Népsport, 1965. június (21. évfolyam, 108-128. szám)

1965-06-03 / 109. szám

KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK JELENTI MANCHESTERBŐL Mi szóIa Ferencváros ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ I Széljegyzet \ Ami késik - múlik Szép nagy stadion a mi Népstadionunk. Büszkék is va­gyunk rá, valahányszor külföldi turistacsoport érke­zik, nem mulasztjuk el megmutatni. Csak egy hibája van ennek a mi stadionunknak, hogy nincs mindig tele. Azt mondjuk, hogy a televízió az oka. Azután kiderül, hogy nem is mindig a tévé csábítja el a nézőket. Inkább a kellő propaganda hiánya. Irigykedve olvastuk a hirt, hogy a világszerte nagy ér­deklődést kiváltó labdarúgó VB-selejtezők jegyeit szétkap­kodják. Stockholmban csak ősszel lesz a Svédország—NSZK- viadal, mégis már májusban elfogyott minden jegy. Lehet, hogy a svédek jobban szeretik a labdarúgást, mint mi? Aligha. Nálunk is lesz VB-selejtezö visszavágója. Két olyan or­szág csapatát fogadhatjuk, mint Ausztria és az NDK labda­rúgóit. Most sokat hallunk, beszélünk ezekről a mérkőzé­sekről, s bár még ősz messze van, esetleg nem ártana elkez­deni a jegyek árusítását. Hátha nálunk is érdeklődnének annyian, mint Stockholmban. De, ha az Ausztria és NDK elleni visszavágó időpontja még messzi is van, az olasz—magyar mérkőzés ideje erősen közeleg. E mérkőzés jegyeinek árusítása már megkezdőd­hetne. Miért ásitozzék a lelátó üresen, ha egyszer tele is lehet? Csak fel kell hívni rá a figyelmet, csak ösztönözni kell a labdarúgást amúgyis szerető nézőket. Ezt soha nem lehet elég korán elkezdeni. Erre intenek a külföldi példák is. És az, hogy ami késik — múlik. í f Tájékoztató a IVX döntőjének színhelyéről, a 3. Ju ver. tus—A tle tico Madrid mérkőzésről Két napja csak, hogy az Old Traffor d-s tad i ónban véget ért a Manchester United—Ferencváros VVK elődöntő mérkőzés, de máris lekerült a helyi lapok napirendjéről. Az ismert man­chesteri lap, a Guardian is el­intézte a találkozót annyival, hogy Matt Busby és fiai hiza­­kodók, készülnek a következő mérkőzésre és biztosra veszik, hogy az egygólos előny elegen­dő lesz nekik a VVK döntőjébe jutáshoz. Minden angol lap elismerte, hogy a Ferencváros igen jó ké­pességű együttes, sőt Busby azt is hozzátette egyik nyilatkoza­tában, hogy „a legjobb konti­nentális csapat, amellyel az utóbbi fél évben a Manchester United találkozott”. A helyiek bizakodása mégsem látszik alap­talannak ... Bravúrokra képes, kitűnő támadósor A zöld-fehérek valóban jól Játszottak, sokkal jobban, mint a VVK eddigi mérkőzésein, ide­genben bármikor. Mégis a hétfő esti küzdelem ismeretében csak ezt mondhatjuk, hogy nagyon nehéz 90 perc elé néznek a Nép­stadionban. A Manchester United ugyanis jobb. mint az átlagos angol csa­patok, nem véletlenül nyerte az angol bajnokságot, és nem vé­letlenül kitűnő a nemzetközi mérlege. Támadójátéka nem a szabványos, jól ismert „rúgd és fuss” elven alapuló angol já­ték. hanem sokikal változato­sabb, ötletesebb. Szerencsésen keveredik ebben a játékban az angol és a skót futball sok eré­nye. A támadósorban három nagy egyéniség is van. Charl­­ton. a kopaszodó csatár, aki nemcsak „nyakába veszi” az egész pályát, hanem kitűnően váltogatja a hosszú és rövid át­adásokat. ördöngösen fedezi tes­tével a labdát, és hatalmas lö­véseivel még a kapura is ve­szélyes tud lenni. A skót Lfltu-t Inem kell külön bemutatni. Szel­lemes, ötletes, az összjátékban nagyon jó résztvevő, a kapura is hallatlanul veszélyes csatár, l A harmadik egyéniség Best, a j balszélső. Nemcsak bozontos Beatles-frizurája miatt kelt fel­tűnést, hanem gyorsaságával, cseleivel és erőszakosságával. Ezt a három kitűnő játékost jól egészíti ki a gyors, ügyesen cse­lező Conelly és a nyurga Herd, aki a mezőnyben nem mutat túl sokat, de a kapu előtt rendsze­rint a helyén van. A támadósor mögött határo­zott. kemény és gyors védelem játszik, amelynek két csillaga a középhátvéd Foulkes és a bal­fedezet Stiles. Előbbi a jó angol középhátvédek erényeit és hi­báit egyformán magáénak mond­hatja. Gyors, fáradhatatlan, jól fejel, remekül ütközik, de cse­lekkel, összjátékkal könnyen zavarba hozható. Egészen más típus Stiles. Ö az igazi profi! Aki a pénzért mindenre hajlan­dó. Az angol újságíró-kollégák azt mesélték róla, hogy a Man­chester védelmében az ő felada­ta a ..nagytakarítás”. Rá szok­ták bizni a legveszélyesebb el­lenfeleket. és Stiles nem válo­gat az eszközökben. Őrá még a közismerten kemény angol fut­ballban is gyakran használják a kíméletlen és durva jelzőt. A kiegészítő emberek jó fut­ballisták, különösen a jobbfede­zet Crevand, de ennél nem töb­bek. Dunne, a kapus pedig még a jelenleg „kapusszegény Ang­liában” is a gyengébbek közé tartozik. Budapesten mais játék lesz Amikor a mérkőzés után Matt Busbyval, a müncheni repülő­szerencsétlenséget túlélt, vete­rán edzővel beszélgettünk, bi­zakodását azzal magyarázta, hogy Budapesten más játék lesz. — Biztonságosabbá tesszük védekezésünket — mondta —, klasszis csatáraink pedig a legkisebb lehetőségekre is le­csapnak! Részben igazat kell neki adni. A Népstadionban a Fe­rencváros minden bizonnyal határozottabb és erőteljesebb támadójátékot nyújt majd, mint Manchesterben, hiszen be akar­ja hozni hátrányát és nyilván­valóan lehetőségeket ad az an­gol támadóknak. Kérdés csu­pán: milyenek lesznek ezek az alkalmak és hogyan tudnak majd az ellenfelek élni vele. A Ferencváros oldalán áll a hazai pálya előnyén kívül az angol védelem megzavarha­­tósága és a manchesteri csa­pat kapusának bizonytalansága. Ha a zöld-fehér támadók nem sablopfutballt játszanak, ha­nem sok mozgással, gyors át­adásokkal lepik meg az angol védőket és ügyesen alkalmaz­zák a szárnyak változtatásait, akkor bőven tudnak majd hely­zeteket teremteni, emellett rendszeresen kísérletezniük kell távoli átlövésekkel, különösen a lapos, a jól sarokra tartó labdákkal, mert ezek Dunne gyengéi. És még valami szól a Fe­rencváros mellett: az egyre ja­vuló forma. Jó a zsúfolt program A szurkolók, de még a szak­emberek közül is sokan féltet­ték a Ferencvárost vitathatat­lanul zsúfolt tavaszi program­jától. Heti átlagban hónapokon át két komoly tétremenő mér­kőzést játszani, közben gyak­ran utazni, bizony nem kis fel­adat. Ha azonban egy csapat megfelelően alapozott, s a ke­mény edzések mellett menet közben is kitart, akkor az ilyen program nem hátráltat, hanem a csapat fejlődését, összeková­­csolódását, mérkőzésgyakorlatát és a játékosok önbizalmát is növelj. Mi volt az, ami az angol szak­embereket és újságírókat Man­chesterben leginkább megra­gadta a magyar együttes játé­kában? Elsősorban az, hogy az első pillanattól kezdve egyen­rangú ellenfélként lépett fik a Ferencváros. — Megszoktuk már, hogy a vendégcsapatok beállnak véde­kezni — mondta az egyik angol újságíró kolléga. — A Ferenc­város nemcsiak vezető góljával, hanem sokkal inkább tervszerű támadójátékával lepte meg az United játékosait és tette őket idegessé. Nem lehet tudni, hogy miként szerepel az FTC vasárnap, de annyi bizonyos, hogy ez a ne­héz tavasz, nemzetközi szinten is számottevő csapattá érlelte az együttest és kialakult, érett játéka a bajnoki csatákban is jól érvényesül. Az FTC példája tanulságos lehet minden csapatunk vezető­jének. Nem kell tartani az idényben a játékosok terhelésé­től. Akik jól készültek és sport­szerűen élnek, azok bírják akár hetenként kétszer is a tétre menő mérkőzéseket A zsúfolt program nem veti őket vissza, sőt a játékosok egyénileg is fej­lődnek. Nagy eredmény lenne... A ferencvárosiak kitűnő manchesteri teljesítménye Euró­­pa-szerte felhívta magára a szakemberek figyelmét. A zöld­­fehér vezetők még a mérkőzést követő éjszakán ajánlatokat kaptak különböző portyamér­­kőzésefcre. Elfogadni ugyan nem tudták, hiszen programjuk őszig szinte napra meg van ha­tározva, de az ajánlatoknak is örültek, a bizonyságát látták benne csapatuk elismerésének. A Manchester United „tes­tén” tehát bejutni a VVK dön­tőjébe hatalmas siker lenne. Jelentékenyen növelné az egész magyar labdarúgás tekintélyét. Talán a Ferencváros képes lesz erre a bravúrra. Manchester, június 2. Ardai Aladár Á Ferencváros szerdán dél­előtt sajtótájékoztatót tartott, amelyen Végh Aladár, az egye­sület elnöke, majd Técsi Gyula, az elnökség tagja, továbbá Éri József szakosztályvezető és Mé­száros József edző számolt be a manchesteri mérkőzésről, s is­mertették, hogyan készülnek a zöld-fehérek a vasárnapi vissza­vágóra. Egyöntetű volt a véle­mény: ha a Ferencváros olyan lelkesen és odaadóan küzd, mint Angliában, akkor a siker nem maradhat el és a csapat beke­rülhet a VVK döntőjébe. ★ A vasárnapi VVK elődöntő­­mérkőzés, amelven az angol és a magyar bajnokcsapat lép pá­lyára, a tervezettnél negyed órává! korábban. 17.45-kor kez­dődik. A mérkőzésen, francia já­tékvezetői hármas működik. Az érdeklődés igen nagy. Cehet, hogy telt ház lesz. Ha a Ferencváros behozná hát­rányát és harmadik mérkőzés válna szükségessé, a szabályok értelmében, sorsolással döntik el, hogy ezt Manchesterben, vagy Budapesten játsszák le. Tárgya­lások folytak arról Ls. hogy bár­melyik csapat Jut a döntőbe, hol legyen a mérkőzés. Általában az a vélemény: ha csak egy talál­kozót játszanak semleges pályán, akkor ez NSZK-t választják a döntő színhelyéül. ★ A Vásárvárosok Kupa rendező bizottsága Stanley Rous elnökle­tével ülést tartott Baselban. Ezen úgy döntöttek, hogy a harmadik Juventus—Atletico Madrid mér­kőzést nem Marseille-ban, hanem Torinóban bonyolítják le csütörtö­kön, svájci játékvezető közremű­ködésével._____________ Női röplabdatorna Budapesten A pénteken kezdődé nemzet­közi női röplabdatoma külföldi résztvevői csütörtökön, érkeznek Bndélpestre. A bolgár együttes tagjai a kora reggeli órákban, az NDK válogatottjának játéko­sai pedig este érkeznek. A Sportcsarnokban megrende­zésre kerülő torna első mérkő­zéseire pénteken este, az ünne­pélyes megnyitó után kerül sor. MÁSFÉL EZER vasi fiatal készül A NYÁRI TÁBOROZÁSRA Még néhány nap, és Vas me­gyében is vége az 1964—-65-ös Iskolai évnek. A nyári szünet­ben a középiskolások többféle táborozáson vehetnek részt. A Szombathelyi Közgazdasági Technikum kereskedelmi tago,­­zata Von va rcvash egyen július 14-étől 26-áig, a Celldömölki Berzsenyi Dániel gimnázium Baíatonrendeson augusz-tus 16- átöl 23-áig rendez táborozást. A celldömölkiek 80. az Se. KÖZ­­KER pedig 50 fiatel eátortáboro­­zását biztosítja. A Vas megyei KtSZ-bizottság Velemben az utóbbi években sikeres tábo­rozást rendezett. Ez a központi táborozás az idén is sorra ke­rül. Két csoportban kétszáz fö vesz részt. Ezenkívül 300 fiatal számára hétvégi— szombat-va­sárnapi — táborozást biztosíta­nak Velemben és Apátistvánfal­­ván, A velem! táborozás alkal­mával a megyei természetbarát szövetség vezetői előadást tarta­nak a táj ékozócfási sportról. Másnap a tábor lakói egészna­pos kiránduláson vesznek részt a festői környezetű hegyalján és a kőszegi hegyeikben. A VIT tiszteletére négy sportágban — asztalitenisz, kézilabda, röp­labda. labdarúgás — táborbaj­nokságot rendeznek. Az építőtáborokban is megta­láljuk majd a vasi középisko­lás fiatalokat. Csákánydoroszlón 450 fiú az őrségi talajjavítás során csatornaépítést végez. Vil­lányban 400. Bailatonaligán 50 leány képviseli majd Vas me­gyét az építőtáborokban. Bala­­tonújhelyre az országos táboro­zásra szintén 50 vasi fiatal jut el. Csákánydoroszlón az építő­­munkát szervesen egészíti ki majd a fiatalok eportfoglalkozta­­tása. A VIT tiszteletére Induló különböző bajnokságok mellett az MHS vezetői egy-egy atka­­lommal előadást tartanak az összetett honvédelmi sportver­senyről, majd az előadást gya­korlati bemutató követi céllövé­szetben és akadályversenyben. A táborozáson részt vevő fiata­lok magukkal viszik a Kilián­­könyvüket is, és a táborban folytatott versenyek során szer­zett pontokat igazolják. Vas megyéiben mintegy 7 ezer fiatal tanul a különböző közép­iskolákban. Ezek közül több mint miásféleziren vehetnek részt a nyári táborozásokon, űzhetik kedvenc sportágukat vagy újabb sportággal Ismer­kedhetnek meg. K. A. AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNVXXXXXXXXXXVXXWXXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy | Közel negyvenezer jegy már elkelt I g ' 7 a vasárnapi VVK-visszavágóra Ökölvívásban — csapatba/nohsáfj A hét végén közel négyhóna- POS szünet után folytatódik az ökölvívó-csapatba inokság. Az Európa-balnokság végeztével a sportkedvelők bizonyára érdek­lődéssel kisérik majd a legjobb hazai versenyzők küzdelmét a mindig népszerű CSB keretébe:'.. Az I. osztály mindhárom mér­kőzését a Sportcsarnokban ren­dezik. Az MTK és a Vasas Dina­mó. valamint az Újpesti Dózsa — Honvéd Zalka SE mérkőzést kettős műsor keretében vasárnap este bonyolítják le. míg a Bp. Honvéd—Tatabánya összecsapás­ra hétfőn este kerül sor. Folytatódik a küzdelem az I B osztályban is. A B-csoport első mérkőzéseit szombaton este ren­dezik meg. 'VvVVVVXVXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX< Időszerű kérdések - Időszerű feladatok Előssám — a tölgyfák stadionban ♦ *. oronas Évszázados tölgyek zöld ko­ronái illatos tavaszban fonnak selymes fényű keretet a debre­ceni stadionnak, amely szombat délután jubileumi esemény szín­helye lesz. Az MTS Debreceni Városi Tanácsa a város általá­nos és középiskolái tanulóinak részvételével jubileumi testne­velési ünnepélyt rendez. A zöld pázsit, a nézőtér fehér karéja, a vörös és fekete salak­pálya színpompás varázslatot ad majd ennek a rendezvénynek, amely önmagában is színes lesz. A fiatalok hétezres menete — ennyi fiatal részvételével még nem rendeztek eseményt ebben a stadionban — zászlóerdővel és a színek ezernyi pompájával vo­nul majd el a megnyitó percei­ben. Fehér galambok röppennek a magasba, jelképezve a békét. A lányok padgyakorlata alkal­mával piros-sárga-kék-fehér-fe­­kete színű mezekben farkatla­nak majd a szereplők. Lesz zászlót ellenvonulásot szabad­gyakorlat, körkötél-gimnasztika, atlétikai jellegű mozgásformák, alakváltozatos gyakorlatok, ken­dő- és karikagyakorlat. Vermes Lászlóné és dr. Kollár Sándor­­né debreceni testnevelési szak­­felügyelők irányításával hóna­pok óta folynak az előkészüle­tek az iskolákban és ezekben a napokban már a stadionban, a bemutató színhelyén. Az esős tavasz sokszor megtréfálta a gyerekeket, a játékos kedvű fia­talokat a próbákon, de remélik, hogy szombat délután napfé­nyes idő kedvez majd a bemu­tatónak. Nagyon készülnek a debrece­ni fiatalok a jubileumi testne­velési ünnepélyre, amelyet a felszabadulás huszadik évfor­dulójának tiszteletére rendez­nek. A debreceni stadionban ezen a sportünnepélyen a fiata­lok a zárókép alkalmával élő­­számot alkotnak, a jubileumhoz illően a huszas szám rajzolódik ki a tölgyfakoronás stadionban. <0. ©4 Kedden ülést tartott az MTS Buda,pesti Tanácsának elnöksége. Először Harót János számolt be a főváros 18 kiemelt sportegye­sületében folyó káder-munkáról. Az elnökség elhatározta hogy a következő oktatási évben az alap-, közép- és felsőfokú sport­­vezetőképző tanfolyamokon meg­határozott számú helyet biztosit a sportegyesületeknek. Megálla­podnak a Sportvezető- és Edző­képző Intézettel abban, hogy a jelentkezők csak a sportegyesü­­letek előzetes javaslata alapján nyerjenek felvételt. A jövőben arra ls figyelmet fordítanak, hogy a vezetésbe megfelelő szá­mú fiatal és nő kerüljön. Jurida Károly, a Budapesti Birkózó Szövetség elnöke, a fő­városi birkózósport helyzetéről beszélt. örömmel állapította meg, hogy a versenyzőit száma egyre nő. Sajnálattal szólt arról, hogy a szakosztályok viszont fogynak, csökken a bírók szá­ma is és több edző nem műkö­dik. Szó esett az egyes szakosz­tályok költségvetései közti aránytalanságokról is. Horváth Ferenc az MTS H. ke rületi tanácsának a tömegsport terén végzett munkájáról adott tájékoztatást. Ebben a kerület­ben egyetlen nagyüzem, a Ganz Villamossági Művek, működik, így kifejezetten üzemi sportról beszélni nem lehet. A tömeg­sport kicsit kampányszerű volt. akkor került előtérbe, mikor a versenysportok szüneteltek. Most. ennek leküzdésére, az MTS kerületi tanácsának elnök­sége több javaslatot dolgozott ki. Nő az alapfokú bajnokságok száma. Nemcsak a hagyomá­nyos sportágakban —- atlétiká­ban. labdarúgásban. sakkban,, asztaliteniszben, röplabdában, lövészetben — rendeznek verse­nyeket. hanem érdekes „sport­­csemegéket" is tartogatnak a kerület lakói számára. Kétfordu­lós fejelőbajnokságot, „kisteke”­­versenyt. görkorcsolya-versenyt és télen szánkó-bajnokságot rendeznek. Igyekeznek a Kilián Testnevelési Mozgalma* tovább­fejleszteni, mert, sajnos, még előfordul, hogy az első jelvény megszerzése után lemorzsolód­nak a részvevők. A magyar élsportban, megha­tározó szerepet betöltő hat fő­városi egyesület — a Csepel, az Újpesti Dózsa, <az FTC, a Bp. Honvéd, az MTK és a Vasas — nevelő munkájáról Fajkos Ala­dár. az MTS Budapesti Tanácsá­nak elnöke beszélt. Hangsúlyoz­ta: sok tennivaló von még abban a tekintetben. hogy az edzők egyúttal versenyzőik nevelői ls legyenek. Teniszben — külföldi portyák A női CSB után jelenleg a férfiak küzdelme folyik a csa­pat bajnoki pontokért. Az Új­pesti Dózsa sokszoros bajnok­együttese már csütörtökön végez a hazai CSB-ve] és pénteken Ausztriába utazik. A hót végén Mödlingben kerül sor ugyanis a teniszezők első Közép-európai Kupa tornájára. Az idei rendező mödltngi klub mellett Svájc kép­viseletében Zürich, az NSZK képviseletében Stuttgart váloga­tottja szerepel a tornán, az ötö­dik résztvevő a Szokolovo Praha csapata lesz. A németek ez év­ben még nem Indulnak. Az új­pestiek szombati első mérkőzé­süket a csehszlovákokkal vívják. A KK után néhány éljátéko­­eunfc a csehszlovákok 13-a és 20-a között megnenHezésre kerü­lő nagyszabású nemzetközi baj­nokságára készül, Június végén Bukarestben és Zinnovitzban szerepelnek magyar teniszezők. A hagyományos wimbledoni te­niszbajnokságon pedig bajno­kunk, Gulyás István mellett a tervek szerint egy ifjúsági játé­kos álá rajthoz. Közel 600 nevezés az egyetemi és főiskolai atlétikai bajnokságra Szombaton és vasárnap a ’MAFC-pálya lesz a színhelye az 1965. évi egyetemi és főiskolai atlétikai bajnokságnak. A 29 egyéni bajnoki számra (19 féríi. 10 női), valamint a 3 váltóra 32 egyetem, főiskola. Illetve felső­fokú technikum 443 férfi és 138 női versenyzőt nevezett. Külö­nösen a férfiszámok lesznek né­pesek. 400 m-en 39-en. távolban 36-an szerepelnek a nevezési listákon. Érdekessége a baj­nokságnak. hogy a kiírás alap­ján minden hallgató saját egye­teme, főiskolája színeiben In­dulhat. függetlenül attól, hogv mely egyesület tagja. Az Uni­­versiade-keret több tagja a hét végén ugyan külföldön szere­pel. de az Itthon maradt és az indulásra jogosult versenyzők között sok élvonalbelit találunk. Mi lesz az iíj pályával? A Bp. Vegyiművek Kén utcai sporttelepének helyére a Fel­vonógyár üzemet akar építeni. A fennálló rendelkezések értel­mében a gyárnak úgynevezett „B-tlpusü”, korszerű sporttele­pet kellene építenie a sportkör kárpótláséra, a sportlehetőségek biztosítósára. A Fővárosi Ta­nács már ki is felölte az új pá­lya helyét az Ecserl úton. a Csillag-garázs melletti terüle­ten, de a Felvonógyárnak a hí­rek szerint nincs elég anyagi • fedezete a sportlétesítmény fel­­építésére. A függőben levő' épí ­­kezés miatt viszont a Vegyi- . művek már évek óta nem áldoz f a 43 éves pálya szépítésére, jj korszerűsítésére, pedig például t a labdarúgó-szakosztály Igen i jól szerepel, esélye van az NB I II-be való feljutásra. Ideje lenne > tehát, hogy végre döntsenek az Illetékesek a pálya sorsáról, mert a hosszúra nyúlt vitának a sportolni vágyó fiatalok lát­ják a kárát. a visszavágón? — Mondják uraim, hát nem csupa bosz­­szúság az élet? Azt mondom hétfő délután a fiúknak: no, ha a Fradi csak egy góllal húzza le a gyufát Mencseszterben. va­sárnap az egész bri­gád a vendégem a Stadionban. Ma aztán, ahogy felmarkoltam a dohányt, jöttem. Ha már egyszer ilyen peche van az ember­nek, nem tehet mást, mint hogy fizet. Alija az adott szavát... Lisztes hajú, köpcös férfi tartja ezit a kis szabadelöadásfélét, mi­közben egy marok zöld színű jegyet s egy másik marok ap­rópénzt igyekszik va­lamiféle elfogadliató rendibe begyömöszölni hatalmas tárcájába. És közben „bosszúság” Ide meg „pech” oda, vidáman csillog a sze­me, mint egy győztes hadvezérnek. Különö­sebben még az sem kedvetlenül el, hogy szinte senki sem fi­gyel rá, még a „gyu­falehúzás” kitétele is érzéketlenül siklik el a fülek mellett. Az érdektelenség, persze, érthető. Min­denki dicséretes buz­galommal töri magát, hogy minél előbb. ő is jegybirtokos legyen itt. a Népköztársaság úti Sportjegyirodában. Hogy ott ülhessen ő is vasárnap délután a Népstadion valame­lyik lelátóján ... Hogy végigélvezhessen egy minden bizonnyal ér­dekfeszítő, izgalmas kilencven percet... A Vásárvárosok Kupája elődöntőj ének vissza­vágóját, a Ferencvá­ros—Manchester Uni­ted találkozót... — Hétfő reggel kezdtük el árusítani a jegyeket — mondja , Bordás Miklós, a jegyiroda vezetője —, estig elkelt belőlük mintegy háromezer. Kedden már ennek a többszöröse fogyott el, most, szerdán üzem­zárásig pedig már több mint a fele illetékes kezekben lesz. Körül­belül negyvenezer jegy. — Ez azt jelenti, hogy... — Igen, ez azt je­lenti, hogy jó néhány szektor már teljesen elfogyott. Nagyobb az érdeklődés, mint leg­utóbb a Benfica­­meccsnél volt. Négy nappal a mér­kőzés előtt tehát kö­zel negyvenezer jegy már elkelt, összesen mintegy nyolcvanezer jegyet adnak el. Szóval, kedves szur­kolók, nem árt siet­ni!... — Szombaton két óráig árusítunk elő­vételben. vasárnap pe­dig délután egytől már :sak a helyszínen ... Ha ugyan lesz még mit. Hát, ahogy elnéz­tük ... K. L. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék