Népsport, 1965. május (21. évfolyam, 86-107. szám)

1965-05-01 / 86. szám

! rMm |f M ? a. K^***// ^„ MI A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA ————^W ■——IWI ——■III Ilin — ■!!■—N­ !■■■!■ Ilin ■!■■■ nini -vuvhbbub* ««»!—■ •. .­X * »rpn*«ww SZOMBAT, 1965. MÁJUS 1. ★ Ára: I forint­ok XXI. ÉVFOLYAM, 86. SZÁM Négy sportágban válogatott, nemzetközi és bajnoki mérkőzések az ünnep két napján Megérkeztek a francia ökölvívók ♦ A kardozók a Hungária Kupáért ♦ Teljes mezőny kötöttfogásban ♦ Labdarúgásban a Budapesti Vidék válogatott után, ismét a bajnoki pontokért Ritkán történt meg a múltban, hogy május elsején jelentősebb sporteseményeket rendeznek hazánkban. A mostani kettős ünnep — ilyen ritka alkalom! Ennyi nagyjelentőségű, érdekes­nek és izgalmasnak ígérkező sporteseményt má­jus elsején talán még sohasem rendeztek nálunk. Az ünnepi műsor már pénteken elkezdődött. Ekkor bonyolították le a Bp. Honvéd nemzet­közi „Szabad május 1” versenyét, játszották a Győri Vasas E­TO—Benfica Bajnokcsapatok Európa Kupa labdarúgó-mérkőzést, s került megrendezésre a Magyarország—Brazília Davis Kupa mérkőzés első napi két egyes játéka. Az események legtöbbje azonban a kettős ünnepen kerül lebonyolításra. TENISZBEN szombaton és vasárnap folytatódnak a Davis Kupa küzdelmei. Szombaton a Gulyás, Szikszai­­páros játszik a brazil kettős ellen, vasárnap pedig a befejező nap utolsó két egyes játékára kerül sor. VÍVÁSBAN az ünnep első napján rendezik meg Budapest párbajtőr-bajnokságát, vasárnap pedig párbaj­tőr tájékoztatóverseny és a Hungária Kupa nemzetközi kardverseny lesz műsoron. BIRKÓZÁSBAN s szakkörökben érdeklődéssel várt országos kö­töttfogású bajnokság küzdelmeit bonyolítják le. LABDARÚGÁSBAN május 1-én a Népstadionban régi szép hagyo­mányt újítanak fel. A Budapesti Vidék talál­kozón a fővárosiak színeiben a magyar válo­gatott játszik, s ellenfele bizonyára mindent elkövet majd, hogy sikert érjen el legjobbjaink ellen. Különben labdarúgásban két NB 1-es mérkő­zést, az alsóbb osztályokban pedig teljes for­dulót bonyolítanak le a csapatok. SAKKBAN az országos felnőtt férfi bajnokság X., XI. for­dulójára kerül sor. Jut egy bajnokság súlyemelésre is. Most kerül megrendezésre az ifjúsági CSB. Bajnoki küzdelmeket játszanak kosár-, kézt­es gyeplabdacsapataink, és bajnoki fordulót bonyolítanak le tekében is. RÖPLABDACSAP­ATAINK közül a legjobb női csapatok a Budapesti Ifjú­sági Napok keretében a Budapesti Nőtanács vándorserlegéért mérkőznek, férfi csapataink pedig a Magyar Ifjúság vándorserlegéért küz­denek. Budapest mind a 22 kerületében a különböző sportágak bajnoki küzdelmein, országos verse­nyein kívül számos sportágban lesznek verse­nyek, mérkőzések, kupaküzdelmek és bemuta­tók. A tömegsport rendezvények szinte meg­számlálhatatlan sokasága közül a 1. ker. Czakó utcai sporttelepen asztalitenisz-, kézilabda-, kis- és nagypályás labdarúgó-mérkőzéseket játsza­nak. A hűvösvölgyi Nagyréten több mint 10 sport­ágban küzdenek a versenyzők. Az Újpesti Dózsa­­stadionban témabemutatók, élőképek, tréfás vál­tók, a VIII. kerületi Asztalos János Ifjúsági Park­ban lovasverseny és még hat sportág versenyei, a XI. ker. Bartók Színpad környékén, Albertfal­ván és Kelenvölgyben gyermekroller, futó- és kerékpárversenyek, a sashalmi Piros Rózsa utcai sporttelepen gokart-bemutató, villámtor­nák, s más bemutatók a XVIII. kerületi Város­ház utcai Úttörőtáborban mintatáborozások lesz­nek. De a felsorolt eseményeken kívül is kitűnő­nek ígérkező sportműsort bonyolítanak le a cse­peli sporttelepen, a XX. kerületi Petőfi-park­­színpadon, az EVTK-pályán, a XVII. ker. REMTE-pályán, a Béke úti sporttelepen, a Csö­möri úti Ifjúsági Parkban, a Városmajorban, a TF-en, a BEAC-pályán, az FTC-pályán, a Klauzál téren, az Almássy téren, a Czabán Samu téri pályán, a K. Lombik sportpályán. Sok-sok, érdekes, nagy érdeklődésre számot tartó sporteseményre kerül sor vidéki váro­sainkban és falvainkban is. „Jó verseny lesz!" Gurics és Pólyák a kötöttfogású birkózóbajnokság esélyeiről Mit csinál a birkózó a verseny előtt? Futballozik. A válogatott keret utolsó edzése az országos kötöttfogású bajnokság előtt legalábbis ezt bi­zonyította. A Sportcsarnok melletti kispálya kapujának hálója egy órán át a legjobb ma­gyar birkózók lövéseitől zörgött. Szinte kivétel nélkül mindenki pályán van, de a távollevőknek sincs komoly sérülésük. Ez azt jelenti, hogy a hét végén a teljes magyar élgárda szőnyegre lép majd. — A legjobbaknak kötelező is az indulás, hi­szen a tamperei világbajnokság előtt ez az utolsó nagyobb erőpróba — fűzte hozzá Gurics György, a válogatott keret vezetőedzője. Frissen, jó erőben mozognak valamennyien. Potyognak a gólok. — Remélhetőleg ez a frissesség a szőnyegen is megmarad — jegyezte meg Pólyák. Edzés után mi másról lehetett volna szó, mint az esélyekről. Abban mindenki egyetértett, nem könnyű jósolni a bajnokság előtt. — Nagy esélyes csak kettő van, a két világ­(Folytatás a 6. oldalon.) Szép játék a magyar-brazil Davis Kupa­mérkőzésen 1:1 a® első imp után Az időfelelős mégis kegyes volt. Péntekre kiderült az ég, még a nap is sütött, és nem cso­da, hogy csaknem megteltek a margitszigeti teniszstadion lelá­tói. Egyedül a szél hatott zava­rólag és ugyancsak lobogtatta a magyar és a brazil zászlót a teniszstadion környékén. A né­zők jórésze óvatosan, átmeneti kabátban várta a Davis Kupa­­találkozó kezdetét. Az első lab­daváltásra azonban túl sokáig kellett várni. A két bajnok, Gu­lyás és Barnes alaposan beme­legített a kölcsönös üdvözlések és a zászlócsere után. — Nem csinálhat itt a szél valami meglepetést?... — kér­dezte mögöttünk Szusza Ferenc, az újpestiek labdarúgóedzője. S végül kiderült, hogy neki lett igaza. De menjünk sorjában. Gulyás remekelt Bajnokunk nappal szemben, széllel hátban kezdte az adoga­tást. Az elején kissé idegeske­dett, előbb könnyűnek látszó labdát, majd kettős hibát vé­tett. Az alacsony, sötéthajú Barnes hosszan helyezett alap­ütésekkel igyekezett játékba lendülni. Minden mozdulatát hallatlan könnyedség jellemezte. Meglepően jól is adogatott, majd az első kínálkozó helyze­tek után a hálóhoz futott, ahol otthonosan mozgott, igen jól helyezte röptéit. Gulyás 2:1-es vezetésnél elnyerte Barnes ado­gatását, ezzel 3:1-re elhúzott, és jelentős előnyt szerzett az első játszmában. Gulyás igen okosan játszott, semmit sem kockáztat­va a sarkokra helyezte labdáit, ritkán, csak a biztos helyzetek­ben futott előre a hálóhoz. Bar­nes támadásait viszont jól időzí­tett keresztbe helyezett elüté­sekkel vagy átemelésekkel igye­kezett megtörni. A brazil, bajnok Gulyás biz­tonsága, remek játéka nyomán egyre idegesebb lett, s így több hibával játszott. Különösen te­nyeres oldalról hibázott sokat — igaz, jóformán csak tenyerest kapott. Gulyás már 5:2-nél játszmalabdához jutott, de Bar­nes szépített, sőt az 5:4-hez is volt lehetősége. Ekkor csillant fel Barnes előtt a mérkőzés fo­lyamán először és utoljára egy halvány reménysugár, de Gu­lyásnak továbbra is helyén volt a szíve. Változatlan taktikával küzdött továbbra is. Igyekezett az alapvonalon tartani ellenfe­lét, de remekül helyezett elüté­seivel is rendkívül sok értékes pontot szerzett. A jóformán alig hibázó, ri­­vi­erai eredményeit igazoló Gu­lyás biztonsága teljesen fel­őrölte Barnes akaraterejét, aki a második játszmában egyetlen játékot sem tudott nyerni, 18 perc alatt vesztett. A harmadik­ban újabb, már kilátástalannak látszó kísérletet tett. Gulyás továbbra sem vesztett biztonsá­gából, 1:1 után 6:2-re nyerte a játszmát és ezzel a mérkőzést is. A közönség méltán részesí­tette hatalmas ünneplésben. Gulyás alig győzte fogadni a megérdemelt gratulációkat, va­lóban kiválóan játszott. Ro­nald Barnes idegessége viszont a mérkőzés után sem csillapo­dott. Elkeseredetten magyaráz­ta: — Két hónapon át gyors, fü­ves és betonos pályán játszot­tam az Egyesült Államokban, szokatlan volt a lassú salak. Ilyen előkészületek után a ki­válóan, szinte hibátlanul játszó Gulyással szemben nem tud­tam mit kezdeni. Minden lab­dát visszaütött, halálbiztosan játszott, és ez engem rendkívül idegesített. Kiváló játékához csak gratulálni lehet. Korpás is jól küzdött A nyurga, balkezes Koch nagy becsvággyal, támadó játékkal kezdett a magyar csapat húsz­éves újoncával szemben. Kor­pás eléggé idegesen játszott, 0:3 után nyerte az első játékot, de közben szép dolgokat csi­nált, ahogy mondani szokás, volt fantázia a játékában. Koch nagyobb tapasztalata s kétség­kívül nagyobb tudása is az el­ső két játszmában diadalmas­kodott. A harmadikban Kor­pás feljavult, 4:1-re, majd 5:3- ra vezetett. Felpörgetett, hosz­­szan helyezett alapütéseivel és meglepő jó röptéivel nagyon sok szép pontot szerzett. 5:3, majd 6:5 arányban is vezetett a nyurga, hosszú karú, igen jól röptéző Koch azonban mindig ki tudta egyenlíteni hátrányát, és a harmadik játszmát is megnyerte. Korpás egyáltalán nem keltett csalódást, jól küz­dött, és Kochot lényegesen na­gyobb küzdelemre tudta kész­tetni, mint Barnes Gulyást. A második találkozón több élveze­tes labdamenet után gyakran tapsolt a közönség. A közel négyezer néző bár hiába szurkolt , hiszen a két játékos között jelentős tudásbeli különbség volt —, nagyon élvezte a játékot. Az első nap után tehát Ili­re áll a magyar—brazil Davis Kupa-találkozó. Bajnokunk formája, nagyszerű játéka joggal támaszthat biza­kodást, és az első nap után, úgy hisszük, minden bizonnyal a szombati páros dönti el a to­vábbjutás sorsát. Magyarország—Brazília 1:1, Margitszigeti teniszstadion, 3500 néző. Gulyás István—Ro­nald Barnes 6:3, 6:0, 6:2. Tho­­mas Koch—Korpás Attila 6:3, 6:2, 8:6, V. D. Remek kupaküzdelem volt Benfica—Győr 1:0 (0:0) N­épstadion, 70 000 néző. Ve­szette: Hansen (Amunsen, Jen­sén). Már órákkal a mérkőzés előtt megindult a gépkocsikaraván a Népstadion felé. A szurkolók sűrű sorokban kígyóztak az ut­cákon. A hűvös, szeles idő el­lenére is csaknem megtelt a nézőtér. A győriek kora délután érkez­tek meg Tatáról, s a Benficával együtt már korán kinn voltak a stadionban. A magyar váloga­tott keret tagjai is belátogattak a magyar csapat öltözőjébe, nyu­galomra és győzelemre buzdí­tották a lázas igyekezettel ké­szülődő játékosokat. Máté is ott volt közöttük, kijelentette, hogy sérülése teljesen rendbejött és vállalja a játékot. És milyen érdekes a labda­rúgás , nemcsak a győriek öl­tözőjében uralkodott idegesség, hanem hasonló jelekkel talál­koztunk a portugáloknál is. Elek Schwartz edző mókásan meg­nézte a vezetők pulzusát, s mo­solyogva mondta: „Idegesek vagyunk?... Hatalmas hangorkánban futott ki a két csapat a pályára, a Benfica tűzpiros mezben, fehér nadrágban, a győriek pedig tisz­ta fehérben. Eusebio és Palotai, a két csapatkapitány választott, s a következő összeállításban kezdtek: Benfica: Costa-Pereira — Ca­veni, Germano, Raul, Cruz — Periolis, Coluna — Augusto, Tor­res, Eusebio, Sim­oes. Edző: Elek Schwartz. Győri Vasas ETO: Tóth — Kiss, Orbán, Tamás — Palotai, Máté — Keglovich, Győrfi, Soproni, Korsós, Povázsai. Edző: Hidegkúti Nándor. Góllövő: Augusto. Szöglet­arány: 8:4 (4:3) a Győr javára. Nagy hangorkánban kezdődött a játék. A Győr támadott, de kapkodva. A 8. percben Ger­mano hazaadással tisztázott Korsós elől. Nagy lelkesedéssel küzdöttek a győriek, néhány jól induló támadásuk azonban a belsők ügyetlenkedésén akadt el. Egyelőre nem nagyon lehetett látni a Benfica sztárjainak csil­logását. Csak Augusto villám­gyors elfutásai jelentettek él­ményt a nézők számára. Keglo­vich szép támadása szögletet hozott. Győrfit is csak szöglet­re tudta Cavem szerelni. A 19. percben egy felpattanó labdát az előretörő Coluna megkísérelt kapura rúgni, noha látta, hogy Tóth belevetődéssel a labda bir­tokába került. Az összecsapás­nál Tóth megsérült, a kapu mögött ápolták. Palotai már fel­vette az 1-es mezt, amikor a kapust mégis sikerült talpra­állítani. A kényszerszünet után nagy lendülettel rohamozott a Győr, de ismét kiütköztek a hi­bák: pontatlan, rosszul időzített átadások. A 28. percben Eusebio bombáját Tóth bravúrosan szög­letre hárította. A választámadás végén Győrfin akadt el egy ke­csegtető győri támadás. A 35. percben Cavem tört előre, pon­tos beadása Torres lábáról szállt a kapu fölé. Egy pillanat­ra sem csökkent a győriek tá­madókedve. A 42. percben Po­­vázsai fölé lőtt. Három perc múlva Korsós előtt nyílott gól­szerzési alkalom, de nem tudta levenni a labdát, ez elpattant tőle, és Germano elfejelte. A hosszabbítás öt percét is a győ­riek fölénye jellemezte. SZÜNETBEN a győri öltözőben Hidegkúti edző elégedettségét fejezte ki. Azt mondta: lelkesen, jól ját­szik a csapat, de, sajnos, két gólhelyzet kimaradt. Egyénen­ként adott további utasítást a játékosoknak, s aztán felolvasta azt a buzdító táviratot, amelyet az olaszországi Mantovából ka­pott. A Benfica bezárkózott. A H. FÉLIDŐT győri rohamok vezették be. A 48. percben Povázsai elfutott, s a jó ütemben érkező Soproni mellé fejelt. Az 53. percben Győrfi jó át­adását Povázsai magasan fölé lőtte. Két perc múlva Korsós elszáguldott a bal oldalon, 10 méteres lapos lövését Costa- Pereira szögletre ütötte. A 60. percben Győrfi elől a 16-osra kifutva lábbal mentett a Ben­­ica kapusa. Benfica-percek kö­vetkeztek. Két eredménytelen szögletet rúgtak a vendégek. A 70. percben vezetést szer­zett a Benfica. A győri kaputól mintegy 40 méterre Coluna sza­badrúgást ivett a győri kapu elé, Torres­­ középre fejelt, a labda Augusto elé szállt, aki egyből 14 méterről a kiinduló Tóth felett a kapu közepére emelte a labdát, amely a léc alatt hullt a hálóba. 1:0 a Ben­fica javára. A 73. percben Torres előtt volt helyzet, de Orbán mentett. A 77. percben Győrfi kitört, de a 16-oson Carem utolérte és szerelte. Mindjárt utána Orbán igen rosszul adott haza, Euse­bio elcsípte a labdát, elment vele és Kiss csak üggyel-hajjal tudott menteni. Jó győri táma­dás futott végig a pályán a 80. percben. (folytatás a 8. oldalon.) (Kölcsényi Zoltán felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék