zetők állása: Sápi 3.5 ti), Somo­gyi és Varnusz 3.5—3.5.

Next