Népsport, 1965. január (21. évfolyam, 1-21. szám)

1965-01-01 / 1. szám

így szavaz Európa a NÉPSPORT körkérdésére v^sx^\\\x x»\xxfxw^'a A VILÁG 4 SARKÁBÓL JELENTJÜK Ifjúsági Barátság Kupák Kilenc sportágban összesen huszonnégy alkalommal rende­zik meg az Ifjúsági Barátság Kupákat, amelyeken elsősorban a holnap és a holnapután baj­nokai mérik majd össze erejü­ket a külföld hasonló korú leg­jobbjaival. Újdonság lesz ez a sportban és­­ üdvözlendő cse­lekedet. Az ifjú atléták, birkó­zók, kézilabdázók, kosárlabdá­zók, ökölvívók, röplabdázók, tornászok, úszók és vízilabdá­zók biztosan nagyszerű hasznát veszik majd ezeknek a kupa­versenyeknek és a következő esztendőkben sportágaik is gyü­mölcsözően hasznosíthatják a 65-ös IBK-k tapasztalatait. A sporteredmények javulása mindenekelőtt az edzésmunka színvonalának emelésén múlik. Ilyen szempontból a válogatott csapatokon kívül nagy súlyt kell fektetni a sportegyesüle­tekben folyó sport­szakmai ok­tatómunkára. Egyesületeink a következő esztendőben 264 al­kalommal kapnak módot arra, hogy nemzetközi téren is le­mérhessék: képesek voltak-e fejlődni, közelebb kerülni az egyes­­ sportágak nemzetközi szintjeihez. Világ-és Európa-bajnokságok Az olimpiát követően még csak fokozódik az érdeklődés a nagy nemzetközi sportesemé­nyek iránt. Tokió hősei egy­részt bizonyítani is szeretnének ezeken a versenyeken, másrészt az olimpiai vesztesek előre akarnak törni. 1965-ben a ma­gyar sportolók kilenc sportág­ban vesznek részt felnőtt és háromban ifjúsági világbajnok­ságon. Tizenkét sportág Európa­­bajnokságain való részvétel sze­repel a tervekben , kajak-ke­nuban és női kosárlabdában még az ifjúságiak is odaállnak versenyezni a­­ kontinens leg­jobbjaival. Hirtelenjében a világ- és Európa-bajnokságok sorából nem is tudjuk, mit emel­hetnénk ki. Talán legered­ményesebb olimpiai sportágunk, a vívás világbajnokságát, ame­lyet Franciaországban tartanak? Vagy a kötöttfogású birkózók júniusi, finnországi világbaj­noki küzdelmeit? Vagy a töb­bit: asztaliteniszben, női kézi­labdázásban, súlyemelésben? ... Bár nem szerepel a világbaj­nokságok listáján, ide kíván­kozna röplabdában is Párizs­ban megrendezendő férfi Világ Kupa torna, amelyen a világ legjobbjai vesznek részt — kö­zöttük a magyar csapat is. Universiade — Budapesten Nem soroltuk a világbajnoki versenyek közé. Az az érzé­sünk azonban, hogy atlétikában, kosárlabdában, röplabdában, te­niszben, tornában, úszásban, ví­vásban és vízilabdában a világ legjobb főiskolás sportolóinak augusztusi budapesti találko­zója , akár sportáganként is meghozza majd egy-egy VB vagy EB izgalmait. Tokióban az olimpián járt magyar szak­embereket gyakran faggatták az Universiade rendezéséről, a részvételi lehetőségekről a kü­lönböző országok vezetői. Isme­retes, hogy az idei olimpia ren­dezői, a japánok is nyolcvan­nyolc főnyi versenyzőgárdával vesznek majd rész­t a budapesti eseményeken. Igen sok tenge­rentúli ország jelentette máris be részvételi szándékát és az a legtermészetesebb, hogy a kon­tinens legjobb főiskolásai is itt lesznek ezeken a versenyeken. Az atlétikai Európa-bajnok­­ság szervező bizottsága azt sem titkolja, hogy az Universiade atlétikai versenyeit az 1966-os budapesti EB főpróbájának te­kinti. Nagyjából készen lesznek azok a technikai eszközök, ame­lyeket ISOB-ban, az EB-n is használnak majd. Úgy gondol­juk, a legszínvonalasabb verse­nyek egyike a margitszigeti Sportuszodában lesz — éppen az úszásban. Ismerve ugyanis a világ legjobb úszóit, tudjuk, hogy közöttük túlnyomórészt egyetemisták, főiskolások talál­hatók, akik mindig szívesen vesznek részt a hivatalos főis­kolai világbajnokságokon, uni­­versiadékon. A mai ayar főváros vendégei A nyolcszáznál is több nem­zetközi sportesemény közül szá­mosat rendezünk Budapesten. Ezek sorából csak néhányat említenénk és csupán a ver­seny megrendezése is bizonyí­ték lehet arra: jó sportese­ményekben nem lesz hiány ide­haza 1985-ben. Májusban japán asztali­teni­szezőkkel találkoznak a mieink a Sportcsarnokban... A birkó­zók áprilisi nagy nemzetközi versenyén előreláthatóan a vi­lág legjobbjai is itt lesznek. Ugyancsak ők fogadják októ­berben a Sportcsarnokban a ja­pán válogatottat — amelyet úgy hisszük — nem kell bemutatni. Sok résztvevőre számítanak külföldről az ökölvívók az áp­rilisi egyéni nemzetközi verse­nyükön. A világbajnokság előtt, májusban tulajdonképpen az NDK-beli VB főpróbája lesz Budapesten öttusában. Április 6-a és 11-e között a Sportcsar­nok ad szállást a Duna Kupa súlyemelő-versenyen résztvevő európai legjobbaknak. Május­ban a hagyományos Hungária Kupa-viadalon itt lesznek a vi­lág legjobb kardvívói. Mozgalmas műsora lesz a margitszigeti Sportuszodának. Az úszók júniusban Nagy-Bri­­tannia, augusztusban Hollandia válogatottját látják majd ven­dégül. Júniusban rendezik vízi­labdában a hagyományos Tro­­feo Italia tornát, amelyen a Tokióban az első hat helyen végzett csapatok vesznek majd résztá­logatottjával, találkozunk ezen­kívül Anglia és a Szovjetunió nagyválogatottjaival. A válogatott csapat budapesti­­ műsora is nagyszerű. Június-­­ ban Olaszország, szeptember-­­ ben Ausztria és a Szovjetunió,­­ októberben az NDK válogatott-­­­ja lesz a Népstadion vendége. A magyar utánpótlás-válogatott­­ előreláthatóan november elején Románia legjobb fiataljait lát­hatja majd vendégül. Az említett harmincegy sport­ágban harminc országgal kerül­nek össze a magyar válogatot­tak — az egyéb nemzetközi ver­senyeken pedig még ennél is többel. S bár többen az olimpia utáni esztendőt­­pihenő, évinek szokták tekinteni, a magyar sport nemzetközi programjából ítélve: 1965 nemzetközi téren az utóbbi idők egyik legmoz­galmasabb éve lesz. A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVET­ÉG LAPJA PÉNTEK, 1965. JANUÁR 1. ■Jc Ára 1 forint xxi. évfolyam, 1. szám 1965-ben: 31 sp nyolcszásnál is több nemzetközi esemény! Eseményekben gazdag esztendő zárul a magyar sportban néhány nap múlva. Az év utolsó hónapjaiban a sportágak mindegyi­kében, a magyar sport vezető szerveinél már lázasan készítették a következő év programját, versenynaptárát. S néhány nap­pal január elseje előtt készen áll a magyar sport 1965. évi eseményprogramja. Ahhoz, hogy a következő olimpián a ma­gyar sport fokozhassa sikereit, sok területen kell minőségileg is előrelépnie a magyar sport egészének. Egyre magasabb követel­ményeket kell versenyzőink, csapataink elé állítani, amelyeket csak magasabb szintű edzésmunka révén tudnak majd teljesíteni. A közbeeső nemzetközi sporttalálkozókon mindig nyílik alkalom a felkészültségi fok lemérésére. Az 1965-ös év­i kísérleti esztendő is le­het Sportágaink nagyobb hányadában az olimpiát és az idei nemzetközi eseményeket követően igen sok tehetséges fiatal bonto­gatja szárnyait. Módot kell adni nekik, hogy nemzetközi mértékkel is bebizonyít­hassák képességeiket. Tekintettel is van ilyesmire a következő esztendő nemzetközi programja. Világbajnoki selejtezők előtt a labdarúgók A magyar labdarúgósport nemzetközi programja is bősé­ges. Válogatottunk és klubcsa­pataink összesen több mint 125 alkalommal találkoznak majd külföldi ellenfelekkel. Ezek kö­zül természtesen és elsősorban a válogatott csapat soron levő mérkőzései felé fordul a figye­lem. Világbajnoki selejtezőt ját­szunk Ausztria és az NDK rá­ V­B­Ok Az év legjobb magyar sportolói Hogyan váltak be az egy év előtti jóslatok? Tatára készülnek! Alapozási hírek NB I-es csapatainkról Tata újra a labdarúgók bi­rodalma lesz. És ennek bi­zonyára a labdarúgás kedve­lői, a szurkolók is örülnek, hiszen ebben az esetben Ta­ta az alapozás kezdetét is jelenti, azt, hogy az új esz­tendő küszöbén vagyunk, az­az egy nagy lépéssel köze­lebb az új bajnokság kezde­téhez. Az alapozási edzésmunka verejtékcseppeket gyöngyöz majd a játékosokra, mégpe­dig nem is keveset. Mégis mindenki várja, óhajtja Ta­tát, mert minden játékos tudja, hogy Tata újabb fej­lődéshez, újabb fellendülés­hez vezethet. Hét élvonalbeli labdarúgó­csapatunk az év első napjai­ban már Tatán lesz. Néhány ismert, válogatott labdarúgó nem lesz közöttük, mert ka­tonai szolgálatot teljesít, he­lyüket fiatalok foglalják el, olyanok, akik egykor majd örökükbe lépnek. Nézzük, mi újság azok kö­rében, akik január 3-án este már Tatán lesznek. Sok fiatal a Ferencvárosban A bajnokcsapat edzője, Mé­száros József, ezt a 18-as kere­tet jelölte ki Tatára: Géczi, ,­czé'­. Novák, Mátrai, Dálnoki, I­éréesi, Galambos, Orosz, Vile­­zsál, Rákosi, Varga. Fenyvesi dr., Fenyvesi II. Kiss, Fábián, Bernáth, Giunbert, Rátkai. — Négy fiatal, volt ifjúsági — Tizennégy edzéssel megyünk Tatára — újságolta Kispéter Mi­hály, a Bp. Honvéd szakoktató­ja. — Az edzésmunkát magas szinten folytatjuk, mert mind­egyik játékos edzettségi állapo­ta megfelelőnek látszik. Szinte mindennap edzettünk, a leghosz­­szabb futótávolság 4000 m volt. Remélem, hogy az új játéko­saink is sokat profitálnak Ta­tán, s azok is, akik a múltban nem végeztek olyan nagy meg­­t­ivh előcíí nl­­nm­ást, mint HTJK­­ A Tatabánya kerete: 17 fő továbbra is helytálltunk a BEK- ben. Ennek megfelelően, a szö­vetségi kapitánnyal való meg­beszélésünk alapján, különleges felkészítési tervet dolgoztam ki, amely alkalmasnak látszik a korábbi formába hozásra. Ez a tatai keret: Tóth, Barna, Kiss, Orbán, Ta­más, Palotai, Máté, Keglevich, Győrfi, Orosz, Morvai, Korsós, Povázsai, Monoki, Seidl, Búza, Takács I, Takács II. Az együttes január 23-ig lesz Tatán, 27-én Győrött lesz az el­ső edzőmérkőzés, s a tervek sze­rint 30-án már egy osztrák csa­patot fogadnak edzőtársul. Feb­ruárban külföldön szerepelnek. Öt új játékos az Újpesti Dózsában A Tatabányai Bányász nem 18, hanem 17 játékossal utazik Ta­tára, és nem 3-án, hanem 4-én érkezik meg az edzőtáborba. En­nek oka: pillanatnyilag szűk a játékoskeret, mert heten kato­náskodnak. Gelei pedig kórház­ban van, s Menczel is sérült. Egy napot pedig azért késnek Tatán, mert a bányászcsapat já­tékosai 4-én elkísérik utolsó út­jára volt játékostársukat, a tra­gikus körülmények között­­ el­hunyt Kazinczy Lászlót. Ez a gárda kezdi meg a közös alapozást: Lelik, Gór, Törőcsik, Hetényi, Juhos, Szepesi, Laczkó, Biró, Léber, Csernai, Szekeres, Deli, Kovács Cs., Kovács T., Szabó, Rácz, Müller. — Öt edzést tartottunk, s ezeken általános állóképességet és erőt fejlesztő gyakorlatok szerepeltek — mondta Kléber Gábor edző. — Sajnos, nagyon foghíjas kerettel vágunk neki az alapozásnak. Két erősségünk súlyos sérült. Geleinek agyráz­kódása és bordarepedése van, Menczelnek gipszben van a ke­ze. Sokáig tart a felépülésük. Különleges tervvel készül az ETO A Győri Vasas ETO pompás eredményekkel zárta hatvan­éves fennállásának jubileumi évét. „ Negyedik helyen végeztünk a bajnokságban, bejutottunk­­ az MNK döntőjébe, s nyolc között vagyunk a Bajnokcsapatok Eu­rópa Kupájában — elevenítette fel a legfontosabb eredménye­ket Hidegkúti Nándor edző. — Most minden vágyunk az, hogy Felfrissített keret a Pécsi Dózsában Az egy évvel ezelőttihez ké­pest alaposan megváltozik azok­nak a névsora, akik a Pécsi Dózsa képviseletében Tatán ala­poznak. íme: Rapp, Zengői, Légrádi, Mó­ricz, Hernádi, Bendes, Csupak, Halasi, Pápai, Vajda, Györkő, Gór, Tüske, Csicsmann, Rádi, Dunai dr., Kincses, Vincze.­­ Györkő lábtörése miatt utoljára március közepén ját­szott bajnoki mérkőzést. Aztán felépült, s a Dunántúli Kupa mérkőzésein már jó benyomást keltett — mondta Orczifalvi István edző. — Sokat várok a három új fiútól, Rapptól, Csics­­manntól és Górtól. Mi jugo­szláv portyán voltunk, s kupa­­mérkőzéseket játszottunk, s így sokáig versenyszerű edzésben voltunk, csupán 12 napot pi­hentek a játékosok. Tatán tehát bírják majd az edzésmunkát, játékost is elviszünk magunk-­­­kal, mert tehetségesek és szor­galmasak — mondta az edző. — Sajnos, Alberték nem jöhetnek­­ velünk, s így nehéz lesz csa-­­­patunkat összekovácsolni a­­ VVK-mérkőzésre s a bajnokság rajtjára. Az AS Romától még­­ mindig nem kaptunk választ, s­­ így nem tudjuk, mikor játszhat­­j­­uk le a két mérkőzést. Ha feb­ruár 28-ig le kell játszanunk, akkor gyorsított tempójú alapo­zásra lesz szükség, illetőleg for­­mába hozásra. Ez nem jelent majd különösebb gondot, hiszen mi az előalapozás időszakában már nagyot léptünk előre, túl vagyunk az 50 km-en (!), s 17 edzés van mögöttünk. Megemlítette, hogy a kis Fenyvesi az esküvője miatt két nappal később kezdi el a tatai edzésmunkát, mint a többiek. Az új szerzemények közül Karába katona, a kis Soós még úttörő, Zsirai pedig érettségire készül, s nem akarják három hétre ki­kérni az iskolából, s Pálmainak sem akarják megszakítani a ta­nulmányát. Ez a két fiatal a többiekkel együtt Zalka András irányításával alapoz az Üllői úton. — Lényegesen jobb erőálla­potban utazunk az idén Tatá­ra, mint tavaly — mondta Szu­sza Ferenc, az Újpesti Dózsa ed­zője. — Az előalapozás megtette a hatását. A fiúk valamennyien jó erőben vannak. December 15 óta mindennap tartottunk ed­zést, egyszer-egyszer még jég­korongmérkőzést is vívtunk, örömmel láttam, hogy a fiúk milyen nagy kedvvel hajszolták a korongot, miközben minden izomcsoportjukat alaposan meg­mozgatták. Néhányan leadták súlyfeleslegüket is. Ez lesz a 18-as keret: Láng, Cselényi, Bánvölgyi,­­ Rajna dr., Várhidi, Sóvári, Szí­ni, Nagy Béla, Noskó, Verebély, S Lenkei, Göröcs, Bene, Kuharsz­­ki, Dunai II, Sebők, Zámbó, Solymosi. Az öt új játékos: Dunai II, Nagy B., Sebők, Bánvölgyi és Noskó. Várhidi Pál csapatkapitány szerint a játékosok kitűnő han­­­­gulatban várják Tatát. Igen az idei lesz. Ez a tatai keret: Takács, Fónyad, Posch, Maro­si, Sípos, Dudás, Mihalecz, Nóg­rádi, Tussinger, Nagy A., Ba­logh, Tichy, Tóth, Komora, Fe­hér, Jósa, Halter, Derschbach. A Vasas Varga és Szentmihályi nélkül A Vasas tatai gárdájában nem találjuk a két kapus, Szentmi­hályi és Varga nevét. A válo­gatott kapus már régebben be­jelentette, hogy a jövőben nem kíván a Vasasban szerepelni. Varga pedig katona, így aztán két egészen fiatal kapuvédő megy Tatára, az újonnan igazolt Solymosi és a saját nevelésű Dési. F­illovszky edző vezetésével nagyon alapos edzéseket tar­tott a csapat, mégpedig min­dennap, még karácsony másnap­ján is — újságolta Rózner Győ­ző elnökhelyettes. — Biztos, hogy Tatán nem lesz senkinek izomláza. A tatai különítmény: Solymosi, Dési, Ihász, Sárosi, Rozsnyó, Liebhuber, Fister, Nell, Berendi, Mathesz, Molnár, Sas, Pál, Machos, Puskás, Far­kas, Szimcsák, Bakos. Új nevek a Bp. Honvédban Esélyesebb a BVSC a szombati jégkorong-rangadón A jégkorong-bajnokság az első forduló hajrájához érkezett, s a szombati találkozó dönti el, melyik csapat marad listavezető a bajnoki táblázaton. Ezt a kér­dést fogja eldönteni a BVSC— újpesti Dózsa találkozó. Mit várhatunk? A bajnokság eddigi lefolyása azt bizonyítja, hogy ez a két együttes a legkiegyensúlyozot­tabb, s nem véletlenül állnak pontvesztesség nélkül. Az új idényben egyszer már találko­zott egymással a két csapat, s akkor a vasutasok 3:1 arányban nyertek. Meg tudják-e ezt ismé­telni most is? A Magyarország—Spartak Plzen találkozón előfordult, hogy a teljes BVSC-ötös ját­szott, s nem is rosszul. A vas­utasok erőssége a védelem, de a Béke Kupa döntőjén, megle­petésre nem a játék lassítására, hanem felgyorsítására­­ töreked­tek, s így győzték le 3:1-re az újpestieket. A teljesítményük egyenletes volt, s figyelembe véve azt, hogy az újpestieknél Boróczi és szerda óta Lőrincz is a sérültek listáján szerepel , a BVSC esélyesebb. Az újpesti lila-fehérek, elte­kintve a Béke Kupa döntőjétől, jó játékot nyújtottak, s kétszám­jegyű győzelmet arattak olyan ellenféllel szemben, mint a több­szörös bajnok, a Bp. Vörös Me­teor. Kétségtelenül nagy hát­rány számukra, hogy nem játsz­hat szombaton sem Boróczi, sem Lőrincz. Vedres a nemzetközi tornán, valamint az FTC ellen is kitűnő formában védett, s ha nyugodtan véd, akkor nagy se­gítségére lehet csapatának. Az újpestiek sebezhető pontja a vé­delem, de ha a csatárok segí­tik őket, akkor megerősödhet­nek. Komoly problémát okozhat a vasutas védelemnek Bán­­kutiék sora. Jó formában van­nak és gól­veszélyesek. Ha hely­zeteiket ki tudják használni, akkor hozzájárulhatnak ahhoz, hogy továbbra is az újpesti Dó­zsa marad a bajnokság élén. A szurkolók és a szakemberek érdekes és színvonalas játékot várnak a pillanatnyilag legjobb formában levő két együttestől. A szerda este lejátszott BVSC —Bp. Postás találkozón a vas­utasegyüttes 8:0 (3:0, 2:0, 3:0) arányban győzött. A mérkőzést Sb­abák és Rancz vezette. BVSC: Balogh — Babán, Koutny — Gá­­mán, Bikár, Zsitva B. Csere: Pásztor, Kertész, Rósa, Bakai, Leveles, Miklós, Kun, Dudar, Kepesi J. Edző: Háray Béla. Bp. Postás: Bessenyei — Dvorszki, Horváth — Klemm, Gyöngyösi, Révész. Csere: Keresztes, Fal­­ler, Szikra, Vajdafi, Berta, Sza­bó, Edelmayer, Mogyoródi, Grol­­musz, Szántó. Edző: Molnár Ti­bor. Gólütő: Zsitva B. (13. és IV. perc), Gámán (19. p.), Bakai (30. p.), Dvorszki (38. p., öngól), Gá­mán (42. p.), Babán (51. p.), Zsit­va B. (55. p.). Kiállítás: 8 perc a BVSC-nél, 4 perc a Bp. Postás­nál. A BVSC szemmel láthatóan tartogatta erejét a szombati rangadóra, ennek ellenére bizto­san győzött. A Bp. Postás lelke­sen küzdött, de az I. harmadban nem tudta kihasználni ember­előnyét, s néhányszor biztos gól­helyzetekben hibáztak. A bajnokság állása 1. Újp. Dózsa 6 6 ------- 69: 7 12 2. BVSC 6 6 ------- 38: 7 12 3. FTC 6 3 — 3 36:20 6 4. Bp. V. Met. 5 3 — 2 22:23 6 5. Bp. Építők 5 2 — 3 23:33 4 6. Bp. Előre 5 1—4 12:36 2 7. Bp. Postás 6 1—5 14:46 2 8. Bp. Sport. 5 — — 5 9:51 — Minden olvasónknak boldog új évet kívánunk!

Next