Népsport, 1965. június (21. évfolyam, 108-128. szám)

1965-06-03 / 109. szám

MÁSFÉL EZER vasi fiatal készül A NYÁRI TÁBOROZÁSRA Még néhány nap, és Vas me­gyében is vége az 1964—-65-ös iskolai évnek. A nyári szünet­ben a középiskolások többféle táborozáson vehetnek részt. A Szombathelyi Közgazdasági Technikum kereskedelmi tago­­­zata Von­ya­rcvash­egyen július 14-étől 26-áig, a Celldömölki Berzsenyi Dániel gimnázium Balatonrendesen augusz­tus 16- ától 23-áig rendez táborozást. A celldömölkiek 80, az Se. KÖZ­­KER pedig 50 fiatal sátortáboro­­zását biztosítja. A Vas megyei KISZ-bizottság Velemben az utóbbi években sikeres tábo­rozást rendezett. Ez a központi táborozás az idén is sorra ke­rül. Két csoportban kétszáz fő vesz részt. Ezenkívül 300 fiatal számára hétvégi— szombat-va­sárnapi — táborozást biztosíta­nak Velemben és Apátistvánfal­­ván. A velemi táborozás alkal­mával a megyei természetbarát szövetség vezetői előadást tarta­nak a táj­ékozód­ási sportról. Másnap a tábor lakói egészna­pos kiránduláson vesznek részt a festői környezetű hegyalján és a kőszegi hegyeikben. A VIT tiszteletére négy sportágban — asztalitenisz, kézilabda, röp­labda, labdarúgás — táborbaj­nokságot rendeznek. Az építőtáborokban is megta­láljuk majd a vasi középisko­lás fiatalokat. Csákánydoroszlón 450 fiú az őrségi talajjavítás során csatornaépítést végez. Vil­lányban 400, Ba­latonaligán 50 leány képviseli majd Vas me­gyét az építőtáborokban. Bala­­tonújhelyre az országos táboro­zásra szintén 50 vasi fiatal jut el. Csákánydoroszlón az építő­­munkát szervesen egészíti ki majd a fiatalok sportfoglalkozta­­tása. A VIT tiszteletére induló különböző bajnokságok mellett az MHL vezetői egy-egy alka­­lommal előadást tartanak az összetett honvédelmi sportver­senyről, majd az előadást gya­korlati bemutató követi céllövé­szetben és akadályversenyben. A táborozáson részt vevő fiata­lok magukkal viszik a Kilián­­könyvüket is, és a táborban folytatott versenyek során szer­zett pontokat igazolják. Vas megyéiben mintegy 7 ezer fiatal tanul a különböző közép­iskolákban. Ezek közül több mint m­ásfélez­ren vehetnek részt a nyári táborozásokon, űzhetik kedvenc sportágukat vagy újabb sportággal ismer­kedhetnek meg. K. A. Előszám­a a tölgyfák stadionban ♦ k­­oronás Évszázados tölgyek zöld ko­ronái illatos tavaszban fonnak selymes fényű keretet a debre­ceni stadionnak, amely szombat délután jubileumi esemény szín­helye lesz. Az MTI Debreceni Városi Tanácsa a város általá­nos és középiskolás tanulóinak részvételével jubileumi testne­velési ünnepélyt rendez. A zöld pázsit, a nézőtér fehér karéja, a vörös és fekete salak­pálya színpompás varázslatot ad majd ennek a rendezvénynek, amely önmagában is színes lesz. A fiatalok hétezres menete­t ennyi fiatal részvételével még nem rendeztek eseményt ebben a stadionban — zászlóerdővel és a színek ezernyi pompájával vo­nul majd el a megnyitó percei­ben. Fehér galambok röppennek a magasba, jelképezve a békét. A lányok padgyakorlata alkal­mával piros-sárga-kék-fehér-fe­­kete színű mezekben farkadla­nak majd a szereplők. Lesz zászlót ellenvonulásos szabad­gyakorlat, körkötés-gimnasztika, atlétikai jellegű mozgásformák, alakváltozatos gyakorlatok, ken­dő- és karikagyakorlat. Vermes Lászlóné és dr. Kollár Sándor­­né debreceni testnevelési szak­­felügyelők irányításával hóna­pok óta folynak az előkészüle­tek az iskolákban és ezekben a napokban már a stadionban, a bemutató színhelyén. Az esős tavasz sokszor megtréfálta a gyerekeket, a játékos kedvű fia­talokat a próbákon, de remélik, hogy szombat délután napfé­nyes idő kedvez majd a bemu­tatónak. Nagyon készülnek a debrece­ni fiatalok a jubileumi testne­velési ünnepélyre, amelyet a felszabadulás huszadik évfor­dulójának tiszteletére rendez­nek. A debreceni stadionban ezen a sportünnepélyen a fiata­lok a zárókép alkalmával élő­­számot alkotnak, a jubileumhoz illően a huszas szám rajzolódik ki a tölgyfakoronás stadionban. 10. 04 A KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK JELENTI MANCHESTERBŐL Mi szól a Ferencváros a visszavágón? Két napja csak, hogy az Old Traffor­d-s­tad­i­onban véget ért a Manchester United—Ferencváros VVK elődöntő mérkőzés, de máris lekerült a helyi lapok napirendjéről. Az ismert man­chesteri lap, a Guardian is el­intézte a találkozót annyival, hogy Matt Busby és fiai biza­­kodók, készülnek a következő mérkőzésre és biztosra veszik, hogy az egygólos előny elegen­dő lesz nekik a VVK döntőjébe jutáshoz. Minden angol lap elismerte, hogy a Ferencváros igen jó ké­pességű együttes, sőt Busby azt is hozzátette egyik nyilatkoza­tában, hogy „a legjobb konti­nentális csapat, amellyel az utóbbi fél évben a Manchester United találkozott”. A helyiek bizakodása mégsem látszik alap­talannak ... Bravúrokra képes, kitűnő támadósor A zöld-fehérek valóban jól játszottak, sokkal jobban, mint a VVK eddigi mérkőzésein, ide­genben bármikor. Mégis a hétfő esti küzdelem ismeretében csak ezt mondhatjuk, hogy nagyon nehéz 90 perc elé néznek a Nép­stadionban. A Manchester United ugyanis jobb, mint az átlagos angol csa­patok, nem véletlenül nyerte az angol bajnokságot, és nem vé­letlenül kitűnő a nemzetközi mérlege. Támadójátéka nem a szabványos, jól ismert „rúgd és fuss” elven alapuló angol já­ték, hanem sok­kal változato­sabb, ötletesebb. Szerencsésen keveredik ebben a játékban az angol és a skót futball sok eré­nye. A támadósorban három nagy egyéniség is van. Charl­­ton, a kopaszodó csatár, aki nemcsak „nyakába veszi” az egész pályát, hanem kitűnően váltogatja a hosszú és rövid át­adásokat, ördöngösen fedezi tes­tével a labdát, és hatalmas lö­véseivel még a kapura is ve­szélyes tud lenni. A skót Lil­u-t­­ nem kell külön bemutatni. Szel­lemes, ötletes, az összjátékban nagyon jó résztvevő, a kapura is hallatlanul veszélyes csatár.­­ A harmadik egyéniség Best, a­­ balszélső. Nemcsak bozontos Beatles-frizurája miatt kelt fel­tűnést, hanem gyorsaságával, cseleivel és erőszakosságával. Ezt a három kitűnő játékost jól egészíti ki a gyors, ügyesen cse­lező Conelly és a nyurga Herd, aki a mezőnyben nem mutat túl sokat, de a kapu előtt rendsze­rint a helyén van. A támadósor mögött határo­zott, kemény és gyors védelem játszik, amelynek két csillaga a középhátvéd Foulkes és a bal­fedezet Stiles. Előbbi a jó angol középhátvédek erényeit és hi­báit egyformán magáénak mond­hatja. Gyors, fáradhatatlan, jól fejel, remekül ütközik, de cse­lekkel, összjátékkal könnyen zavarba hozható. Egészen más típus Stiles. Ő az igazi profi! Aki a pénzért mindenre hajlan­dó. Az angol újságíró-kollégák azt mesélték róla, hogy a Man­chester védelmében az ő felada­ta a ,,nagytakarítás”. Rá szok­ták bízni a legveszélyesebb el­lenfeleket, és Stiles nem válo­gat az eszközökben. Őrá még a közismerten kemény angol fut­ballban is gyakran használják a kíméletlen és durva jelzőt. A kiegészítő emberek jó fut­ballisták, különösen a jobbfede­zet Crevand, de ennél nem töb­bek. Dunne, a kapus pedig még a jelenleg „kapusszegény Ang­liában” is a gyengébbek közé tartozik. Budapesten ma is játék lesz Amikor a mérkőzés után Matt Busbyval, a müncheni repülő­szerencsétlenséget túlélt, vete­rán edzővel beszélgettünk, bi­zakodását azzal magyarázta, hogy Budapesten más játék lesz. — Biztonságosabbá tesszük védekezésünket — mondta —, klasszis csatáraink pedig a legkisebb lehetőségekre is le­csapnak! Részben igazat kell neki adni. A Népstadionban a Fe­rencváros minden bizonnyal határozottabb és erőteljesebb támadójátékot nyújt majd, mint Manchesterben, hiszen be akar­ja hozni hátrányát és nyilván­valóan lehetőségeket ad az an­gol támadóknak. Kérdés csu­pán: milyenek lesznek ezek az alkalmak és hogyan tudnak majd az ellenfelek élni vele. A Ferencváros oldalán áll a hazai pálya előnyén kívül az angol védelem megzavarha­­tósága és a manchesteri csa­pat kapusának bizonytalansága. Ha a zöld-fehér támadók nem sablonfutballt játszanak, ha­nem sok mozgással, gyors át­adásokkal lepik meg az angol védőket és ügyesen alkalmaz­zák a szárnyak változtatásait, akkor bőven tudnak majd hely­zeteket teremteni, emellett rendszeresen kísérletezniük kell távoli átlövésekkel, különösen a lapos, a jól sarokra tartó labdákkal, mert ezek Dunne gyengéi. És még valami szól a Fe­rencváros mellett: az egyre ja­vuló forma. Jó a zsúfolt program A szurkolók, de még a szak­emberek közül is sokan féltet­ték a Ferencvárost vitathatat­lanul zsúfolt tavaszi program­jától. Heti átlagban hónapokon át két komoly tétremenő mér­kőzést játszani, közben gyak­ran utazni, bizony nem kis fel­adat. Ha azonban egy csapat megfelelően alapozott, s a ke­mény edzések mellett menet közben is kitart, akkor az ilyen program nem hátráltat, hanem a csapat fejlődését, összeková­­csolódását, mérkőzésgyakorlatát és a játékosok önbizalmát is növeli. Mi volt az, ami az angol szak­embereket és újságírókat Man­chesterben leginkább megra­gadta a magyar együttes játé­kában? Elsősorban az, hogy az első pillanattól kezdve egyen­rangú ellenfélként lépett fel a Ferencváros. — Megszoktuk már, hogy a vendégcsapatok beállnak véde­kezni — mondta az egyik angol újságíró kolléga. — A Ferenc­város nemcs­ak vezető góljával, hanem sokkal inkább tervszerű támadójátékával lepte meg az United játékosait és tette őket idegessé. Nem lehet tudni, hogy miként szerepel az FTC vasárnap, de annyi bizonyos, hogy ez a ne­héz tavasz, nemzetközi szinten is számottevő csapattá érlelte az együttest és kialakult, érett játéka a bajnoki csatákban is jól érvényesül. Az FTC példája tanulságos lehet minden csapatunk vezető­jének. Nem kell tartani az idényben a játékosok terhelésé­től. Akik jól készültek és sport­szerűen élnek, azok bírják akár hetenként kétszer is a tétre menő mérkőzéseket A zsúfolt program nem veti őket vissza, sőt a játékosok egyénileg is fej­lődnek. Nagy eredmény lenne... A ferencvárosiak kitűnő manchesteri teljesítménye Euró­­pa-szerte felhívta magára a szakemberek figyelmét. A zöld­­fehér vezetők még a mérkőzést követő éjszakán ajánlatokat kaptak különböző portyamér­­kőzéseikre. Elfogadni ugyan nem tudták, hiszen programjuk őszig szinte napra meg van ha­tározva, de az ajánlatoknak is örültek, a bizonyságát látták benne csapatuk elismerésének. A Manchester United „tes­tén” tehát bejutni a VVK dön­tőjébe hatalmas siker lenne. Jelentékenyen növelné az egész magyar labdarúgás tekintélyét. Talán a Ferencváros képes lesz erre a bravúrra. Manchester, június 2. Ardai Aladár \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ | Széljegyzet \ Ami késik - múlikS­zép nagy stadion a mi Népstadionunk. Büszkék is va­gyunk rá, valahányszor külföldi turistacsoport érke­zik, nem mulasztjuk el megmutatni. Csak egy hibája van ennek a mi stadionunknak, hogy nincs mindig tele. Azt mondjuk, hogy a televízió az oka. Azután kiderül, hogy nem is mindig a tévé csábítja el a nézőket. Inkább a kellő propaganda hiánya. Irigykedve olvastuk a hírt, hogy a világszerte nagy ér­deklődést kiváltó labdarúgó VB-selejtezők jegyeit szétkap­kodják. Stockholmban csak ősszel lesz a Svédország—NSZK- viadal, mégis már májusban elfogyott minden jegy. Lehet, hogy a svédek jobban szeretik a labdarúgást, mint mi? Aligha. Nálunk is lesz VB-selejtező visszavágója. Két olyan or­szág csapatát fogadhatjuk, mint Ausztria és az NDK labda­rúgóit. Most sokat hallunk, beszélünk ezekről a mérkőzé­sekről, s bár még ősz messze van, esetleg nem ártana elkez­deni a jegyek árusítását. Hátha nálunk is érdeklődnének annyian, mint Stockholmban. De, ha az Ausztria és NDK elleni visszavágó időpontja még messzi is van, az olasz—magyar mérkőzés ideje erősen közeleg. E mérkőzés jegyeinek árusítása már megkezdőd­hetne. Miért ásítozzék a lelátó üresen, ha egyszer tele is lehet? Csak fel kell hívni rá a figyelmet, csak ösztönözni kell a labdarúgást amúgy is szerető nézőket. Ezt soha nem lehet elég korán elkezdeni. Erre intenek a külföldi példák is. És az, hogy ami késik , múlik. t­r Tájékoztató a IVX döntőjének színhelyéről, a 3. Ju­ver­­tus—A­tle­tico Madrid mérkőzésről A Ferencváros szerdán dél­előtt sajtótájékoztatót tartott, amelyen Végh Aladár, az egye­sület elnöke, majd Técsi Gyula, az elnökség tagja, továbbá Éri József szakosztályvezető és Mé­száros József edző számolt be a manchesteri mérkőzésről, s is­mertették, hogyan készülnek a zöld-fehérek a vasárnapi vissza­vágóra. Egyöntetű volt a véle­mény: ha a Ferencváros olyan lelkesen és odaadóan küzd, mint Angliában, akkor a siker nem maradhat el és a csapat beke­rülhet a VVK döntőjébe. ★ A vasárnapi VVK elődöntő­­mérkőzés, amelyen az angol és a magyar bajnokcsapat lép pá­lyára, a tervezettnél negyed órával korábban, 17.45-kor kez­dődik. A mérkőzésen, francia já­tékvezetői hármas működik. Az érdeklődés igen nagy. Lehet, hogy telt ház lesz. Ha a Ferencváros behozná hát­rányát és harmadik mérkőzés válna szükségessé, a szabályok értelmében, sorsolással döntik el, hogy ezt Manchesterben, vagy Budapesten játsszák le. Tárgya­lások folytak arról is, hogy bár­melyik csapat jut a döntőbe, hol legyen a mérkőzés. Általában az a vélemény: ha csak egy talál­kozót játszanak semleges pályán, akkor ez NSZK-t választják a döntő színhelyéül. ★ A Vásárvárosok Kupa rendező bizottsága Stanley Rous elnökle­tével ülést tartott Baselban. Ezen úgy döntöttek, hogy a harmadik Juventus—Atletico Madrid mér­kőzést nem Marseille-ban, hanem Torinóban bonyolítják le csütörtö­kön, svájci játékvezető közremű­ködésével._____________ AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNVXXXXXXXXXXVXXWXXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy | Közel negyvenezer jegy már elkelt I­ g­a­z a vasárnapi VVK-visszavágóra — Mondják uraim, hát nem csupa bosz­­szúság az élet? Azt mondom hétfő délután a fiúknak: no, ha a Fradi csak egy góllal húzza le a gyufát Mencseszterben, va­sárnap az egész bri­gád a vendégem a Stadionban. Ma aztán, ahogy felmarkoltam a dohányt, jöttem. Ha már egyszer ilyen peche van az ember­nek, nem tehet mást, mint hogy fizet. Allja az adott szavát... Lisztes hajú, köpcös férfi tartja ez­t a kis szabadelőadásfélét, mi­közben egy marok zöld színű jegyet s egy másik marok ap­rópénzt igyekszik va­lamiféle elfogadh­ató rendibe begyömöszölni hatalmas tárcájába. És közben „bosszúság” ide meg „pech” oda, vidáman csillog a sze­me, mint egy győztes hadvezérnek. Különö­sebben még az sem kedvetlenül el, hogy szinte senki sem fi­gyel rá, még a „gyu­falehúzás” kitétele is érzéketlenül siklik el a fülek mellett. Az érdektelenség, persze, érthető. Min­denki dicséretes buz­galommal töri magát, hogy minél előbb, ő is jegybirtokos legyen itt, a Népköztársaság úti Sportjegyirodában. Hogy ott ülhessen ő is vasárnap délután a Népstadion valame­lyik lelátóján ... Hogy végigélvezhessen egy minden bizonnyal ér­dekfeszítő, izgalmas kilencven percet... A Vásárvárosok Kupája elődöntőj­ének vissza­vágóját, a Ferencvá­ros—Manchester Uni­ted találkozót... — Hétfő reggel kezdtük el árusítani a jegyeket — mondja . Bordás Miklós, a jegyiroda vezetője —, estig elkelt belőlük mintegy háromezer. Kedden már ennek a többszöröse fogyott el, most, szerdán üzem­zárásig pedig már több mint a fele illetékes kezekben lesz. Körül­belül negyvenezer jegy. — Ez azt jelenti, hogy... — Igen, ez azt je­lenti, hogy jó néhány szektor már teljesen elfogyott. Nagyobb az érdeklődés, mint leg­utóbb a Benfica­­meccsnél volt. Négy nappal a mér­kőzés előtt tehát kö­zel negyvenezer jegy már elkelt, összesen mintegy nyolcvanezer jegyet adnak el. Szóval, kedves szur­kolók, nem árt siet­ni!... — Szombaton két óráig árusítunk elő­vételben, vasárnap pe­dig délután egytől már csak a helyszínen ... Ha ugyan lesz még mit. Hát, ahogy elnéz­tük ... K. L. M. 'VvVVVVXVXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX< Időszerű kérdések - Időszerű feladatok Kedden ülést tartott az MTI Buda­pesti Tanácsának elnöksége. Először Harót János számolt be a főváros 18 kiemelt sportegye­sületében folyó káder­munkáról. Az elnökség elhatározta hogy a következő oktatási évben az alap-, közép- és felsőfokú sport­­vezetőképző tanfolyamokon meg­határozott számú helyet biztosít a sportegyesületeknek. Megálla­podnak a Sportvezető- és Edző­képző Intézettel abban, hogy a jelentkezők csak a sportegyesü­­letek előzetes javaslata alapján nyerjenek felvételt. A jövőben arra is figyelmet fordítanak, hogy a vezetésbe megfelelő szá­mú fiatal és nő kerüljön. Jurida Károly, a Budapesti Birkózó Szövetség elnöke, a fő­városi birkózósport helyzetéről beszélt, örömmel állapította meg, hogy a versenyzői­ száma egyre nő. Sajnálattal szólt arról, hogy a szakosztályok viszont fogynak, csökken a bírók szá­ma is és több edző nem műkö­dik. Szó esett az egyes szakosz­tályok költségvetései közti aránytalanságokról is. Horváth Ferenc az MTI I. ke­rületi tanácsának a tömegsport terén végzett munkájáról adott tájékoztatást. Ebben a kerület­ben egyetlen nagyüzem, a Ganz Villamossági Művek, működik, így kifejezetten üzemi sportról beszélni nem lehet. A tömeg­sport kicsit kampányszerű volt, akkor került előtérbe, mikor a versenysportok szüneteltek. Most, ennek leküzdésére, az MTI kerületi tanácsának elnök­sége több javaslatot dolgozott ki. Nő az alapfokú bajnokságok száma. Nemcsak a hagyomá­nyos sportágakban —­ atlétiká­ban, labdarúgásban, sakkban,, asztaliteniszben, röplabdában, lövészetben — rendeznek verse­nyeket, hanem érdekes „sport­­csemegéket" is tartogatnak a kerület lakói számára. Kétfordu­lós fejelőbajnokságot, „kisteke”­­versenyt, görkorcsolya-versenyt és télen szánkó-bajnokságot rendeznek. Igyekeznek a Kilián Testnevelési Mozgalmat tovább­fejleszteni, mert, sajnos, még előfordul, hogy az első jelvény megszerzése után lemorzsolód­nak a részvevők. A magyar élsportban, megha­tározó szerepet betöltő hat fő­városi egyesület — a Csepel, az Újpesti Dózsa,­­az FTC, a Bp. Honvéd, az MTK és a Vasas — nevelő munkájáról Farkas Ala­dár, az MTK Budapesti Tanácsá­nak elnöke beszélt. Hangsúlyoz­ta: sok tennivaló van még abban a tekintetben, hogy az edzők egyúttal versenyzőik nevelői is legyenek. Teniszben a külföldi portyák A női CSB után jelenleg a férfiak küzdelme folyik a csa­pat bajnoki pontokért. Az Új­pesti Dózsa sokszoros bajnok­együttese már csütörtökön végez a hazai CSB-vel és pénteken Ausztriába utazik. A hét végén Mödlingben kerül sor ugyanis a teniszezők első Közép-európai Kupa tornájára. Az idei rendező mödlingi klub mellett Svájc kép­viseletében Zürich, az NSZK képviseletében Stuttgart váloga­tottja szerepel a tornán, az ötö­dik résztvevő a Szokolovo Praha csapata lesz. A németek ez év­ben még nem indulnak. Az új­pestiek szombati első mérkőzé­süket a csehszlovákokkal vívják. A KK után néhány éljátékp­­erise a csehszlovákok 13-a és 20-a között megnev­ezésre kerü­lő nagyszabású nemzetközi baj­nokságára készül. Június végén Bukarestben és Zvinovitzban szerepelnek magyar teniszezők. A hagyományos wimbledoni te­niszbajnokságon pedig bajno­kunk, Gulyás István mellett a tervek szerint egy ifjúsági játé­kos áll rajthoz. Női röplabdatorna Budapesten A pénteken kezdődő nemzet­közi női röplabdatorna külföldi résztvevői csütörtökön, érkeznek Budélpestre. A bolgár együttes tagjai a kora reggeli órákban, az NDK válogatottjának játéko­sai pedig este érkeznek. A Sportcsarnokban megrende­zésre kerülő torna első mérkő­zéseire pénteken este, az ünne­pélyes megnyitó után kerül sor. Ökölvívásban a csapatbajnokság• A hét végén közel négy hóna­­POS szünet után folytatódik az ökölvívó-csapatba­jnokság. Az Európa-bajnokság végeztével a sportkedvelők bizonyára érdek­lődéssel kísérik majd a legjobb hazai versenyzők küzdelmét a mindig népszerű CSB keretébe.­.. Az I. osztály mindhárom mér­kőzését a Sportcsarnokban ren­dezik. Az MTK és a Vasas Dina­mó, valamint az Újpesti Dózsa — Honvéd Zalka SE mérkőzést kettős műsor keretében vasárnap este bonyolítják le, míg a Bp. Honvéd—Tatabánya összecsapás­ra hétfőn este kerül sor. Folytatódik a küzdelem az I B osztályban is. A B-csoport első mérkőzéseit szombaton este ren­dezik meg. Közel 600 nevezés az egyetemi és főiskolai atlétikai bajnokságra Szombaton és vasárnap a­­MAFC-pálya lesz a színhelye az 1965. évi egyetemi és főiskolai atlétikai bajnokságnak. A 29 egyéni bajnoki számra (19 férfi, 10 női), valamint a 3 váltóra 32 egyetem, főiskola, illetve felső­fokú technikum 443 férfi és 138 női versenyzőt nevezett. Külö­nösen a férfiszámok lesznek né­pesek. 400 m-en 39-en, távolban 36-an szerepelnek a nevezési listákon. Érdekessége a baj­nokságnak, hogy a kiírás alap­ján minden hallgató saját egye­teme, főiskolája színeiben in­dulhat, függetlenül attól, hogy mely egyesület tagja. Az Uni­­versiade-keret több tagja a hét végén ugyan külföldön szere­pel, de az itthon maradt és az indulásra jogosult versenyzők között sok élvonalbelit találunk. Mi lesz az ifi pályával? A Bp. Vegyiművek Kén utcai sporttelepének helyére a Fel­vonógyár üzemet akar építeni. A fennálló rendelkezések értel­mében a gyárnak úgynevezett „B-típusú”, korszerű sporttele­pet kellene építenie a sportkör kárpótlására, a sportlehetőségek biztosítására. A Fővárosi Ta­nács már ki is jelölte az új pá­lya helyét az Ecseri úton, a Csillag­garázs melletti terüle­ten, de a Felvonógyárnak a hí­rek szerint nincs elég anyagi­­ fedezete a sportlétesítmény fel­­építésére. A függőben levő­ épí­t­kezés miatt viszont a Vegyi-­­ művek már évek óta nem áldoz­­ a 43 éves pálya szépítésére, új korszerűsítésére, pedig például­­ a labdarúgó-szakosztály igen­­ jól szerepel, esélye van az NB I­II-be való feljutásra. Ideje lenne­­ tehát, hogy végre döntsenek az illetékesek a pálya sorsáról, mert a hosszúra nyúlt vitának a sportolni vágyó fiatalok lát­ják a kárát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék