Népsport, 1965. július (21. évfolyam, 129-150. szám)

1965-07-01 / 129. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1965. JÚLIUS 1. ★ 113 60 fillér ★ XXI. ÉVFOLYAM, 139. SZÁM Csütörtökön: a vívóvilágbajnokság ünnepélyes megnyitója Párizsban­ ­ . Két külön futó,­­ de azért szervesen bír együvé tartozó rö- iik­vid sorozatunkban m­s megfelelő részle­t­­ességgel kitértünk a már a csütörtökön Párizsban kezdődő vívó-világ­­bajnokság előzményeire. Egyfe­lől bemutattuk az ellenfeleket országonként, másfelől fegy­vernemenként a nemzetközi mezőnyt, illetve a magyar csa­patok hozzávetőleges helyét a mezőnyben. Ehhez sokat hozzá­tenni nem kívánunk. Van azon­ban valami, amiről eddig nem­igen esett szó. Amint a fent említett írások ránk vonatkozó részeiből kitű­nik, a világbajnokságra utazó magyar csapat összességé­ben ütőképes, megfelelően felkészült együttes. Vannak sebezhető pontjai, mint például a férfi tőr, és vannak erősebb oldalai, mint például a párbajtőr és a kard. És van bizonyos értelemben nyitott kér­dés: változott összetételű női tőrcsapatunk miként áll helyt? A verseny, s a versenyzők dolga eldönteni azt, hogy az előzetes tájékozódásból mi a helytálló, és mit nem. Egy úszóélban biztos: A magyar vívóválogatott, amely tavaly Tokióból négy aranyéremmel tért haza, ebben ez évben sem volt tétlen, ösz­­szesen három hét pihenőt ka­pott az olimpia után , és máris megkezdődött a világbajnok­ságra való felkészülés. Erre a sietségre azért volt szükség, mert ebben az évben a felké­szülés során teljes programot kellett lebonyolítani, de az álta­lában szokásosnál sokkal — mintegy két hónappal — rövi­­debb idő alatt. Nálunk, valamennyi sport­ágban, így vívásban is ál­talános­­ érvényű nézet, hogy a legnagyobb ver­seny az olimpia. Minden egyéb úgyszólván ennek az előkészítése. Az előkészítő szakasz első éve volt tehát a mostani — vívás­ban is. — Igyekeztünk minél na­gyobb tömegeket megmozgatni ebben az évben — mondta Gá­­bovics József szövetségi kapi­tány —, egyrészt idehaza a vá­logatott keretekben. Ezzel egy időben minden korábbinál szé­lesebb réteg számára tettük le­hetővé a külföldi versenyeken való részvételt mégpedig úgy, hogy a különböző versenyekre más-más összetételű csapatokat küldtünk. Mindkét tevékenység sikerrel járt, ez az idei zsúfolt év pozitívuma. Ennek folyamán jött föl például párbajtőrben Schmitt, ezért szélesedtek azok az alapok, amelyekre a váloga­tott közvetlenül épül. Ma már örvendetesen sok azoknak a versenyzőknek a száma, akik tudják, tapasztalatból ismerik a válogatottban folyó munkát, aszerint dolgoznak. Sajnos, nél­külöznünk kell azonban Juhászt, Gyuriczát... Itt A sűrített felkészülési idő­szaknak természetesen van­nak árnyoldalai is: a ver­senyzők egy része emiatt­­ technikai és egyéb tudás­ban nem jutott lényegesen iII előbbre. Bár Kamut­ Jenő vagy Bakonyi Péter erős kivétel e megállapí­tás alól. " — A párizsi világbajnokság az első állomás a Mexikóba ve­zető úton — mondta Sákovics —, jelentőségét sem felértékelni, sem lebecsülni nem szabad. Tény, hogy a felkészülés ideje alatt engedményeket tettünk a versenyzőknek, kevésbé szigo­rúan bíráltuk el a munkájukat mint az olimpia évében — s ez érthető. A világbajnokságra v­aló közvetlen rákészülés azon­ban fokozott erővel, a legna­gyobb komolysággal folyt, amint azt az esemény jelentősége megkövetelte. Úgy vélem, a csa­pat minden tagja lelkiismerete­sen készült, s ugyanígy fog harcolni Párizsban is. Röviden összegezve: ezt te várjuk vívóinktól a világbajnok­ságon.„ Vivóink első csoportja — a női és a férfi törözőik — szerdám kora reggel a menetrend szerinti párizsi géppel útra kelt a világ­bajnokság színhelyére. Nők: Uj­­lakiné, Rejtő Ildikó, Lékovicsné Dömölky Lídia, Marosi Paula, Guláczy Mária, Szakontay Kata­lin. Férfiak: Kamuti Jenő dr., Szoros versenyben hárompontos német vezetés a férfi utánpótlás-viadal első napján Fejér Ht.21-et lökött súllyal Szerda délután szerepeltek az idén először az atlétáik a Nép­­stadilonban, és az NDK elleni férfi utánpótlás-viadal egyben az Universiadéra és EB-re át­alakított és felújított küzdőtér avatóját is jelentette. A pálya elég jó állapotban várta a rész­vevőket, a friss salak még ért­hetően nem volt a szokott gyors, kemény. Az ünnepélyes megnyitó után néhány perccel már megszüle­tett a nap kiemelkedő eredmé­nyei Fejér Géza kezéből mindjárt az első kísérletre nagyszerű ív­ben 18 méteren felülre vágó­dott a súlygolyó! A kicsit ideges Faragó is jól tartotta magát, kettős győzelem­­mel indult ez ám urukra a ver­seny. A 110-es gát a vártnál job­ban sikerült, mer­t Topor meg­szerezte a második helyet. Köz­ben biztatóan alakult a gerely­­hajítás is. Németh már első do­básával biztosította győzelmét, Csik a második sorozatban előz­te meg a veszélyes Kosatzot és utolsóra még javítani i­s tudott. Jól harcoltak fiatal versenyzőink a következő számokban is. Há­rom rossz rajt után 100-on Bo­dor kitűnően indult és a felnyo­muló Hajdú ellen kis előnyt a célban is meg tudott őrizni. A magyar csapat váratlan, 28:16 arányú vezetést szerzett. 400 m-en, Takács küzdött derekasan és teljes erőbedobással megaka­dályozta a kettős német sikert. A kellemes meglepetéseket a rúdugrás tetőzte be. Az egyik német fiatal már a kezdőmagas­­ságon kiesett és Anderne egyéni csúcsbeállítással az első nap leg­váratlanabb győzelmét aratta. A pontversenyben ekkor 39:26-ra vezettünk, most azon­ban a vendégek számai követ­keztek. Tapasztalt akadályfu­tóik okos erőbeosztással biztos kettős győzelem felé tartottak, amikor az utolsó akadályon Giombik felbukott, és így Kar­dosnak sikerült megelőznie. Az 1500-as versenyt is a németek irányították, és az utolsó kör­ben biztosan húztak el a mieink­től. Klaus kiemelkedett a távol­­ugró mezőnyből, és az újabb ket­tős vendéggyőzelemmel 49:­10-re alakult a pontverseny. Az utol­só számban, a váltóban a má­sodik váltásig szoros volt a küzdelem, innen Malo jelentős előnyt szerzett a német, csapat­nak,­ amelyet Bodor már csak csökkenteni tudott, így az NDK válogatottja a vártnál kisebb arányú, három­pontos vezetést szerzett a helyt­álló magyar fiatalok ellen, elő­nyét azonban csütörtökön erős számaival előreláthatólag jelen­tősen növelni fogja. 100 m: 1. Bodor (m) 10.6, 2. Hajdú (mi) 10.6, 3. Wisheth (n) 10.8, 4. Bartholomeu (n) 10.9 (0.5 m-es ellenszél). 400 m: 1. Bialluch (n) 49.5, 2. Takács (n) 49.8, 3. Schütze (n) 49.9, 4. Ko­vács G. (m) 50.7. 1500 m: 1. Diessner (n) 3:52.5, 2. R. Saleski (n) 3:53.6, 3. Mohácsi (m) 3:54.1, 4. Aradi A. (m) 3:56.2. Részidők: 59.8, 2:04.6, 3:09. 110 m gát: 1. Bethge (n) 15.1, 2. Topor (m) 15.6, 3. Lyman (n) 15.7, 4. Nyír­egyházi (m) 16.5 (1.4 m-es el­lenszél). 1500 m akadály: 1. Rademacher (n) 4:16.4, 2. Kar­dos (m) 4:18.4, 3. Giombik (n) 4:18.5, 4. Papp (m) 4:19.5. 4x100 m: 1. NDK (Neubauer, B­artho­­lomeu, Malo, Wisheth) 41.4, 2. Magyarország (Nyíregyházi, Haj­dú, Petrovics, Bodor) 41.6. Rúd: 1. Ander'.e D. (m) 400, 2. Wiesner (en) 380 , 3.­­ Andor (im) 300. Hannemann (m) nem ugrotta át a kezdőm­agasságot. Távol: 1. Klaus (m­ 73©, 2. Lyman (n) 718, 3. Németh M. (m) 716, 4. Csá­szár (m) 677. Súly: 1. Fejér (m) 18.24, 2. Faragó (m) 15.80, 3. G­.e­ss (n) 14.53, 4. Niemann (en) 14.51. Ge­rely: 1. Németh M. (m) 71.42, 2. Csi­k (m) 69.86, 3. Koseitz (n) 68.54 , 4. Stark (n) 61.94. A pontverseny állása az első nap után: NDK —Magyarország 54.51. Meghívásos számok. 100 m: 1. Malo (n) 10.9, 2. Petrovics (BEAC) 11.1. 100 m női: 1. Reidt (Újpesti Dózsa) 12.3, 2. Munká­csi (V. Izzó) 12.6. Győzött a Csepel Kassán A Csepel SC második portya­­mérkőzését Kassán a Lokomotív ellen, játszotta, s ezen a találko­zón 3:2-re győzött. Ez volt a magyar együttes összeállítása: Fatér — Vék­ed, Kiss, Molnár — Faludi, Klejbán — Sebestyén, Németh, Kalmár, Losonczi, Villá­nyi. A csepeli gólokat Kalmár, Losonczi és Klejbán szerezte. A Csepel csütörtökön érkezik haza. K­ényszerhelyzetbe ke­rült egy sportág. A válogatottak, s az Észak-Pesten levő kajak­­kenuszakosztályok ugyan­is a magas vízállás miatt nem tarthattak edzéseket a Nagy-Dunán. Választa­nak kellett: vagy fel­függesztik az edzéseket vagy pedig megkísérlik a leköltözést Csepelre. (Ugyancsak a Csepeli Duna ad otthont az eve­zősöknek is, ők viszont javarészt tavasztól a cse­peli kis ágban edzenek.) A kényszer következté­ben, sok kilincselést kö­vetően délre vonultak a fővárosi kajakozók, ke­nusok. A válogatottak­nak szívesen adott szál­lást a Csepel, s ugyan­csak ők fogadtak be még néhány más szakosztály­beli versenyzőt. Az elég szűkös körülmények kö­zött levő EVTK is fel­ajánlotta: akik akarnak, s elférnek, ideiglenes szálláshelyet ott is kap­hatnak. Az evezős-szak­osztályokkal rendelkező klubok többsége termé­szetesnek vette, hogy kajak-kenuszakosztályuk „kilakoltatottjait” a kis ágban levő evezősök há­zaiban helyezzék el. Szép cselekedet, nemes lelkű felajánlás volt ez a társ-szakosztályoktól, s más klubok részéről. Ép­pen ezért volt feltűnő, hogy az FTC evezősei­nek vezetőedzője megtil­totta a lent bérelt ház gondnokának, hogy a zu­hanyozóban a meleg vi­zet, egyáltalán a zuhanyt kajakos, kenus használ­hassa. Furcsa dolog volt ez, s fájó. S­zerdán este egy igen népszerű sportág ve­hette birtokba — immár nem is tudnánk megmondani, hányadik alkalommal — otthonát. Újjávarázsolták a Nép­stadion — sokak által annyira megcsodált — atlétikai pályáját, és az új salak felavatását a legjobb magyar és NDK-s atlétafiatalokra bízták. A Népstadion atlétikai pályáinak felújítása az 1966-os évi, Budapesten rendezendő atlétikai Európa-bajnokság érde­kében történt. Tovább­menten azért került sor erre ilyen korán, és fe­jeződött be a pálya épí­tése az első nyári hónap­ban, mert ugyancsak a Népstadion lesz az idei esztendő legnagyobb sza­bású sporteseményének, az Universiadenak a színhelye. Itt látjuk majd vendégül augusztusban a világ főiskolás atlétiká­jának kiválóságait, közöt­tük ragyogó sikersorozat­tal rendelkező, olimpiai babérokat szerzett nagy­ságokat. Az avatás jelentősége azonban nemcsak ebben rejlik. Jelképes az is, hogy az újjáépített salak­pályára első alkalommal a magyar atlétika után­pótlásának legjobbjai léphetnek. Bizonyíthatja azt, hogy a hosszú időn át elhanyagolt utánpót­lásra a sportág is, meg a magyar sportközvéle­mény is az eddiginél job­ban irányítja majd fi­gyelmét. A húszévesek, és a még ifjabbak gárdája pedig alkalmat kap e váloga­tott találkozóval, s a számukra biztosított egyéb lehetőségekkel, hogy átvegye a korábbi esztendőkben nemzetkö­zi versenypályákon si­kert aratott kiváló ma­gyar atlétáktól a váltó­­botot. mai nap Események sorosain­ak árvízkárosult megsegítésére Megmozdult az ország sport­társadalma és a sportegyesü­letek rendezvények sorozatá­val igyekeznek segíteni azo­kon, akik a hosszú idő óta tartó árvíz miatt otthonukat, Vastaps fogadta az FTC tizen­egyét szerdán délután az Üllői úti pályán. Akkor csattant fel, amikor Mátrai Sándor nyurga alakja feltűnt a játékoskijár­óban, két karjával két csillogó serleget ölelve magához, s zengett a taps, tömören, összefonódva, egészen addig, ahíg a vendégcsapat játéko­saival együtt üdvözlésre sorako­zott fel a csapat a pálya közepén. Aztán széttöredezett, ritmusát vesztette, de még sokáig szólt és szívesen ismétlődött. Szólt ez a taps, ez a vastaps a zöld-fehérek kitűnő tavaszi ered­ménysorozatának, a kupának, amelyet Torino­b­ól hoztak maguk­kal, az „V betűre rakva fel vele a pontot, üdvözlő, köszöntő és út­­ra bocsátó volt. És még valami. Hálás .. .. Hálás, ezért a szerda délutáni mérkőzésért. Melynek már a gon­dolata is jóleső meleggel simogat­ta meg az emberi szíveket, s nemcsak a zöld-fehér ritmusban dobogókét. Az FTC elnöksége az elsők kö­zött vetette fel a gondolatot, s az elsők között született a gondolat­ból tett. A mérkőzés teljes bevételét az árvízkárosultak javára ajánlották fel. Ezen javaslata alapján kézi-, kosár-, röp- és vízilabdában, labdarú­gásban, ökölvívásban és a mo­torsportban július 28 és augusz­tus 15 között versenynaptáro­kon kívüli eseményeket rendez­nek, s ezek bevételét az árvíz­­károsultak részére nyitott csekk­számlára fizetik be. Kézilabdában élvonalbeli fér­­fi csapatok részvételével lesz torna július 23—24-én. Július végén négy budapesti férfi és női együttes egy-egy vidéki vá­rosban játszik bemutatót „az ár­vízkárosultakért”. A labdarúgó-válogatott kere­tek vidéken játszanak edzőmérő javaikat elvesztették. Vidéken számos helységben rendeztek vagy rendeznek olyan esemé­nyeket, amelyeknek egyetlen célja a bajbajutottak megse­gítése. a napon a bejáratoknál nem fogadtak el semmiféle hivata­los belépőt, ezen a napon nyolc­ezer ember nemcsak a csa­patért jött ki. Ezen a napon sok mindennek szólt a vastaps. Csepp a tengerben, néhány tíz­ezer forint — a teljes bevétel­­s nem több a mérhetetlen kárban ennyinél. És hol van még a fo­rintra át nem váltható ezernyi fájdalom, s szinte emberfeletti munka? .. . De az FTC nem marad egye­dül a segíteni akarásban. Megmozdult szinte az egész ma­gyar sport!... FERENCVÁROS-KŐBÁNYAI SÖRGYÁR 6:2 (2:0) Üllői út, 8000 néző. Ve­zette: Vízhányó. FTC: Géczi (Aczél) — Novák, Mátrai (Pán­­csics), Horváth (Dálnoki) — Ju­hász (Vilezsál), Orosz (Perecsi) — Karába, Varga (Németh M.), Albert, Rákosi, Fenyvesi dr. G: Rákosi (2), Albert (2), Németh M. (2), 111. Kolbert (2). Hazai utolsó edzőmérkőzésükön a zöld-fehér csapat végig könnyedén, ötlete­sen játszott. A csatárok sok helyzetet dolgoztak ki, de ezek egy részét elkönnyelműsködték, kőzéseket, egy alkalommal pe­dig az A-válogatott mérkőzik a Népstadionban később kijelö­lendő ellenféllel. A Dunaújvá­ros, a Miskolci VSC, a Székes­­fehérvár és a Szombathely NB I B-s klubok hazai pályájukon egy-egy baráti ország együtte­sével mérkőznek hasonló célért. Kosárlabdában augusztus 14—15. között Universiade Kupát irnák ki, az Ifjúsági válogatott, az Uni­­versiade-válogatott a Bp. Hon­véd és a MAFC férfi, illetve az ifjú vál. és az Universiade-válo­­gatott az MTK és a székesfehér­váriak női csapatának részvételé­vel. Az ökölvívók programja Július 10—11-én: Dunaújváros—Szek­sz­árd. július 17—18-án: Kecske­mét—Szolnok városok közötti mérkőzés. A férfi és női röplabda-válo­gatott július 19—augusztus 15 között bemutatókon szerepel vidéken. Motoros salakverseny lesz július 11-én a Népligetben, Mis­kolcon és Debrecenben. A vízilabdázók július 28-án ját­szanak az árvízkárosultakért. A torna részvevői: a serdülő A- és B-válogatott, az Universiade-válo­­gatott, az A-válogatott, az ifjúsá­gi A- és B-válogatott. SZOLNOKON a sokszoros vízilabda-bajnok­csapat, az Sz. Dózsa nagy ve­­télytársát, az FTC-t kérte fel ellenfélként az árvízkárosultak megsegítésére rendezendő mér­kőzésre. A ferencvárosi együt­tes örömmel tett eleget a meg­hívásnak. A tavalyi bajnok és az idei hat­nok jelölt találko­zása jó mérkőzést ígér, annál is inkább, mivel tét nélküli ösz­­szecsapásról van szó, s a két csapat bemutathatja a sportág minden szépségét. A mérkő­zésre szombaton 18.30 órakor kerül sor a szolnoki Damja­­nich-uszodában. Előtte a két klub serdülő csapatai játsza­r­nak. SOMOGYBAN a fonyódi járásbeli öreglakról indult el a nemes mozgalom. A sportéletéről különben is híres kisközség (már országos spar­­takiád bajnoka is volt), a Ka­­posvári Vasas MTE-t hívta meg vasárnapra.. A kaposváriak ellenszolgáltatás nélkül vállal­ták a mérkőzést. Jellemző az öreglaki sportvezetők jó hozzá­állására, hogy a vezetők és a sportolók maguk is jegyet vál-­ tanak a mérkőzésre ... HAJDÚ-BIHARBAN most van kibontakozóban a mozgalom, de a hajdú-bihariak szinte az elsők között igyekez­tek segíteni a bajbajutottakon: a hortobágyi lovasnapok több mint 10 000 forintos tiszta be­vételét 10 nappal ezelőtt már erre a célra adták. MOHÁCSON július 7-én, szerdán kellett vol­­na lejátszani az ide kisorsolt MTK—Pécsi VSK MNK-mérkő­­zést, a pécsiek javaslatára azon­ban, a várható nagyobb bevétel miatt, július 4-re tették át a mérkőzést. A PVSK a bevétel ráeső részéről is lemondott az árvízkárosultak javára, sőt, a csapat játékosai, más sportolói és vezetői gyűjtési mozgalmat indítottak, hogy ezzel is se­gítsék a szerencsétlenül járta­kat. Az árvíztől legtöbbet szenve­­dett egyik megyéje az ország­nak GYŐR-SOPRON MEGYE, ahol igen sok kár esett nagy értékű sportlétesítményekben is. A sportolók nemcsak ezeket igyekeztek védeni, de elsőként jelentkeztek a gátakon folyó munkákra is. Az árvízkárosul­tak javára rendezett akciókból is alaposan kiveszik a részüket a sportolók és sportegyesületek. Győrött június 28-án és 29-én nemzetközi férfi kézilabdator­nát rendeztek, amelyen a Start Bratislava, a Győri Vasas ETO, a Győri Textiles és a megye válogatottja vett részt. A két­napos torna teljes bevételét az árvízkárosultak javára ajánlot­ták fel. A megye számos hely­ségében most vannak folyamat­ban előkészületek olyan sport­­versenyek rendezésére, ame­lyeknek a bevételét ugyancsak a károsultak javára fordítják. Kapuvárott labdarúgótornát, tornabemutatót, Lővőn labdarú­gó-mérkőzést, Nagycenken ké­zilabdatornát, Csornán egész­napos sportünnepélyt rendeznek július 4-én. Győr-Sopron me­gye sportolói ezzel is együtt­érzésüket nyilvánítják ki, s ez­zel is segíteni igyekeznek a bajbajutottakon. Vaskapa A­­sztistjai Testnevelési és Sportszövetség Öt bizonyosság, egy bizonytalanság a Magyarország—Nagy-Britannia úszóviadal előtt Biztos, hogy a két ország úszó-válogatottjának összecsapá­sát a Margitszigeti Sportuszo­dában rendezik. A Duna vízál­lása most már csak abba szól­hat bele, hogy a fedett, 33 1/3-os vagy a külső, 50 méteres me­dencében kerül sorra a ver­seny. Biztos, hogy szombaton az ünnepélyes megnyitó 16.50 óra­kor, a verseny pedig mindkét napon 17 órakor kezdődik. Biztos, hogy Magyarország és Nagy-Britannia úszói eddig hat alkalommal találkoztak csa­patverseny keretében. 1956. Blackpool — 98:78-as magyar győzelem. 1959, Cardiff — 113:72-es angol győzelem. 1960, Budapest — 96:89-es angol győ­zelem. 1962, Budapest — 119:105 magyar győzelem. 1963, Black­pool — 143:121-es angol győ­zelem. 1960 óta műugrók is szerepeltek a versenyben és pontszámukat beleszámították a csapateredménybe. A hétvégi találkozón először fogják kü­lön értékelni az úszók­­és a mű­ugrók eredményeit. Biztos, hogy a 100 m-es férfi gyorsúszószám után ugyan­ebben a számban kiegészítő fu­tamra kerül sor, amelyben a váltóban való szereplésért küz­denek a versenyzők. Hasonló futam lesz a 100 m-es női gyorsúszószám után is. Biztos, hogy az angol vá­logatott pénteken délután 18 óra tájban érkezik különrepülő­­géppel a Ferihegyi repülőtérre. A szokástól eltérően azért vá­lasztották ezt az időpontot, mert ezúttal nem hétfőn, hanem ked­den utaznak el, hogy egy napot Budapest megtekintésére fordít­hassanak. Bizonytalan: a pont­­verseny végeredménye... Az ilyen csapatversenyt mindig megelőző ,,valószínűség-számí­tások" alapján összeállított vég­eredmény a döntetlenhez áll a legközelebb. Szoros, izgalmas versenyre van kilátás. Teniszezőink Zinnowitzban Az NDK nemzetközi teniszbaj­nokságán magyar versenyzők is rajthoz álltak. Az MTI jelentése szerint Varga nem jutott a leg­jobb 8 közé. A magyarok ered­ményei. Férfi egyes: Varga — Brunette (NDK) 6:2, 6:3, 6:2, Pálmán (szovjet) —Varga 7:5, 0:6, 6:4, 6:1. Férfi páros: Var­ga, Móczár—Zolev, Jasenaikov (bolgár) 6:0, 6:4, 6:4. Női egyes: Széli—Jacke (angol) 6:3, 6:2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék