Népsport, 1964. január (20. évfolyam, 1-21. szám)

1964-01-02 / 1. szám

Fölényen játszott első egyiptomi mérkő­sén a Vasas, de nem ment a góllövés D­amahur-válogatott—Vasas 0:0 — Tdvbeszélő-jelentésünk. — (Damanh, január 2.) Nagy érdeklődés előzte meg az első­­ egyiptomi ütközésünket, amelyre Damanhurban került sor. A­­ helyi st­adid­zsúfolásig megtelt. 20 ezer néző nagy tapsa köze­ s pette futott a pályára a két csapat. Vasas: Snrmihályi — Nagy, Mészöly, Fister — Bakos, Bé­rénél — Pál Machos, Bundzsák, Farkas, Számosak. Domandu csapata két játé­kos kivésével a teljes egyiptomi válogatottat je­lenti. V­égi­g izgatós, jóiramú volt a már feőrlés. Ma a m­érkőz­és ele­­jén­ kitűnt,h­ogy az eeyyptoimd lafrdí&rúgiás ,gy é­v al­at­t milyen sokat fejlődi. Nagyrészt a Va­sas játszott előnyben, s külö­nösen az uton 30 percben egy kapura jutott, de most is, mint a túrár annyiszor, a leg­jobb helyzet is kihasználatla­nul maradt­. A 16. percben Farkas 17­éterről a kapufá­t tal­éltta el. A 22. percben­ Pál II. Mach­cs la­bójávál­ kiu­grot­t, né­hány lépésig azonban a kapus­ba rágta labdát. A 29. perc­ben Macric 8 méterről nagy helyzetből , mellé. A szünetben cserélt a Vasas, Szentmihályi helyett Varga lett a kapus, ké­sőbb pedig Bundzsák helyére Kékesi állít be. A 85. p­ercben Kékesi 16 méterről a hálóba vágta a labdát, a játékvezető azonban kezezés címén érvény­telenítette a gólt. Az ellenfélnek csupán egyetlenegy nagy hely­zete volt, amikor is a jobb­­összekötő kecsegtető helyzetben ügyetlenkedett el egy­­labdát. A mezőnyben tecssztetőisen építettjeik a hazaiak is. További programunk: január 3-án Kairóban, 5-én pedig Ale­xandriában lépünk mé­y pályá­ra. 6-án már otthon leszünk Bu­dapesten. A csapatban mindenki egés­zs­éges, sérültünk nincs. Rózner Győző Georges Verriest: A fiagyará­tlen marad jelenlegi csapat gerince... Négy hóappal * Francia- GD felzár—J Vlaganja*s23á ig M­ieji­ze­­tek Kupájt l­abd­ar­úgó-k­uffikjo- Z téG előtt Corgejy Verries: fram­­cia Szövetég­i ikfai pitcány nem bajb­aindó tlifor'gailind­azit , a csapatot, amely' a bollgáro­­ktat lesgyőz, * a­ belgáiktól vi­sparjt, sixtianánis külön­b­­ségge f­agyi, de megérdemel­ten szenvedi vereséget. Georges Arb­­eet így foglalta összie párisi tudósi tónknak a mér­kőzé­s tealeágait: „A veresg, amely nem ért bennünket váratlanul és rosm csüggeszt­e hozott egy nagyon kellemes eglepetést: Muller minden urakozést felülmú­ló kitűnő játékát. Minden le­hetőt elkéstek, hogy Muller a Real Madrid engedélyével Magyarorszg ellen játszhas­son, mert benne látom azt a kivétele tehetséget, a­ki a csapat jtékát irányítani ké­pes. Mulferen kívül fix pont még a csapatba Bernard kapus, a középhátvé Artelesa és a bal­hátvéd Choda. Anti a fiatal Ca­­solarit illet a jobbhátvéd he­lyén, nagyn meg vagyok elé­gedve a lapkával, ő a jövő em­bere. Csakogy a magyarok el­­leni, tétre­menő mérkőzésén nagy f.1'S­íik majd a tapasz­­taltság, erre elsősorban Rodzi­kot veszem számításba ezen a poszton. Ugyanilyen meggondo­­lásból a jobbfedezet helyére első számú jelöltem Ferrier. A csatársort sincs szándékom­ban felforgatni, bár igazán jó játékot csa­k a jobbszélső fiatal Lechtel láttam. A többiek ment­ségére szól, hogy nagyon hiány­zott egy jó formában levő Douis, aki össze tudta volna fogni a támadósort. A magyarok ellen mégis komolyan számítok Douis­­ra. Ami Goujont illeti, neki van­nak erényei és hibái. A bolgá­rok ellen az erényeit csillogtatta, a belgákkal szemben viszont, sajnos, a hibái domináltak. Sokan azt szerették volna, hogy használjam fel a belgák el­leni mérkőzés barátságos jelle­gét néhány fiatal tehetség ki­próbálására. Én viszont nem tar­tottam célszerűnek ilyen erős ellenféllel szemben harcba vet­ni őket, mert kudarc esetén ta­lán végleg elveszítették volna önbizalmukat. Különben is a ma­gyarok elleni fontos mérkőzés miatt sem akarom megbontani a csapat egységét. A magyarok el­len marad tehát a jelenlegi csa­pat gerince, de ez nem jelenti azt, hogy lemondok az együttes későbbi felújításáról. A francia labdarúgás sok fiatal tehetség­gel ren­denvezik, akiket az­ VK mérkőzések után fogok fokoza­tosan harcba vetni. Remélem, hogy így kialakul majd az a nagycsapat, amely terveim sze­rint a világbajnokság küzdel­meiben fog majd végleg össze­fogni. Stég fiúl tárgyal az UK és­ Fülekse A labdarúgó kupagyőztesek kupájában a legjobb négy közé jutássért az MTK a török Fener­­bahese ellen mér­kőziik. A két csapat már hetekkel ezelőtt meg­kezdte a vigyalásokat a buda­pesti és isztambuli mérkőz­s időpont­jáva kapcsolatban, de még nain­g nem jutottak dűlő­re. A köz­,­ múlt­ban Budapesten járt a Fenfi­bahcse egyik elnök­ségi tagja, s vele szóbelileg meg­ál­lapodta­k, hogy március 8-án Budapesten 18-án pedig Isztam­bulban méri össze erejét a két Az dopomit végleges rög­zítéséhez — a budapesti meg­beszélés alapján — csak egy isztambuli megerősítő táviratra volt szükség. Az MTK vezetői­nek nagy meglepetésére eléggé megkésve megérkezett a távirat. Ebben a törökök közölték, hogy február 27-én akarnak Buda­pesten és március 6 án Isztam­bulban játszani. A törökök újabb időpont­­javaslatait az MTK nem tudja elfogadni, mivel február 27-e túl korai a kék-fehérek számára, hiszen alig egy két nappal előbb fejeződik be a­z alapozás, s a ta­pasztalatok azt mutatják, hogy ebben az időben rendszerint a pályák állapota sem alkalmas mérkőzések rendezésére. Az UEFA felhívására a decem­berben kisorsolt parolának ja­nuár 5-ig be kell jelenteniük a mérkőzések időpontját. A jelen­legi helyzet szerint az MTK idő­pont helyett kénytelen lesz Zü­richben, az UEFA illetékes bizottságával azt közölni, hogy nem tudott megegyezésre jutni a török együttessel. (MTI) A fővárosi Etistaen­zik részére továbbképző előadást rendez a Budapesti Atlétikai Szövetség edzőbizottsága ja­nuár 4-én, szembeton 16 órekor a Bp. Honvéd Dózsa György úti épü­etében. Damjarovics Ferenc a rövidtávfutók­, Bátori Bé az ugrók. Tamás László a dobók alapozásáról tart előadást. Tárás* Gyula Gö­rög­ orsz­ágSií* mí­gr edzőnek Levél érkezett Görögország­ból. A címzett: Lázár Gyula, a volt sokszoros válogatott labda­rúgó. Feladó: a Görög Labda­rúgó Szövetség. Az egyik klub­csapat megbízásából egyéves edzői meghívást továbbítottak az ismert sportembernek. A for­maságok elintézése után Lázár Görögországba utazik. A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA PÉNTEK, 1964. JANUÁR 3. ★ Ára: 60 fillér * xx. évfolyam, 1. szám Országos belföldi csúcs a gyorskorcsolyázók versenyén Két vendége volt az óév utolsó gyorskorcsolyázó-verse­nyének, amely a Bp. Vörös Me­teor rendezésében zajlott le a városligeti Műjégpályán. A Bu­dapesten tartózkodó csehszlovák Vera Procházková is elindult, így nemzetközi jellege lett a verseny női számainak. ■ — Már néhány napja itt va­gyok, s minden percet kihaszná­lok — mondta a verseny után. — Nálunk ugyanis nincs gyors­korcsolyázó-műjégpálya, s emiatt az időjárás viszontagságainak vagyunk kitéve: ha keményen fagy, akkor van jegünk, s tu­dunk korcsolyázni akár a Mold­va jegén, akár Svratkában. A magyar edzők és versenyzők na­gyon kedvesek hozzám, min­denben segítenek, s ennek is tudható be, hogy eredményeim javulak. A másik látogató a világbaj­nok Pajor Kornél volt. Amikor a Svédországban élő Pajor meg­jelent a pályán, a régiek, első­sorban a versenybíróság tagjai, nyomban felismerték, és szívé­lyesen üdvözölték. A fiatalok tisztelettel néztek fel a volt vi­lágbajnokra. Nem kellett sokáig rábeszélni Pajort, hogy felvegye a korcsolyát, s ő is rója a körö­ket a Városligetben. A verseny szünetében ott korcsolyázott Pa­jor mellett Ladányi, Merényi, Elekffi, Brechel, de már nem a gyorsaságra törekedtek, in­kább a technikára. Hja, megint elmúlt egy év . Z. Pajor sokáig elbeszélgetett Ivánkai Györggyel, aki most egymás után döntögeti a volt világbajnok külföldön elért eredményeit. Ivánkai legutóbb, mint ismeretes, Innsbruckban két csúcsot adott át a múltnak. A verseny végén Pajor Kor­nél osztotta ki az érmeket, s nemcsak az érmeseknek, hanem valamennyi gyorskor­csolyázónak sok sikert kí­vánt az új évben. A verseny nem hozott meg­lepetéseket, az esélyesek győz­tek. A nők csoportjában Ihász­­né, jó formáját igazolva, ismét lefaragott valamicskét az ötszá­zas csúcsból, s ugyanazt tette az ifjúsági Tamási Piroska is. A másik távon nem született csúcs, mert a leszálló köd és a lassuló jég nem­ tette lehetővé jobb eredmények elérését. A férfiak csoportjában az idén egymás ellen szoros küz­delmet vívó hármas, a Martos­­fivérek és Ivánkai György ezúttal is folytatta a versengést. Mindhárman győztek: Martos Mihály megnyerte az 500 mé­tert, Ivánkai 1500 m-en győzött, míg Martos György az összetett versenyben került az első hely­re. Nők, I—II. o. 500 m: 1. Ihászné 51.1, országos belföldi csúcs (ré­gi: 51.2, Ihászné), 2. Tamási 52.2, országos belföldi ifjúsági csúcs (régi: 52.9, Tamási), 3. Kőszegi­né 54.7, 4. Tölgyesi 55.5, 5. Ta­­káts (MTK) 59ll, 6. Magyar A. 60. Versenyen kívül: Procház­ková (csehszlovák) 52.5. 1000 m: 1. Ihászné 1:46. 2. Tamási 1:53.2, ?. .Kőszegimi 1:56.3, 4. Tölgyes 1:57.5, 5. Magyar A. 2:05.2. V. k.­ Procházková 1:49.4. összetett verseny: 1. Ihászné (Bp. Petőfi) 104.100, 2. Tamási (Bp. V. Me­teor) 108.800, 3. Kőszeginé (MTK) 112.850, 4. Tölgyesi (Bp. V. Me­teor) 114.250, 5. Magyar A. (Bp. Petőfi) 122.600. V. k.: Procház­ková 107.200. Ifjúságiak. 500 m: 1. Farkas 56.2, 2. Metz 56.7, 3. Salamon 58.1, 4. Illés (MTK) 59.4. 1000 m: 1. Farkas 1:59.8, 2. Metz 2:02.9, 3. Salamon 2:04.3. Összetett verseny: 1. Farkas (MTK) 116.100, 2. Metz (Bp. V. Meteor) 118.150, 3. Salamon (MTK) 120.250. Férfiak. I—II. 6. 500 m: 1. , Martos M. 44.6,­­2. Martos Gy.­­ 44.7, 3. Ivánkái 45.9, 4. Kará­­­csony A. 48.2, 5. Markó 48.4, 6.­­ Bartos 49.8, 7. Felszeghy 50.­­ 1500 m: 1. Ivánkai 2:23.6, 2.­­ Martos Gy. 2:23.9, 3. Martos M. 2:26.1, 4. Karácsony A. 2:33.3, 5. Zsira (Bp. V. Meteor) 2:38.2, 6. Bartos 2:39.3, 7. Felszeghy 2:39.8, 8. Markó 2:43. összetett verseny: 1. Martos Gy. (Bp. V. Meteor) 92.667, 2. Martos M. (Bp. V. Meteor) 93.300, 3. Iván­kai (Bp. Petőfi) 93.767, 4. Kará­csony A. (Bp. V. Meteor) 99.300, 5. Markó (Bp. V. Meteor) 102.733, 6. Bartos (Bp. Petőfi) 102.900, 7. Felszeghy (Bp. V. Me­teor) 103.267. Ifjúságiak. 500 m: 1. Tölgyesi 47.7, 2. B. Nagy 49, 3. Gulyás 49.1, 4. Jálics 49.5, 5. Juhász (Bp. Petőfi) 53.8, 6. Horváth 55.7. 1000 m: 1. Gulyás 1:42.2, 2.­­B. Nagy 1:46.1, 3. Jálics 1:47.2, 4. Tölgyesi 1:47.6, 5. Hernádi­­ (Bp. V. Meteor) 1:51. összetett verseny: 1. Grágás (Bp Petőfi) 100.200, 2. Tölgyesi (Bp. V. Me­teor) 101.500, 3. B. Nagy (Bp. V. Meteor) 102.050, 4. Jálics (MTK) 103.100. Serdülő. 500 m: 1. Rényi (Bp. V. Meteor) 58.1, 2. Kutas (Bp. Petőfi) 58,5. sziLjekztm­a kcrtytvi SOK ZÚZMARA, ELEGENDŐ HÓ, SOK VERSENYZŐ, NAGY KÖD, KIS SÍP Sűrű, sötét köd. Hideg lett tőle. A Kakukk-hegy fáin már olyan vastag zúzmara ül, hogy az ágak ráhajlanak arra a kacskaringós pályára, amelyet Brucker János, a Bp. Honvéd futóedzője jelölt ki. Egyiket­­másikat összeköti az edző, akad, amelyet ollóval kell eltávolíta­­nia az útból. A versenybírák már elhelyezkedtek a pálya mellett. Ceruzájuk csaknem hozzáfagy az ujjukhoz. Az el­gémberedett ujjak nem éppen a legszabályosabb vonásokkal vésik a papírra az előttük el­haladt versenyző rajtszámát. A­­ versenybíráknak ezúttal sok­ a­­ dolguk. Három versenyen kell­­ közreműködniük. Ezen az elsőn­­ tehát még ők is csak melegíte-­­­nek. De harsog már az erdő.­­ Csattognak a lécek, ropognak a­­ lécek alá keveredett gallyak. Hulényi Miklós, az Újpesti Dózsa futóedzője teli torokból­­ biztatja Pázmány Szabolcsot.­­ — Az ellenfélnek szurkol? — kérdik a fültanúk. Szó sincs róla. Pázmány el­búcsúzott a MAFC-színektől és a lila-fehér színeket öltötte magára. Bemutatkozása nem si­került rosszul. Jól feküdt neki a gyors, jeges, zúzmarás pálya, még Mihály János is csak ne­hezen tudta követni. A végén Pázmány nagyon sajnálta, hogy sokan hiányoztak a legjobbak közül, akik részben Zakopané­ban, részben pedig a Mátrában síeltek a verseny idején. Ebből az okból eredt, hogy a női fel­nőtt futók versenyének mind­össze két indulója akadt. Hem­­rikné és Tarnárné Gecző Mária. Hemrikné bizonyult jobbnak. A szilveszteri síverseny az ugrósáncnál folytatódott Bodó György és Csiszár István, a két edző, türelmetlenül nézegette óráját. — Miért nem kezdünk már? Nem itt akarjuk megérni az ú­i évet! — türelmetlenkedett Csi­szár. A bírák késése folytán ki­adós edzést tarthattak az ugrók. — Dőlj jobban az ugrás vé­gére! — kiáltotta Bodó egyik versenyzőjének, de valameny­­nyire ráfért egy-egy jótanács. — Nem panaszképpen mon­dom, de úgy érzem, hogy most nagyon gyenge gárdát kell ok­tatnunk — mondta. — Persze, hogy gyenge a gár­da, hiszen a zöme még csak egy éve ugrik! — magyarázta Csiszár. M­­indenesetre­ a társaság lel­kesedéséhez nem férhetett két­ség. Olyan hatalmas köd eresz­kedett a sánc környékére, hogy néhányan már a verseny el­halasztását javasolták, ám az ugrók hallani sem akartak róla. Nem bánták meg. A legjobbak távollétében, természetesen, ala­csonyabb volt a színvonal, de azért még így is telt 35 és fél méteres ugrásokra Nádor Tibor és Hellner Sándor erejéből. A serdülők és az úttörők a kis sáncon folytatták küzdelmüket Úgy látszik, Szilágyi Gyula meg kívánta cáfolni edzőjének előbbi kijelentését, mert a kis sáncon 23­ métert is ugrott. A lesiklók egy kis üzemzavar árán eshettek csak túl az idény­nyitáson. Ki hinné, hogy ezt az üzemzavart egy síp hiánya idézte elő! Az óriásműlesikló­­verseny rajtjától ugyanis nem lehetett lelátni a célig, így az időmérő csak síp­jelzésre indít­hatta meg az órát. Olyan nagy volt azonban a síphiány, hogy csaknem másfél órába telt míg végre egy sípot kerítettek. Azt is a fogaskerekű végállomásá­nak indítójától, kölcsönbe. A „fegyverétől” megfosztott indító nem sejtette, milyen nagy örö­met okozott a száztíz lesikló­­nak. Mindjárt az első verseny meglepetést hozott. Gazdig Gyula, aki nemrégen még sé­rült volt, 23:6 alatt tette meg a 12 kapus pályát. Az viszont már nem okozott meglepetést, hogy az ifjúsági Havas Endre csak két tizeddel „futott” gyen­gébben, mint Gazdig, s az sem­, hogy a női ifjúságiak olyan lassan értek célba, hogy már majdnem lekéstek a tv ünnepi műsoráról. Kővári Károlyné is­mét fölényesen győzött. Futás. Felnőtt férfi (14 km): 1. Pázmány Sz. (Újpesti Dózsa) 55:13, 2. Mihály (Bp. Honvéd) 57:01, 3. Uzsoki (Újpesti Dózsa) 57:21, 4. Holbozd (Újpesti Dózsa) 1:00:08, 5. Pásztor (Bp. Honvéd) 1:00:12. Felnőtt női (7 km): 1. Hemrikné (Bp. Honvéd) 34:27, 2. Tarnainé Gecző Mária (Bp. Hon­véd) 35:35. Ifjúsági férfi (7 km): 1. Boros (Bp. Honvéd) 28:26, 2. Dankovics J. (Bp. Honvéd) 29:34, 3. Szőke (Újpesti Dózsa) 29:35. Ifjúsági női (5 km): 1. Hellner Klára (Bp. Honvéd) 20:43, 2. Papp E. (Bp. Honvéd) 24:23, 3. Veres (Bp. Honvéd) 24:35. Fiú serdülő (5 km): 1. Fenő (Bp. Honvéd) 19:30, 2. Szalai (Bp. Honvéd) 19:56, 3. Schmerz (Bp. Honvéd) 21:01. Fiú úttörő (3 km): 1. Piros L. (MAFC) 12:56, 2. Wildner (MAFC) 13:38, 3. Czirá­­ki (MAFC) 15:12. Leány úttörő (3 km): 1. Kálmán Judit (MAFC) 16:52. Ugrás. Felnőttek: 1. Nádor T. I (Újpesti Dózsa) 180.9 pont (33 k­m, 35.5 m), 2. Hellner (Újpesti Dózsa) 175.1 (33.5, 35.5), 3. Be­ I­reczki (Újpesti Dózsa) 169.9­­ (31.5, 32), 4. Dankovics P. (Bp. Honvéd) 140.5, 5. Dankovics I. (Bp. Honvéd) 142.4. Ifjúságiak: 1. Gel­lér M. (Bp. Honvéd) 174.7 (33.5, 32), 2. Galgóczi F. (Előre SC) 156.6, 3. Szilágyi Gy. ff Elére SC) 147.9. Serdülők: 1. Szilágyi Gy. (Előre SC) 155 (22.5 , 23), 2. Bede E. (Újpesti Dózsa) 98.5. Út­törők: 1. Szilágyi J. (Előre SC) 147.5 (18, 19), 2. Bereczki J. (Elő­re SC) 128.5, 3. Szabó L. (Előre SC) 120.5. Óriásműlesiklás. Felnőtt férfi: 1. Gazdig (Újpesti Dózsa) 23.6, 2. Bartus (Bp. Honvéd) 23.9, 3. Németh Géza (Újpesti Dózsa) 24.4, 4,5. Morócz A. (Előre SC) és Illy (Bp. Honvéd) 24.6. Ifjú­­sági férfiak: 1. Havas (Újpesti Dózsa) 23.8, 2. Detre Sz. (MAFC) 27.6, 3. Detre Zs. (MAFC) 20.1, 4 Heg­yesi (Bp. Honvéd) 29.9, 5. Tira (Bp. Honvéd) 42.2. Serdülő fiúk: 1. Farkas István (Újpesti Dózsa) 32.6, 2. Dénes (MAFC) 36.2, 3. Jaros (MAFC) 38.6. Fel­nőtt női: 1. Kővári Károlyné (Előre SC) 29.1, 2. Lansz­ák (Elő­re SC) 34.5, 3. Orphanidesz (Elő­re SC) 34.6. Ifjúsági női: 1. Be­­rend Glória (MAFC) 77.5, 2. Sí­pos Kriszta (MAFC) 99.0, 3. Zimonyi Éva (Bp. Honvéd) 112 0. Szabó András Az egyik a száztíz közül. Porzott a hó Délre Zsolt (MAFC) léce alatt, aki az ifjúságiak között a harmadik helyet szerezte meg az óriásműlesiklásban. Az erős ifi mezőnyben ez szép ----------------------- eredmény volt. Va­sííz nap délelőtt­­ a Kisstadionban:­­ FTC-Graz ! Az utóbbi években hagyomá­­­­nyossá váltak a jégkorong-talál- l kozók az FTC és a Graz csapa­­­ta között. Ezeknek a mérkőzé- iseknek a folytatására vasárnap­­ délelőtt kerül sor a Kisstadion­­­­ban. Az elmúlt idényben, mint 5 ismeretes, a zöld-fehérek kétszer­­ is legyőzték a gráciakat. A bu­­­­dapesti mérkőzés kedvezőtlen­­ időjárási viszonyok mellett zaj­­t lőtt le, s így nem alakulhatott ki­­ szép játék. Grácban csak nehe­­í­zen tudott győzni az FTC. Az­­ idei bajnokság éllovasa erőtet­­■t jesen készül az új év első nem­e­mzetközi találkozójára. A zöld-fe­­­­hérek a vasárnapi találkozó után­­ hétfőn a gráciakkal együtt utaz-­­ nak el, mert kedden Grácban­­ lesz a visszavágó. Vidék­ bajnokság jégkorongban A debreceniek kezdeménye­zésére tavaly márciusban bo­nyolították le a Kisstadionban a vidék jégkorong-bajnokságát. Az elsőséget gólkülönbséggel a soproniak szerezték meg. Ta­valy az a vélemény alakult ki, hogy­ érdemes volt a vidékiek seregszemléjét megrendezni,­­ ezért az idén is megtartják a küzdelmeket, de ismét csak a soproniak, a győriek és a deb­receniek részvételével. Amíg vidéken egy-két helyen nem lesz műjégpálya, addig nemigen számolhatunk újabb szakosztá­lyokkal.____ ■ B 9----— Sportvezetők értekezlete Tatán A sportmozgalomban is meg­kezdődnek a munkás hétközna­pok. Már hagyománynak tekint­hető, hogy az év első napjaiban összeülnek Tatán a magyar sport vezetői, a sportszövetségek elnö­kei, főtitkárai, szakvezetői, hogy megbeszéljék a szakmai munka irányvonalát és szempontjait. Az idén ennek az összejövetel­nek különös jelentőséget ad az, hogy az 1964-es év az olimpia éve. A munkaértekezlet részve­vőinek Kutas István, az MTS elnökhelyettese és Páder János, az MTS módszertani osztályának vezetője tart előadást. A gya­korlati bemutató az általános és speciális erőfejlesztés módsze­reit és eszközeit szemlélteti. Ed­­dig általában csak egy ilyen ér­tekezletet rendeztek évente, az idén a megnövekedett feladatok szükségessé teszik, hogy gyak­rabban cseréljék ki tapaszta­­l ..ta­p­szt­ás nezzteiu­ t­e­ -rák sportvezetői. Nagy meglepetést hozott az új esztendő első válogatott labdarúgó-mérkőzése. Algéria legjobb tizenegye 2:0 (2:0) arány­ban győzött a Német Szövetségi Köztársaság ellen. A találkozót 15 ezer néző tekintette meg s a hazaiak teljes mértékben rá­szolgáltak a győzelemre. A 10. percben Nahi lőtte az első gólt, a 30-ban pedig tudjani a má­sodikat, szünet után a nyugat­németek erősítettek, 11-eshez is jutottak, de Schmidt büntetőjét Boubekeur kivédte. Komlón pénteken látnak munkához Komlón megkezdődtek az elő­készületek az idei bajnoki évad­ra. Pénteken játékos-értekezle­­tet tartanak, amelyen Szűcs Gyula edző ismerteti a terveket. Szombaton már edzés is lesz, majd Tatára utaznak, ahol ja­nuár 6-án elkezdik az alapozást. Poianába utazott a lesikló válogatott keret Tavaly óta sokat fiatalodott a férfi válogatott alpesi keret, amelynek tagjai csütörtökön a romániai Poianába utaztak, ha­vas edzéseik folytatására. Ková­ Sándor, a szövetség elnökségi tagja és Horn Lajos edző kísé­retében a következő versenyzők utaztak el: Németh Géza, Mo­rócz András, Gazdig, Dörflinger, Havas, Rieth, Gubacsi és Bar­­tus. Velük tartott Kővári Ká­rolyné és a diósgyőri Fekete Magdolna, valamint a Téli Uni­­versiadéra készülő Szmodics Szilárd, Frank Péter és Kővágó László is. A versenyzők mintegy két hetet töltenek majd a Poiana nehéz síterepein. A BVSC Budapesten kezd, majd a Balatonra utazik A BVSC NB I B-s labdarúgó­csapata január 9-én kezdi el az alapozást Budapesten. Naponta két edzést tartanak, az egyiket szabadtéren, a másikat terem­­ben. Két hetet Balatonbogláron töltenek. Itt­ folytatják az alapo­zást. Rajna II és Földi letöltötte katonai szolgálati idejét és vis­szatért az együtteshez. Senki nem távozott el a vasutasoktól.

Next