Népsport, 1963. október (19. évfolyam, 195-216. szám)

1963-10-01 / 195. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA Az Universiadén résztvettek baráti találkozóra A III. Universiádén részt vett magyar főiskolás sportküldött­ség tagjai hétfőn este az Exp­ressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda éttermében baráti ta­lálkozóra gyűltek össze. Az összejövetelen, amelyen Balogh István, a KISZ KB titkára mon­dott köszönetet az U­ni­ver­siádén részt vett sportolóknak a jó eredményekért és a példás magatartásért, megjelent Bisz­­ku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Egri Gyula, az MTST elnöke, Pullai Árpád, a KISZ KB első titkára és Bárá­nyos József, az MSZMP KB párt és tömegszervezetek osztályának helyettes vezetője. A baráti han­gulatban lezajlott vacsora részt­vevői hosszasan elbeszélgettek brazíliai élményeikről és felele­venítették a sikeres sportküz­delmek emlékeit.. kedd, 1963. október 1. -fa Ára: 60 fillér tg­rix. Évfolyam, 195.számSzerdán a Hungária úton: MTK-Szlavia Szófia a KEK-ért A magyar labdarúgás két pa­tinás képviselője vett részt eddig a Kupagyőztesek Európa Kupá­jában. Az Újpesti Dózsa két al­kalommal képvisel­te a magyar színeket, és a legtovább 1961 — 62-ben jutott, amikor a Florenti­nival szemben maradt alul a leg­jobb négy közé jutásért. 1962 —63-ban a 1i6 között mondott bú­csút. Még sikertelenebb volt a Ferencváros szereplésie a KEK- ban, a zöld-fehérek ugyanis 1960 — 61-ben már az első fordulóban kiváltak a küzdők sorából. A Kupagyőztesek EK 1963— 64. évi küzdelmei most kezdőd­tek meg, a magyar színeket ezúttal első ízben az MTK képviseli. Vajon megál­lják-e helyüket a ké­k-fehérek? Az MTK első ellenfele a Szlavia Szófia, a bolgár bajnokság jelen­legi harmadik helyezettje. A Szla­­via Szófia erejét nehéz lemérni, hiszen ninc® összehason­lítási alapunk. Ám a gyakorlat azt mu­tatja, hogy éppen az ilyen kevés­bé ismert csapatok okozzák a legkellemetlenebb meglepetése­ket. — A bolgár labdarúgást jól is­merjük — mondta Börzsei János, az MTK szakosztályvezetője —, hiszen éppen vasárnap aratott na­gyon figyelemre méltó győzelmet a bolgár válogatott a franciák ellen. Tudjukz azt is, hogy ke­mény, harcos felfogásban játsza­nak és ez a küzdőmodor nem mindig nyerte meg a mieink tet­szését. Ez azonban már a múlté. Megtanultuk, hogy csak akkor le­hetünk a bolgárokkal szemben­­ eredményesek, ha mi is bátran,­­ keményen, harcos felfogásban játszunk. Az MTK hétfőn egyórás erőn­léti edzést tartott. Edzett Készéi is. A hátvédet szombaton kiállí­tották, de a szakvezetők remé­lik, hogy Készéit a­­ keddi fe­gyelmi tárgyaláson nem tiltják el, s így a hátvéd szerepelhet a Szla­via ellen. Kovács Imre edző a hátsó so­rokban nem tervez változást, elől­­­e viszont igen. Szimcsák István­­ már teljesen egészséges, s a tar­talékcsapatban frissen, lendülete­sen játszott. A balszélső újra el­foglalja a helyét az ötösfogatban, Bödör pedig a belső hármasban kap majd helyet. Ebben az eset­ben a fiatal Bánkuti, vagy eset­leg Kufi kimarad. Az edző 16-os keretet jelölt ki, amelynek tagja lett Halápi, Pa­­licskó, Lanczkor és Vasas is. Ked­den is tart majd egy könnyű ed­zést az MTK, s ezután válik vég­­­­legessé az összeállítás. Hétfőn este 8 órakor érkezett meg a Ferihegyi repülőtérre az MTK szerdai ellenfele, a Szófia Szlavia. Frissen, jókedvűen száll­tak ki a gépből a játékosok. A megérkezés után Kovacsev fő­edzővel beszélgettünk. .. Csapatunk jelenleg a har­madik helyen áll, a bajnokság­ban. Annyi pontunk van, mint az első helyezettnek, csak a gólará­nyunk rosszabb. Szeretnénk helyt­állni a Kupagyőztesek Európa Ku­pájában. Reméljük, hogy tervünk sikerrel jár. Kitűnő formában van a csapat. A bolgár labdarú­gás az utóbbi időben jó eredmé­nyeket ért el és Budapesten mi is öregbíteni akarjuk labdarúgá­sunk hírnevét. Célunk, hogy si­kerrel vegyük az első akadályt. Tudom, ez nem könnyű feladat, úgy érzem azonban, hogy a csa­patban megvan a képesség erre. ~ Kik játszottak a csapatból Szófiában vasárnap a francia vá­logatott ellen? — Jelenleg két válogatottja van csapatunknak, a jobbhátvéd Salamanov és a középhátvéd Velicekov, de a többiek is igen tehetséges labdarúgók. Mindkét játékos jól játszott a franciák ellen, s remélem, itt is kijön ne­kik a lépés. Megtudtuk a további program­jukat. Kedden délelőtt városné­zésen lesznek. A játékosok közül még senki sem járt Budapesten,­­ezért kiváncsiak a magyar fő­városra. Kedden délután fél tít­kor a­ Hungária úton tartanak edzést. A csapat többsége fiata­lokból áll és az átlagos életkor nem éri el a 23 évet. — Jó játékot várok, s remé­lem, sikerül a bemutatkozásunk a magyar közönség előtt — mondta befejezésül Kovacsev. Győzelmet remél a Szlavia Szófia Újra Izalai­földön Hétfőn este megérkeztek öttusázóink Svájcból — Jaj, azt hiszem, nagy hibát csináltam — fogadta üdvözlésünket a Keleti pályaudvar érkezési oldalán hétfőn este Balczó Andrásné, öttusa-világbajnokunk felesége. Majd szemében kimondhatatlan ijedt­séggel hozzátette: — Verának azt mondtam, hogy fél kilencre érkezik Bécsből a vo­nat. Pedig fél nyolckor már a Keletiben lesz. Talán ezzel kezdődött az öttusa-világbajnokok fogadása. És mint később kiderült, a Balczó Andrásné által Verának titulált fiatalasszony még a fodrásznál ült, hogy csinosan fogadja férjét, Nagy Imrét. Ez alkalommal azonban jól jött, hogy késett a vonat. Így csak egy gyors telefonba került, hogy Nagy Imréné félbeszakítva fodrászának mun­káját, taxiba ugorjon. Közben nagy számmal gyülekeztek a barátok, rokonok, ismerősök, és virágcsokorral kezében, a vi­lágbajnok öttusázók fogadására megérkezett Terény­i Imre, az MTST elnökhelyettese is. A várakozás türelmetlen per­ceiben a fia fogadására Nyíregy­házáról Budapestre érkezett öz­vegy Balczó Andrásáétól érdek­lődtünk; hogyan értesült Bandi világsikeréről? — Már nem is tudom, de na­gyon boldog voltam. És mindig ez a pillanat az, amikor biztos, hogy találkozom a fiammal. Mert nagyon elfoglalt a sportban. — Ha máskor jövök hozzá — folytatta —, akkor bizony gyak­ran nekem is az edzésekre kell vele menni, hogy együtt legyünk. Nem tudom elmondani, hogy mi­lyen boldog vagyok, és most már azt is megbocsátom Bandinak, hogy még háromtusára korában odahaza lóápolás után bizony is­­tállószaggal érkezett haza. A várakozók között Török Pe­rt feleségét­­pillantottuk meg, amint férje édesanyjával rokoni gyűrűben leste, nem tűn­­k-e fel a bécsi gyors mozdony?­— Nagyon boldog vagyok — nyilatkozott kérdésünkre kérem, felejtse el egy régebbi beszélgetésünket, amikor azt reméltem, hogy férjem rövide­sen abbahagyja az öttusázást. Most már én is azt mondom, hogy előre az olimpia felé! De azért a Fricire neheztelek. Mindjárt tudtuk, hogy csakis Hegedűs Frigyes doktorról, öt­tusázóink kapitányáról lehet­ szó. — Ha felhívtam férjemet — panaszkodott tovább tréfásan Török Ferencné —, akkor bi­zony előbb mindig a szövetségi kapitány kikérdezett, hogy mi­lyen fontos ügyről van szó, és bizony előfordult, hogy nem za­varta a telefonhoz hívással Ferit. Tudja, nem vagyunk idős háza­sok, és még sok beszélgetésünk lenne. Közben hírnök érkezik és közli, hogy a nagyszámú vára­kozóra való tekintettel a bécsi gyors nem a hármas, hanem az ötös vágányra érkezik. Ott talál­koztunk Móna Pista szüleivel, akik boldogan fogadták gratulá­ciónkat. — Jaj, mennyire szurkoltunk Pistának — mesélte izgalomtól fűtött han­gon Móna Istvánná. — Lehet-e nagyobb öröm számunkra, mint hogy Pityu egy ilyen nagy ver­senyen jól szerepelt? Egyszeresek fiatalasszony ro­han a várakozók csoportja felé: Nagy Imréné futott be még idő­ben. — Épp ma kaptam levelet fér­jemtől — újságolta ismerőseinek. — Alig várom, hogy beszá­molhassak én is a legfrissebb családi eseményről. Kisfiúnkat ugyanis ma vittem először a bölcsődébe. Letelt a hangszóró által kö­zölt félórás késési idő, és be­robogott a bécsi gyors. Pár perc múlva a viszontlátás örömteli pillanatai következtek. A virág­csokrok pillanatok alatt gaz­dára találtak. A világbajnokok hazaérkeztek. — Minden rendben — mondta Hegedűs dr. az érdeklődőknek, és máris boldogan rázta meg Tóth Béla lovasedzőnek, Rózsa­völgyi István futóedzőnek, Kis­­györgy Lajos lövészedzőnek és Peterdi Pál úszóedzőnek a ke­zét, így hárítva el a gratuláció­kat. — A közös munka hozta meg a sikert. Nincs semmiféle „protokol” fogadás. A viszontlátás pillana­taiban minden rend felborul és Terényi Imre is egymás után öleli át, majd adja kézről kézre Balczó Bandiékat. A világbajnokok nagyon sze­rények. El-eltűnnek az ölelő ka­rok között. A viszontlátás boldog pillanatai könnyeket csalnak a szemekbe. Néhány perc, és a fáradt vl­­­ágbajnokok hazafelé indulnak. Búcsúzóul még Balczó Bandi, két aranyérem tulajdonosa a többiek után szól: — Ne felejtsétek el: holnap délelőtt edzés ez uszodában! Moszkván át jönnek Budapestre a brit atléták — Aránylag elég sok újonc sze­repel a csapatunkban, de remé­lem, hogy kellemes meglepetése­ket­­ okoznak. Két évvel ezelőtt az OSZSZSZK elleni férfi viadalon húsz pont volt a különbség, ezt most szeretnénk kiegyenlíteni — így nyilatkozott Jack Crump, a brit szövetség főtitkára a volgog­­rádi találkozó előtt. Remények alaposan valóra vál­tak, hiszen a brit férfi atléták 13 ponttal győztek és a nők is jóval kisebb arányban kaptak ki, mint legutóbb. A férfi futók a 10 000 m kivételével minden számot megnyertek, rendszerint kitűnő eredményekkel, az ügyes­ségiek közül pedig számunkra különösen figyelmeztető a távol­ugró Davies javulása. Tulajdon­képpen csak a diszkoszvetők és gerelyhajítók szer­epeltek a várt­nál­­gyengébben. A brit női csa­patnak a dobószámok közismer­ten gyengéi, a futók és az ug­rók viszont annál inkább kitet­tek magukért. Különösen megle­pő volt, hogy az eddig csak kö­zepes időket elért 800-asaik is most egyszerre alaposan megja­vították legjobb eredményeiket és felzárkóztak az európai élvo­nalhoz. — A brit válogatott ma igen ko­moly erőt képvisel — jelentette ki nagy elismeréssel a viadal után Gavriil Korobkov, a szovjet atlé­ták főedzője is. A brit atléták hétfőn reggel Volgográdból re­pülőgépen Moszkvába utaztak. Különrepülőgéppel kora délután­ra várták érkezésüket Budapest­­re. Helyettük azonban géptáv­írón több sBOT­ is­­,­­ az értesítés érkezett, hogy indulásukat ké­sőbbre halasztották. Lapzártakor a moszkvai repülőtér jelentése szerint a vendégek IL—18-as repülőgépen előreláthatólag az éjjeli órákban érkeznek a Feri­hegyi repülőtérre. A britek csak néhány tartalék­kal indultak el a túrára, és men­­ezeállításukban Budapesten je­lentősebb változás előrelátható­lag csak a hosszú távokon vár­ható. Volgográdban némi meg­lepetésre az Európai-bajnok Tul­­loh duplázott, de a Népstadion­ban valószínűleg csak ötezren indul és ellenünk szóhoz jut Don Taylor, a legjobb 10 ezresük is. Lehet, hogy 400-as gáton Wood­­lamd szerepel, s esetleg lesz vál­tozás Hyman mellett a női vág­taszámokban a második válo­gatott személyében. A magyar csapatban egy változás lehetséges. Csányi ugyanis a vasárnapi 200-as gát­döntőben húzódást szenvedett (ezért is kellett lelassítania a táv végén). Ha nem vállalhatná az Indulást, akkor Fluck lesz a helyettese. A 4x400 m-es váltót előreláthatólag csak a helyszí­nen állítják össze, tartalékául Nagy Sándort jelölték ki. Továb­bi tartalékok még Rozsnyai, Sze­keres és Bakai, a n­ői számokban pedig Bata és Mihályfi­­. A vá­logatottak hangulata jó, nincs vesztenivalójuk és éppen ezért szeretnének néhány kellemes meglepetést okozni. Remélik, hogy az időjárás javul és a via­dalon már kellemesebb időben vehetik fel a küzdelmet a bri­tekkel és­­ a nemzetközi szö­vetség által megállapított olim­piai nevezési szintekkel, ame­lyeket október 1-től kezdve le­het teljesíteni. A viadal első, szerdai napjá­nak műsora: Férfi 100 m, 800 m, 10 000 m, 110 m gát, 3000 m akadály. 4x100 m, távol, rúd, súly, kala­pács, női 100 m, 80 m gát, 4x100 m, magas, diszkosz. PARSCH MÁSODIK GYŐZELME Parsch Péter az idén sokszor okozott csalódást bátortalan fu­tásával. Most a legnagyobb hazai versenyen már magabizto­sabb volt és mindkét középtávon megvédte bajnokságát. A kép második győzelmét mutatja: biztosan nyeri a 800-at a győri Kiss előtt. (Pobuda Foto felvétele) EZ A HELYZET IS KIMARADT Bene Ferenc, az újpestiek fiatal csatára két nagy gólhelyzetet elügyetlenkedett. A képen látható az egyik, Marosi felszabadításnak szánt labdája Kuharszkiról Bene elé vágódott, a balösszekötő azonban 11 m-ről mellé lőtt. Balról: Kuharszki, Nógrádi, Marosi, Bene és Göröcs. (Pobuda Foto) Összeállították a labdarúgó válogatott kereteket a jugoszlávok ellett Hétfőn a szövetségi edzők ösz­­szeállították a jugoszlávok ellen készülődő válogatott kereteket. Az A-keretben Baráti Lajos szö­vetségi kapitány csak annyi vál­toztatást eszközölt, hogy a sérült Novák helyett Sóváryt állította be. A keret szerdán Budafokon pálya­avató keretében előkészületi mér­kőzést játszik a BMTE ellen. A 16-os keret az alábbiak szerint fest: Szerrtmihályi, Ilku, Sóvári, Mé­szöly, Sárosi, Marosi, Nagy, Nóg­rádi, Palotai, Sándor, Göröcs, Machos, Tichy, Albert, Fenyvesi dr., Rákosi. Lakat Károly edző elmondotta, hogy Somodit és Puskást elen­gedi a DVSC-vel Bulgáriába ezen a héten, így ők ketten nem ját­szanak a jugoszlávok ellen. Pová­­zsai játékától ugyancsak eltekint Lakat edző, mivel a játékos nincs teljesen rendben. A B-1 keretben a következő játékosok kapnak helyet: Gelei, Aczél, Ihász, Kürtösi, Józsa, Szepesi, Perecsi, Tussin­­ger,­­Menczel, Györkő, Dunai II, Bene, Laczkó, Dunai I, Mathesz. A B-keret Szarvason játszik elő­készületi mérkőzést. Az utánpótlás-keretet Sebes Gusztáv ismertette. Elmondta, hogy mivel Perecsi és Menczel a B-keret tagja lett, a dorogi Ta­kács és a szegedi Reményik be­került a keretbe. Szuromi maga­tartásával nincsenek megelé­gedve a dorogi vezetők, ezért most Sebes nem számít rá a válo­gatottban sem. A keret a kö­vetkező: Varga, Lanczkor, Káposzta, Csordás, Pocsai, Lévai, Takács, Reményik, Karába, Nagy Gy., Nagy Ervin, Lutz, Katona, Ráczi, Galambos. •* Távbeszélő-jelentésünk. (Belgrád, szeptember 30.) A vasárnapi bajnoki forduló során a válogatott j­el­öltek teljesítményét kettőzött figyelem kísérte. A megfigyelők általában kielégítő je­lentéseket adtak le. Különösen Soskics, Juszufi, Radakovics, Va­­szovics, Szamardzsics, Skoblar és Kovacsevics kapott dicséretet. A Noviszad csapatában Kovacsevics nemcsak két gólt rúgott, hanem a mezőny legjobb játékosá­nak bizonyult. A válogatott keret két játékos­sal leszűkült és jelenleg a kö­vetkezőkből áll: Soskics, Djerko­vics, Juszufi, Farlagics, Szvinya­­revics, Radakovics, Vaszovics, Pe­ru­sic­s, Popovics, Riftmarr%~.**~* Kapocsi Sándor, az ifjúsági vá­logatott edzője a következőket közölte: — A jugoszláv ifjúsági váloga­tott ellen a következő keretet je­löltem ki: Vlaszák, Haluska (kapusok), Vellay, Heidrich, Simon (hátvé­dek), Paulik, Liebhaber, Kerekes (fedezetek), La­kics, Ősi, Dévai, Kalocsai, Juhász, Linka, Barta­­kás (csatárok), Skoblar, Sekularac, Kovacsevics, Galics, Melles és Zambata. L. Lovrics, a válogató bizottság tagja kijelentette: " Végleges csapatot elsősorban azért nem tudok kijelölni, mert kedden a Partizan Ciprus­ban, az OFK Beograd pedig Torinóban játszik, s mindkét jugoszláv csapatban válogatottak szerepelnek. Remél­hetőleg, senki sem sérül meg. Csütörtökön egyébként edző­mérkőzést játszik a válogatott­ ke­ret. A hírek szerint a jugoszláv vá­logatott összeállítása a következő lesz: Soskics — Juszufi, Vaszovics, Szvinyarevics — Radakovics, Pe­­rusics — Szamardzsics, Sekula­rac, Kovacsevics, Galics, Skoblar, Todor Bulja Jó formában vannak a jugoszláv válogatottjelöltek

Next